Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
tillægsprotokol af 4. oktober 2001 til den europæiske
overenskomst af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger
om retshjælp

 

 

 

 

 

Den 24. juli 2002 undertegnede Danmark uden forbehold for ratifikation en i Moskva den 4. oktober 2001 udfærdiget tillægsprotokol til den europæiske overenskomst af 27. januar 1977 om formidling af ansøgninger om retshjælp, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 109 af 11. november 1986, Lovtidende C.

Tillægsprotokollen har følgende ordlyd:


 

TILLÆGSPROTOKOL TIL DEN EUROPÆISKE OVERENSKOMST OM FORMIDLING AF ANSØGNINGER OM RETSHJÆLP

Europarådets medlemsstater og de øvrige parter, der har undertegnet den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp, der blev åbnet for undertegnelse i Strasbourg den 27. januar 1977 (i det følgende benævnt »overenskomsten«), og denne protokol, og som

fremhæver udvikling og implementering af overenskomsten som en effektiv juridisk ramme for formidling af ansøgninger om retshjælp på det paneuropæiske plan,

finder det ønskeligt at fjerne bestående hindringer for civile søgsmål i udlandet og at gøre det lettere for ubemidlede at udøve deres rettigheder i udlandet,

ønsker at gøre overenskomsten mere effektiv og at supplere den på visse områder, i særdeleshed vedrørende spørgsmål om gensidig hjælp mellem centrale myndigheder og kommunikationen mellem advokater og de personer, der har ansøgt om retshjælp,

henviser til resolution 76 (5) om retshjælp i civilretlige, handelsmæssige og administrative sager,

tager hensyn til henstilling R (99) 6 om forbedring af den praktiske anvendelse af den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp, og

tager højde for artikel 6 i den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og understreger det behov, som personer, der har ansøgt om retshjælp, har for at kunne kommunikere med deres advokat, ikke blot i retten, men også før der anlægges sag,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Formål og definition

1   Formålet med denne protokol er at ændre og på visse områder, i forholdet mellem de kontraherende parter, at supplere overenskomstens bestemmelser.

2   I overenskomsten og denne protokol betyder ”anmodet part” enhver part, som modtager en ansøgning om retshjælp fra en anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten og denne protokol.

Artikel 2

Samarbejde mellem parterne

1   Parterne påtager sig omgående at yde hinanden den størst mulige gensidige bistand vedrørende ansøgninger om retshjælp i civilretlige, handelsmæssige og administrative sager, som er omfattet af den kompetence, der er tillagt den anmodede parts kompetente myndigheder.

2   Med forbehold af bestemmelserne i overenskomsten kan den anmodede part ikke afvise ansøgninger fremsat i henhold til overenskomsten uden at tage sagens materielle indhold i betragtning, men skal behandle dem så effektivt som muligt i overensstemmelse med de nationale procedurer, som kan omfatte fremskaffelse af yderligere oplysninger.

Artikel 3

Kommunikation mellem advokater og ansøgere

1   Den anmodede part skal:

a.   sikre, at de for sådanne ansøgere beskikkede advokater kommunikerer med disse ansøgere på et sprog, som ansøgerne let forstår, eller

b.   sikre, at omkostningerne forbundet med oversættelse og/eller tolkning af kommunikation mellem advokater og ansøgere bliver dækket.

2   Hvor det ikke er praktisk muligt at anvende stk. 1, skal den anmodede part stille tilstrækkelige midler til rådighed til at sikre en effektiv kommunikation mellem advokater og ansøgere.

3   Det skema, der anvendes til fremsendelse af ansøgninger om retshjælp efter overenskomsten og denne protokol, skal anføre de sprog, som ansøgerne let forstår.

Artikel 4

Procedurens effektivitet

Enhver part skal behandle ansøgninger inden for en rimelig frist og kræve, at de centrale modtagende myndigheder:

a.   kvitterer for modtagelsen af ansøgningen,

b.   giver den formidlende myndighed oplysning om de beslutninger, der er truffet om ansøgningen,

c.   træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der om muligt træffes beslutning i første instans inden for seks måneder, såfremt alle nødvendige oplysninger er fremsendt,

d.   afgiver rapport til de centrale formidlende myndigheder seks måneder efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, såfremt der ikke er truffet beslutning, og heri giver en detaljeret beskrivelse af behandlingen af ansøgningen og eventuelle problemer, der lægger hindringer i vejen for en afgørelse.

