Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af den internationale konvention af 1. november 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen (* 1) (* 2)


Ved kongelig resolution af 13. februar 1978 har Danmark ratificeret den i London den 1. november 1974 undertegnede internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen.

Konventionen har følgende ordlyd:

International konvention

om sikkerhed for menneskeliv på søen,

1974

De kontraherende regeringer,

Som ønsker at fremme sikkerheden for menneskeliv på søen ved efter fælles overenskomst at fastsætte ensartede principper og regler, der tager sigte herpå,

Som er af den opfattelse , at dette mål bedst kan nås ved afslutning af en konvention, der skal træde i stedet for den internationale konvention af 1960 om sikkerhed for menneskeliv på søen, idet der tages hensyn til den udvikling, der har fundet sted siden den sidstnævnte konvention blev afsluttet,

Er blevet enige om følgende:

Artikel I

Almindelige forpligtelser i henhold

til konventionen

 • a) De kontraherende regeringer forpligter sig til at gennemføre bestemmelserne i denne konvention og i bilaget hertil, som er en integrerende del af konventionen. Enhver henvisning til konventionen er samtidig en henvisning til bilaget.
 • b) De kontraherende regeringer forpligter sig til at udstede alle de love, forordninger, anordninger og reglementer samt træffe alle andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige for en fuldstændig gennemførelse af denne konvention, således at det sikres, at et skib ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er egnet for den fart, det er bestemt for. Artikel II

Anvendelsesområde

Denne konvention finder anvendelse på skibe, der er berettiget til at føre de staters flag, hvis regeringer er kontraherende regeringer. Artikel III

Love og administrative forskrifter

De kontraherende regeringer forpligter sig til at tilsende og deponere hos generalsekretæren for Den mellemstatlige rådgivende Søfartsorganisation (herefter kaldet »organisationen«):

 • a) en fortegnelse over ikke-statslige organer, som er bemyndiget til at optræde på deres vegne ved administrationen af foranstaltninger med henblik på sikkerhed for menneskeliv på søen til videresendelse til de kontraherende regeringer til underretning for deres embedsmænd;
 • b) eksemplarer af love, anordninger, bekendtgørelser og reglementer, som måtte være udstedt om de forskellige forhold, der er omfattet af konventionen;
 • c) et tilstrækkeligt antal eksemplarer af deres certifikater udstedt i henhold til konventionens bestemmelser til videresendelse til de kontraherende regeringer til underretning for deres embedsmænd.

Artikel IV

Tilfælde af force majeure

 • a) Et skib, som ikke er omfattet af konventionens bestemmelser på det tidspunkt, da det påbegynder en rejse, kan ikke blive forpligtet af dens bestemmelser som følge af en afvigelse fra dets påtænkte rejse på grund af hårdt vejr eller andre tilfælde af force majeure.
 • b) Personer, som befinder sig om bord i et skib på grund af force majeure eller som følge af skibsførerens forpligtelse til at medtage skibbrudne eller andre personer, skal ikke tages i betragtning ved afgørelsen af, om nogen af konventionens bestemmelser finder anvendelse på skibet.

Artikel V

Befordring af personer i nødstilfælde

 • a) En kontraherende regering kan tillade, at der for at evakuere personer med henblik på at undgå en trussel mod deres sikkerhed medtages et større antal personer i dens skibe, end det ellers er tilladt i henhold til konventionen.
 • b) En sådan tilladelse fratager ikke andre kontraherende regeringer deres ret til i henhold til konventionen at kontrollere skibe, som anløber deres havne.
 • c) En kontraherende regering, der meddeler en sådan tilladelse, skal underrette organisationens generalsekretær herom, ledsaget af en redegørelse for sagens nærmere omstændigheder.

