Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Athen-konventionen af 13. december 1974 angående transport af passagerer og deres bagage til søs, som ændret ved protokol af 1. november 2002

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 249 af 21. marts 2012, Lovtidende A og i henhold til kongelig resolution af 24. april 2012 har Danmark tiltrådt Athen-konventionen af 13. december 1974 angående transport af passagerer og deres bagage til søs, som ændret ved protokol af 1. november 2002.

Konventionen og protokollens ordlyd udgøres tilsammen af følgende tekst:

   
Oversættelse
     
ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 2002
 
ATHEN-KONVENTIONEN ANGÅENDE TRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE TIL SØS, 2002
     
(Consolidated text of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 and the Protocol of 2002 to the Convention)
 
(Konsolideret tekst bestående af Athen-konventionen angående transport af passagerer¬og deres bagage til søs, 1974, og protokollen af 2002 til konventionen)
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Definitions
 
Definitioner
     
In this Convention the following expressions have the meaning hereby assigned to them:
 
I denne konvention forstås ved:
1 (a) "carrier" means a person by or on behalf of whom a contract of carriage has been concluded, whether the carriage is actually performed by that person or by a performing carrier;
 
1) a) »transportør«: en person, som indgår en transportkontrakt, eller på hvis vegne en sådan kontrakt er indgået, uanset om transporten faktisk udføres af denne eller af en undertransportør
(b) "performing carrier" means a person other than the carrier, being the owner, charterer or operator of a ship, who actually performs the whole or a part of the carriage; and
 
b) »undertransportør«: en anden person end transportøren, som ejer, lejer eller driver et skib, og som faktisk udfører transporten eller en del af den, og
(c) "carrier who actually performs the whole or a part of the carriage" means the performing carrier, or, in so far as the carrier actually performs the carriage, the carrier;
 
c) »transportør, som faktisk udfører transporten eller en del af den«: undertransportøren eller transportøren selv, hvis denne faktisk udfører transporten
2 "contract of carriage" means a contract made by or on behalf of a carrier for the carriage by sea of a passenger or of a passenger and his luggage, as the case may be;
 
2) »transportkontrakt«: en kontrakt om søtransport af en passager eller en passager og dennes bagage, som indgås af en transportør eller på dennes vegne
3 "ship" means only a seagoing vessel, excluding an air-cushion vehicle;
 
3) »skib«: kun søgående fartøjer, dog ikke luftpudebåde
4 "passenger" means any person carried in a ship,
 
4) »passager«: enhver, som befordres med skib
(a) under a contract of carriage, or
 
a) på grundlag af en transportkontrakt, eller
(b) who, with the consent of the carrier, is accompanying a vehicle or live animals which are covered by a contract for the carriage of goods not governed by this Convention;
 
b) for, med transportørens samtykke, at ledsage et køretøj eller levende dyr, der omfattes af en godstransportkontrakt, som ikke berøres af denne konvention
5 "luggage" means any article or vehicle carried by the carrier under a contract of carriage, excluding:
 
5) »bagage«: enhver genstand eller ethvert køretøj, som transporteres af transportøren på grundlag af en transportkontrakt, dog med undtagelse af:
(a) articles and vehicles carried under a charter party, Bill of lading or other contract primarily concerned with the carriage of goods, and
 
a) genstande og køretøjer, der transporteres på grundlag af et certeparti, et konnossement eller en anden kontrakt, der fortrinsvis gælder godstransport, og
(b) live animals;
 
b) levende dyr
6 "cabin luggage" means luggage which the passenger has in his cabin or is otherwise in his possession, custody or control. Except for the application of paragraph 8 of this Article and Article 8, cabin luggage includes luggage which the passenger has in or on his vehicle;
 
6) »håndbagage«: bagage, som passageren har i sin kahyt eller på anden måde har i besiddelse, i forvaring eller til rådighed. Undtagen med henblik på denne artikels stk. 8) og artikel 8 omfatter håndbagage også bagage, som passageren har i eller på sit køretøj
7 "loss of or damage to luggage" includes pecuniary loss resulting from the luggage not having been re-delivered to the passenger within a reasonable time after the arrival of the ship on which the luggage has been or should have been carried, but does not include delays resulting from labour disputes;
 
7) »bortkomst eller beskadigelse af bagage«: omfatter materielle tab, som skyldes, at bagagen ikke er blevet udleveret til passageren inden for en rimelig tid efter ankomsten af det skib, der har eller skulle have transporteret bagagen, men omfatter dog ikke forsinkelser på grund af arbejdskonflikter
8 "carriage" covers the following periods:
 
8) »transport«: omfatter følgende tidsrum:
(a) with regard to the passenger and his cabin luggage, the period during which the passenger and/or his cabin luggage are on board the ship or in the course of embarkation or disembarkation, and the period during which the passenger and his cabin luggage are transported by water from land to the ship or vice-versa, if the cost of such transport is included in the fare or if the vessel used for this purpose of auxiliary transport has been put at the disposal of the passenger by the carrier. However, with regard to the passenger, carriage does not include the period during which he is in a marine terminal or station or on a quay or in or on any other port installation;
 
a) for passageren og dennes håndbagage: det tidsrum, hvor passageren og/eller dennes håndbagage befinder sig om bord, hvor ombord- eller frabordestigning finder sted, og hvor passageren og dennes håndbagage transporteres til vands fra land til skibet eller omvendt, hvis denne transport er inkluderet i prisen, eller hvis det fartøj, der benyttes til dette formål, er stillet til passagerens rådighed af transportøren. For passagerens vedkommende omfatter transporten dog ikke det tidsrum, hvor denne opholder sig på en havnestation eller terminal eller på kajen eller et andet havneanlæg
(b) with regard to cabin luggage, also the period during which the passenger is in a marine terminal or station or on a quay or in or on any other port installation if that luggage has been taken over by the carrier or his servant or agent and has not been re-delivered to the passenger;
 
b) for håndbagage: også det tidsrum, hvor passageren opholder sig på en havnestation eller terminal eller på kajen eller et andet havneanlæg, hvis bagagen er blevet overtaget af transportøren eller en af dennes ansatte eller agenter og ikke er blevet genudleveret til passageren
(c) with regard to other luggage which is not cabin luggage, the period from the time of its taking over by the carrier or his servant or agent on shore or on board until the time of its re-delivery by the carrier or his servant or agent;
 
c) for anden bagage, som ikke er håndbagage: tidsrummet fra den overtages af transportøren eller en af dennes ansatte eller agenter i land eller om bord, indtil den genudleveres af transportøren eller en af dennes ansatte eller agenter
9 "international carriage" means any carriage in which, according to the contract of carriage, the place of departure and the place of destination are situated in two different States, or in a single State if, according to the contract of carriage or the scheduled itinerary, there is an intermediate port of call in another State;
 
9) »international transport«: enhver transport, hvis afgangs- og bestemmelsessted ifølge transportkontrakten ligger i to forskellige stater, eller i en enkelt stat, hvis der ifølge transportkontrakten eller rejseruten er en mellemliggende anløbshavn i en anden stat
10 "Organization" means the International Maritime Organization.
 
10) »organisationen«: Den Internationale Søfartsorganisation
11 "Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.
 
11) »generalsekretær«: Den Internationale Søfartsorganisations generalsekretær.
     
Article 1bis
 
Artikel 1bis
     
Annex
 
Bilag
     
The annex to this Convention shall constitute an integral part of the Convention.
 
Bilaget til denne konvention udgør en integrerende del af konventionen.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Application
 
Anvendelsesområde
     
1 This Convention shall apply to any international carriage if:
 
1) Denne konvention gælder for al international transport, hvis
(a) the ship is flying the flag of or is registered in a State Party to this Convention, or
 
a) skibet fører en kontraherende stats flag eller er registreret i en kontraherende stat, eller
(b) the contract of carriage has been made in a State Party to this Convention, or
 
b) transportkontrakten er udarbejdet i en kontraherende stat, eller
(c) the place of departure or destination, according to the contract of carriage, is in a State Party to this Convention.
 
c) afgangs- eller bestemmelsesstedet i henhold til transportkontrakten er beliggende i en kontraherende stat.
2 Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Convention shall not apply when the carriage is subject, under any other international convention concerning the carriage of passengers or luggage by another mode of transport, to a civil liability regime under the provisions of such convention, in so far as those provisions have mandatory application to carriage by sea.
 
2) Uanset stk. 1 finder denne konvention ikke anvendelse, hvis den pågældende transport ifølge en anden international konvention om andre former for transport af passagerer og deres bagage er omfattet af en ordning for erstatningsansvar efter den pågældende konventions bestemmelser, forudsat at disse bestemmelser finder obligatorisk anvendelse på søtransport.
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Liability of the carrier
 
Transportørens erstatningsansvar
     
1 For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger caused by a shipping incident, the carrier shall be liable to the extent that such loss in respect of that passenger on each distinct occasion does not exceed 250,000 units of account, unless the carrier proves that the incident:
 
1) Ved tab, der skyldes en passagers død eller tilskadekomst i forbindelse med en søulykke, er transportøren erstatningspligtig i det omfang, tabet for den pågældende passagers vedkommende ikke overskrider 250 000 regningsenheder pr. skadetilfælde, medmindre transportøren kan bevise, at ulykken:
(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
 
a) skete som følge af krigshandlinger, fjendtligheder, borgerkrig, oprør eller en naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, eller
(b) was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause the incident by a third party.
 
b) udelukkende skyldes tredjemands forsætlige handling eller undladelse for at fremkalde ulykken.
If and to the extent that the loss exceeds the above limit, the carrier shall be further liable unless the carrier proves that the incident which caused the loss occurred without the fault or neglect of the carrier.
 
Hvis tabet overskrider den nævnte grænse, er transportøren yderligere erstatningspligtig, medmindre han kan bevise, at den tabsforvoldende ulykke skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
2 For the loss suffered as a result of the death of or personal injury to a passenger not caused by a shipping incident, the carrier shall be liable if the incident which caused the loss was due to the fault or neglect of the carrier. The burden of proving fault or neglect shall lie with the claimant.
 
