Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Singapore-traktaten af 27. marts 2006 om varemærkeret

I henhold til kgl. resolution af 9. juni 2008 har Danmark ratificeret en i Singapore den 27. marts 2006 vedtaget traktat om varemærkeret.

Traktatens ordlyd er som følger:

   
Oversættelse
SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKS
 
SINGAPORE-TRAKTATEN OM VAREMÆRKERET
List of Articles
 
Liste over artikler
Article 1:
Abbreviated Expressions
 
Artikel 1:
Forkortede betegnelser
Article 2:
Marks to Which the Treaty Applies
 
Artikel 2:
Mærker, traktaten finder anvendelse på
Article 3:
Application
 
Artikel 3:
Ansøgning
Article 4:
Representation; Address for Service
 
Artikel 4:
Repræsentation; serviceadresse
Article 5:
Filing Date
 
Artikel 5:
Ansøgningsdato
Article 6:
Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes
 
Artikel 6:
Én registrering for varer og/eller tjenesteydelser i flere klasser
Article 7:
Division of Application and Registration
 
Artikel 7:
Deling af ansøgning og registrering
Article 8:
Communications
 
Artikel 8:
Meddelelser
Article 9:
Classification of Goods and/or Services
 
Artikel 9:
Klassificering af varer og/eller tjenesteydelser
Article 10:
Changes in Names or Addresses
 
Artikel 10:
Ændring i navne eller adresser
Article 11:
Change in Ownership
 
Artikel 11:
Ændring i ejerskab
Article 12:
Correction of a Mistake
 
Artikel 12:
Rettelse af en fejl
Article 13:
Duration and Renewal of Registration
 
Artikel 13:
Varighed og fornyelse af en registrering
Article 14:
Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Limits
 
Artikel 14:
Muligheder i tilfælde af overskridelse af tidsfrister
Article 15:
Obligation to Comply with the Paris Convention
 
Artikel 15:
Pligt til at overholde Pariserkonventionen
Article 16:
Service Marks
 
Artikel 16:
Servicemærker
Article 17:
Request for Recordal of a License
 
Artikel 17:
Anmodning om notering af en licens
Article 18:
Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License
 
Artikel 18:
Anmodning om ændring eller sletning af noteringen af en licens
Article 19:
Effects of the Non-Recordal of a License
 
Artikel 19:
Virkninger af manglende notering af en licens
Article 20:
Indication of the License
 
Artikel 20:
Angivelse af licensen
Article 21:
Observations in Case of Intended Refusal
 
Artikel 21:
Bemærkninger i tilfælde af påtænkt afslag
Article 22:
Regulations
 
Artikel 22:
Forskrifter
Article 23:
Assembly
 
Artikel 23:
Forsamling
Article 24:
International Bureau
 
Artikel 24:
Det internationale bureau
Article 25:
Revision or Amendment
 
Artikel 25:
Revision eller ændring
Article 26:
Becoming Party to the Treaty
 
Artikel 26:
Indtrædelse som part i traktaten
Article 27:
Application of the TLT 1994 and This Treaty
 
Artikel 27:
Gyldigheden af TLT 1994 og denne traktat
Article 28:
Entry into Force; Effective Date of Rat­i­fı­ca­tions and Accessions
 
Artikel 28:
Ikrafttræden; reel ratifikations- og tiltrædelsesdato
Article 29:
Reservations
 
Artikel 29:
Forbehold
Article 30:
Denunciation of the Treaty
 
Artikel 30:
Opsigelse af traktaten
Article 31:
Languages of the Treaty; Signature
 
Artikel 31:
Traktatens sprog; underskrift
Article 32:
Depositary
 
Artikel 32:
Depositar
         
Article 1
 
Artikel 1
 
       
Abbreviated Expressions
 
Forkortede betegnelser
 
       
For the purposes of this Treaty, unless expressly stated otherwise:
 
I denne traktat betyder, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af teksten:
 
(i)
“Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the registration of marks;
 
(i)
”kontor” det kontor, der registrerer mærker for en kontraherende part;
 
(ii)
“registration” means the registration of a mark by an Office;
 
(ii)
”registrering” et kontors registrering af et varemærke;
 
(iii)
“application” means an application for registration;
 
(iii)
”ansøgning” en ansøgning om registrering;
 
(iv)
“communication” means any application, or any request, declaration, correspondence or other information relating to an application or a registration, which is filed with the Office;
 
(iv)
”meddelelse” enhver ansøgning, eller enhver anmodning, erklæring, korrespondance eller andre oplysninger vedrørende en ansøgning eller en registrering, som er indgivet til kontoret;
 
(v)
references to a “person” shall be construed as ref­er­ences to both a natural person and a legal entity;
 
(v)
henvisninger til en ”person” henvisninger til såvel en fysisk person som til en juridisk person;
 
(vi)
“holder” means the person whom the register of marks shows as the holder of the registration;
 
(vi)
”indehaver” den person, der i mærkeregistret står som indehaver af registreringen;
 
(vii)
“register of marks” means the collection of data maintained by an Office, which includes the contents of all registrations and all data recorded in respect of all registrations, irrespective of the medium in which such data are stored;
 
(vii)
”mærkeregister” den samling af data, der ajourføres af et kontor, og som inkluderer indholdet af alle registreringer og alle data indført for alle registreringer, uafhængigt af det medie i hvilket sådanne data er registreret;
 
(viii)
“procedure before the Office” means any procedure in proceedings before the Office with respect to an application or a registration,
 
(viii)
”procedure over for kontoret” enhver procedure over for kontoret med hensyn til en ansøgning eller en registrering;
 
(ix)
“Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
 
(ix)
”Pariserkonventionen” Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, underskrevet i Paris den 20. marts 1883, som revideret og ændret;
 
(x)
“Nice Classification” means the classification es­tab­lished by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, as revised and amended;
 
(x)
”Nice-klassifikationen” klassifikationen oprettet af Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, underskrevet i Nice den 15. juni 1957, som revideret og ændret;
 
(xi)
“license” means a license for the use of a mark under the law of a Contracting Party;
 
(xi)
”licens” en licens til benyttelse af et mærke i henhold til en kontraherende parts lovgivning;
 
(xii)
“licensee” means the person to whom a license has been granted;
 
(xii)
”licenstager” den person, som en licens er givet til;
 
(xiii)
“Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Treaty;
 
(xiii)
”kontraherende part” en stat eller mellemstatslig organisation, der er part i denne traktat;
 
(xiv)
“Diplomatic Conference” means the convocation of Contracting Parties for the purpose of revising or amending the Treaty;
 
(xiv)
”diplomatisk konference” indkaldelse af de kontraherende parter med det formål at revidere eller ændre traktaten;
 
(xv)
“Assembly” means the Assembly referred to in Ar­ti­cle 23;
 
(xv)
”forsamling” forsamlingen i henhold til artikel 23;
 
(xvi)
references to an “instrument of ratification” shall be construed as including references to instruments of acceptance and approval;
 
(xvi)
henvisninger til et ”ratifikationsinstrument” skal forstås som inkluderende henvisninger til accept- og godkendelsesinstrumenter;
 
(xvii)
“Organization” means the World Intellectual Prop­er­ty Organization;
 
(xvii)
”organisation” Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret;
 
(xviii)
“International Bureau” means the International Bureau of the Organization;
 
(xviii)
”det internationale bureau” organisationens internationale bureau;
 
(xix)
“Director General” means the Director General of the Organization;
 
(xix)
”generaldirektør” organisationens generaldirektør;
 
(xx)
“Regulations” means the Regulations under this Treaty that are referred to in Article 22;
 
(xiii)
”forskrifter” de forskrifter til denne traktat, der henvises til i artikel 22.
 
(xxi)
references to an “Article” or to a “paragraph”, “subparagraph” or “item” of an Article shall be construed as including references to the corresponding rule(s) under the Regulations;
 
(xxi)
henvisninger til en ”artikel” eller til et ”stk.”, ”pkt.” eller ”nr.” i en artikel skal forstås som inkluderende henvisninger til de tilsvarende regler i forskrifterne;
 
(xxii)
“TLT 1994” means the Trademark Law Treaty done at Geneva on October 27, 1994.
 
(xxii)
”TLT 1994” Traktaten om Varemærkeret, indgået i Genève den 27. oktober 1994.
 
       
Article 2
 
Artikel 2
 
       
Marks to Which the Treaty Applies
 
Mærker, traktaten finder anvendelse på
 
       
(I) [Nature of Marks] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law.
 
(1) [Mærkers form] Enhver kontraherende part skal anvende denne traktat på mærker, der består af tegn, som kan registreres som mærker i henhold til dens lovgivning.
 
         
(2) [Kinds of Marks]
 
(2) [Typer af mærker]
 
(a)
This Treaty shall apply to marks relating to goods (trade­marks) or services (service marks) or both goods and services.
 
(a)
Denne traktat finder anvendelse på mærker, der ved­rø­rer varer (varemærker) eller tjenesteydelser (servicemærker) eller til både varer og tjenesteydelser.
 
(b)
This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.
 
(b)
Denne traktat finder ikke anvendelse på fællesmærker, certificeringsmærker og garantimærker.
 
           
Article 3
 
Artikel 3
 
       
Application
 
Ansøgning
 
       
(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying an Application; Fee]
 
(1) [Angivelser eller elementer indeholdt i eller vedhæftet en ansøgning; gebyr]
 
(a)
Any Contracting Party may require that an application contain some or all of the following indications or elements:
 
(a)
(a) En kontraherende part kan kræve, at en ansøgning indeholder nogle af eller alle de følgende angivelser eller elementer:
 
 
(i)
a request for registration;
   
(i)
en anmodning om registrering;
 
 
(ii)
the name and address of the applicant;
   
(ii)
ansøgerens navn og adresse;
 
 
(iii)
the name of a State of which the applicant is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the applicant has his/her domicile, if any, and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
   
(iii)
navnet på den stat, hvor ansøgeren har statsborgerskab, hvis vedkommende er statsborger i en stat, eventuelt navnet på den stat, hvor ansøgeren har sin bopæl, og eventuelt navnet på den stat, hvor ansøgeren har en reel industriel eller handelsmæssig virksomhed;
 
 
(iv)
where the applicant is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
   
(iv)
hvor ansøgeren er en juridisk person, dennes juridiske status og den stat, og hvor det er relevant, det område inden for den stat, i henhold til hvis lovgivning den pågældende juridiske person er registreret;
 
 
(v)
where the applicant has a representative, the name and address of that representative;
   
(v)
hvor ansøgeren har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(vi)
where an address for service is required under Article 4(2)(b), such address;
   
(vi)
hvor der er krav om en serviceadresse i henhold til 4(2)(b), en sådan adresse;
 
 
(vii)
where the applicant wishes to take advantage of the priority of an earlier application, a dec­la­ra­tion claiming the priority of that earlier application, together with indications and evidence in support of the declaration of priority that may be required pursuant to Article 4 of the Paris Convention;
   
(vii)
hvor ansøgeren ønsker at drage fordel af prioriteten fra en tidligere ansøgning, en erklæring om, at en sådan prioritet påberåbes tilligemed angivelser og dokumentation til støtte for påberåbelsen af prioritet, som kan kræves ifølge artikel 4 i Pariserkonventionen;
 
 
(viii)
where the applicant wishes to take advantage of any protection resulting from the display of goods and/or services in an exhibition, a declaration to that effect, together with indications in support of that declaration, as required by the law of the Contracting Party;
   
(viii)
hvor ansøgeren ønsker at drage fordel af en beskyttelse på baggrund af en præsentation af varer og/eller tjenesteydelser på en udstilling, en erklæring derom tilligemed angivelser til støtte for denne erklæring, som krævet af den kontraherende parts lovgivning;
 
 
(ix)
at least one representation of the mark, as pre­scribed in the Regulations,
   
(ix)
mindst én gengivelse af mærket, som fastsat i forskrifterne;
 
 
(x)
where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating the type of mark as well as any specific requirements applicable to that type of mark;
   
(x)
hvor dette finder anvendelse, en erklæring, som fastsat i forskrifterne, som angiver typen af mærke såvel som eventuelle særlige krav til denne type mærke;
 
 
(xi)
where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes that the mark be registered and pub­lish­ed in the standard characters used by the Office;
   
(xi)
hvor dette finder anvendelse, en erklæring, som fastsat i forskrifterne, om at ansøgeren ønsker mærket registreret og offentliggjort med de standard-karakterer, som kontoret benytter;
 
 
(xii)
where applicable, a statement, as prescribed in the Regulations, indicating that the applicant wishes to claim color as a distinctive feature of the mark;
   
(xii)
hvor dette finder anvendelse, en erklæring, som fastsat i forskrifterne, om at ansøgeren ønsker at påberåbe sig farve som et særligt kendetegn for mærket;
 
 
(xiii)
a transliteration of the mark or of certain parts of the mark;
   
(xiii)
en translitteration (omskrivning) af mærket eller af visse dele af mærket;
 
 
(xiv)
a translation of the mark or of certain parts of the mark;
   
(xiv)
en oversættelse af mærket eller af visse dele af mærket;
 
 
(xv)
the names of the goods and/or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Clas­si­fi­ca­tion, each group preceded by the number of the class of that Clas­si­fi­ca­tion to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Clas­si­fi­ca­tion;
   
(xv)
navnene på de varer og/eller tjenesteydelser, registreringen søges for, grupperet i henhold til klasserne i Nice-klassifikationen, hver gruppe indledt med nummeret på den klasse i klassifikationen, hvortil den gruppe varer eller tjenesteydelser hører, og opført i Nice-klassifikationens klasseorden;
 
 
(xvi)
a declaration of intention to use the mark, as required by the law of the Contracting Party.
   
(xvi)
en erklæring om hensigt til at bruge mærket, som krævet af den kontraherende parts lovgivning.
 
(b)
The applicant may file, instead of or in addition to the declaration of intention to use the mark referred to in subparagraph (a)(xvi), a declaration of actual use of the mark and evidence to that effect, as required by the law of the Contracting Party.
 
(b)
Ansøgeren kan, i stedet for eller som supplement til den erklæring om hensigt til at bruge mærket, som omtalt i pkt. (a)(xvi) ovenfor, indgive en erklæring om reel brug af mærket og dokumentation herfor, som krævet af den kontraherende parts lovgivning.
 
(c)
Any Contracting Party may require that, in respect of the application, fees be paid to the Office.
 
(c)
en kontraherende part kan, for så vidt angår ansøgningen, kræve betaling af gebyrer til kontoret.
 
(2) [Single Application for Goods and/or Services in Several Classes] One and the same application may relate to several goods and/or services, irrespective of whether they belong to one class or to several classes of the Nice Classification.
 
(2) [Én ansøgning om varer og/eller tjenesteydelser i flere klasser] En og samme ansøgning kan angå flere varer og/eller tjenesteydelser, uafhængigt af om de hører til en eller til flere klasser i Nice-klassifikationen.
 
(3) [Actual Use] Any Contracting Party may require that, where a declaration of intention to use has been filed under paragraph (1)(a)(xvi), the applicant furnish to the Office with­in a time limit fixed in its law, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations, evidence of the actual use of the mark, as required by the said law.
 
(3) [Reel brug] En kontraherende part kan kræve, hvor en erklæring om hensigt til brug er blevet indgivet i henhold til stk. (1)(a)(xvi), at ansøgeren inden for en frist, som den kontraherende parts lovgivning foreskriver, dog under iagttagelse af den minimumsfrist, der er fastsat i forskrifterne, fremsender dokumentation for den reelle brug af mærket, som krævet i den pågældende lovgivning.
 
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (3) and in Article 8 be complied with in respect of the application. In particular, the following may not be required in respect of the application throughout its pendency:
 
(4) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1) og (3) og artikel 8 skal opfyldes vedrørende ansøgningen. Særligt kan der i den periode, den verserer, ikke stilles krav om følgende vedrørende ansøgningen:
 
(i)
the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
 
(i)
fremskaffelse af en bekræftelse fra eller udskrift af et handelsregister;
 
(ii)
an indication of the applicant's carrying on of an in­dus­tri­al or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 
(ii)
en angivelse af at ansøgeren er i gang med en industriel eller handelsmæssig aktivitet, samt med fremskaffelse af dokumentation herfor;
 
(iii)
an indication of the applicant's carrying on of an ac­tiv­i­ty corresponding to the goods and/or services listed in the application, as well as the furnishing of evidence to that effect;
 
(iii)
en angivelse af at ansøgeren er i gang med en aktivitet, der dækker de varer og/eller tjenesteydelser, der er nævnt i ansøgningen, samt med fremskaffelse af dokumentation herfor;
 
(iv)
the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered in the register of marks of another Contracting Party or of a State party to the Paris Convention which is not a Contracting Party, except where the applicant claims the application of Article 6 quinquies of the Paris Convention.
 
(iv)
fremskaffelse af dokumentation for, at mærket er registreret i mærkeregistret hos en anden kontraherende part eller i en stat, der er medlem af Pariserkonventionen, men ikke er en kontraherende part, bortset fra hvor ansøgeren påberåber sig ansøgningen i henhold til artikel 6 quinquies i Pariserkonventionen.
 
(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the application where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the application.
 
(5) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at der fremskaffes dokumentation til kontoret under behandlingen af ansøgningen, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse eller et element i ansøgningen.
 
       
Article 4
 
Artikel 4
 
       
Representation; Address for Service
 
Repræsentation; serviceadresse
 
       
(1) [Representatives Admitted to Practice]
 
(1)[ Repræsentanter bemyndiget til at repræsentere]
 
(a)
Any Contracting Party may require that a representative appointed for the purposes of any procedure before the Office
 
(a)
En kontraherende part kan kræve, at en person udpeget som repræsentant i alle procedurer over for kontoret
 
 
(i)
have the right, under the applicable law, to practice before the Office in respect of applications and registrations and, where applicable, be admitted to practice before the Office;
   
(i)
har ret til, i henhold til den lovgivning, der finder anvendelse, at repræsentere over for kontoret med hensyn til ansøgninger og registreringer og, hvor dette finder anvendelse, har tilladelse til at repræsentere over for kontoret;
 
 
(ii)
provide, as its address, an address on a territory prescribed by the Contracting Party.
   
(ii)
oplyser som sin adresse, en adresse på et territorium foreskrevet af den kontraherende part.
 
(b)
An act, with respect to any procedure before the Office, by or in relation to a representative who complies with the requirements applied by the Contracting Party under subparagraph (a), shall have the effect of an act by or in relation to the applicant, holder, or other interested person who appointed that representative.
 
(b)
En handling i en procedure over for kontoret, af eller vedrørende en repræsentant, som opfylder de af den kontraherende part fastsatte krav i henhold til pkt. (a), skal have virkning som en handling af eller vedrørende ansøgeren, indehaveren eller tredjemand, som udpegede denne repræsentant.
 
(2) [Mandatory Representation; Address for Service]
 
(2) [Påbudt repræsentation; serviceadresse]
 
(a)
Any Contracting Party may require that, for the pur­poses of any procedure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a dom­i­cile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory be represented by a rep­re­sen­ta­tive.
 
(a)
En kontraherende part kan kræve, i alle procedurer over for kontoret, at en ansøger, indehaver eller tredjemand, der hverken har bopæl eller en reel industriel eller handelsmæssig virksomhed på dens territorium, skal have en repræsentant.
 
(b)
Any Contracting Party may, to the extent that it does not require representation in accordance with subparagraph (a), require that, for the purposes of any pro­ce­dure before the Office, an applicant, holder or other interested person who has neither a domicile nor a real and effective industrial or commercial establishment on its territory have an address for service on that territory.
 
(b)
En kontraherende part kan, i det omfang den ikke kræver repræsentation i overensstemmelse med pkt. (a), kræve, i alle procedurer over for kontoret, at en ansøger, indehaver eller tredjemand, der hverken har bopæl eller en reel industriel eller handelsmæssig virksomhed på dens territorium, skal have en serviceadresse på det territorium.
 
(3) [Power of Attorney]
 
(3) [Fuldmagt]
 
(a)
Whenever a Contracting Party allows or requires an applicant, a holder or any other interested person to be represented by a representative before the Office, it may require that the representative be appointed in a separate communication (hereinafter referred to as “pow­er of attorney”) indicating the name of the applicant, the holder or the other person, as the case ınay be.
 
(a)
Når som helst en kontraherende part tillader eller kræver, at en ansøger, en indehaver eller en tredjemand bliver repræsenteret af en repræsentant over for kontoret, kan kontoret kræve, at repræsentanten skal udnævnes ved et særligt dokument (herefter kaldet »fuldmagt«), der angiver navnet på enten ansøgeren, indehaveren eller tredjemanden.
 
(b)
The power of attorney may relate to one or more applications and/or registrations identified in the power of attorney or, subject to any exception indicated by the appointing person, to all existing and future ap­pli­ca­tions and/or registrations of that person.
 
(b)
Fuldmagten kan vedrøre en eller flere ansøgninger og/eller registreringer, identificeret i fuldmagten, eller med forbehold for en undtagelse, som fuldmagtsgiveren måtte angive, alle eksisterende og fremtidige ansøgninger og/eller registreringer for fuldmagtsgiveren.
 
(c)
The power of attorney may limit the powers of the rep­re­sen­ta­tive to certain acts. Any Contracting Party may require that any power of attorney under which the rep­re­sen­ta­tive has the right to withdraw an application or to surrender a registration contain an express indication to that effect.
 
(c)
Fuldmagten kan begrænse repræsentantens beføjelser til bestemte handlinger. En kontraherende part kan kræve, at en fuldmagt, ifølge hvilken repræsentanten har ret til at trække en ansøgning tilbage eller til at få en registrering udslettet af registret, indeholder en udtrykkelig angivelse herom.
 
(d)
Where a communication is submitted to the Office by a person who refers to itself in the communication as a representative but where the Office is, at the time of the receipt of the communication, not in possession of the required power of attorney, the Contracting Party may require that the power of attorney be submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, subject to the minimum time limit prescribed in the Regulations. Any Contracting Party may provide that, where the power of attorney has not been submitted to the Office within the time limit fixed by the Contracting Party, the communication by the said person shall have no effect.
 
(d)
Hvor et dokument er indgivet til kontoret af en person, der refererer til sig selv i dokumentet som repræsentant, men hvor kontoret på tidspunktet for modtagelse af dokumentet ikke er i besiddelse af den krævede fuldmagt, kan den kontraherende part kræve, at fuldmagten fremsendes til kontoret inden for en frist, der fastsættes af den kontraherende part, under iagttagelse af den minimumsfrist, der er fastsat i forskrifterne. En kontraherende part kan bestemme, at hvor fuldmagten ikke indleveres til kontoret inden for den frist, der er fastsat af den kontraherende part, skal det dokument, der indgives af den nævnte person, ikke have effekt.
 
(4) [Reference to Power of Attorney] Any Contracting Party may require that any communication made to the Office by a representative for the purposes of a procedure before the Office contain a reference to the power of attorney on the basis of which the representative acts.
 
(4) [Henvisning til fuldmagt] En kontraherende part kan kræve, at alle meddelelser til kontoret fra en repræsentant i en procedure over for kontoret, indeholder en henvisning til den fuldmagt, som repræsentanten handler på baggrund af.
 
(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (3) and (4) and in Article 8 be complied with in respect of the matters dealt with in those paragraphs.
 
(5) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (3) og (4) og i artikel 8, skal opfyldes for så vidt angår det, der er omhandlet i stk. (3) og (5) og i artikel 8.
 
(6) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may rea­son­a­bly doubt the veracity of any indication contained in any communication referred to in paragraphs (3) and (4).
 
(6) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation indgives til kontoret, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse indeholdt i en meddelelse, der henvises til i stk. (3) og (4).
 