Artikel VI

Tidligere traktater og konventioner

 • a) I forholdet mellem de kontraherende regeringer træder denne konvention i stedet for og ophæver den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen undertegnet i London den 17. juni 1960.
 • b) Alle andre traktater, konventioner og aftaler om sikkerhed for menneskeliv på søen eller forhold, der står i forbindelse hermed, som i øjeblikket er gældende mellem regeringer, der er parter i denne konvention, forbliver fuldt ud i kraft i deres gyldighedsperiode, for så vidt angår:
 • i) skibe, som ikke er omfattet af denne konvention;
 • ii) skibe, som er omfattet af denne konvention, for så vidt angår forhold, som ikke udtrykkelig er reguleret i konventionen.
 • c) I det omfang, hvori sådanne traktater, konventioner eller aftaler er i strid med bestemmelserne i denne konvention, gælder dog sidstnævnte konventions bestemmelser.
 • d) Alle forhold i denne konvention, der ikke udtrykkeligt er taget stilling til i denne konvention,

Artikel VII

Særlige regler fastsat ved

overenskomst

Hvor der i overensstemmelse med denne konvention er udarbejdet særlige regler ved overenskomst mellem alle eller nogle af de kontraherende regeringer, skal et eksemplar af disse regler sendes til organisationens generalsekretær til videresendelse til alle kontraherende regeringer.

Artikel VIII

Ændringer

 • a) Denne konvention kan ændres efter de nedenfor anførte regler.
 • b) Ændringer efter behandling i organisationen:
 • i) Ethvert ændringsforslag fra en kontraherende regering skal afgives til organisationens generalsekretær, som derefter skal videresende det til alle organisationens medlemmer og alle kontraherende regeringer mindst 6 måneder, før det skal behandles.
 • ii) Ethvert sådant ændringsforslag skal henvises til behandling i organisationens sikkerhedskomite.
 • iii) Kontraherende regeringer i stater, hvad enten disse er medlemmer af organisationen eller ej, har ret til at deltage i sikkerhedskomiteens møder til behandling og vedtagelse af ændringsforslag.
 • iv) Ændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de kontraherende regeringer, som er tilstede, og som deltager i afstemningen i sikkerhedskomiteen, udvidet som fastsat i pkt. iii) ovenfor (herefter kaldet »den udvidede sikkerhedskomite«), forudsat at mindst 1/3 af de kontraherende regeringer er tilstede på afstemningstidspunktet.
 • v) Organisationens generalsekretær skal sende ændringer, der er vedtaget i overensstemmelse med pkt. iv), til samtlige kontraherende regeringer til godkendelse.
 • vi) 1) En ændring til en artikel i konventionen eller til kapitel I i bilaget skal anses for godkendt, når 2/3 af de kontraherende regeringer har godkendt den.
 • 2) En ændring til bilaget, bortset fra kapitel I, skal anses for godkendt: aa) ved udløbet af 2 år fra det tidspunkt, da ændringen tilsendes de kontraherende regeringer til godkendelse; eller bb) ved udløbet af et andet tidsrum, som mindst skal være 1 år, hvis dette er besluttet ved dens vedtagelse med 2/3 flertal af de kontraherende regeringer, der er tilstede og som deltager i afstemningen i den udvidede sikkerhedskomite.

Dersom enten over 1/3 af de kontraherende regeringer eller af sådanne kontraherende regeringer, hvis samlede handelsflåde udgør mindst 50 procent af den globale handelsflådes bruttotonnage, inden for den nærmere fastsatte periode meddeler organisationens generalsekretær, at de gør indsigelse mod ændringen, skal denne dog anses for ikke at være godkendt.