2) Ved tab, der skyldes en passagers død eller tilskadekomst i forbindelse med andet end en søulykke, er transportøren erstatningspligtig, hvis den tabsforvoldende hændelse skyldes fejl eller forsømmelighed fra hans side. Bevisbyrden for fejl eller forsømmelighed ligger hos skadelidte.
3 For the loss suffered as a result of the loss of or damage to cabin luggage, the carrier shall be liable if the incident which caused the loss was due to the fault or neglect of the carrier. The fault or neglect of the carrier shall be presumed for loss caused by a shipping incident.
 
3) Ved tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage, er transportøren erstatningspligtig, hvis den tabsforvoldende hændelse skyldes fejl eller forsømmelighed fra hans side. Ved tab, som skyldes en søulykke, forudsættes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.
4 For the loss suffered as a result of the loss of or damage to luggage other than cabin luggage, the carrier shall be liable unless the carrier proves that the incident which caused the Ioss occurred without the fault or neglect of the carrier.
 
4) Ved tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage, er transportøren erstatningspligtig, medmindre han kan bevise, at den tabsforvoldende hændelse er sket uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
5 For the purposes of this Article:
 
5) Med henblik på denne artikel
(a) "shipping incident" means shipwreck, capsizing, collision or stranding of the ship, explosion or fire in the ship, or defect in the ship;
 
a) forstås ved »søulykke« skibbrud, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion eller brand om bord eller skibsfejl
(b) "fault or neglect of the carrier" includes the fault or neglect of the servants of the carrier, acting within the scope of their employment;
 
b) omfatter »fejl eller forsømmelighed fra transportørens side« også fejl eller forsømmelighed begået af transportørens ansatte under udførelsen af deres arbejde
(c) "defect in the ship" means any malfunction, failure or non-compliance with applicable safety regulations in respect of any part of the ship or its equipment when used for the escape, evacuation, embarkation and disembarkation of passengers; or when used for the propulsion, steering, safe navigation, mooring, anchoring, arriving at or leaving berth or anchorage, or damage control after flooding; or when used for the launching of life saving appliances; and
 
c) forstås ved »skibsfejl« fejlfunktioner, svigt eller manglende overholdelse af gældende sikkerhedsregler, når det gælder skibsdele eller skibsudstyr, der benyttes til redning eller evakuering af passagerer, til ombord- og frabordestigning, eller til fremdrift, styring, sikker navigation, fortøjning, opankring, læggen til eller fra kaj- eller ankerplads, eller til havarikontrol efter fyldning, eller til udsætning af redningsmateriel, og
(d) "loss" shall not include punitive or exemplary damages.
 
d) omfatter »tab« ikke straffende eller afskrækkende erstatning.
6 The liability of the carrier under this Article only relates to loss arising from incidents that occurred in the course of the carriage. The burden of proving that the incident which caused the loss occurred in the course of the carriage, and the extent of the loss, shall lie with the claimant.
 
6) Transportørens erstatningsansvar i henhold til denne artikel gælder kun tab, som skyldes hændelser, der indtræffer under transporten. Bevisbyrden for, at den tabsforvoldende hændelse er indtruffet under transporten, og for tabets omfang ligger hos skadelidte.
7 Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the carrier against any third party, or the defence of contributory negligence under Article 6 of this Convention. Nothing in this Article shall prejudice any right of limitation under Articles 7 or 8 of this Convention.
 
7) Intet i denne konvention er til hinder for transportørens ret til regres over for tredjemand eller til at rejse påstand om egen skyld i henhold til konventionens artikel 6. Intet i denne artikel er til hinder for begrænsningsretten i henhold til konventionens artikel 7 eller 8.
8 Presumptions of fault or neglect of a party or the allocation of the burden of proof to a party shall not prevent evidence in favour of that party from being considered.
 
8) At en parts fejl eller forsømmelighed forudsættes, eller at en part får pålagt bevisbyrden, hindrer ikke, at beviser til denne parts fordel tages i betragtning.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Performing carrier
 
Undertransportør
     
1 If the performance of the carriage or part thereof has been entrusted to a performing carrier, the carrier shall nevertheless remain liable for the entire carriage according to the provisions of this Convention. In addition, the performing carrier shall be subject and entitled to the provisions of this Convention for the part of the carriage performed by him.
 
1) Selv om udførelsen af transporten eller en del af den overlades til en undertransportør, er transportøren stadig ansvarlig for den samlede transport i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser. Dog har undertransportøren rettigheder og forpligtelser efter denne konventions bestemmelser i forbindelse med sin del af transporten.
2 The carrier shall, in relation to the carriage performed by the performing carrier, be liable for the acts and emissions of the performing carrier and of his servants and agents acting within the scope of their employment.
 
2) Ved transport, der udføres af en undertransportør, er transportøren ansvarlig for undertransportørens og dennes ansattes og agenters handlinger og undladelser i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.
3 Any special agreement under which the carrier assumes obligations not imposed by this Convention or any waiver of rights conferred by this Convention shall affect the performing carrier only if agreed by him expressly and in writing.
 
3) Særlige aftaler, hvorefter transportøren påtager sig forpligtelser, der ikke omfattes af denne konvention, eller giver afkald på rettigheder, som følger af denne konvention, berører kun undertransportøren, hvis denne udtrykkelig har givet sit skriftlige samtykke.
4 Where and to the extent that both the carrier and the performing carrier are liable, their liability shall be joint and several.
 
4) Transportøren og undertransportøren hæfter solidarisk i det omfang, de begge er erstatningspligtige.
5 Nothing in this Article shall prejudice any right of recourse as between the carrier and the performing carrier.
 
5) Intet i denne artikel er til hinder for transportørens og undertransportørens indbyrdes regresret.
     
Article 4bis
 
Artikel 4bis
     
Compulsory insurance
 
Obligatorisk forsikring
     
1 When passengers are carried on board a ship registered in a State Party that is licensed to carry more than twelve passengers, and this Convention applies, any carrier who actually performs the whole or a part of the carriage shall maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover liability under this Convention in respect of the death of and personal injury to passengers. The limit of the compulsory insurance or other financial security shall not be less than 250,000 units of account per passenger on each distinct occasion.
 
1) Ved passagertransport på et skib, der er registreret i en kontraherende stat, og som er godkendt til transport af over 12 passagerer og omfattet af denne konvention, skal den transportør, der faktisk udfører hele transporten eller en del af den, være i besiddelse af en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, såsom en bankgaranti eller lignende, som kan dække erstatningsansvaret i henhold til denne konvention i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst. Grænsen for den obligatoriske forsikring eller anden økonomiske sikkerhed må ikke være under 250.000 regningsenheder pr. passager pr. skadetilfælde.
2 A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party, such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate shall be in the form of the model set out in the annex to this Convention and shall contain the following particulars:
 
2) Til hvert skib udstedes et certifikat til bekræftelse af, at forsikring eller anden økonomisk sikkerhed er i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention, når den kompetente myndighed i en kontraherende stat har forvisset sig om, at kravene i denne artikels stk. 1 er opfyldt. For et skib, der er registreret i en kontraherende stat, skal et sådant certifikat udstedes eller bekræftes af den kompetente myndighed i skibets registreringsstat; for et skib, der ikke er registreret i en kontraherende stat, kan certifikatet udstedes eller bekræftes af den kompetente myndighed i enhver kontraherende stat. Certifikatet skal svare til modellen i bilaget til denne konvention og indeholde følgende:
(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;
 
a) skibets navn, kendingsnummer eller bogstaver og registreringshavn
(b) name and principal place of business of the carrier who actually performs the whole or a part of the carriage;
 
b) navnet på den transportør, som faktisk udfører transporten eller en del af den, og dennes hjemsted
(c) IMO ship identification number;
 
c) skibets IMO-identifikationsnummer
(d) type and duration of security;
 
d) sikkerhedens art og gyldighed
(e) name and principal place of business of insurer or other person providing financial security and, where appropriate, place of business where the insurance or other financial security is established; and
 
e) forsikringsselskabets eller sikkerhedsstillerens navn og hjemsted samt eventuelt adresse på den afdeling, hvor forsikringen tegnes, eller den finansielle sikkerhed stilles, og
(f) period of validity of the certificate, which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other financial security.
 
f) certifikatets gyldighedsperiode, som ikke må overskride forsikringens eller den anden økonomiske sikkerheds gyldighedsperiode.
3 (a) A State Party may authorize an institution or an organization recognised by it to issue the certificate. Such institution or organization shall inform that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall fully guarantee the completeness and accuracy of the certificate so issued, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.
 
3) a) En kontraherende stat kan give en af staten godkendt institution eller organisation myndighed til at udstede certifikatet. Denne institution eller organisation skal underrette den pågældende stat om hver enkelt certifikatudstedelse. Den kontraherende stat står i alle tilfælde som garant for det udstedte certifikats fuldstændighed og nøjagtighed og påtager sig at sikre de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af denne forpligtelse.
(b) A State Party shall notify the Secretary-General of:
 
b) De kontraherende stater giver generalsekretæren meddelelse om:
(i) the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to an institution or organization recognised by it;
 
i) det særlige ansvar og de særlige vilkår, der knytter sig til den myndighed, som de har overdraget til en af dem godkendt institution eller organisation
(ii) the withdrawal of such authority; and
 
ii) tilbagekaldelse af denne myndighed, og
(iii) the date from which such authority or withdrawal of such authority takes effect.
 
iii) tidspunktet, hvor denne overdragelse eller tilbagekaldelse af myndigheden træder i kraft.
An authority delegated shall not take effect prior to three months from the date on which notification to that effect was given to the Secretary-General.
 
En myndighedsoverdragelse kan først træde i kraft tre måneder efter det tidspunkt, hvor meddelelse herom er givet til generalsekretæren.
(c) The institution or organization authorized to issue certificates in accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorized to withdraw these certificates if the conditions under which they have been issued are not complied with. In all cases the institution or organization shall report such withdrawal to the State on whose behalf the certificate was issued.
 
c) Den institution eller organisation, som bemyndiges til at udstede certifikater i henhold til dette stykke, skal som minimum have myndighed til at inddrage disse certifikater, hvis de betingelser, de er udstedt på, ikke opfyldes. Institutionen eller organisationen skal i alle tilfælde meddele en sådan inddragelse til den stat, på hvis vegne certifikatet er udstedt.
4 The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages, and, where the State so decides, the official language of the State may be omitted.
 
