Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til Den faste Voldgiftsret og samtlige Amtmænd.

Ifølge § 10 i Lov Nr. 261 af 9. Juni 1948 om Retsforholdet mellem Arbejdsgivere og Funktionærer har Funktionærerne Ret til at organisere sig til Varetagelse af deres Interesser, og ethvert Personale har - uanset Størrelsen - Ret til gennem sin Organisation at kræve Forhandling med Virksomhedens Ledelse om Løn- og Arbejdsvilkaar. Over Forhandlingerne paahviler det Arbejdsgiveren at foranledige ført en protokol, som underskrives af begge Parter, og hvoraf Udskrift meddeles saavel Arbejdsgiveren som Funktionærerne. Det er derhos bestemt, at saafremt der under Forhandlingerne ikke opnaas Enighed mellem Parterne, eller en Part unddrager sig Forhandling, har enhver af Parterne Ret til at foranledige Forhandlingerne videreført under Medvirken af en Mæglingsmand.

Ifølge Lovens § 11 beskiddes Mæglingsmændene for hver Sag i København og paa Frederiksberg af Den faste Voldgiftsret og i det øvrige Land af Amtmanden over det Amt, i hvilket Arbejdsgiverens Virksomhed har sit hjemsted.

Henvendelse om Beskikkelse af en Mæglingsmand skal fremsættes skriftligt og skal bilægges den over Forhandlingerne førte Protokol samt en kort Sagsfremstilling. I stedet for den nævnte Protokol kan vedlægges en bekræftet Udskrift af denne. I Tilfælde, hvor Mægling ønskes, fordi en Part har unddraget sig Forhandling, skal der dog alene vedlægges en kort Sagsfremstilling.

Ifølge Lovens § 12 skal en Mæglingsmand senest 5 Dage efter sin Beskikkelse indkalde Parterne til Forhandling, idet han berammer Tid og Sted for denne. Det er Mæglingsmandens Opgave ved de under hans Forsæde stedfindende Forhandlinger at søge at opnaa Enighed mellem Parterne. For saa vidt dette ikke lykkes, afgiver Mæglingsmanden til den beskikkende Myndighed en Rapport om Forhandlingerne, idet han samtidig tilstiller Parterne en bekræftet Afskrift af denne Rapport.

Ifølge Lovens § 14 oppebærer Mæglingsmændene et Vederlag, der fastsættes af Arbejdsministeren. De med Mæglingen forbundne Udgifter udredes forskudsvis af det offentlige, men betales med Halvdelen af hver af Parterne og kan inddrives ved Udpantning. Under henvisning hertil skal man anmode Den faste Voldgiftsret og d'Herrer Amtmænd om i paakommende Tilfælde inden for deres Omraade at ville drage Omsorg for Beskikkelse af de omhandlede Mæglingsmænd. Der er ikke i Loven fastsat nærmere Regler vedrørende Mæglingsmændenes Kvalifikationer, og man maa have det overladt til Den faste Voldgiftsret og d'Herrer Amtmænd efter deres Skøn at udfinde de Personer, der maa anses for egnede til Hvervet.

Det Mæglingsmændene tilkommende Vederlag fastsættes indtil videre til 100 Kr. for første Mødedag, derefter 50 Kr. pr. Mødedag. Mæglingsmændene faar endvidere Godtgørelse for Udgifter til Befordring, Fortæring, Skrivearbejde m.v.

Udgifterne til Vederlag til Mæglingsmændene og de øvrige med Mæglingen forbundne Udgifter afholdes forskudsvis af Den faste Voldgiftsret og af Amtsfondene og afkræves derefter parterne med Halvdelen af hver. Betales Beløbene ikke, inddrives de ved Udpantning. Uerholdelige Beløb vil blive refunderet af Arbejdsministeriet. Anmodning om saadan Refusion maa indsendes til Arbejdsministeriet inden 1. Juni for det senest afsluttede Finansaar.

Et Eksemplar af Lov af 9. Juni 1948 om Retsforholdet mellem Arbejdsgivere og Funktionærer vedlægges.

Arbejdsministeriet, Den 14. Juli 1948.

Marius Sørensen.

H. Lorentzen.

Officielle noter

Ingen