Artikel 5

Udtryk for samtykke til at være bundet

1   Denne protokol er åben for undertegnelse af de stater, der har undertegnet overenskomsten, og som har udtrykt samtykke til at være bundet enten ved:

a.   undertegnelse uden forbehold vedrørende ratifikation, accept eller godkendelse eller

b.   undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse, efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse.

2   En medlemsstat af Europarådet kan ikke underskrive denne protokol uden forbehold vedrørende ratifikation, accept eller godkendelse eller deponere et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument, medmindre staten allerede har deponeret eller samtidig deponerer et instrument, der ratificerer, accepterer eller godkender overenskomsten.

3   Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Artikel 6

Ikrafttræden

1   Denne protokol træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, hvor to medlemsstater af Europarådet har udtrykt samtykke til at være bundet af protokollen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5.

2   For så vidt angår enhver medlemsstat, der efterfølgende udtrykker samtykke til at være bundet af den, træder protokollen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for dens undertegnelse uden forbehold vedrørende ratifikation, accept eller godkendelse eller deponering af medlemsstatens ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 7

Tiltrædelse

1   Efter denne protokols ikrafttræden kan enhver stat, der har tiltrådt overenskomsten, også tiltræde denne protokol.

2   Tiltrædelse effektueres ved hos Europarådets generalsekretær at deponere et tiltrædelsesinstrument, der træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter datoen for deponeringen.

Artikel 8

Forbehold

Der kan ikke tages forbehold vedrørende nogen bestemmelse i denne protokol.

Artikel 9

Territorialt anvendelsesområde

1   Enhver stat kan ved undertegnelsen eller deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument angive det territorium eller de territorier, på hvilke denne protokol skal finde anvendelse.

2   For så vidt angår et sådant territorium, træder protokollen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, på hvilken Europarådets generalsekretær har modtaget en sådan erklæring.

3   Enhver erklæring, der er afgivet i henhold til stk. 1 og 2, kan for så vidt angår ethvert deri nævnt territorium tilbagekaldes ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. Tilbagekaldelsen får virkning den første dag i den måned, der følger efter udløbet af en periode på tre måneder efter den dato, på hvilken generalsekretæren har modtaget meddelelsen.

Artikel 10

Opsigelse

1   Enhver kontraherende part kan for sin del opsige denne protokol ved at give meddelelse derom stilet til Europarådets generalsekretær.

2   Opsigelsen træder i kraft seks måneder efter den dato, på hvilken generalsekretæren har modtaget meddelelsen.

3   Opsigelse af overenskomsten medfører automatisk opsigelse af denne protokol.

Artikel 11

Underretninger

Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater og de stater, der har tiltrådt denne protokol, om:

a.   enhver undertegnelse uden forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse,

b.   enhver undertegnelse med forbehold om ratifikation, accept eller godkendelse,

c.   deponering af ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument,

d.   enhver ikrafttrædelsesdato for denne protokol i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 7,

e.   enhver erklæring modtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 9,

f.   enhver meddelelse modtaget i henhold til bestemmelserne i artikel 10 samt den dato, på hvilken opsigelsen får virkning,

g.   enhver anden handling, erklæring, underretning eller meddelelse vedrørende denne protokol.

Til bekræftelse heraf har undertegnede dertil behørigt befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Moskva, den 4. oktober 2001, på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i eet eksemplar, der skal deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær tilstiller hver underskrivende og tiltrædende stat bekræftede genparter.

Tillægsprotokollen trådte i medfør af artikel 6, stk. 1, i kraft den 1. september 2002.

For Danmarks vedkommende trådte tillægsprotokollen i medfør af artikel 6, stk. 2, i kraft den 1. november 2002.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af tillægsprotokollen vil kunne findes på Europarådets hjemmeside under adressen: http://conventions.coe.int .

Udenrigsministeriet, den 12. juni 2003

Per Stig Møller