4) Certifikatet udstedes på den udstedende stats officielle sprog. Hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller spansk, skal certifikatet indeholde en oversættelse til et af disse sprog, mens statens officielle sprog efter dens egen beslutning kan udelades.
5 The certificate shall be carried on board the ship, and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authority of the State issuing or certifying the certificate.
 
5) Certifikatet skal forefindes om bord på skibet og en kopi af det deponeres hos de myndigheder, der fører skibsregistret, eller, hvis skibet ikke er registreret i en kontraherende stat, hos myndighederne i den stat, hvor certifikatet er udstedt eller påtegnet.
6 An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this Article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 5, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a new certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or other financial security no longer satisfying the requirements of this Article.
 
6) En forsikring eller anden økonomisk sikkerhed opfylder ikke denne artikels krav, hvis den kan ophøre af andre grunde end den i certifikatet angivne forsikrings eller sikkerheds udløb inden for tre måneder efter det tidspunkt, hvor de i stk. 5 nævnte myndigheder får meddelelse om dens ophør, medmindre certifikatet er blevet overladt til disse myndigheder, eller et nyt certifikat er blevet udstedt inden for samme tidsrum. Disse bestemmelser gælder også ændringer, som medfører, at forsikringen eller den anden økonomiske sikkerhed ikke længere opfylder kravene i denne artikel.
7 The State of the ship's registry shall, subject to the provisions of this Article, determine the conditions of issue and validity of the certificate.
 
7) Skibsregisterstaten fastsætter under hensyntagen til denne artikels bestemmelser betingelserne for certifikatets udstedelse og gyldighed.
8 Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organization or other international organizations relating to the financial standing of providers of insurance or other financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issuing the certificate.
 
8) Intet i denne konvention er til hinder for, at en kontraherende stat inden for denne konventions rammer kan benytte oplysninger om forsikringsselskabets eller sikkerhedsstillerens finansielle status fra andre stater, fra organisationen eller fra andre internationale organisationer. En kontraherende stat, der benytter sådanne oplysninger, fritages dog ikke fra sit ansvar som certifikatudstedende stat.
9 Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them, even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.
 
9) Certifikater, som udstedes eller påtegnes under en kontraherende stats myndighed, accepteres inden for denne konventions rammer af de øvrige kontraherende stater, der betragter dem som certifikater med samme gyldighed, som hvis de selv havde udstedt eller påtegnet dem, også selv om de er udstedt eller påtegnet for et skib, der ikke er registreret i en kontraherende stat. En kontraherende stat kan på et hvilket som helst tidspunkt bede om samråd med den udstedende eller påtegnende stat, hvis den mener, at det forsikringsselskab eller den sikkerhedsstiller, som nævnes i forsikringscertifikatet, ikke har økonomisk evne til at opfylde de forpligtelser, denne konvention indebærer.
10 Any claim for compensation covered by insurance or other financial security pursuant to this Article may be brought directly against the insurer or other person providing financial security. In such case, the amount set out in paragraph 1 applies as the limit of liability of the insurer or other person providing financial security, even if the carrier or the performing carrier is not entitled to limitation of liability. The defendant may further invoke the defences (other than the bankruptcy or winding up) which the carrier referred to in paragraph 1 would have been entitled to invoke in accordance with this Convention. Furthermore, the defendant may invoke the defence that the damage resulted from the wilful misconduct of the assured, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the assured against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the carrier and the performing carrier to be joined in the proceedings.
 
10) Ethvert erstatningskrav, som i overensstemmelse med denne artikel dækkes af en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, kan rejses direkte over for forsikringsselskabet eller sikkerhedsstilleren. I så fald gælder beløbet i stk. 1 som forsikringsselskabets eller sikkerhedsstillerens erstatningsgrænse, også selv om transportøren eller undertransportøren ikke er underlagt nogen erstatningsgrænse. Den sagsøgte kan endvidere rejse de indsigelser (bortset fra konkurs eller likvidation), som den i stk. 1 omtalte transportør ville have kunnet rejse i henhold til denne konvention. Desuden kan den sagsøgte rejse den indsigelse, at skaden skyldes bevidst fejldisponering fra den forsikredes side, men kan ikke rejse andre indsigelser, som ville have kunnet være benyttet ved søgsmål fra den forsikredes side. Den sagsøgte har under alle omstændigheder ret til at forlange, at både transportøren og undertransportøren inddrages i søgsmålet.
11 Any sums provided by insurance or by other financial security maintained in accordance with paragraph 1 shall be available exclusively for the satisfaction of claims under this Convention, and any payments made of such sums shall discharge any liability arising under this Convention to the extent of the amounts paid.
 
11) Beløb, som skyldes forsikring eller dertil svarende finansiel sikkerhed i overensstemmelse med stk. 1, må kun benyttes til opfyldelse af krav, som rejses i henhold til denne konvention, og udbetaling af sådanne beløb ophæver enhver erstatningspligt i henhold til denne konvention i det udbetalte beløbs omfang.
12 A State Party shall not permit a ship under its flag to which this Article applies to operate at any time unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 15.
 
12) En kontraherende stat må ikke tillade skibe, der fører deres flag, og som omfattes af denne artikel, at sejle på noget tidspunkt, medmindre de har fået udstedt et certifikat i henhold til stk. 2 eller 15.
13 Subject to the provisions of this Article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other financial security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship that is licensed to carry more than twelve passengers, wherever registered, entering or leaving a port in its territory in so far as this Convention applies.
 
13) Under hensyntagen til denne artikels bestemmelser sikrer hver kontraherende stat efter sin nationale lovgivning, at alle skibe, der har tilladelse til at transportere over 12 passagerer, og som anløber eller forlader en havn på dens territorium, hvor denne konvention finder anvendelse, uanset hvor skibene er registreret, er omfattet af en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed af det i stk. 1 angivne omfang.
14 Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of paragraph 13, ships are not required to carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2 when entering or leaving ports in its territory, provided that the State Party which issues the certificate has notified the Secretary-General that it maintains records in an electronic format, accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling States Parties to discharge their obligations under paragraph 13.
 
14) Uanset stk. 5 kan en kontraherende stat meddele generalsekretæren, at skibene, for så vidt angår stk. 13, ikke behøver at have det i stk. 2 forlangte certifikat om bord eller at forelægge det, når de anløber eller forlader havne på dens territorium, hvis den kontraherende stat, som har udstedt certifikatet, har meddelt generalsekretæren, at den fører elektroniske registre, som er tilgængelige for alle kontraherende stater og viser, at certifikatet forefindes, og at de kontraherende stater er i stand til at opfylde deres forpligtelser i henhold til stk. 13.
15 If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this Article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate authorities of the State of the ship's registry, stating that the ship is owned by that State and that the liability is covered within the amount prescribed in accordance with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.
 
15) Hvis et skib, som ejes af en kontraherende stat, ikke er dækket af forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, er dette skib heller ikke omfattet af denne artikels bestemmelser derom, men skibet skal medføre et certifikat, som er udstedt af den kompetente myndighed i skibsregistreringsstaten, og som angiver, at skibet ejes af denne stat, og at erstatningsansvaret er dækket inden for det beløb, der er fastsat i stk. 1. Dette certifikat skal så nøje som muligt følge den model, der foreskrives i stk. 2.
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Valuables
 
Værdigenstande
     
The carrier shall not be liable for the loss of or damage to monies, negotiable securities, gold, silverware, jewellery, ornaments, works of art, or other valuables, except where such valuables have been deposited with the carrier for the agreed purpose of safe-keeping in which case the carrier shall be liable up to the limit provided for in paragraph 3 of Article 8 unless a higher limit is agreed upon in accordance with paragraph 1 of Article 10.
 
Transportøren er ikke erstatningspligtig ved bortkomst eller beskadigelse af penge, værdipapirer, guld, sølvtøj, juveler, smykker, kunstgenstande eller andre værdigenstande, hvis ikke disse værdigenstande efter aftale er blevet deponeret hos transportøren med henblik på opbevaring, og transportøren er i så fald erstatningspligtig op til den i artikel 8, stk. 3, fastsatte grænse, medmindre en højere grænse aftales i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Contributory fault
 
Egen skyld
     
If the carrier proves that the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to his Iuggage was caused or contributed to by the fault or neglect of the passenger, the Court seized of the case may exonerate the carrier wholly or partly from his liability in accordance with the provisions of the law of that court.
 
Hvis transportøren beviser, at en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af dennes bagage skyldes passagerens egen fejl eller forsømmelighed, eller at dette er medvirkende årsag, kan den domstol, som behandler sagen, helt eller delvis fritage transportøren fra erstatningsansvar efter loven på det pågældende sted.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Limit of liability for death and personal injury
 
Erstatningsgrænse ved død eller tilskadekomst
     
1 The liability of the carrier for the death of or personal injury to a passenger under Article 3 shall in no case exceed 400,000 units of account per passenger on each distinct occasion. Where, in accordance with the law of the court seized of the case, damages are awarded in the form of periodical income payments, the equivalent capital value of those payments shall not exceed the said limit.
 
1) Transportørens erstatningspligt ved en passagers død eller tilskadekomst, jf. artikel 3, kan under ingen omstændigheder overstige 400.000 regningsenheder pr. passager pr. skadetilfælde. Hvis domstolen, i overensstemmelse med loven på det sted, hvor søgsmål anlægges, tilkender erstatning i form af løbende udbetalinger, kan disse udbetalingers kapitalværdi ikke overstige den nævnte grænse.
2 A State Party may regulate by specific provisions of national law the limit of liability prescribed in paragraph 1, provided that the national limit of liability, if any, is not lower than that prescribed in paragraph 1. A State Party, which makes use of the option provided for in this paragraph, shall inform the Secretary-General of the limit of liability adopted or of the fact that there is none.
 