       
Article 5
 
Artikel 5
 
       
Filing Date
 
Ansøgningsdato
 
       
(1) [Permitted Requirements]
 
(1) [Tilladte krav]
 
(a)
Subject to subparagraph (b) and paragraph (2), a Contracting Party shall accord as the filing date of an application the date on which the Office received the following indications and elements in the language required under Article 8(2):
 
(a)
Med forbehold af pkt. (b) og stk. (2) skal en kontraherende part som en ansøgnings ansøgningsdato tildele den dato, på hvilken kontoret har modtaget følgende angivelser og elementer affattet på det sprog, der kræves i artikel 8(2):
 
 
(i)
an express or implicit indication that the re­gis­tra­tion of a mark is sought;
   
(i)
en klar eller implicit angivelse af at der ansøges om registrering af et mærke;
 
 
(ii)
indications allowing the identity of the applicant to be established;
   
(ii)
angivelser, der gør det muligt at fastslå ansøgerens identitet;
 
 
(iii)
indications allowing the applicant or, its rep­re­sen­ta­tive, if any, to be contacted by the Office;
   
(iii)
angivelser, der gør det muligt for kontoret at kontakte ansøgeren eller dennes repræsentant;
 
 
(iv)
a sufficiently clear representation of the mark whose registration is sought;
   
(iv)
en tilstrækkelig tydelig gengivelse af det mærke, der søges registreret;
 
 
(v)
the list of the goods and/or services for which the registration is sought;
   
(v)
liste over de varer og/eller tjenesteydelser, registreringen søges for;
 
 
(vi)
where Article 3(1)(a)(xvi) or (b) applies, the declaration referred to in Article 3(1)(a)(xvi) or the declaration and evidence referred to in Ar­tic­le 3(1)(b), respectively, as required by the law of the Contracting Party.
   
(vi)
hvor artikel 3(1)(a)(xvi) eller (b) finder anvendelse, enten den erklæring, der henvises til i artikel 3(1)(a)(xvi), eller den erklæring og den dokumentation, der henvises til i artikel 3(1)(b), som krævet i den kontraherende parts lovgivning.
 
(b)
Any Contracting Party may accord as the filing date of the application the date on which the Office received only some, rather than all, of the indications and elements referred to in subparagraph (a) or received them in a language other than the language required under Article 8(2).
 
(b)
En kontraherende part kan som ansøgningens ansøgningsdato tildele den dato, på hvilken kontoret alene modtog nogle og ikke alle de angivelser og elementer, der henvises til i pkt. (a), eller modtog dem på et andet sprog end det sprog, der kræves i artikel 8(2).
 
(2) [Permitted Additional Requirement]
 
(2) [Tilladte yderligere krav]
 
(a)
A Contracting Party may provide that no filing date shall be accorded until the required fees are paid.
 
(a)
En kontraherende part kan bestemme, at ingen ansøgningsdato skal tildeles, før de krævede gebyrer er betalt.
 
(b)
A Contracting Party may apply the requirement referred to in subparagraph (a) only if it applied such re­quire­ment at the time of becoming party to this Treaty.
 
(b)
En kontraherende part må kun stille de krav, der henvises til i pkt. (a), hvis den stillede sådanne krav på det tidspunkt, hvor den blev part i denne traktat.
 
(3) [Corrections and Time Limits] The modalities of, and time limits for, corrections under paragraphs (1) and (2) shall be fixed in the Regulations.
 
(3) [Rettelser og frister] Modaliteterne og fristerne for rettelser i henhold til stk. (1) og (2) skal fastsættes i forskrifterne.
 
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) be complied with in respect of the filing date.
 
(4) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1) og (2), skal opfyldes for at få tildelt en ansøgningsdato.
 
       
Article 6
 
Artikel 6
 
       
Single Registration for Goods and/or Services in Several Classes
 
Én registrering for varer og/eller tjenesteydelser i flere klasser
 
       
Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one and the same application, such an application shall result in one and the same registration.
 
Hvor varer og/eller tjenesteydelser, der hører til flere klasser i Nice-klassifikationen, er indeholdt i en og samme ansøgning, skal en sådan ansøgning resultere i en og samme registrering.
 
       
Article 7
 
Artikel 7
 
       
Division of Application and Registration
 
Deling af ansøgning og registrering
 
       
(1) [Division of Application]
 
(1) [Deling af en ansøgning]
 
(a)
Any application listing several goods and/or services (hereinafter referred to as “initial application”) may,
 
(a)
En ansøgning, der dækker flere varer og/eller tjenesteydelser (herefter kaldet »grundansøgningen«) kan
 
 
(i)
at least until the decision by the Office on the registration of the marks,
   
(i)
i det mindste indtil kontorets beslutning om registrering af mærket;
 
 
(ii)
during any opposition proceedings against the decision of the Office to register the ınark,
   
(ii)
under en behandling af indsigelser imod kontorets beslutning om at registrere mærket;
 
 
(iii)
during any appeal proceedings against the decision on the registration of the mark, be divided by the applicant or at its request into two or more applications (hereinafter referred to as “divisional applications”) by distributing among the latter the goods and/or services list­ed in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.
   
(iii)
under en behandling af klager over kontorets beslutning om at registrere mærket, deles af ansøgeren eller på dennes anmodning i to eller flere ansøgninger (herefter kaldet »udskilte ansøgninger«) ved at fordele mellem disse de varer og/eller tjenesteydelser, som grundansøgningen dækkede. De udskilte ansøgninger beholder grundansøgningens ansøgningsdato og dens eventuelle prioritet.
 
(b)
Any Contracting Party shall, subject to subparagraph (a), be free to establish requirements for the division of an application, including the payment of fees.
 
(b)
En kontraherende part kan, med forbehold af pkt. (a), frit opstille krav for delingen af en ansøgning, inklusive betaling af gebyrer.
 
(2) [Division of Registration] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, with respect to a division of a registration. Such a division shall be permitted
 
(2) (Deling af registrering] Stk. (1) finder på tilsvarende vis anvendelse med hensyn til deling af en registrering. En sådan deling skal tillades
 
 
(i)
during any proceedings in which the validity of the registration is challenged before the Office by a third party,
   
(i)
under en behandling, hvor gyldigheden af registreringen anfægtes over for kontoret af tredjemand;
 
 
(ii)
during any appeal proceedings against a decision taken by the Office during the former proceedings, provided that a Contracting Party may exclude the possibility of the division of registrations if its law allows third parties to oppose the registration of a mark before the mark is registered.
   
(ii)
under en behandling af klager over en beslutning truffet af kontoret under den tidligere behandling, forudsat at den kontraherende part kan udelukke muligheden for delingen af registreringer, hvis dens lovgivning tillader tredjemand at nedlægge indsigelse imod registreringen af et mærke, før mærket er registreret.
 
       
Article 8
 
Artikel 8
 
       
Communications
 
Meddelelser
 
       
(1) [Means of Transmittal and Form of Communications] Any Contracting Party may choose the means of transmittal of communications and whether, it accepts communications on paper, communications in electronic form or any other form of communication.
 
(1) [Fremsendelsesmåde og meddelelsesformer] En kontraherende part kan vælge fremsendelsesmåder og om den accepterer meddelelser på papir, i elektronisk form eller andre meddelelsesformer.
 
(2) [Language of Communications]
 
(2) [Meddelelsers sprog]
 
(a)
Any Contracting Party may require that any communication be in a language admitted by the Office. Where the Office admits more than one language, the applicant, holder or other interested person may be required to comply with any other language requirement applicable with respect to the Office, provided that no indication or element of the communication may be required to be in more than one language.
 
(a)
En kontraherende part kan kræve, at en meddelelse skal være affattet på et sprog, der er tilladt af kontoret. Hvor kontoret tillader mere end et sprog, kan det kræves, at ansøgeren, indehaveren eller tredjemand opfylder krav et om ethvert andet sprog stillet af kontoret, forudsat at ingen oplysning om eller del af meddelelsen kræves affattet på mere end et sprog.
 
(b)
No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or any other certification of any translation of a communication other than as provided under this Treaty.
 
(b)
Ingen kontraherende part må kræve attestation, notarial bekræftelse, godkendelse af ægthed, legalisering eller anden bekræftelse af oversættelsen af en meddelelse end som fastsat i denne traktat.
 
(c)
Where a Contracting Party does not require a communication to be in a language admitted by its Office, the Office may require that a translation of that communication by an official translator or a rep­re­sen­ta­tive, into a language admitted by the Office, be supplied within a reasonable time limit.
 
(c)
Hvor en kontraherende part ikke kræver, at en meddelelse skal affattes på et sprog, der er tilladt af kontoret, kan kontoret kræve, at meddelelsen bliver oversat af en autoriseret oversætter eller repræsentant til et sprog tilladt af kontoret, og indgives inden for en rimelig tidsfrist.
 
(3) [Signature of Communications on Paper]
 
(3) [Underskrift på meddelelser på papir]
 
(a)
Any Contracting Party may require that a communication on paper be signed by the applicant, holder or other interested person. Where a Contracting Party requires a communication on paper to be signed, that Contracting Party shall accept any signature that complies with the requirements prescribed in the Regulations.
 
(a)
En kontraherende part kan kræve, at en meddelelse på papir skal være underskrevet af ansøgeren, indehaveren eller tredjemand. Hvor en kontraherende part kræver, at en meddelelse skal være underskrevet, skal den kontraherende part acceptere enhver underskrift, der opfylder betingelserne i forskrifterne.
 
(b)
No Contracting Party may require the attestation, notarization, authentication, legalization or other cer­tif­i­ca­tion of any signature except, where the law of the Contracting Party so provides, if the signature concerns the surrender of a registration.
 
(b)
Ingen kontraherende part må kræve attestation, notarial bekræftelse, godkendelse af ægthed, legalisering eller anden bekræftelse af en underskrift, undtagen hvor den kontraherende parts lovgivning foreskriver det, hvis underskriften vedrører udslettelsen af en registrering.
 
(c)
Notwithstanding subparagraph (b), a Contracting Party may require that evidence be filed with the Office where the Office may reasonably doubt the au­then­tic­i­ty of any signature of a communication on paper.
 
(c)
Uanset pkt. (b) kan en kontraherende part kræve, at der indleveres dokumentation, hvis kontoret med rimelighed kan betvivle ægtheden af underskriften på en meddelelse på papir.
 
(4) [Communications Filed in Electronic Form or by Electronic Means of Transmittal.] Where a Contracting Party permits the filing of communications in electronic form or by electronic means of transmittal, it may require that any such communications comply with the requirements prescribed in the Regulations.
 
(4) [Meddelelser indgivet i elektronisk form eller fremsendt elektronisk] Hvor en kontraherende part tillader, at meddelelser indgives i elektronisk form eller fremsendes elektronisk, kan den kræve, at sådanne meddelelser opfylder betingelserne i forskrifterne.
 
(5) [Presentation of a Communication] Any Contracting Party shall accept the presentation of a communication the content of which corresponds to the relevant Model International Form, if any, provided for in the Regulations.
 
(5) [Indgivelse af en meddelelse] En kontraherende part skal acceptere indgivelsen af en meddelelse, hvis indhold stemmer overens med den relevante internationale modelformular, hvis en sådan er fastsat i forskrifterne.
 
(6) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that, in respect of paragraphs (1) to (5), re­quire­ments other than those referred to in this Article be complied with
 
(6) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må med hensyn til stk. (1) til (5) kræve, at andre krav end de i denne artikel nævnte skal opfyldes.
 
(7) [Means of Communication with Representative] Nothing in this Article regulates the means of communication between an applicant, holder or other interested person and its rep­re­sen­ta­tive.
 
(7) [Kommunikation med repræsentanten] Intet i denne artikel regulerer kommunikationen mellem ansøgeren, indehaveren eller tredjemand og dennes repræsentant.
 
       
Article 9
 
Artikel 9
 
       
Classification of Goods and/or Services
 
Klassificering af varer og/eller tjenesteydelser
 
       
(1) [Indications of Goods and/or Services] Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their ­names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.
 
(1) [Angivelse af varer og/eller tjenesteydelser] En registrering og en offentliggørelse foretaget af et kontor, som angår en ansøgning eller registrering, og som angiver varer og/eller tjenesteydelser, skal angive varerne og/eller tjenesteydelserne ved deres navn, grupperet i henhold til klasserne i Nice-klassifikationen, hver gruppe indledt med nummeret på den klasse i klassifikationen, hvortil den gruppe varer eller tjenesteydelser hører, og opført i Nice-klassifikationens klasseorden.
 
(2) [Goods or Services in the Same Class or in Different Class­es]
 
(2) [Varer og tjenesteydelser i samme klasse eller i forskellige klasser]
 
(a)
Goods or services may not be considered as being sim­i­lar to each other on the ground that, in any re­gis­tra­tion or publication by the Office, they appear in the same class of the Nice Classification.
 
(a)
Varer eller tjenesteydelser må ikke betragtes som værende ligeartede alene ud fra den betragtning, at de, i en registrering eller offentliggørelse fra kontoret, optræder i samme klasse i Nice-klassifikationen.
 
(b)
Goods or services may not be considered as being dissimilar from each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification.
 
(b)
Varer eller tjenesteydelser må ikke betragtes som værende ikke ligeartede alene ud fra den betragtning, at de, i en registrering eller offentliggørelse fra kontoret, optræder i forskellige klasser i Nice-klassifikationen.
 
       
Article 10
 
Artikel 10
 
       
Changes in Names or Addresses
 
Ændring i navne eller adresser
 
       
(1) [Changes in the Name or Address of the Holder]
 
(1) Ændring i indehaverens navn eller adresse.
 
(a)
Where there is no change in the person of the holder but there is a change in its name and/or address, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.
 
(a)
Hvor der ikke er nogen ændring i indehaverens person, men der er en ændring i dennes navn og/eller adresse, skal en kontraherende part acceptere, at en anmodning om kontorets indførelse af ændringen i dets mærkeregister bliver indgivet med en angivelse af den pågældende registrerings registreringsnummer og hvilken ændring, der ønskes indført.
 
(b)
Any Contracting Party may require that the request indicate
 
(b)
En kontraherende part kan kræve, at anmodningen angiver
 
 
(i)
the name and address of the holder;
   
(i)
indehaverens navn og adresse;
 
 
(ii)
where the holder has a representative, the ­name and address of that representative;
   
(ii)
hvor indehaveren har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(iii)
where the holder has an address for service, such address.
   
(iii)
hvor indehaveren har en serviceadresse, denne adresse.
 
(c)
Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
 
(c)
(c) En kontraherende part kan kræve, at der i forbindelse med anmodningen betales et gebyr til kontoret.
 
(d)
A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.
 
(d)
(d) Én anmodning er tilstrækkelig, også hvor ændringen vedrører mere end en registrering, forudsat at registreringsnumrene for alle de berørte registreringer fremgår af anmodningen.
 
(2) [Change in the Name or Address of the Applicant) Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
 
(2) [Ændring af ansøgerens navn eller adresse]. Stk. (1) finder på tilsvarende vis anvendelse, hvor ændringen vedrører en ansøgning eller ansøgninger, eller både en ansøgning eller ansøgninger og en registrering eller registreringer, forudsat at, hvor ansøgningsnummeret på blot en af de ansøgninger, anmodningen vedrører, endnu ikke er tildelt eller ikke er kendt for ansøgeren eller dennes repræsentant, anmodningen på anden måde identificerer den ansøgning, som fastsat i forskrifterne.
 
(3) [Change in the Name or Address of the Representative or in the Address for Service) Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, to any change in the name or address of the rep­re­sen­ta­tive, if any, and to any change relating to the address for service, if any.
 
(3) [Ændring af navn eller adresse på repræsentanten eller i serviceadressen] Stk. (1) finder på tilsvarende vis anvendelse for en ændring af navnet eller adressen på en eventuel repræsentant, og for en ændring, der vedrører en eventuel serviceadresse.
 
(4) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the furnishing of any certificate concerning the change may not be required.
 
(4) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1) til (3) og i artikel 8, skal opfyldes hvad angår den anmodning, der henvises til i denne artikel. Særligt må der ikke stilles krav om nogen bekræftelse vedrørende ændringen.
 
(5) [Evidence) Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may rea­son­a­bly doubt the veracity of any indication contained in the request.
 
(5) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation indgives til kontoret, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse, indeholdt i anmodningen.
 
       
Article 11
 
Artikel 11
 
       
Change in Ownership
 
Ændring i ejerskab
 
       
(1) [Change in the Ownership of a Registration.]
 
(1) [Ændring i en registrerings ejerskab]
 
(a)
Where there is a change in the person of the holder, each Contracting Party shall accept that a request for the recordal of the change by the Office in its register of marks be made by the holder or by the person who acquired the ownership (hereinafter referred to as “new owner”) in a communication indicating the registration number of the registration concerned and the change to be recorded.
 
(a)
Hvor der er en ændring i indehaverens person, skal en kontraherende part acceptere, at en anmodning om kontorets indførelse af ændringen i dets mærkeregister skal indgives af indehaveren eller af den person, der overtog ejerskabet (herefter kaldet »den nye ejer«) med en angivelse af registreringsnummeret på den pågældende registrering og den ændring, der ønskes indført i registret.
 
(b)
Where the change in ownership results from a contract, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied, at the option of the requesting party, by one of the following:
 
(b)
Hvor ændringen i ejerskabet følger af en kontrakt, kan en kontraherende part kræve, at anmodningen angiver dette, og at der med anmodningen følger et af følgende dokumenter efter den anmodede parts valg:
 
 
(i)
a copy of the contract, which copy may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original contract;
   
(i)
en kopi af kontrakten, der kan kræves bekræftet af notarius publicus eller anden kompetent offentlig myndighed som værende i overensstemmelse med den originale kontrakt;
 
 
(ii)
an extract of the contract showing the change in ownership, which extract may be required to be certified, by a notary public or any other competent public authority, as being a true extract of the contract;
   
(ii)
et uddrag af kontrakten, hvoraf ændringen i ejerskabet fremgår, der kan kræves bekræftet af notarius publicus eller anden kompetent offentlig myndighed som værende et sandt uddrag af kontrakten;
 
 
(iii)
an uncertified certificate of transfer drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner;
   
(iii)
et ubekræftet overdragelsescertifikat, opstillet i den form og med det indhold, der er fastsat i forskrifterne, og underskrevet af både indehaveren og den nye ejer;
 
 
(iv)
an uncertified transfer document drawn up in the form and with the content as prescribed in the Regulations and signed by both the holder and the new owner.
   
(iv)
et ubekræftet overdragelsesdokument, opstillet i den form og med det indhold, der er fastsat i forskrifterne, og underskrevet af både indehaveren og den nye ejer.
 
(c)
Where the change in ownership results from a merger, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document, which document originates from the competent authority and evidences the merger, such as a copy of an extract from a register of commerce, and that that copy be certified by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority, as being in conformity with the original document.
 
(c)
Hvor ændringen i ejerskabet følger af en fusion, kan en kontraherende part kræve, at anmodningen angiver dette, og at der med den følger kopi af et dokument fra den kompetente myndighed, som dokumenterer fusionen, som f.eks. en kopi af en udskrift af handelsregistret, og at denne kopi bekræftes af den myndighed, der udstedte dokumentet, eller af notarius publicus eller en anden kompetent offentlig myndighed som værende i overensstemmelse med det originale dokument.
 
(d)
Where there is a change in the person of one or more but not all of several co-holders and such change in ownership results from a contract or a merger, any Contracting Party may require that any co-holder in respect of which there is no change in ownership give its express consent to the change in ownership in a document signed by it.
 
(d)
Hvor der er en ændring i en eller flere, men ikke alle personer blandt flere med­in­de­ha­ve­re, og en sådan ændring i ejerskab følger af en kontrakt eller en fusion, kan en kontraherende part kræve, at en med­in­de­ha­ver, for hvem der ikke er nogen ændring i ejerskabet, giver sin udtrykkelige tilladelse til ændringen i ejerskabet i et dokument underskrevet af denne.
 
(e)
Where the change in ownership does not result from a contract or a merger but from another ground, for example, from operation of law or a court decision, any Contracting Party may require that the request indicate that fact and be accompanied by a copy of a document evidencing the change and that that copy be certified as being in conformity with the original document by the authority which issued the document or by a notary public or any other competent public authority,
 
(e)
Hvor ændringen i ejerskab ikke følger af en kontrakt eller en fusion, men skyldes en anden årsag, for eksempel håndhævelse af en lovgivning eller en domsafgørelse, kan en kontraherende part kræve, at anmodningen angiver dette, og at der med den følger en kopi af et dokument, der dokumenterer ændringen, og at den kopi bekræftes som værende i overensstemmelse med det originale dokument af den myndighed, der udstedte dokumentet, eller af notarius publicus eller en anden kompetent offentlig myndighed.
 
(f)
Any Contracting Party may require that the request indicate
 
(f)
En kontraherende part kan kræve, at anmodningen angiver
 
 
(i)
the name and address of the holder;
   
(i)
indehaverens navn og adresse;
 
 
(ii)
the name and address of the new owner;
   
(ii)
den nye ejers navn og adresse;
 
 
(iii)
the name of a State of which the new owner is a national if he/she is the national of any State, the name of a State in which the new owner has his/her domicile, if' any, and the name of a State in which the new owner has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;
   
(iii)
navnet på den stat, den nye ejer er statsborger i, hvis han er statsborger i en stat, eventuelt navnet på den stat, hvor den nye ejer har sin bopæl, og eventuelt navnet på den stat, hvor den nye ejer har en reel industriel eller handelsmæssig virksomhed;
 
 
(iv)
where the new owner is a legal entity, the legal nature of that legal entity and the State, and, where applicable, the territorial unit within that State, under the law of which the said legal entity has been organized;
   
(iv)
hvor den nye ejer er en juridisk person, dennes juridiske status og den stat, og hvor det er relevant, det område inden for den stat, i henhold til hvis lovgivning den nævnte juridiske person er registreret;
 
 
(v)
where the holder has a representative, the ­name and address of that representative;
   
(v)
hvor indehaveren har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(vi)
where the holder has an address for service, such address;
   
(vi)
hvor indehaveren har en serviceadresse, denne adresse;
 
 
(vii)
where the new owner has a representative, the name and address of that representative;
   
(vii)
hvor den nye ejer har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(viii)
where the new owner is required to have an address for service under Article 4(2)(b), such address.
   
(viii)
hvor det kræves, at den nye ejer har en serviceadresse i henhold til artikel 4(2)(b), denne adresse.
 
(g)
Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
 
(g)
En kontraherende part kan kræve, at der i forbindelse med anmodningen betales et gebyr til kontoret.
 
(h)
A single request shall be sufficient even where the change relates to more than one registration, provided that the holder and the new owner are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.
 
(h)
Én anmodning er tilstrækkelig, også hvor ændringen vedrører mere end en registrering, forudsat at indehaveren og den nye ejer er den samme for hver registrering, og forudsat at registreringsnumrene for alle de berørte registreringer fremgår af anmodningen.
 
(i)
Where the change of ownership does not affect all the goods and/or services listed in the holder's re­gis­tra­tion, and the applicable law allows the recording of such change, the Office shall create a separate re­gis­tra­tion referring to the goods and/or services in respect of which the ownership has changed.
 
(i)
Hvor ændringen i ejerskabet ikke vedrører alle varer og/eller tjenesteydelser dækket af indehaverens registrering, og den relevante lovgivning tillader registreringen af en sådan ændring, skal kontoret oprette en separat registrering dækkende de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke ejerskabet er ændret.
 
(2) [Change in the Ownership of an Application] Paragraph (1) shall apply, mutatis mutandis, where the change in own­er­ship concerns an application or, applications, or both an application or applications and a registration or registrations, provided that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
 
(2) [Ændring af ejerskabet for en ansøgning] Stk. (1) finder på tilsvarende vis anvendelse, hvor ændringen i ejerskabet vedrører en ansøgning eller ansøgninger, eller både en ansøgning eller ansøgninger og en registrering eller registreringer, forudsat at, hvor ansøgningsnummeret på blot en af de ansøgninger, anmodningen vedrører, endnu ikke er givet eller ikke er kendt for ansøgeren eller dennes repræsentant, anmodningen på anden måde identificerer den ansøgning, som fastsat i forskrifterne.
 
(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article. In particular, the following may not be required:
 
(3) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1) og (2) og i artikel 8, skal opfyldes med hensyn til den anmodning, der henvises til i denne artikel. Særligt kan der ikke stilles krav om følgende:
 
 
(i)
subject to paragraph (1)(c), the furnishing of any certificate of, or extract from, a register of commerce;
   
(i)
med forbehold af stk. (1)(c), fremskaffelse af et certifikat fra, eller udskrift af, et handelsregister;
 
 
(ii)
an indication of the new owner's carrying on of an industrial or commercial activity, as well as the furnishing of evidence to that effect;
   
(ii)
en angivelse af at den nye ejer er i gang med en industriel eller handelsmæssig aktivitet, eller fremskaffelse af dokumentation herfor;
 
 
(iii)
an indication of the new owner's carrying on of an activity corresponding to the goods and/or services affected by the change in own­er­ship, as well as the furnishing of evidence to either effect;
   
(iii)
en angivelse af at den nye ejer er i gang med en aktivitet, der svarer til de varer og/eller tjenesteydelser, der er berørt af ændringen i ejerskabet, eller fremskaffelse af dokumentation herfor;
 
 
(iv)
an indication that the holder transferred, en­tire­ly or in part, its business or the relevant goodwill to the new owner, as well as the furnishing of evidence to either effect.
   
(iv)
en angivelse af at indehaveren har overdraget, helt eller delvis, sin forretning eller den tilhørende goodwill til den nye ejer, tillige med fremskaffelse af dokumentation herfor:
 
(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence, or further evidence where paragraph (1)(c) or (e) applies, be furnished to the Office where that Office may rea­son­a­bly doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the present Article.
 
(4) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation, eller hvor stk. (1 )(c) eller (e) finder anvendelse, yderligere dokumentation, indgives til kontoret, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse i anmodningen eller i et dokument, der henvises til i denne artikel.
 
       
Article 12
 
Artikel 12
 
       
Correction of a Mistake
 
Rettelse af en fejl
 
       
(1) [Correction of a Mistake in Respect of a Registration]
 
(1) [Rettelse af en fejl i forbindelse med en registrering]
 
(a)
Each Contracting Party shall accept that the request for the correction of a mistake which was made in the application or other request communicated to the Office and which mistake is reflected in its register of marks and/or any publication by the Office be made by the holder in a communication indicating the re­gis­tra­tion number of the registration concerned, the mis­take to be corrected and the correction to be en­te­red.
 
(a)
En kontraherende part skal acceptere, at anmodningen om rettelse af en fejl i ansøgningen eller en anden anmodning indgivet til kontoret, og som fremgår af kontorets mærkeregister og/eller af en offentliggørelse fra kontorets side, fremsættes af indehaveren i en meddelelse, hvoraf fremgår registreringsnummeret på den pågældende registrering, fejlen, som skal rettes, og rettelsen, som skal indføjes.
 
(b)
Any Contracting Party may require that the request indicate
 
(b)
En kontraherende part kan kræve, at anmodningen skal indeholde
 
 
(i)
the name and address of the holder;
   
(i)
indehaverens navn og adresse;
 
 
(ii)
where the holder has a representative, the ­name and address of that representative;
   
(ii)
hvor indehaveren har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(iii)
where the holder has an address for service, such address.
   
(iii)
hvor indehaveren har en serviceadresse, denne adresse.
 
(c)
Any Contracting Party may require that, in respect of the request, a fee be paid to the Office.
 
(c)
En kontraherende part kan kræve, at der i forbindelse med anmodningen betales et gebyr til kontoret.
 
(d)
A single request shall be sufficient even where the correction relates to more than one registration of the same person, provided that the mistake and the requested correction are the same for each registration and that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request.
 
(d)
Én anmodning er tilstrækkelig, også hvor rettelsen vedrører mere end en registrering fra samme person, forudsat at fejlen og den rettelse, der anmodes om, er den samme for hver registrering, og forudsat at registreringsnumrene for alle berørte registreringer fremgår af anmodningen.
 
(2) [Correction of a Mistake in Respect of an Application] Paragraph (l) shall apply, mutatis mutandis, where the mistake concerns an application or applications, or both an application or applications and a registration or registrations, pro­vid­ed that, where the application number of any application concerned has not yet been issued or is not known to the applicant or its representative, the request otherwise identifies that application as prescribed in the Regulations.
 
(2) [Rettelse af en fejl i forbindelse med en ansøgning] Stk. (1) finder på tilsvarende vis anvendelse, hvor fejlen vedrører en ansøgning eller ansøgninger, eller både en ansøgning eller ansøgninger og en registrering eller registreringer, forudsat at, hvor ansøgningsnummeret for blot en ansøgnings vedkommende endnu ikke er tildelt eller ikke er kendt for ansøgeren eller dennes repræsentant, anmodningen på anden måde identificerer den pågældende ansøgning, som fastsat i forskrifterne.
 
(3) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) and (2) and in Article 8 be complied with in respect of the request referred to in this Article.
 
(3) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til stk. (1) og (2) og i artikel 8, skal opfyldes med hensyn til den anmodning, der henvises til i denne artikel.
 
(4) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may rea­son­a­bly doubt that the alleged mistake is in fact a mistake.
 
(4) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation skal indgives til kontoret, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle, at den påståede fejl reelt er en fejl.
 
(5) [Mistakes Made by the Office] The Office of a Contracting Party shall correct its own mistakes, ex officio or upon request, for no fee.
 
(5) [Fejl begået af kontoret] En kontraherende parts kontor skal rette egne fejl ex officio eller på anmodning uden at kræve gebyr.
 
(6) [Uncorrectable Mistakes] No Contracting Party shall be obliged to apply paragraphs (1), (2) and (5) to any mistake which cannot be corrected under its law.
 
(6) [Uoprettelige fejl] Ingen kontraherende part skal være forpligtet til at anvende stk. (1), (2) og (5) på fejl, som ikke kan rettes med hjemmel i dens lovgivning.
 
       
Article 13
 
Artikel 13
 
       
Duration and Renewal of Registration
 
Varighed og fornyelse af en registrering
 
       
(1) [Indications or Elements Contained in or Accompanying a Request for Renewal; Fee]
 
(1) [Angivelser eller elementer indeholdt i eller vedhæftet en anmodning om fornyelse; gebyr]
 
(a)
Any Contracting Party may require that the renewal of a registration be subject to the filing of a request and that such request contain some or all of the following indications:
 
(a)
En kontraherende part kan kræve, at fornyelse af en registrering skal ske ved indgivelse af en anmodning, og at en sådan anmodning skal indeholde nogle af eller alle følgende angivelser:
 
 
(i)
an indication that renewal is sought;
   
(i)
en angivelse af at der ansøges om fornyelse;
 
 
(ii)
the name and address of the holder;
   
(ii)
indehaverens navn og adresse;
 
 
(iii)
the registration number of the registration concerned;
   
(iii)
registreringsnummeret på den pågældende registrering;
 
 
(iv)
at the option of the Contracting Party, the filing date of the application which resulted in the registration concerned or the registration date of the registration concerned;
   
(iv)
hvis den kontraherende part ønsker det, ansøgningsdatoen for den ansøgning, som resulterede i den pågældende registrering, eller registreringsdatoen for den pågældende registrering;
 
 
(v)
where the holder has a representative, the na­me and address of that representative;
   
(v)
hvor indehaveren har en repræsentant, dennes navn og adresse;
 
 
(vi)
where the holder has an address for service, such address;
   
(vi)
hvor indehaveren har en serviceadresse, denne adresse;
 
 
(vii)
where the Contracting Party allows the re­new­al of a registration to be made for some only of the goods and/or services which are re­cord­ed in the register of marks and such a renewal is requested, the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods and/or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the class­es of the said Classification,
   
(vii)
hvor den kontraherende part kun tillader fornyelse af en registrering for nogle af de varer og/eller tjenesteydelser, som er indført i mærkeregistret, og der anmodes om en sådan fornyelse, navnene på de varer og/eller tjenesteydelser i registret, for hvilke anmodningen gælder, eller navnene på de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke anmodningen ikke gælder, grupperet i henhold til klasserne i Ni­ce-klas­si­fi­ka­tio­nen, hver gruppe indledt med nummeret på den klasse i klassifikationen, til hvilken den gruppe af varer eller tjenesteydelser hører, og opført i Nice-klassifikationens klasseorden;
 
 
(viii)
where a Contracting Party allows a request for renewal to be filed by a person other than the holder or its representative and the request is filed by such a person, the name and address of that person.
   
(viii)
hvor den kontraherende part tillader, at en anmodning om fornyelse indgives af en anden person end indehaveren eller dennes repræsentant, og anmodningen indgives af en sådan person, dennes navn og adresse.
 
(b)
Any Contracting Party may require that, in respect of the request for renewal, a fee be paid to the Office. Once the fee has been paid in respect of the initial period of the registration or of any renewal period, no further payment may be required for the maintenance of the registration in respect of that period. Fees associated with the furnishing of a declaration and/or evidence of use shall not be regarded, for the purposes of this subparagraph, as payments required for the maintenance of the registration and shall not be affected by this subparagraph.
 
(b)
En kontraherende part kan kræve, at der for anmodningen om fornyelse betales et gebyr til kontoret. Når først gebyret er betalt for den oprindelige periode af registreringen eller for en fornyelsesperiode, må der ikke kræves yderligere betaling for opretholdelse af registreringen for denne periode. Gebyrer i forbindelse med fremskaffelsen af en erklæring og/eller dokumentation for brug skal ikke opfattes som betalinger opkrævet til opretholdelse af registreringen og skal ikke berøres af dette pkt.
 
(c)
Any Contracting Party may require that the request for renewal be presented, and the corresponding fee referred to in subparagraph (b) be paid, to the Office within the period fixed by the law of the Contracting Party, subject to the minimum periods prescribed in the Regulations.
 
(c)
En kontraherende part kan kræve, at anmodningen om fornyelse indgives, og gebyrerne i forbindelse hermed i henhold til pkt. (b) betales, til kontoret inden for den periode, som den kontraherende parts lovgivning foreskriver, dog under iagttagelse af de minimumsperioder, der er fastsat i forskrifterne.
 
(2) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraph (1) and in Article 8 be complied with in respect of the request for renewal. In particular, the following may not be required:
 
(2) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1), skal opfyldes i forbindelse med anmodningen om fornyelse. Særligt kan der ikke stilles krav om følgende:
 
 
(i)
any representation or other identification of the mark;
   
(i)
enhver gengivelse eller anden identifikation af mærket;
 
 
(ii)
the furnishing of evidence to the effect that the mark has been registered, or that its registration has been renewed, in any other register of marks;
   
(ii)
fremskaffelse af dokumentation for, at mærket er registreret, eller at mærkets registrering er fornyet, i mærkeregistret hos en anden kontraherende part;
 
 
(iii)
the furnishing of a declaration and/or evidence concerning use of the mark.
   
(iii)
fremskaffelse af en erklæring og/eller dokumentation vedrørende brug af mærket.
 
(3) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office in the course of the examination of the request for renewal where the Office may reasonably doubt the veracity of any indication or element contained in the request for renewal.
 
(3) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation indgives til kontoret under behandlingen af anmodningen om fornyelse, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse eller et element i anmodningen om fornyelse.
 
(4) [Prohibition of Substantive Examination ] No Office of a Contracting Party may, for the purposes of effecting the renewal, examine the registration as to substance.
 
(4) [Forbud mod sagsbehandling i substansen] Intet kontraherende parts kontor må, med det formål at effektuere fornyelsen, sagsbehandle en registrering i substansen.
 
(5) [Duration] The duration of the initial period of the registration, and the duration of each renewal period, shall be 10 years.
 