 • vii)1) En ændring til en artikel i konventionen eller til kapitel I i bilaget træder i kraft i forhold til de kontraherende regeringer, som har godkendt den, 6 måneder efter det tidspunkt, da den anses for godkendt, og i forhold til hver kontraherende regering, som godkender den efter dette tidspunkt, 6 måneder efter at den pågældende kontraherende stat har godkendt den.
 • 2) En ændring til bilaget, bortset fra kapitel I, træder i kraft i forhold til alle kontraherende regeringer med undtagelse af dem, der i henhold til pkt. vi) 2) har gjort indsigelse mod ændringen uden at have trukket en sådan indsigelse tilbage, 6 måneder efter det tidspunkt, da den anses for godkendt. Før den dato, der er fastsat for ændringens ikrafttræden, kan enhver kontraherende regering dog over for organisationens generalsekretær tilkendegive, at den udsætter gennemførelsen af den pågældende ændring i højst 1 år eller et sådant længere tidsrum, som måtte blive besluttet med 2/3 flertal af de kontraherende regeringer, der var tilstede og deltog i afstemningen i den udvidede sikkerhedskomite ved ændringens vedtagelse.
 • c) Ændring ved en konference:
 • i) Efter anmodning af en kontraherende regering med tilslutning af mindst 1/3 af de kontraherende regeringer skal organisationen sammenkalde en konference af kontraherende regeringer til behandling af ændringsforslag til konventionen.
 • ii) Organisationens generalsekretær skal sende enhver ændring, der vedtages af en sådan konference med 2/3 flertal af de kontraherende regeringer, der er til stede, og som deltager i afstemningen, til samtlige kontraherende regeringer til godkendelse.
 • iii) Medmindre konferencen beslutter andet, skal ændringen anses for godkendt og skal træde i kraft i overensstemmelse med de regler, der er angivet i henholdsvis punkt b) vi) og b) vii), dog således at henvisninger i de nævnte afsnit til den udvidede ikkerhedskomite skal betragtes som henvisninger til konferencen.
 • d) i) En kontraherende regering, som har tilsluttet sig en ikrafttrådt ændring til bilaget, er ikke forpligtet til at anvende konventionen, for så vidt angår certifikater udstedt til et skib, som er berettiget til at føre en stats flag, når denne stats regering i medfør af bestemmelserne i punkt b) vi) 2) har gjort indsigelse mod ændringen uden at have trukket en sådan indsigelse tilbage, men kun for så vidt sådanne certifikater vedrører forhold, der er omfattet af den pågældende ændring.
 • ii) En kontraherende regering, som har tilsluttet sig en ikrafttrådt ændring til bilaget, skal anvende konventionen, for så vidt angår certifikater udstedt til et skib, som er berettiget til at føre en stats flag, når denne stats regering i medfør af bestemmelserne i punkt b) vii) 2) ovenfor har underrettet organisationens generalsekretær om, at den agter at udsætte gennemførelsen af ændringen.
 • e) Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, skal enhver ændring til konventionen foretaget i henhold til denne artikel vedrørende et skibs konstruktion kun gælde for skibe, hvis køl er lagt eller som befinder sig på et lignende byggestadium på det tidspunkt, da ændringen træder i kraft, eller senere.
 • f) Enhver erklæring om tilslutning til eller indsigelse mod en ændring eller enhver meddelelse afgivet i henhold til punkt b) vii) 2) skal afgives skriftligt til organisationens generalsekretær, der skal underrette alle kontraherende regeringer om afgivelsen samt om datoen for dens modtagelse.
 • g) Organisationens generalsekretær skal underrette alle kontraherende regeringer om ændringer, der træder i kraft i henhold til denne artikel, samt om datoen for enhver sådan ændrings ikrafttræden.

Artikel IX

Undertegnelse, ratifikation, accept,

godkendelse og tiltrædelse

 • a) Denne konvention er åben for undertegnelse ved organisationens hovedsæde fra 1. november 1974 til 1. juli 1975 og er derefter åben for tiltrædelse. Stater kan blive part i konventionen ved:
 • i) undertegnelse uden forbehold med hensyn til ratifikation, accept eller godkendelse; eller
 • ii) undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse, efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse; eller
 • iii) tiltrædelse.
 • b) Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse sker ved deponering af et instrument hos organisationens generalsekretær.
 • c) Organisationens generalsekretær skal underrette regeringen i alle de stater, som har undertegnet denne konvention eller tiltrådt den, om enhver undertegnelse eller om deponeringen af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument og om datoen for deponeringen.