2) De kontraherende stater kan ved særlige bestemmelser i den nationale lovgivning regulere erstatningsgrænsen i stk. 1, forudsat at den eventuelle nationale erstatningsgrænse ikke bliver lavere end fastsat i stk. 1. Kontraherende stater, der benytter denne mulighed, underretter generalsekretæren om den vedtagne erstatningsgrænse eller om, at der ingen findes.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Limit of liability for loss of or damage to luggage and vehicles
 
Erstatningsgrænse ved bortkomst eller beskadigelse af bagage og køretøjer
     
1 The liability of the carrier for the loss of or damage to cabin luggage shall in no case exceed 2,250 units of account per passenger, per carriage.
 
1) Transportørens erstatningsansvar ved bortkomst eller beskadigelse af håndbagage kan under ingen omstændigheder overstige 2.250 regningsenheder pr. passager pr. transport.
2 The liability of the carrier for the loss of or damage to vehicles including all luggage carried in or on the vehicle shall in no case exceed 12,700 units of account per vehicle, per carriage.
 
2) Transportørens erstatningsansvar ved bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder al bagage, som medbringes i eller på køretøjet, kan under ingen omstændigheder overstige 12.700 regningsenheder pr. køretøj pr. transport.
3 The liability of the carrier for the loss of or damage to luggage other than that mentioned in paragraphs 1 and 2 shall in no case exceed 3,375 units of account per passenger, per carriage.
 
3) Transportørens erstatningsansvar ved bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end den i stk. 1 og 2 nævnte, kan under ingen omstændigheder overstige 3.375 regningsenheder pr. passager pr. transport.
4 The carrier and the passenger may agree that the liability of the carrier shall be subject to a deductible not exceeding 330 units of account in the case of damage to a vehicle and not exceeding 149 units of account per passenger in the case of loss of or damage to other luggage, such sum to be deducted from the loss or damage.
 
4) Transportøren og passageren kan aftale, at der for transportørens erstatningsansvar er fastsat en selvrisiko på højst 330 regningsenheder ved beskadigelse af et køretøj og højst 149 regningsenheder pr. passager ved beskadigelse eller bortkomst af anden bagage, og at dette beløb skal fratrækkes tabet eller skaden.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Unit of Account and conversion
 
Regningsenhed og omregning
     
1 The Unit of Account mentioned in this Convention is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. The amounts mentioned in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 shall be converted into the national currency of the State of the court seized of the case on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the judgment or the date agreed upon by the parties. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is a member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a member of the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State Party.
 
1) Den regningsenhed, som benyttes i denne konvention, er den af Den Internationale Valutafond definerede særlige trækningsrettighed. De beløb, der angives i artikel 3, stk. 1, artikel 4bis, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, omregnes til national valuta i den stat, hvor søgsmål finder sted, efter denne valutas værdi i forhold til de særlige trækningsrettigheder på domsafsigelsestidspunktet eller på et andet tidspunkt, som aftales af parterne. Hvis en kontraherende stat er medlem af Den Internationale Valutafond, beregnes dens nationale valutas værdi i særlige trækningsrettigheder efter den værdiansættelsesmetode, som Den Internationale Valutafond på det pågældende tidspunkt benytter i forbindelse med sine forretninger og transaktioner. Hvis en kontraherende stat ikke er medlem af Den Internationale Valutafond, beregnes dens nationale valutas værdi i særlige trækningsrettigheder efter en metode, som fastsættes af den selv.
2 Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the Unit of Account referred to in paragraph 1 shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five and a half milligrams of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the gold franc into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.
 
2) Stater, der ikke er medlemmer af Den Internationale Valutafond, og hvis lovgivning ikke tillader anvendelse af stk. 1, kan dog på tidspunktet for ratikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af denne konvention eller på et hvilket som helst senere tidspunkt erklære, at den særlige regningsenhed i stk. 1 er lig med 15 guldfrancs. En guldfranc svarer i dette stykke til 65,5 mg guld af finholdighed 900. Guldfrancs omregnes til national valuta efter den pågældende stats lovgivning.
3 The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1, and the conversion mentioned in paragraph 2 shall be made in such a manner as to express in the national currency of the States Parties, as far as possible, the same real value for the amounts in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 as would result from the application of the first three sentences of paragraph 1. States shall communicate to the Secretary-General the manner of calculation pursuant to paragraph 1, or the result of the conversion in paragraph 2, as the case may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.
 
3) Beregningen i sidste punktum i stk. 1 og omregningsmetoden i stk. 2 foretages på en sådan måde, at beløbene i artikel 3, stk. 1, artikel 4bis, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8 så vidt muligt får den samme realværdi i de kontraherende staters nationale valuta, som de ville have fået ved anvendelse af de tre første punktummer i stk. 1. De kontraherende stater giver alt efter tilfældet generalsekretæren besked om, hvordan beregningen i henhold til stk. 1 foretages, eller om resultatet af omregningen i stk. 2, når de deponerer ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumentet til denne konvention, eller hvis der sker ændringer heraf.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Supplementary provisions on limits of liability
 
Supplerende bestemmelser om erstatningsgrænserne
     
1 The carrier and the passenger may agree, expressly and in writing, to higher limits of liability than those prescribed in Articles 7 and 8.
 
1) Transportøren og passageren kan indgå udtrykkelig, skriftlig aftale om højere erstatningsgrænser end de i artikel 7 og 8 fastsatte.
2 Interest on damages and legal costs shall not be included in the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8.
 
2) Renter på skadeserstatninger og sagsomkostninger omfattes ikke af erstatningsgrænserne i artikel 7 og 8.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Defences and limits for carriers' servants
 
Indsigelsesret og erstatningsgrænser for transportørens ansatte
     
If an action is brought against a servant or agent of the carrier or of the performing carrier arising out of damage covered by this Convention, such servant or agent, if he proves that he acted within the scope of his employment, shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability which the carrier or the performing carrier is entitled to invoke under this Convention.
 
Hvis der anlægges søgsmål mod en af transportørens eller undertransportørens ansatte eller agenter på grund af skader, som omfattes af denne konvention, har denne ansatte eller agent, hvis han kan bevise, at han optrådte under udførelse af sit arbejde, ret til samme indsigelse og samme erstatningsgrænser, som transportøren eller undertransportøren kan gøre gældende i henhold til denne konvention.
     
Article 12
 
Artikel 12
     
Aggregation of claims
 
Sammenlægning af krav
     
I Where the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8 take effect, they shall apply to the aggregate of the amounts recoverable in all claims arising out of the death of or personal injury to any one passenger or the loss of or damage to his luggage.
 
1) Når erstatningsgrænserne i artikel 7 og 8 finder anvendelse, gælder de for det samlede beløb for alle erstatningskrav, der rejses på grundlag af en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af hans bagage.
2 In relation to the carriage performed by a performing carrier, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier and the performing carrier and from their servants and agents acting within the scope of their employment shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the carrier or the performing carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to him.
 
2) Hvis transporten udføres af en undertransportør, kan det samlede beløb fra transportøren og undertransportøren og fra deres ansatte og agenter, som har optrådt under udførelse af deres arbejde, ikke overskride det højeste beløb, der kunne pålægges enten transportøren eller undertransportøren i henhold til denne konvention, og ingen af dem er erstatningspligtige for et beløb, der ligger over den erstatningsgrænse, som gælder for dem.
3 In any case where a servant or agent of the carrier or of the performing carrier is entitled under Article 11 of this Convention to avail himself of the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8, the aggregate of the amounts recoverable from the carrier, or the performing carrier as the case may be, and from that servant or agent, shall not exceed those limits.
 
3) Hvis en af transportørens eller undertransportørens ansatte eller agenter i overensstemmelse med denne konventions artikel 11 kan benytte sig af erstatningsgrænserne i artikel 7 og 8, må det samlede erstatningsbeløb fra transportøren eller undertransportøren og den pågældende ansatte eller agent ikke overskride disse grænser.
     
Article 13
 
Artikel 13
     
Loss of right to limit liability
 
Fortabelse af retten til erstatningsgrænse
     
1 The carrier shall not be entitled to the benefit of the limits of liability prescribed in Articles 7 and 8 and paragraph 1 of Article 10, if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier done with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.
 
1) Transportøren kan ikke påberåbe sig ret til erstatningsgrænserne i artikel 7 og 8 og artikel 10, stk. 1, hvis det bevises, at skaden er forvoldt ved en forsætlig handling eller undladelse fra dennes side eller ved skødesløshed, vel vidende, at skaden kunne forventes at opstå.
2 The servant or agent of the carrier or of the performing carrier shall not be entitled to the benefit of those limits if it is proved that the damage resulted from an act or omission of that servant or agent done with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.
 
2) Transportørens eller undertransportørens ansatte eller agenter har ikke ret til erstatningsgrænserne, hvis det bevises, at skaden er forvoldt ved en forsætlig handling eller undladelse fra deres side eller ved skødesløshed, vel vidende, at skaden kunne forventes at opstå.
     
Article 14
 
Artikel 14
     
Basis for claims
 
Grundlaget for krav
     
No action for damages for the death of or personal injury to a passenger, or for the loss of or damage to luggage, shall be brought against a carrier or performing carrier otherwise than in accordance with this Convention.
 
Erstatningssøgsmål i forbindelse med en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af bagage kan kun anlægges mod en transportør eller undertransportør i overensstemmelse med denne konvention.
     
Article 15
 
Artikel 15
     
Notice of loss or damage to luggage
 
Anmeldelse af bortkomst eller beskadigelse af bagage
     
1 The passenger shall give written notice to the carrier or his agent:
 
1) Passageren indgiver skriftlig anmeldelse til transportøren eller dennes agent:
(a) in the case of apparent damage to luggage:
 
a) ved åbenbar beskadigelse af bagage:
(i) for cabin luggage, before or at the time of disembarkation of the passenger;
 
i) for håndbagage: før eller på tidspunktet for sin frabordestigning
(ii) for all other luggage, before or at the time of its re-delivery;
 
ii) for al anden bagage: før eller på tidspunktet for dets udlevering
(b) in the case of damage to luggage which is not apparent, or loss of luggage, within fifteen days from the date of disembarkation or re-delivery or from the time when such re-delivery should have taken place.
 
b) ved beskadigelse af bagage, som ikke er åbenbar, eller ved bortkomst af bagage: senest 15 dage efter frabordestignings- eller udleveringstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor udleveringen skulle have fundet sted.
2 If the passenger fails to comply with this Article, he shall be presumed, unless the contrary is proved, to have received the luggage undamaged.
 
