Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 6.

februar 1978 og bekendtgørelse nr. 44 af 7. juli 1980, Lovtidende C,

om den af De Forenede Nationer den 30. august 1961 vedtagne

konvention om begrænsning af statsløshed meddeles det, at

nedennævnte stater har tiltrådt konventionen med virkning fra den

vedføjede dato:

 

 Bolivia           4. januar 1984 

 Nederlandene 

 med Nederlandske Antiller  11. august 1985 

 Niger            15. september 1985 

 Libyen           14. august 1989 

Ved tiltrædelsen har Niger taget forbehold med hensyn til anvendelsen af konventionens artikler 11, 14 og 15.

Kiribati har den 29. november 1983 afgivet en erklæring om sin succession i konventionen med virkning fra 12. juli 1979.

Udenrigsministeriet, den 13. september 1989

F.M.

O. E. Møller

Officielle noter

Ingen