Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli 1998

 

I medfør af § 8 i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol har udenrigsministeren ved bekendtgørelse nr. 508 af 20. juni 2002 i Lovtidende A fastsat, at loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Ved loven af 16. maj 2001 har Danmark inkorporeret statutten for Den Internationale Straffedomstol, udfærdiget i Rom den 17. juli 1998, i dansk ret.

Statutten, der er optrykt som bilag til loven, opretter en fuldt udbygget og effektiv international straffedomstol. Domstolen vil få kompetence til at behandle de groveste og mest alvorlige internationale forbrydelser, dvs. folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Straffedomstolens jurisdiktion vil blive afgrænset til situationer, hvor national strafforfølgning ikke kan udøves eller må anses for ineffektiv.

Danmark har den 21. juni 2001 deponeret sit ratifikationsinstrument til statutten hos FN’s generalsekretær.

I forbindelse med deponeringen afgav Danmark i overensstemmelse med statuttens artikel 87, stk. 1, en erklæring om, at anmodninger fra domstolen enten skal fremsendes ad diplomatisk vej eller direkte til Justitsministeriet, som er den kompetente myndighed til at modtage sådanne anmodninger. Danmark afgav endvidere i overensstemmelse med artikel 87, stk. 2, en erklæring om, at anmodninger fra domstolen om samarbejde og dokumenter til støtte herfor enten skal fremsendes på dansk, som er det officielle sprog i Danmark, eller på engelsk, som er et af domstolens arbejdssprog. Danmark afgav endelig erklæring om, at statutten indtil videre ikke skal gælde for Færøerne og Grønland.

Statutten er i overensstemmelse med artikel 126 trådt i kraft den 1. juli 2002 efter at være blevet ratificeret af 60 stater.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af Rom-statutten vil kunne findes på FN’s hjemmeside under adressen: http://untreaty.un.org.

Udenrigsministeriet, den 18. juli 2002

Per Stig Møller

Redaktionel note
  • Hjemlen er lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol.