Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 6. oktober 1997om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter


Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ( i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

Bestemmelsen i artikel 3, stykke 1, litra h, udgår, og erstattes af følgende:

  • »h)» international trafik« betyder transport med skib eller luftfartøj bortset fra de tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i en kontraherende stat.'

Artikel II

I artikel 5, stk. 2, i den islandske tekst skal ordene:» føst starfsstød« udgå og erstattes med:» føst atvinnustød«.

Artikel III

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, og stk.7, litra c) udgår, og erstattes af følgende:

     1. Uanset de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, med undtagelse af bestemmelserne i artikel 8, finder bestemmelserne i denne artikel anvendelse i de tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af kulbrinteforekomster, beliggende i en kontraherende stat.'

  • »c) Såfremt arbejdet udføres om bord på et skib eller en båd, som omhandlet i stykke 5, kan sådan løn eller vederlag beskattes i den kontraherende stat, hvor den person, der anvender skibet eller båden er hjemmehørende.«

Artikel IV

I artikel 25, stk. 3, litra c) ændres i den norske tekst: »artikkel 15« til: »artikkel 15, punkt 1«.

Artikel V

I artikel 26, stk. 5, ændres i den danske tekst: »stykke 4, litra b) og c)» til: »stykke 4, litra a) og b)».

Artikel VI

     1. Denne protokol skal træde i kraft den fjortende dag efter den dag, da samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

     2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse fra det tidspunkt, hvor overenskomsten finder anvendelse. Hvis protokollen imidlertid træder i kraft efter den 31. december 1997, finder dens bestemmelser anvendelse fra begyndelsen af den anden kalendermåned, efter at protokollen træder i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i den finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier deraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 6. oktober 1997, i et eksemplar på

dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på

svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har samme gyldighed.

For Kongeriget For Kongeriget

Danmarks regering Norges regering

Marie-Louise Overved K. Sandaker

For Færøernes For Republikken

landsstyre Islands regering

Tryggvi Johansen Hannes Heimisson

For Republikken For Kongeriget

Finlands regering Sveriges regering

Hillel Skurnik Kerstin Asp-Johansson

Protokollen trådte i medfør af artikel VI i kraft den 31. december 1997.

Skatteministeriet, den 2. februar 1998

Carsten Koch

Officielle noter

Ingen