(5) [Varighed] Varigheden af registreringens oprindelige periode og varigheden af hver enkelt fornyelsesperiode skal være 10 år.
 
       
Article 14
 
Artikel 14
 
       
Relief Measures in Case of Failure to Comply with Time Lim­its
 
Muligheder i tilfælde af overskridelse af tidsfrister
 
       
(1) [Relief Measure Before the Expiry of a Time Limit] A Contracting Party may provide for the extension of a time limit for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a registration, if a request to that effect is filed with the Office prior to the expiry of the time limit.
 
(1) [Muligheder inden udløbet af en tidsfrist] En kontraherende part kan imødekomme en forlængelse af en tidsfrist med hensyn til en handling i en procedure over for kontoret i forbindelse med en ansøgning eller en registrering, hvis en anmodning herom indgives til kontoret inden udløbet af tidsfristen.
 
(2) [Relief Measures After the Expiry of a Time Limit] Where an applicant, holder or other interested person has failed to comply with a time limit (“the time limit concerned“) for an action in a procedure before the Office of a Contracting Party in respect of an application or a registration, the Contracting Party shall provide for one or more of the following relief measures, in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, if a request to that effect is filed with the Office:
 
(2) [Muligheder efter udløbet af en tidsfrist] Hvor en ansøger, indehaver eller tredjemand har overskredet en tidsfrist (»den pågældende tidsfrist«) for en handling i en procedure over for en kontraherende parts kontor i forbindelse med en ansøgning eller en registrering, skal den kontraherende part give en eller flere af følgende muligheder, i overensstemmelse med kravene fastsat i forskrifterne, hvis en anmodning herom indgives til kontoret:
 
(i)
extension of the time limit concerned for the period prescribed in the Regulations;
 
(i)
en forlængelse af den pågældende tidsfrist i det tidsrum, der er fastsat i forskrifterne;
 
(ii)
continued processing with respect to the application or registration;
 
(ii)
fortsættelse af behandlingen af ansøgningen eller registreringen;
 
(iii)
reinstatement of the rights of the applicant, holder or other interested person with respect to the application or registration if the Office finds that the failure to comply with the time limit concerned occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that the failure was unintentional.
 
(iii)
genoprettelse af ansøgerens, indehaverens eller tredjemands rettigheder med hensyn til ansøgningen eller registreringen, hvis kontoret finder, at overskridelsen af den pågældende tidsfrist forekom til trods for at den af omstændighederne påkrævede omhu var blevet udvist, eller, efter den kontraherende parts valg, at overskridelsen var utilsigtet.
 
(3) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Reg­u­la­tions.
 
(3) [Undtagelser] Ingen kontraherende part er tvunget til at give nogen af de muligheder, der henvises til i stk. (2) med hensyn til undtagelserne fastsat i forskrifterne.
 
(4) [Fee] Any Contracting Party may require that a fee be paid in respect of any of the relief measures referred to in paragraphs (1) and (2).
 
(4) [Gebyr] En kontraherende part kan kræve, at der betales et gebyr i forbindelse med de muligheder, der henvises til i stk. (1) og (2).
 
(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in this Article and in Article 8 be complied with in respect of any of the relief measures referred to in paragraph (2).
 
(5) [Forbud mod andre krav] Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i denne artikel og i artikel 8, skal opfyldes for så vidt angår de muligheder, der henvises til i stk. (2).
 
       
Article 15
 
Artikel 15
 
       
Obligation to Comply with the Paris Convention
 
Pligt til at overholde Pariserkonventionen
 
       
Any Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern marks,
 
En kontraherende part skal efterkomme de regler i Pariser-konventionen, der vedrører mærker.
 
       
Article 16
 
Artikel 16
 
       
Service Marks
 
Servicemærker
 
       
Any Contracting Party shall register service marks and apply to such marks the provisions of the Paris Convention which concern trademarks.
 
En kontraherende part skal registrere servicemærker, og bestemmelserne i Pariserkonventionen om varemærker skal finde anvendelse for sådanne mærker.
 
       
Article 17
 
Artikel 17
 
       
Request for Recordal of a License
 
Anmodning om notering af en licens
 
       
(1) [Requirements Concerning the Request for Recordal] Where the law of a Contracting Party provides for the re­cord­al of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for recordal
 
(1) [Krav til anmodningen om notering] Hvor den kontraherende parts lovgivning foreskriver, at dens kontor kan notere en licens, kan den kontraherende part kræve, at anmodningen om notering
 
(i)
be filed in accordance with the requirements pre­scribed in the Regulations, and
 
(i)
indgives i overensstemmelse med de krav, som er fastsat i forskrifterne, og
 
(ii)
be accompanied by the supporting documents pre­scribed in the Regulations.
 
(ii)
ledsages af dokumentation, som fastsat i forskrifterne.
 
(2) [Fee] Any Contracting Party may require that, in respect of the recordal of a license, a fee be paid to the Office.
 
(2) [Gebyr] En kontraherende part kan kræve, at der betales et gebyr til kontoret i forbindelse med noteringen af en licens.
 
(3) [Single Request Relating to Several Registrations] A sin­gle request shall be sufficient even where the license relates to more than one registration, provided that the registration numbers of all registrations concerned are indicated in the request, the holder and the licensee are the same for all registrations, and the request indicates the scope of the license in accordance with the Regulations with respect to all registrations.
 
(3) [Én anmodning vedrørende flere registreringer] Én anmodning er tilstrækkelig, også hvor licensen vedrører mere end en registrering, forudsat at registreringsnumrene for alle de berørte registreringer fremgår af anmodningen, indehaveren og licenstageren er de samme for alle registreringer, og anmodningen angiver licensens omfang i overensstemmelse med forskrifterne med hensyn til alle registreringerne.
 
(4) [Prohibition of Other Requirements]
 
(4) [Forbud mod andre krav]
 
(a)
No Contracting Party may demand that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (3) and in Article 8 be complied with in respect of the recordal of a license with its Office. In particular, the following may not be required:
 
(a)
Ingen kontraherende part må kræve, at andre krav end dem, der henvises til i stk. (1) til (3) og i artikel 8, skal opfyldes med hensyn til noteringen af en licens hos dens kontor. Særligt kan der ikke stilles krav om følgende:
 
 
(i)
the furnishing of the registration certificate of the mark which is the subject of the license;
   
(i)
fremskaffelse af registreringsbeviset for det mærke, som licensen angår;
 
 
(ii)
the furnishing of the license contract or a translation of it;
   
(ii)
fremskaffelse af licensaftalen eller en oversættelse af denne;
 
 
(iii)
an indication of the financial terms of the license contract.
   
(iii)
en angivelse af licensaftalens finansielle vilkår.
 
(b)
Subparagraph (a) is without prejudice to any obligations existing under the law of a Contracting Party concerning the disclosure of information for purposes other than the recording of the license in the register of marks
 
(b)
Pkt. (a) er med forbehold for forpligtelser i henhold til den kontraherende parts lovgivning vedrørende offentliggørelse af oplysninger med et andet formål end noteringe af licensen i mærkeregistret;
 
(5) [Evidence] Any Contracting Party may require that evidence be furnished to the Office where the Office may rea­son­a­bly doubt the veracity of any indication contained in the request or in any document referred to in the Regulations.
 
(5) [Dokumentation] En kontraherende part kan kræve, at dokumentation indgives til kontoret, hvor kontoret med rimelighed kan betvivle rigtigheden af en angivelse i anmodningen eller i et dokument omhandlet i forskrifterne.
 
(6) [Requests Relating to Applications] Paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to requests for recordal of a license for an application, where the law of a Contracting Party provides for such recordal.
 
(6) [Anmodninger vedrørende ansøgninger] Stk. (1) til (5) finder på tilsvarende vis anvendelse med hensyn til anmodninger om notering af en licens i en ansøgning, hvor en kontraherende parts lovgivning tillader en sådan notering.
 
       
Article 18
 
Artikel 18
 
       
Request for Amendment or Cancellation of the Recordal of a License
 
Anmodning om ændring eller sletning af noteringen af en licens
 
       
(1) [Requirements Concerning the Request] Where the law of a Contracting Party provides for the recordal of a license with its Office, that Contracting Party may require that the request for amendment or cancellation of the recordal of a license
 
(1) [Krav til anmodningen] Hvor den kontraherende parts lovgivning tillader en notering af en licens hos dens kontor, kan den kontraherende part kræve, at anmodningen om ændring eller sletning af noteringen af en licens
 
(i)
be filed in accordance with the requirements pre­scribed in the Regulations, and
 
(i)
indgives i overensstemmelse med de krav, som er fastsat i forskrifterne, og
 
(ii)
be accompanied by the supporting documents pre­scribed in the Regulations.
 
(ii)
ledsages af dokumentation, som fastsat i forskrifterne.
 
(2) [Other Requirements] Article 17(2) to (6) shall apply, rnutatis mutandis, to requests for amendment or cancellation of the recordal of a license.
 
(2) [Andre krav] Artikel 17(2) til (6) finder på tilsvarende vis anvendelse med hensyn til anmodninger om ændring eller sletning af noteringen af en licens.
 
       
Article 19
 
Artikel 19
 
       
Effects of the Non-Recordal of a License
 
Virkninger af manglende notering af en licens
 
       
(1) [Validity of the Registration and Protection of the Mark] The non-recordal of' a license with the Office or with any other authority of the Contracting Party shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark.
 
(1) [Gyldighed af registreringen og beskyttelse af mærket] Manglen på notering af en licens hos kontoret eller en anden myndighed i den kontraherende part har ingen virkning på gyldigheden af registreringen af mærket, som licensen angår, eller beskyttelsen af mærket.
 
(2) [Certain Rights of the Licensee] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Contracting Party to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
 
(2) [Visse rettigheder for licenstageren] En kontraherende part må ikke kræve notering af en licens som forudsætning for en rettighed, som licenstageren har i henhold til den kontraherende parts lovgivning til at indtræde i et krænkelsessøgsmål indledt af indehaveren, eller til gennem et sådan søgsmål at opnå erstatning som følge af krænkelsen af det mærke, som licensen angår.
 
(3) [Use of a Mark Where License Is Not Recorded] A Contracting Party may not require the recordal of a license as a condition for the use of a mark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in proceedings relating to the acquisition, maintenance and enforcement of marks.
 
(3) [Brug af et mærke hvor en licens ikke er noteret] En kontraherende part kan ikke kræve notering af en licens som betingelse for, at en licenstagers brug af et mærke anses som brug af indehaveren i sager vedrørende erhvervelse, vedligeholdelse og håndhævelse af mærker.
 
       
Article 20
 
Artikel 20
 
       
Indication of the License
 
Angivelse af licensen
 
       
Where the law of a Contracting Party requires an indication that the mark is used under a license, full or partial non-compliance with that requirement shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license or the protection of that mark, and shall not affect the application of Article 19(3).
 
Hvor en kontraherende parts lovgivning kræver en angivelse af, at et mærke bruges under licens, har hel eller delvis mang­len­de overholdelse af dette krav ingen virkning for gyldigheden af registreringen af det mærke, som licensen angår, eller beskyttelsen af dette mærke, og har ingen virkning på anvendelsen af artikel 19(3).
 
       
Article 21
 
Artikel 21
 
       
Observations in Case of Intended Refusal
 
Bemærkninger i tilfælde af påtænkt afslag
 
       
An application under Article 3 or a request under Articles 7, 10 to 14, 17 and 18 may not be refused totally or in part by an Office without giving the applicant or the requesting party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit. In respect of Article 14, no Office shall be required to give an opportunity to make observations where the person requesting the relief measure has already had an opportunity to present an observation on the facts on which the decision is to be based.
 
En ansøgning i henhold til artikel 3 eller en anmodning i henhold til artikel 7, 10 til 14, 17 og 18 kan ikke afslås helt eller delvist af et kontor, uden at enten ansøgeren eller den anmodende part har fået mulighed for at komme med bemærkninger til det påtænkte afslag inden for en rimelig tidsfrist. Med hensyn til artikel 14 kræves det ikke, at et kontor giver mulighed for at komme med bemærkninger, hvor den anmodende person allerede har haft mulighed for at forelægge sine bemærkninger til det grundlag, afgørelsen vil blive baseret på.
 