2) Hvis passageren ikke opfylder denne artikels bestemmelser, anses han for at have modtaget sin bagage i ubeskadiget stand, medmindre andet bevises.
3 The notice in writing need not be given if the condition of the luggage has at the time of its receipt been the subject of joint survey or inspection.
 
3) Skriftlig anmeldelse behøver ikke at indgives, hvis bagagens tilstand på modtagelsestidspunktet har været genstand for fælles kontrol eller inspektion.
     
Article 16
 
Artikel 16
     
Time-bar for actions
 
Søgsmålsfrist
     
1 Any action for damages arising out of the death of or personal injury to a passenger or for the loss of or damage to luggage shall be time-barred after a period of two years.
 
1) Erstatningssøgsmål i forbindelse med en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af bagage er forældede efter et tidsrum på to år.
2 The limitation period shall be calculated as follows:
 
2) Forældelsesfristen beregnes således:
(a) in the case of personal injury, from the date of disembarkation of the passenger;
 
a) ved tilskadekomst: fra passagerens frabordstigningstidspunkt
(b) in the case of death occurring during carriage, from the date when the passenger should have disembarked, and in the case of personal injury occurring during carriage and resulting in the death of the passenger after disembarkation, from the date of death, provided that this period shall not exceed three years from the date of disembarkation;
 
b) ved død under transporten: fra det tidspunkt, hvor passageren skulle være gået fra borde, og ved tilskadekomst under transporten med døden til følge efter frabordestigningen: fra dødstidspunktet, forudsat dette tidsrum ikke overskrider tre år fra frabordstigningstidspunktet
(c) in the case of loss of or damage to luggage, from the date of disembarkation or from the date when disembarkation should have taken place, whichever is later.
 
c) ved bortkomst eller beskadigelse af bagage: fra frabordstigningstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor frabordestigning skulle have fundet sted, afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter der er senest.
3 The law of the Court seized of the case shall govern the grounds for suspension and interruption of limitation periods, but in no case shall an action under this Convention be brought after the expiration of any one of the following periods of time:
 
3) Udsættelse eller afbrydelse af forældelsesfrister sker efter loven på det sted, hvor søgsmål anlægges, dog kan der under ingen omstændigheder anlægges søgsmål på grundlag af denne konvention efter udløbet af en af følgende frister:
(a) A period of five years beginning with the date of disembarkation of the passenger or from the date when disembarkation should have taken place, whichever is later; or, if earlier
 
a) et tidsrum på fem år fra det tidspunkt, hvor passageren gik fra borde, eller fra det tidspunkt, hvor dette skulle være sket, afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter der er senest, eller, hvis denne frist ligger tidligere
(b) a period of three years beginning with the date when the claimant knew or ought reasonably to have known of the injury, loss or damage caused by the incident.
 
b) et tidsrum på tre år fra det tidspunkt, hvor den skadelidte havde kendskab til den forvoldte tilskadekomst, det forvoldte tab eller den forvoldte skade eller med rimelighed burde have haft det.
4 Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, the period of limitation may be extended by a declaration of the carrier or by agreement of the parties after the cause of action has arisen. The declaration or agreement shall be in writing.
 
4) Uanset denne artikels stk. 1, 2 og 3 kan forældelsesfristen forlænges ved en erklæring fra transportøren eller efter aftale mellem parterne, når søgsmålet er anlagt. Erklæringen eller aftalen skal være skriftlig.
     
Article 17
 
Artikel 17
     
Competent jurisdiction
 
Kompetent jurisdiktion
     
1 An action arising under Articles 3 and 4 of this Convention shall, at the option of the claimant, be brought before one of the courts listed below, provided that the court is located in a State Party to this Convention, and subject to the domestic law of each State Party governing proper venue within those States with multiple possible forums:
 
1) Et søgsmål, der opstår i henhold til denne konventions artikel 3 og 4, skal – i overensstemmelse med skadelidtes valg – indbringes for en af nedenstående domstole, forudsat at domstolen er beliggende i en kontraherende stat og underlagt den enkelte kontraherende stats nationale retsregler om det rette værneting i sådanne stater med flere mulige fora:
(a) the Court of the State of permanent residence or principal place of business of the defendant, or
 
a) domstolen i den stat, hvor sagsøgte har sin permanente adresse eller sit hovedforretningssted, eller
(b) the Court of the State of departure or that of the destination according to the contract of carriage, or
 
b) domstolen i den stat, hvor afrejse- eller bestemmelsesstedet befinder sig i henhold til transportkontrakten, eller
(c) the Court of the State of the domicile or permanent residence of the claimant, if the defendant has a place of business and is subject to jurisdiction in that State, or
 
c) domstolen i den stat, hvor skadelidte er bosiddende eller har sin permanente adresse, hvis sagsøgte har et forretningssted i og er underlagt jurisdiktionen i den stat, eller
(d) the Court of the State where the contract of carriage was made, if the defendant has a place of business and is subject to jurisdiction in that State.
 
d) domstolen i den stat, hvor transportkontrakten blev udfærdiget, hvis sagsøgte har et forretningssted i og er underlagt jurisdiktionen i den stat.
2 Actions under Article 4bis of this Convention shall, at the option of the claimant, be brought before one of the courts where action could be brought against the carrier or performing carrier according to paragraph 1.
 
2) Søgsmål i henhold til denne konventions artikel 4bis skal – i overensstemmelse med skadelidtes valg – indbringes for en af de domstole, hvor søgsmålet kunne indbringes mod transportøren eller undertransportøren i henhold til stk. 1.
3 After the occurrence of the incident which has caused the damage, the parties may agree that the claim for damages shall be submitted to any jurisdiction or to arbitration.
 
3) Efter den hændelse, som forårsagede skaden, kan parterne enes om at sende erstatningskravet til en hvilken som helst domstol eller til en voldgiftsret.
     
Article 17bis
 
Artikel 17bis
     
Recognition and enforcement
 
Anerkendelse og fuldbyrdelse
     
1 Any judgment given by a court with jurisdiction in accordance with Article 17 which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognised in any State Party, except
 
1) Enhver kendelse, som afgives af en domstol med jurisdiktion i overensstemmelse med artikel 17, og som kan håndhæves i oprindelseslandet, hvor den ikke længere er underlagt almindelige former for prøvelse, skal anerkendes af enhver kontraherende stat, undtagen
(a) where the judgment was obtained by fraud; or
 
a) når kendelsen blev opnået gennem bedrageri, eller
(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present the case.
 
b) når sagsøgte ikke har haft en rimelig frist og en fair mulighed for at forelægge sagen.
2 A judgment recognised under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.
 
2) En kendelse som anerkendt i henhold til stk. 1 skal kunne håndhæves i enhver kontraherende stat, så snart de i den stat påkrævede formaliteter er opfyldt. Formaliteterne skal ikke muliggøre en genåbning af sagen.
3 A State Party to this Convention may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognised and enforced at least to the same extent as under paragraphs 1 and 2.
 
3) Kontraherende stater kan anvende andre regler til anerkendelse og håndhævelse af kendelser, forudsat at hensigten er at sikre, at kendelserne anerkendes og håndhæves i mindst samme grad som i henhold til stk. 1 og 2.
     
Article 18
 
Artikel 18
     
Invalidity of contractual provisions
 
Ugyldige kontraktbestemmelser
     
Any contractual provision concluded before the occurrence of the incident which has caused the death of or personal injury to a passenger or the loss of or damage to the passenger's luggage, purporting to relieve any person liable under this Convention of liability towards the passenger or to prescribe a lower limit of liability than that fixed in this Convention except as provided in Article 8, paragraph 4, and any such provision purporting to shift the burden of proof which rests on the carrier or performing carrier, or having the effect of restricting the options specified in Article 17, paragraphs 1 or 2, shall be null and void, but the nullity of that provision shall not render void the contract of carriage which shall remain subject to the provisions of this Convention.
 
Kontraktbestemmelser, som er indgået før den hændelse, der har forvoldt en passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af dennes bagage, og som har til formål at fritage personer, der er erstatningspligtige i henhold til denne konvention, for deres erstatningsansvar over for passageren eller fastsætte en lavere erstatningsgrænse end den, som, bortset fra artikel 8, stk. 4, foreskrives i konventionen, samt bestemmelser, der har til formål at flytte bevisbyrden fra transportøren eller undertransportøren eller indebærer en indskrænkning af mulighederne i artikel 17, stk. 1 og 2, er ugyldige, men deres ugyldighed indebærer ikke, at transportkontrakten som sådan er ugyldig, hvis den i øvrigt overholder konventionens bestemmelser.
     
Article 19
 
Artikel 19
     
Other conventions on limitation of liability
 
Andre konventioner om ansvarsbegrænsning
     
This Convention shall not modify the rights or duties of the carrier, the performing carrier, and their servants or agents provided for in international conventions relating to the limitation of liability of owners of seagoing ships.
 
Denne konvention skal ikke begrænse transportørens, undertransportørens og deres medhjælperes eller agenters rettigheder eller pligter som fastlagt i internationale konventioner vedrørende begrænsning af søgående skibes ejeres ansvar.
     
Article 20
 
Artikel 20
     
Nuclear damage
 
Atomskader
     
No liability shall afise under this Convention for damage caused by a nuclear incident:
 
Denne konvention indebærer ikke erstatningspligt for skader, som forvoldes af atomulykker:
(a) if the operator of a nuclear installation is liable for such damage under either the Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as amended by its Additional Protocol of 28 January 1964, or the Vienna Convention of 21 May 1963 on Civil Liability for Nuclear Damage, or any amendment or Protocol thereto which is in force; or
 
a) hvis den ansvarlige for et atomanlæg har erstatningsansvar i henhold til Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, således som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964, eller Wien-konventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade eller gældende ændringer eller protokoller til dem, eller
(b) if the operator of a nuclear installation is liable for such damage by virtue of a national law governing the liability for such damage, provided that such law is in all respects as favourable to persons who may suffer damage as either the Paris or the Vienna Conventions or any amendment or Protocol thereto which is in force.
 
b) hvis den ansvarlige for et atomanlæg har erstatningsansvar i kraft af national lovgivning om erstatningsansvaret for sådanne skader, forudsat at denne lovgivning i enhver henseende er lige så fordelagtig for skadelidte som Paris-konventionen eller Wien-konventionen eller gældende ændringer eller protokoller til dem.
     