Artikel X

Ikrafttrædelse

 • a) Denne konvention træder i kraft 12 måneder efter den dato, da mindst 25 stater, hvis samlede handelsflåde udgør mindst 50 % af den globale handelsflådes bruttotonnage, er blevet part i den i overensstemmelse med artikel IX.
 • b) Ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, der deponeres efter konventionens ikrafttrædelsesdato, får virkning 3 måneder efter deponeringsdatoen.
 • c) Efter det tidspunkt, da en ændring til konventionen anses for godkendt i henhold til artikel VIII, gælder ethvert deponeret ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument for den således ændrede konvention.

Artikel XI

Opsigelse

 • a) Denne konvention kan opsiges af enhver kontraherende regering når som helst efter udløbet af 5 år fra den dato, da konventionen træder i kraft for den pågældende regering.
 • b) Opsigelse sker ved deponering af et opsigelsesdokument hos organisationens generalsekretær, som skal underrette de øvrige kontraherende regeringer om ethvert modtaget opsigelsesdokument, om datoen for dets modtagelse samt om, fra hvilken dato opsigelsen får virkning.
 • c) En opsigelse får virkning 1 år efter, at organisationens generalsekretær har modtaget den, eller efter et sådant længere tidsrum, som måtte være angivet i opsigelsesdokumentet.

Artikel XII

Deponering og registrering

 • a) Denne konvention skal deponeres hos organisationens generalsekretær, som skal sende bekræftede genparter af den til regeringen i alle de stater, som har undertegnet eller tiltrådt konventionen.
 • b) Så snart denne konvention træder i kraft, skal organisationens generalsekretær sende et eksemplar af den til De forenede Nationers generalsekretær til registrering og bekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De forenede Nationers pagt.

Artikel XIII

Sprog

Denne konvention er udfærdiget i et eksemplar med kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk tekst, som alle har samme gyldighed. Der skal udarbejdes officielle oversættelser til arabisk, tysk og italiensk, og disse tekster skal deponeres sammen med den undertegnede original.

Til bekræftelse af ovenstående har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i London, den 1. november 1974.

I medfør af artikel 10(a) trådte konventionen i kraft den 25. maj 1980, 12 måneder efter tiltrædelsen af mindst 25 lande, hvis samlede handelsflåde udgør mindst 500/0 af bruttotonnagen af verdens handelsflåde.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 8. marts 1978 hos IMCOs generalsekretær.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret eller tiltrådt konventionen: Amerikas forenede Stater, Argentina, Bahama-øerne, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Den dominikanske Republik, Frankrig, Grækenland, Indien, Israel, Italien, Japan, Juguslavien, Kapverdiske Øer, Kina, Kuwait, Liberia, Mexico, Monaco, Nederlandene, Norge, Panama, Peru, Rumænien, De socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Spanien, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Sydafrika, Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, Tonga, Trinidad og Tobago, Den tyske demokratiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Ungarn, Uruguay, Den arabiske Republik Yemen.

Storbritannien har afgivet erklæring om, at konventionen også finder anvendelse for Hongkong.

Endvidere har Nederlandene afgivet erklæring om, at konventionen også finder anvendelse for De nederlandske Antiller.

Konventionens bilag vil blive bekendtgjort som et særnummer af »Skibstilsynets Meddelelser« i form af »Forskrifter om skibes bygning og udstyr m. m«.

Udenrigsministeriet, den 20. marts 1981

KJELD OLESEN

Redaktionel note
 • T BEK nr 76 af 08/06/1995
 • T BEK nr 131 af 05/12/1991
 • (* 2) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 57 af 05/08/1986
 • Konventionen af 17. juni 1960 vil dog stadig have gyldighed i forholdet mellem Danmark og stater, der ikke har ratificeret konventionen af 1. nov. 1974.
 • (* 1) Denne konvention træder i stedet for konventionen af 17. juni 1960 om sikkerhed for menneskeliv på søen, se præamblen samt Artikel (VI a), jfr. BEK 76 af 29. juli 1965, Lovtidende C.