       
Article 22
 
Artikel 22
 
       
Regulations
 
Forskrifter
 
       
(l) [Content]
 
(1) [Indhold]
 
(a)
The Regulations annexed to this Treaty provide rules conceming
 
(a)
Forskrifterne vedhæftet denne traktat fastsætter regler vedrørende
 
 
(i)
matters which this Treaty expressly provides to be ”prescribed in the Regulations“;
   
(i)
forhold, som denne traktat udtrykkeligt foreskriver at være »fastsat i forskrifterne«;
 
 
(ii)
any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty;
   
(ii)
alle detaljer, der er nyttige ved implementeringen af bestemmelserne i denne traktat;
 
 
(iii)
any administrative requirements, matters or procedures.
   
(iii)
alle administrative krav, forhold eller procedurer.
 
(b)
The Regulations also contain Model Intemational Forms.
 
(b)
Forskrifterne indeholder ligeledes internationale modelformularer.
 
(2) [Amending the Regulations] Subject to paragraph (3), any amendment of the Regulations shall require three-fourths of the votes cast.
 
(2) [Ændring af forskrifterne] Med forbehold af stk. (3), kræver en ændring af forskrifterne tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
 
(3) [Requirement of Unanimity]
 
(3) [Krav om enstemmighed]
 
(a)
The Regulations may specify provisions of the Regulations which may be amended only by unanimity.
 
(a)
Forskrifterne kan fastsætte bestemmelser i forskrifterne, som kun kan ændres ved enstemmighed.
 
(b)
Any amendment of the Regulations resulting in the addition of provisions to, or the deletion of provisions from, the provisions specified in the Regulations pursuant to subparagraph (a) shall require unanimity.
 
(b)
En ændring af forskrifterne, som medfører tilføjelsen af bestemmelser til, eller sletningen af bestemmelser fra, bestemmelserne fastsat i forskrifterne i henhold til pkt. (a), kræver enstemmighed.
 
(c)
In determining whether unanimity is attained, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
 
(c)
Kun stemmer, som faktisk er afgivet, skal tages i betragtning når det skal afgøres, om enstemmighed er opnået. Undladelse fra at stemme anses ikke for at være en afgiven stemme.
 
(4) [Conflict Between the Treaty and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the former shall prevail.
 
(4) [Uoverensstemmelse mellem traktaten og forskrifterne] I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne traktat og bestemmelserne i forskrifterne, skal førstnævnte være gældende.
 
       
Article 23
 
Artikel 23
 
       
Assembly
 
Forsamling
 
       
(1) [Composition]
 
(1) [Sammensætning]
 
(a)
The Contracting Parties shall have an Assembly.
 
(a)
De kontraherende parter skal have en forsamling.
 
(b)
Each Contracting Party shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts. Each delegate may represent only one Contracting Party.
 
(b)
Hver kontraherende part skal være repræsenteret i forsamlingen med én delegeret, som kan være assisteret af skiftende delegerede, rådgivere og eksperter. Hver delegeret må kun repræsentere én kontraherende part.
 
(2) [Tasks] The Assembly shall
 
(2) [Opgaver] Forsamlingen skal
 
 
(i)
deal with matters concerning the development of this Treaty;
   
(i)
beskæftige sig med anliggender vedrørende udviklingen af denne traktat;
 
 
(ii)
amend the Regulations, including the Model International Forms;
   
(ii)
ændre forskrifterne, herunder de internationale modelformularer;
 
 
(iii)
determine the conditions for the date of application of each amendment referred to in item (ii);
   
(iii)
fastsætte betingelserne for datoen for ikrafttrædelse af hver ændring omhandlet i nr. (ii);
 
 
(iv)
perform such other functions as are appropriate to implementing the provisions of this Treaty.
   
(iv)
udføre sådanne andre opgaver, som er nødvendige for gennemførelsen af denne traktats bestemmelser.
 
(3) [Quorum]
 
(3) [Quorum]
 
(a)
One-half of the members of the Assembly which are States shall constitute a quorum.
 
(a)
Halvdelen af medlemmerne af forsamlingen, som er stater, skal udgøre et quorum.
 
(b)
Notwithstanding subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions con­cer­ning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect, provided that at the same time the required majority still obtains.
 
(b)
Uanset pkt. (a) kan forsamlingen træffe beslutninger, hvis til en samling antallet af medlemmer af forsamlingen, som er stater og er repræsenteret, er mindre end halvdelen men lig med eller større end en tredjedel af medlemmerne af forsamlingen, som er stater, men med undtagelse af beslutninger vedrørende dens egen procedure, kan alle sådanne beslutninger kun træde i kraft, hvis de følgende fastsatte betingelser er opfyldt. Det internationale bureau skal meddele nævnte beslutninger til de medlemmer af forsamlingen, som er stater og ikke var repræsenteret, og skal opfordre dem til skriftligt at afgive deres stemme eller til undladelse heraf inden for tre måneder fra meddelelsens dato. Hvis, ved udløbet af denne periode, antallet af medlemmer, som således har afgivet stemme eller undladt dette, når det antal af medlemmer, som manglede for at opnå et quorum under selve samlingen, skal sådanne beslutninger træde i kraft, forudsat at det nødvendige flertal stadig foreligger.
 
(4) [Taking Decisions in the Assembly]
 
(4) [Forsamlingens beslutningsprocess]
 
(a)
The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
 
(a)
Forsamlingen bestræber sig på at træffe beslutninger i enstemmighed.
 
(b)
Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
 
(b)
Hvis en beslutning ikke kan træffes ved enstemmighed, skal sagen afgøres ved afstemning. I et sådan tilfælde
 
 
(i)
each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name; and
   
(i)
skal hver kontraherende part, som er en stat, have én stemme og skal kun stemme i sit eget navn; og
 
 
(ii)
any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and vice versa. In addition, no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States party to this Treaty is a Member State of another such intergovernmental organization and that other intergovernmental organization participates in that vote.
   
(ii)
en kontraherende part, som er en mellemstatslig organisation, må deltage i afstemningen i stedet for dens medlemsstater med det antal stemmer, som svarer til det antal af medlemsstater, som er part i denne traktat. Ingen mellemstatslig organisation må deltage i afstemningen, hvis en af dens medlemsstater udøver sin ret til at stemme og omvendt. Ydermere skal ingen mellemstatslig organisation deltage i afstemningen, hvis en af dens medlemsstater, som er part i denne traktat, er medlemsstat i en anden mellemstatslig organisation, og denne anden mellemstatslige organisation deltager i afstemningen.
 
(5) [Majorities]
 
(5) [Flertal]
 
(a)
Subject to Articles 22(2) and (3), the decisions of the Assembly shall require two thirds of the votes cast.
 
(a)
Med forbehold af artikel 22 (2) og (3), kræver forsamlingens beslutninger to tredjedele af de afgivne stemmer.
 
(b)
In determining whether the required majority is at­tain­ed, only votes actually cast shall be taken into consideration. Abstentions shall not be considered as votes.
 
(b)
Når det skal afgøres, om det nødvendige flertal er opnået, skal kun faktisk afgivne stemmer tages i betragtning. Stemmeundladelser tæller ikke som stemmer.
 
(6) [Sessions] The Assembly shall meet upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
 
(6) [Samlinger] Forsamlingen indkaldes af generaldirektøren, og mødes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, på samme tidspunkt og sted som organisationens generalforsamling.
 
(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall establish its own rules of procedure, including rules for the convocation of extraordinary sessions.
 
(7) [Forretningsorden] Forsamlingen fastsætter sin egen forretningsorden, herunder regler for indkaldelse til ekstraordinære samlinger.
 
       
Article 24
 
Artikel 24
 
       
International Bureau
 
Det internationale bureau
 
       
(1) [Administrative Tasks]
 
(1) [Administrative opgaver]
 
(a)
The International Bureau shall perform the administrative tasks concerning this Treaty.
 
(a)
Det internationale bureau udfører de administrative opgaver, som vedrører denne traktat.
 
(b)
In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and work­ing groups as may be established by the Assembly.
 
(b)
Især skal det internationale bureau forberede mø­der­ne og stille et sekretariat til rådighed for forsamlingen og for ekspertudvalg eller arbejdsgrupper, som måtte nedsættes af forsamlingen.
 
(2) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly.
 
(2) [Andre møder end forsamlingens] Generaldirektøren indkalder til møder i udvalg og arbejdsgrupper, som nedsættes af forsamlingen.
 
(3) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]
 
(3) [Det internationale bureaus rolle i forsamlingen og andre møder]
 
(a)
The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly.
 
(a)
Generaldirektøren og personer udpeget af generaldirektøren deltager, uden stemmeret, i alle forsamlingens møder, udvalg og arbejdsgrupper nedsat af forsamlingen.
 
(b)
The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees and working groups referred to in subparagraph (a).
 
(b)
Generaldirektøren, eller en ansat udpeget af generaldirektøren, er sekretær for forsamlingen og for udvalg og arbejdsgrupper omhandlet i pkt. (a).
 
(4) [Conferences]
 
(4) [Konferencer]
 
(a)
The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
 
(a)
Det internationale bureau træffer forberedelser til revisionskonferencer i overensstemmelse med forsamlingens anvisninger.
 
(b)
The International Bureau may consult with Member States of the Organization, intergovernmental or­gan­i­za­tions and international and national non-governmental or­gan­i­za­tions concerning the said prep­a­ra­tions.
 
(b)
Det internationale bureau kan rådføre sig med organisationens medlemsstater, mellemstatslige organisationer og internationale og nationale ikke-statslige organisationer vedrørende nævnte forberedelser.
 
(c)
The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.
 
(c)
Generaldirektøren og personer udpeget af generaldirektøren deltager uden stemmeret i drøftelserne på revisionskonferencer.
 
(5) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Treaty,
 
(5) [Andre opgaver] Det internationale bureau udfører alle andre opgaver, som det tildeles i relation til denne traktat.
 
       
Article 25
 
Artikel 25
 
       
Revision or Amendment
 
Revision eller ændring
 
       
This Treaty may only be revised or amended by a diplomatic conference. The convocation of any diplomatic conference shall be decided by the Assembly.
 
Denne traktat kan kun revideres af en diplomatisk konference. Indkaldelse til diplomatisk konference besluttes af forsamlingen.
 
       
Article 26
 
Artikel 26
 
       
Becoming Party to the Treaty
 
Indtrædelse som part i traktaten
 
       
(1) [Eligibility] The following entities may sign and, subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28(1) and (3), become party to this Treaty:
 
(1) [Egnethed] Følgende kan underskrive og, med forbehold af stk. (2) og (3) og artikel 28(1) og (3), indtræde som part i denne traktat:
 
 
(i)
any State member of the Organization in respect of which marks may be registered with its own Office;
   
(i)
en stat, der er medlem af organisationen, hvor mærker kan registreres ved statens eget kontor;
 
 
(ii)
any intergovernmental organization which maintains an Office in which marks may be registered with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies, in all its Member States or in those of its Member States which are designated for such purpose in the relevant application, provided that all the Member States of the intergovernmental organization are members of the Organization;
   
(ii)
en mellemstatslig organisation, som opretholder et kontor, hvor mærker kan registreres med gyldighed for det område, hvor den mellemstatslige organisations konstituerende traktat er gældende, i alle dens medlemsstater eller i de af dens medlemsstater, som er designeret i den pågældende ansøgning, forudsat at alle medlemsstater af den mellemstatslige organisation er medlem af organisationen;
 
 
(iii)
any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office of another specified State that is a member of the Organization;
   
(iii)
en stat, der er medlem af organisationen, hvor mærker kun kan registreres gennem kontoret i en anden nærmere angiven stat, som er medlem af organisationen;
 
 
(iv)
any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member,
   
(iv)
en stat, der er medlem af organisationen, hvor mærker kun kan registreres gennem et kontor, opretholdt af en mellemstatslig organisation, af hvilken denne stat er medlem;
 
 
(v)
any State member of the Organization in respect of which marks may be registered only through an Office common to a group of States members of the Organization.
   