Article 21
 
Artikel 21
     
Commercial carriagc by public authorities
 
Erhvervstransport udført af offentlige myndigheder
     
This Convention shall apply to commercial carriage undertaken by States or Public Authorities under contract of carriage within the meaning of Article 1.
 
Denne konvention omfatter erhvervstransport, som udføres af staten eller de offentlige myndigheder på transportkontrakt i artikel 1's forstand.
     
Article 22
 
Artikel 22
     
Declaration of non-application
 
Ikke-anvendelseserklæring
     
1 Any Party may at the time of signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, declare in writing that it will not give effect to this Convention when the passenger and the carrier are subjects or nationals of that Party.
 
1) Når en kontraherende stat undertegner, ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne konvention, kan denne skriftligt erklære, at den ikke vil anvende denne konvention, når passageren og transportøren er undersåtter eller statsborgere i den kontraherende stat.
2 Any declaration made under paragraph 1 of this Article may be withdrawn at any time by a notification in writing to the Secretary-General.
 
2) Enhver erklæring, der er udfærdiget i henhold til denne artikels stk. 1, kan tilbagekaldes når som helst gennem skriftlig notificering af generalsekretæren.
     
Article 22bis
 
Artikel 22bis
     
Final clauses of the Convention
 
Konventionens afsluttende bestemmelser
     
The final clauses of this Convention shall be Articles 17 to 25 of the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974. References in this Convention to States Parties shall be taken to mean references to States Parties to that Protocol.
 
De afsluttende bestemmelser i denne konvention skal være artikel 17 til 25 i protokollen af 2002 til Athen-konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs fra 1974. Henvisninger i denne konvention til kontraherende stater skal forstås som henvisninger til kontraherende stater til den pågældende protokol.
     
FINAL CLAUSES
 
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
     
[Articles 17 to 25 of the Protocol of 2002 to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974. ]
 
[Artikel 17 til 25 i protokollen af 2002 til Athen-konventionen¬angående transport af passagerer og deres bagage til søs fra 1974. ]
     
ARTICLE 17
 
ARTIKEL 17
     
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
 
Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse og tiltrædelse
     
1 This Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 May 2003 until 30 April 2004 and shall thereafter remain open for accession.
 
1) Denne protokol skal være tilgængelig for undertegnelse ved organisationens hovedsæde fra den 1. maj 2003 til den 30. april 2004 og skal derefter være åben for tiltrædelse.
2 States may express their consent to be bound by this Protocol by:
 
2) Stater kan udtrykke deres indvilgelse i at være bundet af denne protokol ved:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 
a) undertegnelse uden forbehold med hensyn til ratifikation, accept eller godkendelse, eller
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, acceptance or approval; or
 
b) undertegnelse under forbehold af ratifikation, accept eller godkendelse efterfulgt af ratifikation, accept eller godkendelse, eller
(c) accession.
 
c) tiltrædelse.
3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.
 
3) Ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse skal ske ved deponering af et instrument herom hos generalsekretæren.
4 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Protocol with respect to all existing States Parties, or after the completion of all measures required for the entry into force of the amendment with respect to those States Parties shall be deemed to apply to this Protocol as modified by the amendment.
 
4) Ethvert ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, der deponeres efter ikrafttrædelsen af en ændring til denne protokol for alle eksisterende kontraherende stater eller efter, at alle de forholdsregler er taget, der kræves for ændringens ikrafttrædelse for disse kontraherende stater, skal anses for at gælde for denne protokol som modificeret ved ændringen.
5 A State shall not express its consent to be bound by this Protocol unless, if Party thereto, it denounces:
 
5) En stat skal ikke udtrykke sit samtykke til at være bundet af denne protokol, medmindre den – såfremt det er en kontraherende part – opsiger:
(a) the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, done at Athens on 13 December 1974;
 
a) Athen-konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs fra 1974 som udfærdiget i Athen den 13. december 1974;
(b) the Protocol to the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, done at London on 19 November 1976; and
 
b) protokollen til Athen-konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs og som udfærdiget i London den 19. november 1976; og
(c) the Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, done at London on 29 March 1990,
 
c) protokollen af 1990 om ændring af Athen-konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs som udfærdiget i London den 29. marts 1990
with effect from the time that this Protocol will enter into force for that State in accordance with Article 20.
 
med virkning fra det tidspunkt, hvor denne protokol træder i kraft for denne stat i overensstemmelse med artikel 20.
     
ARTICLE 18
 
ARTIKEL 18
     
States with more than one system of law
 
Stater med mere end et retssystem
     
1 If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Protocol, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Protocol shall extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
 
1) Hvis en stat har en eller flere territoriale enheder, i hvilke der gælder forskellige retssystemer for spørgsmål, der behandles i denne protokol, kan denne på tidspunktet for undertegnelsen, ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen erklære, at denne protokol skal gælde for alle dens territoriale enheder eller kun for en eller flere af disse, og kan til enhver tid ændre denne erklæring ved fremsendelse af en ny erklæring.
2 Any such declaration shall be notified to the Secretary-General and shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.
 
2) En sådan erklæring skal notificeres over for generalsekretæren og skal angive nøjagtigt, hvilke territoriale enheder protokollen gælder for.
3 In relation to a State Party which has made such a declaration:
 
3) For så vidt angår kontraherende stater, som har udstedt en sådan erklæring:
(a) references to the State of a ship's registry and, in relation to a compulsory insurance certificate, to the issuing or certifying State, shall be construed as referring to the territorial unit respectively in which the ship is registered and which issues or certifies the certificate;
 
a) skal henvisninger til staten for et skibs register og – vedrørende lovpligtige forsikringscertifikater – til den udstedende eller certificerende stat forstås som henvisninger til den territoriale enhed, i hvilken skibet er registreret, og som udsteder eller certificerer certifikatet;
(b) references to the requirements of national law, national limit of liability and national currency shall be construed respectively as references to the requirements of the law, the limit of liability and the currency of the relevant territorial unit; and
 
b) skal henvisninger til kravene i national lovgivning, national ansvarsbegrænsning og national møntfod forstås som henvisninger til kravene i loven, ansvarsbegrænsningen og den nationale møntfod i den relevante territoriale enhed; og
(c) references to courts, and to judgments which must be recognised in States Parties, shall be construed as references respectively to courts of, and to judgments which must be recognised in, the relevant territorial unit.
 
c) skal henvisninger til domstole og til kendelser, som skal anerkendes af kontraherende stater, forstås som henvisninger til domstole og kendelser, som skal anerkendes i den relevante territoriale enhed.
     
ARTICLE 19
 
ARTIKEL 19
     
Regional Economic Integration Organizations
 
Regionale organisationer for økonomisk integration
     
1 A Regional Economic Integration Organization, which is constituted by sovereign States that have transferred competence over certain matters governed by this Protocol to that Organization, may sign, ratify, accept, approve or accede to this Protocol. A Regional Economic Integration Organization which is a Party to this Protocol shall have the rights and obligations of a State Party, to the extent that the Regional Economic Integration Organization has competence over matters governed by this Protocol.
 
1) En regional organisation for økonomisk integration, som udgøres af suveræne stater, der har overført kompetence over visse spørgsmål, der reguleres af denne protokol, til den pågældende organisation, kan undertegne, ratificere, acceptere, godkende eller tiltræde denne protokol. En regional organisation for økonomisk integration, der er en kontraherende part til denne kontrol, skal have en kontraherende stats rettigheder og pligter i det omfang, den regionale organisation for økonomisk integration har kompetence over spørgsmål, der reguleres af denne protokol.
2 Where a Regional Economic Integration Organization exercises its right of vote in matters over which it has competence, it shall have a number of votes equal to the number of its Member States which are Parties to this Protocol and which have transferred competence to it over the matter in question. A Regional Economic Integration Organization shall not exercise its right to vote if its Member States exercise theirs, and vice versa.
 
2) Hvor en regional organisation for økonomisk integration udøver sin stemmeret i spørgsmål, i hvilke den har kompetencer, skal den have et antal stemmer svarende til antallet af dens medlemsstater, der er kontraherende stater til denne protokol, og som har overført kompetence over det pågældende spørgsmål til organisationen. En regional organisation for økonomisk integration skal ikke udøve sin stemmeret, hvis dens medlemsstater udøver deres stemmeret og vice versa.
3 Where the number of States Parties is relevant in this Protocol, including but not limited to Articles 20 and 23 of this Protocol, the Regional Economic Integration Organization shall not count as a State Party in addition to its Member States which are States Parties.
 
3) Hvor antallet af kontraherende stater er relevant i denne protokol, herunder men ikke udelukkende for så vidt angår artikel 20 og 23 i denne protokol, skal den regionale organisation for økonomisk integration ikke tælle som en kontraherende stat i tillæg til dens medlemsstater, som er kontraherende stater.
4 At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession the Regional Economic Integration Organization shall make a declaration to the Secretary-General specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organization by its Member States which are signatories or Parties to this Protocol and any other relevant restrictions as to the scope of that competence. The Regional Economic Integration Organization shall promptly notify the Secretary-General of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph. Any such declarations shall be made available by the Secretary-General pursuant to Article 24 of this Protocol.
 
