Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af noteveksling af 9. og 13, februar 1979 om et tillæg til konventionen af 22. januar 1976 med Tyrkiet om social sikring (* 1)


Ved en i København den 9. og 13. februar 1979 stedfunden noteveksling er der mellem Danmark og Tyrkiet truffet aftale om et tillæg om førtidig folkepension til konventionen af 22. januar 1976 mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 44 af 30. juni 1978, Lovtidende C.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

UDENRIGSMINISTERIET

VERBALNOTE

Udenrigsministeriet har den ære at foreslå følgende bestemmelse optaget som et tillæg til den mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet den 22. januar 1976 undertegnede konvention om social sikring, som efter stedfunden ratifikation trådte i kraft den 1. februar 1978:

»Uanset bestemmelserne i konventionens artikel 7, stk. 1, og artikel 26, kan førtidig folkepension efter dansk lovgivning, der ydes ved dispensation fra aldersbetingelserne på grund af arbejdsløshed eller lignende manglende mulighed for at opnå beskæftigelse, ikke udbetales til en statsborger i en kontraherende stat, der er bosat uden for dansk område.«

Såfremt Republikken Tyrkiets regering kan godkende foranstående forslag, har udenrigsministeriet den ære at foreslå, at denne verbalnote og ambassadens bekræftende svar herpå skal betragtes som en integrerende del af ovennævnte konvention om social sikring.

København, den 9. februar 1979.

Republikken Tyrkiets ambassade København

TYRKIETS AMBASSADE

Nr. 1.

Tyrkiets ambassade bevidner Danmarks udenrigsministerium om sin højagtelse og har den ære at meddele, at ambassaden har modtaget dets note nr.: R. II.j.nr. 28.D.62 af 9. februar 1979, som har følgende ordlyd:

(her følger teksten til foranstående note)

Tyrkiets ambassade har samtidig den ære at meddele det danske udenrigsministerium, at det i ovennævnte note indeholdte forslag kan godkendes af Tyrkiets regering.

Tyrkiets ambassade benytter lejligheden til på ny at forsikre udenrigsministeriet om sin udmærkede højagtelse.

København, den 13. februar 1979.

Udenrigsministeriet

København

Aftalen trådte i kraft den 13. februar 1979.

Udenrigsministeriet, den 12. juni 1979.

Lise Østergaard

Redaktionel note
  • (* 1) Notevekslingen er bekendtgjort som nr. 76 i 'Danmarks Traktater', årgang 1979