(v)
en stat, der er medlem af organisationen, hvor mærker kun kan registreres gennem et kontor fælles for en gruppe af stater, der er medlem af organisationen.
 
(2) [Ratification or Accession] Any entity referred to in paragraph (1) may deposit
 
(2) [Ratifikation eller tiltrædelse] En stat eller mellemstatslig organisation, der henvises til i stk. (1), kan deponere
 
 
(i)
an instrument of ratification, if it has signed this Treaty,
   
(i)
et ratifikationsinstrument, hvis denne har underskrevet traktaten;
 
 
(ii)
an instrument of accession, if it has not sign­ed this Treaty.
   
(ii)
et tiltrædelsesinstrument, hvis denne ikke har underskrevet traktaten.
 
(3) [Effective Date of Deposit] The effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be,
 
(3) [Reel deponeringsdato] Den reelle deponeringsdato for et ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument skal være,
 
 
(i)
in the case of a State referred to in paragraph (1)(i), the date on which the instrument of that State is deposited;
   
(i)
når det drejer sig om en stat omhandlet i stk. (1)(i), den dato på hvilken instrumentet for denne stat deponeres;
 
 
(ii)
in the case of an intergovernmental organization, the date on which the instrument of that intergovernmental organization is de­pos­i­ted;
   
(ii)
når det drejer sig om en mellemstatslig organisation, den dato på hvilken instrumentet for denne mellemstatslige organisation deponeres;
 
 
(iii)
in the case of a State referred to in paragraph (1)(iii), the date on which the following condition is fulfilled: the instrument of that State has been deposited and the instrument of the other, specified State has been deposited;
   
(iii)
når det drejer sig om en stat omhandlet i stk. (1)(iii), den dato på hvilken følgende forudsætning opfyldes: Instrumentet for denne stat er deponeret og instrumentet for den anden, nærmere angivne stat er deponeret;
 
 
(iv)
in the case of a State referred to in paragraph (1)(iv), the date applicable under item (ii), above;
   
(iv)
når det drejer sig om en stat omhandlet i stk. (1)(iv), den dato, som gælder ifølge nr. (ii) ovenfor;
 
 
(v)
in the case of a State member of a group of States referred to in paragraph (l)(v), the date on which the instruments of all the States members of the group have been deposited.
   
(v)
når det drejer sig om en stat, der er medlem af en gruppe af stater omhandlet i stk. (1)(v), den dato på hvilken instrumenterne for alle medlemsstater af denne gruppe er deponeret.
 
       
Article 27
 
Artikel 27
 
       
Application of the TLT 1994 and This Treaty
 
Gyldigheden af TLT 1994 og denne traktat
 
       
(1) [Relations Between Contracting Parties to Both This Treat­y and the TLT 1994] This Treaty alone shall be applicable as regards the mutual relations of Contracting Parties to both this Treaty and the TLT 1994.
 
(1) [Forholdet mellem kontraherende parter i både denne traktat og TLT 1994] Kun denne traktat er gyldig med hensyn til de gensidige relationer mellem de kontraherende parter i både denne traktat og TLT 1994.
 
(2) [Relations Between Contracting Parties to This Treaty and Contracting Parties to the TLT 1994 That Are Not Party to This Treaty] Any Contracting Party to both this Treaty and the TLT 1994 shall continue to apply the TLT 1994 in its relations with Contracting Parties to the TLT 1994 that are not party to this Treaty.
 
(2) [Forholdet mellem kontraherende parter i denne traktat og kontraherende parter i TLT 1994, som ikke er part i denne traktat] En kontraherende part i både denne traktat og i TLT 1994 anvender fortsat TLT 1994 i sine relationer til kontraherende parter i TLT 1994, som ikke er part i denne traktat.
 
       
Article 28
 
Artikel 28
 
       
Entry into Force;Effective Date of Ratifcations and Ac­ces­sions
 
Ikrafttræden; reel ratifikations- og tiltrædelsesdato
 
       
(1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by entities referred to in Article 26(1) and that have an effective date according to Article 26(3) shall be taken into consideration.
 
(1) [Instrumenter, som tages i betragtning] I denne artikel tages kun ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter, som deponeres af stater eller mellemstatslige organisationer omhandlet i artikel 26(1), og som har en reel deponeringsdato i henhold til artikel 26(3), i betragtning.
 
(2) [Entry into Force of the Treaty] This Treaty shall enter into force three months after ten States or intergovernmental organizations referred to in Article 26(1)(ii) have deposited their instruments of ratification or accession.
 
(2) [Traktatens ikrafttrædelse] Denne traktat skal træde i kraft tre måneder efter, at ti stater eller mellemstatslige organisationer omhandlet i artikel 26 (1)(ii) har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
 
(3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions Subsequent to the Entry into Force of the Treaty] Any entity not covered by paragraph (2) shall become bound by this Treaty three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession.
 
(3) [Ikrafttrædelse af ratifikationer og tiltrædelser senere end traktatens ikrafttrædelse] En stat eller mellemstatslig organisation, der ikke er dækket af stk. (2), bliver bundet af denne traktat tre måneder efter den dato, på hvilken denne har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
 
       
Article 29
 
Artikel 29
 
       
Reservations
 
Forbehold
 
       
(1) [Special Kinds of Marks] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 2(l ) and (2)(a), any of the provisions of Articles 3(1), 5, 7, 8(5), 11 and 13 shall not apply to associated marks, defensive marks or derivative marks. Such reservation shall specify those of the aforementioned provisions to which the reservation relates.
 
(1) [Særlige typer af mærker] En stat eller mellemstatslig organisation kan ved et forbehold erklære, at uanset artikel 2(1) og 2(1)(a), skal ikke alle bestemmelserne i artikel 3(1), 5, 7, 8(5), 11 og 13 finde anvendelse for associerede mærker, defensive mærker eller afledte mærker. Et sådant forbehold skal specificere de af de førnævnte bestemmelser, som forbeholdet vedrører.
 
(2) [Multiple-class-Registration] Any State or intergovernmental organization, whose legislation at the date of adoption of this Treaty provides for a multiple-class registration for goods and for a multiple-class registration for services may, when acceding to this Treaty, declare through a reservation that the provisions of Article 6 shall not apply.
 
(2) [Registrering i flere klasser] En stat eller mellemstatslig organisation, hvis lovgivning på datoen for vedtagelsen af denne traktat giver mulighed for registrering i flere vareklasser og i flere tjenesteydelsesklasser, kan ved tiltrædelsen af denne traktat gennem et forbehold erklære, at bestemmelserne i artikel 6 ikke finder anvendelse.
 
(3) [Substantive Examination on the Occasion of Renewal] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 13(4), the Office may, on the occasion of the first renewal of a registration covering services, examine such registration as to substance, provided that such examination shall be limited to the elimination of multiple registrations based on applications filed during a period of six months following the entry into force of the law of such State or organization that introduced, before the entry into force of this Treaty, the possibility of registering service marks.
 
(3) [Sagsbehandling i substansen i forbindelse med fornyelse] En stat eller mellemstatslig organisation kan gennem et forbehold erklære, at uanset artikel 13(4) kan kontoret i forbindelse med den første fornyelse af en registrering, som dækker tjenesteydelser, behandle en sådan registrering i substansen, forudsat at en sådan sagsbehandling begrænses til udelukkelse af flere registreringer baseret på ansøgninger indleveret inden for en periode på seks måneder fra ikrafttrædelsen af en sådan stats eller organisations lovgivning, som forud for ikrafttrædelsen af denne traktat indførte muligheden for at registrere servicemærker.
 
(4) [Certain Rights of the Licensee] Any State or intergovernmental organization may declare through a reservation that, notwithstanding Article 19(2), it requires the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that State or intergovernmental organization to join infringement proceedings initiated by the hold­er or, to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.
 
(4) [Visse rettigheder for licenstageren] En stat eller mellemstatslig organisation kan gennem et forbehold erklære, at uanset artikel 19(2) kræves noteringen af en licens som forudsætning for en rettighed, som licenstageren har i henhold til statens eller den mellemstatslige organisations lovgivning til at indtræde i et krænkelsessøgsmål indledt af indehaveren eller til, gennem et sådan søgsmål, at opnå erstatning som følge af krænkelsen af det mærke, som licensen angår.
 
(5) [Modalities] Any reservation under paragraphs (1), (2), (3) or (4) shall be made in a declaration accompanying the instrument of ratification of, or accession to, this Treaty of the State or intergovernmental organization making the reservation.
 
(5) [Modaliteter] Et forbehold i henhold til stk. (1), (2), (3) eller (4) skal anføres i en erklæring, som skal medfølge ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet til denne traktat for den stat eller mellemstatslige organisation, der tager forbeholdet.
 
(6) [Withdrawal] Any reservation under paragraphs (1), (2), (.3) or (4) may be withdrawn at any time.
 
(6) [Tilbagetrækning] Ethvert forbehold i henhold til stk. (1), (2), (3) eller (4) kan når som helst trækkes tilbage.
 
(7) [Prohibition of Other Reservations ] No reservation to this Treaty other than the reservations allowed under paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be permitted.
 
(7) [Forbud mod andre forbehold] Intet forbehold til denne traktat, udover de forbehold der er tilladt i henhold til stk. (1), (2), (3) og (4), er tilladt.
 
       
Article.30
 
Artikel 30
 
       
Denunciation of the Treaty
 
Opsigelse af traktaten
 
       
(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.
 
(1) [Notifikation] En kontraherende part kan opsige denne traktat ved notifikation til generaldirektøren.
 
(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General has received the notification. It shall not affect the application of this Treaty to any application pending or any mark registered in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the ex­pir­a­tion of the said one-year, period, provided that the denouncing Contracting Party may, after the expiration of the said one-year period, discontinue applying this Treaty to any registration as from the date on which that registration is due for renewal.
 
(2) [Reel opsigelsesdato] Opsigelse skal have virkning et år fra den dato, på hvilken generaldirektøren modtager notifikationen. Den skal ikke berøre anvendelsen af denne traktat på en verserende ansøgning eller på et mærke registreret hos den opsigende kontraherende part på tidspunktet for udløbet af den nævnte 1-årige periode, forudsat at den opsigende kontraherende part efter udløbet af den nævnte 1-årige periode kan ophøre med at anvende denne traktat på en registrering fra den dato, på hvilken registreringen skal fornyes.
 
       
Article 31
 
Artikel 31
 
       
Languages of the Treaty; Signature
 
Traktatens sprog; underskrift
 
       
(1) [Original Texts; Official Texts]
 
(1) [Originale tekster; officielle tekster]
 
(a)
This Treaty shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Span­ish languages, all texts being equally authentic.
 
(a)
Denne traktat skal underskrives i én original på følgende sprog: engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk.
 
(b)
An official text in a language not referred to in subparagraph (a) that is an official language of a Contracting Party shall be established by the Director General after consultation with the said Contracting Party and any other interested Contracting Party.
 
(b)
En officiel tekst på et sprog, som ikke er omhandlet i pkt. (a), som er en kontraherende parts officielle sprog, udfærdiges af generaldirektøren efter samråd med denne kontraherende part eller andre interesserede kontraherende parter.
 
(2) [Time Limit for Signature] This Treaty shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.
 
(2) [Frist for underskrift] Denne traktat skal forblive tilgængelig for underskrift på organisationens hovedkontor i et år efter dens vedtagelse.
 
       
Article 32
 
Artikel 32
 
       
Depositary
 
Depositar
 
       
The Director General shall be the depositary of this Treaty.
 
Generaldirektøren skal være depositar for denne traktat.
 
       
       
Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 24. juni 2008 hos generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).
 
Traktaten trådte i medfør af artikel 28, stk. 2, i kraft den 16. marts 2009.
 
Færøerne og Grønland er indtil videre ikke omfattet af traktaten.
 
Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos WIPO på adressen: http://www.wipo.org

Udenrigsministeriet, den 7. januar 2010

Per Stig Møller