4) På undertegnelses-, ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsestidspunktet skal den regionale organisation for økonomisk integration udarbejde en erklæring til generalsekretæren, der nærmere angiver, hvilke spørgsmål der reguleres af denne protokol, for hvilke kompetence er blevet overført til den pågældende organisation af dens medlemsstater, som er underskrivere af eller kontraherende stater til denne protokol, og andre relevante restriktioner vedrørende denne kompetences omfang. Den regionale organisation for økonomisk integration skal straks orientere generalsekretæren om eventuelle ændringer i fordelingen af kompetencer, herunder nye kompetenceoverførsler, som angivet nærmere i erklæringen under dette stykke. Sådanne deklarationer skal gøres tilgængelige af generalsekretæren i henhold til denne protokols artikel 24.
5 States Parties which are Member States of a Regional Economic Integration Organization which is a Party to this Protocol shall be presumed to have competence over all matters governed by this Protocol in respect of which transfers of competence to the Organization have not been specifically declared or notified under paragraph 4.
 
5) Kontraherende stater, der er medlemsstater i en regional organisation for økonomisk integration, der er en kontraherende part til denne protokol, skal antages at have kompetence over alle spørgsmål, der reguleres af denne protokol, for hvilke overførsel af kompetencer til organisationen ikke er blevet specifikt erklæret eller notificeret i henhold til stk. 4.
     
ARTICLE 20
 
ARTIKEL 20
     
Entry into force
 
Ikrafttrædelse
     
1 This Protocol shall enter into force twelve months following the date on which 10 States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General.
 
1) Denne protokol skal træde i kraft 12 måneder efter den dato, hvor 10 stater enten har underskrevet den uden forbehold vedrørende ratifikation, accept eller godkendelse eller har deponeret ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter hos generalsekretæren.
2 For any State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate instrument, but not before this Protocol has entered into force in agreement with paragraph 1.
 
2) For alle stater, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder denne protokol, efter at betingelserne for ikrafttræden i stk. 1 er opfyldt, skal denne protokol træde i kraft tre måneder efter denne stats deponering af det relevante instrument, men ikke før denne protokol er trådt i kraft i overensstemmelse med stk. 1.
     
ARTICLE 21
 
ARTIKEL 21
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
1 This Protocol may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Protocol comes into force for that State.
 
1) Denne protokol kan opsiges af enhver kontraherende stat til enhver tid efter den dato, hvor denne protokol træder i kraft for den pågældende stat.
2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.
 
2) Opsigelse skal ske ved deponering af et opsigelsesinstrument hos generalsekretæren.
3 A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.
 
3) En opsigelse får virkning 12 måneder efter, at den er deponeret hos generalsekretæren, eller efter et længere tidsrum, som måtte være angivet i opsigelsesinstrumentet.
4 As between the States Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Convention in accordance with Article 25 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Convention as revised by this Protocol.
 
4) Ligesom det er tilfældet mellem kontraherende stater til denne protokol, skal opsigelse af konventionen af en af dem i overensstemmelse med dens artikel 25 ikke på nogen måde forstås som en opsigelse af konventionen som revideret ved denne protokol.
     
ARTICLE 22
 
ARTIKEL 22
     
Revision and Amendment
 
Revisioner og ændringer
     
1 A Conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.
 
1) Organisationen kan sammenkalde til en konference med henblik på at revidere eller ændre denne protokol.
2 The Organization shall convene a Conference of States Parties to this Protocol for revising or amending this Protocol at the request of not less than one-third of the States Parties.
 
2) Efter anmodning af mindst 1/3 af de kontraherende stater skal organisationen sammenkalde de kontraherende stater til denne protokol til en konference med henblik på at revidere eller ændre denne protokol.
     
ARTICLE 23
 
ARTIKEL 23
     
Amendment of limits
 
Ændring af grænserne
     
1 Without prejudice to the provisions of Article 22, the special procedure in this Article shall apply solely for the purposes of amending the limits set out in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1 and Article 8 of the Convention as revised by this Protocol.
 
1) Med forbehold af bestemmelserne i artikel 22 skal den særlige procedure i denne artikel udelukkende gælde med henblik på at ændre de grænser, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1, artikel 4bis, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i konventionen som ændret ved denne protokol.
2 Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States Parties to this Protocol, any proposal to amend the limits, including the deductibles, specified in Article 3, paragraph 1, Article 4bis, paragraph 1, Article 7, paragraph 1, and Article 8 of the Convention as revised by this Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all States Parties.
 
2) Efter anmodning af mindst halvdelen, men dog ikke færre end seks, af de kontraherende stater til denne protokol skal forslag om at ændre grænserne, herunder fradragsberettigede beløb, som angivet nærmere i artikel 3, stk. 1, artikel 4bis, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i konventionen som revideret ved denne protokol rundsendes af generalsekretæren til alle organisationens medlemmer og til alle kontraherende stater.
3 Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization (hereinafter referred to as "the Legal Committee") for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
 
3) Alle ændringer, der foreslås og rundsendes som nævnt ovenfor, skal fremsendes til organisationens juridiske komité (herefter benævnt den juridiske komité) til behandling på en dato, der indtræffer mindst seks måneder efter rundsendelsesdatoen.
4 All States Parties to the Convention as revised by this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
 
4) Alle kontraherende stater til konventionen som revideret ved protokollen skal – uafhængigt af om de er medlemmer af organisationen – være berettigede til at deltage i den juridiske komités behandling og vedtagelse af ændringerne.
5 Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the States Parties to the Convention as revised by this Protocol present and voting in the Legal Committee expanded as provided for in paragraph 4, on condition that at least one half of the States Parties to the Convention as revised by this Protocol shall be present at the time of voting.
 
5) Ændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de kontraherende stater til denne konvention som revideret ved protokollen, som er til stede og deltager i afstemningen i den juridiske komité, udvidet som fastsat i stk. 4, forudsat at mindst halvdelen af de kontraherende stater til konventionen som revideret ved protokollen er til stede på afstemningstidspunktet.
6 When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and, in particular, the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance.
 
6) Når den juridiske komité behandler et forslag om at ændre grænserne, skal den tage højde for erfaringen med hændelser og i særlig grad det afstedkomne skadesomfang, ændringer i pengeværdien og den foreslåede ændrings effekt på forsikringsomkostningen.
7 (a) No amendment of the limits under this Article may be considered less than five years from the date on which this Protocol was opened for signature nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article.
 
7) a) Ingen ændring af grænserne i henhold til denne artikel kan behandles mindre end fem år fra datoen for denne protokols tilgængelighed for undertegnelse eller mindre end fem år fra datoen for tidligere ændringers ikrafttrædelse i henhold til denne artikel.
(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date on which this Protocol was opened for signature.
 
b) Ingen grænse må forøges, således at den overstiger et beløb svarende til den grænse, der er fastlagt i konventionen som revideret ved denne protokol, plus seks procent per år med renters rente fra datoen for denne protokols tilgængelighed for undertegnelse.
(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in the Convention as revised by this Protocol multiplied by three.
 
c) Ingen grænse må forøges, således at den overstiger et beløb svarende til den grænse, der er fastlagt i konventionen som revideret ved denne protokol, multipliceret med tre.
8 Any amendment adopted in accordance with paragraph 5 shall be notified by the Organization to all States Parties. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, unless within that period not less than one fourth of the States that were States Parties at the time of the adoption of the amendment have communicated to the Secretary-General that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.
 
8) Alle kontraherende stater skal af Organisationen orienteres om enhver ændring, der vedtages i overensstemmelse med stk. 5. Ændringen skal anses for at være accepteret ved udløbet af en 18 måneders periode efter notifikationsdatoen, medmindre mindst 1/4 af de stater, der var kontrahenter på tidspunktet for ændringsvedtagelsen, inden for denne periode har orienteret generalsekretæren om, at de ikke accepterer ændringen, i hvilket tilfælde ændringen forkastes og ikke skal gælde.
9 An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 8 shall enter into force eighteen months after its acceptance.
 
9) En ændring, der anses for at være accepteret i overensstemmelse med stk. 8, skal træde i kraft 18 måneder efter dens accept.
10 All States Parties shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 21, paragraphs 1 and 2 at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.
 
10) Alle kontraherende stater skal være bundet af ændringen, medmindre de opsiger denne protokol i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 og 2, mindst seks måneder før ændringen træder i kraft. En sådan opsigelse skal gælde fra ændringens ikrafttrædelsesdato.
11 When an amendment has been adopted but the eighteen-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a State Party during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a State Party after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 8. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.
 
11) Når en ændring er vedtaget, men 18-måneders perioden for dens accept endnu ikke er udløbet, skal en stat, der bliver en kontraherende stat i løbet af denne periode, være bundet af ændringen, hvis den træder i kraft. En stat, der bliver en kontraherende stat efter den periode, skal være bundet af ændringer, der er accepteret i overensstemmelse med stk. 8. I de i dette stykke nævnte tilfælde bliver en stat bundet af en ændring, når ændringen træder i kraft, eller når denne protokol træder i kraft for den pågældende stat, hvis dette tidspunkt måtte forekomme senere.
     
ARTICLE 24
 
ARTIKEL 24
     
Depositary
 
Depositar
     
1 This Protocol and any amendments adopted under Article 23 shall be deposited with the Secretary-General.
 
1) Denne protokol og eventuelle ændringer som vedtaget i henhold til artikel 23 skal deponeres hos generalsekretæren.
2 The Secretary-General shall:
 
2) Generalsekretæren skal:
(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of:
 
a) informere alle stater, der har undertegnet eller tiltrådt denne protokol, om:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession together with the date thereof;
 
i) enhver ny undertegnelse eller deponering af et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument samt disses dateringer;
(ii) each declaration and communication under Article 9, paragraphs 2 and 3, Article 18, paragraph 1 and Article 19, paragraph 4 of the Convention as revised by this Protocol;
 
ii) enhver erklæring og kommunikation i henhold til artikel 9, stk. 2 og 3, artikel 18, stk. 1, og artikel 19, stk. 4, i konventionen som ændret ved denne protokol;
(iii) the date of entry into force of this Protocol;
 
iii) datoen for denne protokols ikrafttræden;
(iv) any proposal to amend the limits which has been made in accordance with Article 23, paragraph 2 of this Protocol;
 
iv) ethvert forslag om at ændre de grænser, som er forelagt i overensstemmelse med denne protokols artikel 23, stk. 2;
(v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 23, paragraph 5 of this Protocol;
 
v) enhver ændring, som er vedtaget i overensstemmelse med denne protokols artikel 23, stk. 5;
(vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 23, paragraph 8 of this Protocol, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 9 and 10 of that Article;
 
vi) enhver ændring, der anses for at være accepteret i overensstemmelse med denne protokols artikel 23, stk. 8, samt datoen for denne ændrings ikrafttrædelse i overensstemmelse med artiklens stk. 9 og 10;
(vii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;
 
vii) deponeringen af ethvert instrument, der opsiger denne protokol, samt datoen for deponeringen og ikrafttrædelsen;
(viii) any communication called for by any Article of this Protocol;
 
viii) enhver kommunikation, der kræves i denne protokols artikler;
(b) transmit certifled true copies of this Protocol to all States which have signed or acceded to this Protocol.
 
b) sende bekræftede genparter af denne protokol til alle stater, der har undertegnet eller tiltrådt denne protokol.
3 As soon as this Protocol comes into force, the text shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
 
3) Så snart denne protokol træder i kraft, skal generalsekretæren sende teksten til De Forenede Nationers Sekretariat med henblik på registrering og bekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt.
     
