Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Den 4. april 2008 undertegnedes i Helsinki en protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Aftalen har følgende ordlyd, idet den færøske, finske, islandske og norske tekst samt de svenske tekster udelades:

Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

I overenskomstens artikel 10, stykke 3, indsættes som nyt 3. og 4. punktum:

»I tilfælde, hvor et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, ejer andel i et udbetalende selskab i en anden kontraherende stat gennem en eller flere personsammenslutninger, skal selskabet - ved anvendelsen af dette stykke - anses direkte at eje andel i det udbetalende selskab. Selskabets andel i det udbetalende selskab på grund af dette ejerskab skal anses at modsvare den andel, som selskabet ejer i det udbetalende selskab gennem personsammenslutningen eller personsammenslutningerne.«

Artikel II

I overenskomstens artikel 10, stykke 6, indsættes som nyt 2. punktum:

»Som udbytte anses også indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, udgør sådan indtægt.«

Artikel III

Bestemmelsen i overenskomstens artikel 13, stykke 7, udgår og erstattes med:

»7. Fortjeneste, som ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning erhverves af en fysisk person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan – uanset bestemmelserne i stykke 6 – beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis afståelsen af aktierne, andelene eller rettighederne sker på noget tidspunkt inden for de ti år, som følger nærmest efter det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i førstnævnte stat. Den førstnævnte stat kan dog kun beskatte den værdistigning, som er opstået, inden den fysiske person blev hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Med rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning anses ved anvendelsen af dette stykke rettigheder eller andre aktiver, som efter lovgivningen i den førstnævnte stat ved beskatningen behandles på samme måde som fortjeneste ved afståelse af andel i et selskab eller en personsammenslutning.«

Artikel IV

I overenskomstens artikel 15, stykke 4, litra a, udgår ordene »i international trafik«.

Artikel V

I overenskomstens artikel 18, stk. 1, udgår ordene »kan kun beskattes« og erstattes med ordene »kan beskattes«.

Artikel VI

Bestemmelserne i overenskomstens artikel 26, stykke 3 og 4, ophæves.

Artikel 26, stykke 5, bliver herefter artikel 26, stykke 3.

Artikel VII

I overenskomstens artikel 28, stykke 1, indsættes som nyt 2. punktum:

»Sagen skal indbringes inden fem år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.«

Artikel VIII

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt III, stykke 2, og punkt III, stykke 3, som herefter bliver punkt III, stykke 2, ændres ved, at »stykke 1 og stykke 2« udgår og erstattes med »stykke 1«.

Artikel IX

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt IV og erstattes af følgende bestemmelse:

»Bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke en kontraherende stats ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte en realiseret avance, som en person, der flytter fra denne stat, anses at have opnået ved fraflytningen.«

Artikel X

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten indsættes som nyt punkt VII a efter nuværende punkt VII:

»VII a. Til artikel 18

1. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Finland anvende følgende bestemmelser:

Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Finland, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Finland i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Finland, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Finland den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Finland.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Sverige anvende følgende bestemmelser:

Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Sverige, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Sverige i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Sverige, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Sverige den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Sverige.«

Artikel XI

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten skal i punkt XI henvisningen til »artikel 26, stykke 5«, erstattes med en henvisning til »artikel 26, stykke 3«.

Artikel XII

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt XII, stykke 3.

Artikel XIII

1. Denne protokol træder i kraft den fjortende dag efter den dag, hvor samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse på skatter, som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvor protokollen træder i kraft, eller senere.

3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier heraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

 
 
 
Udfærdiget i Helsingfors, den 4. april 2008 i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har lige gyldighed.
 
For Kongeriget Danmarks regering
Niels Kaas Dyrlund
 
For Færøernes landsstyre
Jakup Eydfinn Kjærbo
 
For Republikken Finlands regering
Antero Toivainen
 
For Republikken Islands regering
Hannes Heimission
 
For Kongeriget Norges regering
Leidulv Namtvedt
 
For Kongeriget Sveriges regering
Andres Ljunggren
 
Protokollen trådte i medfør af artikel XIII i kraft den 29. december 2008.

Skatteministeriet, den 14. januar 2009

Kristian Jensen