ARTICLE 25
 
ARTIKEL 25
     
Languages
 
Sprog
     
This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.
 
Denne protokol er udfærdiget i et enkelt originaleksemplar med arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, russisk og spansk tekst, som alle har samme gyldighed.
     
DONE AT LONDON this first day of November 2002.
 
UDFÆRDIGET I LONDON den 1. november 2002.
     
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.
 
TIL BEKRÆFTELSE AF OVENSTÅENDE har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.
     
ANNEX
 
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PASSENGERS
 
Issued in accordance with the provisions of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002
 
bj
 
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002.
Type of Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
This certificate is valid until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued or certified by the Government of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Full designation of the State)
OR
The following text should be used when a State Party avails itself of Article 4bis, paragraph 3:
The present certificate is issued under the authority of the Government of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Full designation of the State) by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (name of institution or organization)
 
 
bj
 
Explanatory Notes:
1 1f desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the Certificate is issued.
2 If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
3 If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4 The entry "Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.
5 The entry "Address" of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). 1f appropriate, the place of business where the insurance or other security is established shall be indicated.
 
 
BILAG
 
CERTIFIKAT OM FORSIKRING ELLER ANDEN ØKONOMISK SIKKERHED FOR ERSTATNINGSANSVAR VED PASSAGERERS DØD OG TILSKADEKOMST
 
Udstedt i overensstemmelse med artikel 4bis i Athen-konventionen af 2002 angående transport af passagerer og deres bagage til søs
 
 
bj
 
Det attesteres herved, at der for ovennævnte skib foreligger en gyldig forsikringspolice eller anden økonomisk sikkerhed, som opfylder kravene i artikel 4bis i Athen-konventionen af 2002 angående transport af passagerer og deres bagage til søs.
Sikkerhedens art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedens gyldighedsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navn og adresse på forsikringsselskabet (-selskaberne) og/eller sikkerhedsstilleren (-stillerne)
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dette certifikat er gyldigt til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udstedt eller påtegnet af regeringen i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(statens officielle betegnelse)
ELLER
Følgende tekst anvendes, hvis en kontraherende stat benytter sig af artikel 4bis, stk. 3:
Dette certifikat er udstedt eller påtegnet efter bemyndigelse af regeringen i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
(statens officielle betegnelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (institutionens eller organisationens navn)
 
 
bj
 
Forklarende noter:
1   Statens officielle betegnelse kan efter ønske indeholde en henvisning til den kompetente offentlige myndighed i det land, hvor certifikatet er udstedt.
2   Hvis den samlede sikkerhed stilles af mere end en kilde, bør beløbet angives fra hver enkelt.
3   Hvis sikkerheden stilles under flere forskellige former, bør disse angives.
4   Punktet »sikkerhedens gyldighedsperiode« skal angive det tidspunkt, hvor sikkerheden får gyldighed.
5   I punktet »adresse« på forsikringsgiver(e) og/eller sikkerhedsstiller(e) angives forsikringsgiver(e)s og/eller sikkerhedsstiller(e)s hjemstedsadresse. Hvis det er relevant, angives adressen på det sted, hvor forsikringen er tegnet eller sikkerheden stillet.
 
I forbindelse med Danmarks tiltrædelse af Athen-konventionen afgav Danmark følgende erklæring:
Begrænsning af transportørers ansvar m.v.
1. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at begrænse det eventuelle ansvar i henhold til konventionens artikel 3, stk. 1 eller 2, i forbindelse med en passagers dødsfald eller personskade, som er forårsaget af en hvilken som helst af de risici, der henvises til i stk. 2.2 i IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention" (Retningslinjer for implementering af Athen-konventionen), til det laveste af følgende beløb:
– 250.000 regningsenheder for så vidt angår hver enkelt passager ved hver enkelt lejlighed
eller
– 340.000 regningsenheder i alt per skib ved hver enkelt lejlighed.
2. Endvidere forbeholder den danske regering sig ret til og forpligter sig til på tilsvarende måde at anvende IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention", stk. 2.1.1 og 2.2.2, i forbindelse med sådant retligt ansvar.
3. Undertransportørens ansvar i henhold til konventionens artikel 4, transportørens ansatte og agenters ansvar i henhold til konventionens artikel 11 og grænsen for det samlede beløb, der kan kræves tilbagebetalt, i henhold til konventions artikel 12, skal begrænses på samme måde.
4. Det i stk. 1.2 nævnte forbehold og forpligtelse gælder uanset grundlaget for ansvaret i henhold til artikel 3, stk. 1 eller 2, og uanset modsatrettede bestemmelser i konventionens stk. 4 eller 7; dog påvirker dette forbehold og denne forpligtelse ikke anvendelsen af artikel 10 og 13.
Obligatorisk forsikring og begrænsning af forsikringsgivers ansvar
5. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at begrænse kravet i henhold til artikel 4bis, stk. 1, til at opretholde forsikring eller anden finansiel sikkerhed for en passagers dødsfald eller personskade, som er forårsaget af en hvilken som helst af de risici, der henvises til i stk. 2.2 i IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention", til det laveste af følgende beløb:
– 250.000 regningsenheder for så vidt angår hver enkelt passager ved hver enkelt lejlighed
eller
– 340.000 regningsenheder i alt per skib ved hver enkelt lejlighed.
6. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at begrænse ansvaret hos forsikringsgiver eller anden person, der yder finansiel sikkerhed i henhold til artikel 4bis, stk. 10, for en passagers dødsfald eller personskade, som er forårsaget af en af de risici, der henvises til i stk. 2.2 i IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention", til en maksimumgrænse for det forsikringsbeløb eller anden økonomisk sikkerhed, som transportøren skal opretholde i henhold til stk. 1.6 i dette forbehold.
7. Den danske regering forbeholder sig ligeledes ret til og forpligter sig til at anvende IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention", herunder anvendelsen af de i retningslinjernes stk. 2.1 og 2.2 angivne bestemmelser, i forbindelse med al obligatorisk forsikring i henhold til konventionen.
8. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at undtage forsikringsgiveren eller stilleren af anden økonomisk sikring i henhold til artikel 4bis, stk. 1, fra ethvert ansvar, som vedkommende ikke har forpligtet sig til at være ansvarlig for.
Certificering
9. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at udstede forsikringscertifikater i henhold til denne konventions artikel 4bis, stk. 2, med henblik på:
- at afspejle de ansvarsbegrænsninger og de krav om forsikringsdækning, der henvises til i stk. 1.2, 1.6, 1.7 og 1.9; og
- at indbefatte sådanne andre begrænsninger, krav og undtagelser, som den finder, at betingelserne på forsikringsmarkedet på certifikatudstedelsestidspunktet nødvendiggør.
10. Den danske regering forbeholder sig ret til og forpligter sig til at acceptere forsikringscertifikater udstedt af andre kontraherende stater i henhold til et lignende forbehold.
11. Alle sådanne begrænsninger, krav og undtagelser vil blive klart afspejlet i det certifikat, der er udstedt eller certificeret i henhold til denne konventions artikel 4bis, stk. 2.
Forholdet mellem dette forbehold og IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention"
12. De rettigheder, der sikres gennem dette forbehold, vil blive udøvet under passende hensyn til IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention" eller eventuelle ændringer til disse med henblik på at sikre ensartethed. Hvis et forslag til ændring af IMO's "Guidelines for Implementation of the Athens Convention", herunder begrænsningerne, er blevet godkendt af Den Internationale Søfartsorganisations juridiske komité, gælder disse ændringer fra det af komitéen fastsatte tidspunkt. Dette gælder uanset bestemmelserne i international lov vedrørende en stats ret til at tilbagekalde eller ændre sit forbehold.
Den danske regering erklærer, at kendelser i sager omfattet af Athen-konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs, 2002 (konventionen) – når de er afgivet af en domstol i en anden EU-medlemsstat end Danmark – skal anerkendes og håndhæves i Danmark i overensstemmelse med de relevante interne fællesskabsregler om emnet baseret på aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om jurisdiktion og anerkendelse og håndhævelse af kendelser i civile og forretningsmæssige spørgsmål.
Danmark vil gerne tage følgende forbehold for protokollen af 1996 til ændring af konventionen om begrænsning af ansvaret for søretlige krav, 1976:
Den danske regering vil gerne gøre anvendelse af muligheden i artikel 15 (3bis) i 1976-konventionen, som ændret af 1996-protokollen, for igennem specifikke bestemmelser i national lov at regulere det system til ansvarsbegrænsning, der skal anvendes på passagerer. National lovgivning i Danmark vil således foreskrive en højere ansvarsgrænse vedrørende krav, der opstår som følge af skibspassagerers dødsfald eller personskade.

Athen-konventionen som ikke omfatter Færøerne og Grønland, trådte i medfør af artikel 20, stk. 1, i kraft for Danmark den 23. april 2014.

Oplysninger om andre landes tiltrædelse af konventionen m.v. kan fås hos Den internationale Søfartsorganisation, IMO, på adressen:

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx

Udenrigsministeriet, den 11. november 2016

Kristian Jensen