Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om udførelse af ligbrænding. (Til krematoriebestyrelserne).


I medfør af § 4 i lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og

ligbrænding fastsættes herved følgende bestemmelser om udførelse af

ligbrænding:

I. Krematoriet.

     1. Ligbrænding må kun finde sted i dertil indrettede af kirkeministeren godkendte krematorier. Tidligere af justitsministeren meddelte godkendelser af krematorier er dog fortsat gældende.

     2. Ved krematorier skal der føres en af provsten autoriseret protokol, hvori der under løbende numre for hvert lig, der brændes, anføres afdødes fulde navn og personnummer, dødssted, dato for begravelsesmyndighedens attest og for brændingen, anbringelsessted for asken samt - i tilfælde af udlevering af asken - modtagerens navn og adresse. Tidligere af politimesteren (i København politidirektøren) autoriserede protokoller kan fortsat anvendes. Udskrevne protokoller afleveres til landsarkivet (i København stadsarkivet) senest 30 år efter at de er udskrevet.

     3. Provsten skal underrettes om, hvem der udgør krematoriets bestyrelse og som sådan er ansvarlig for overholdelse af reglerne i dette cirkulære.

Provsten har ret til uanmeldt at foretage eftersyn af krematoriet, dets protokol og de i § 4 nævnte attester.

II. Kremeringen.

     4. Ligbrænding må ikke iværksættes, forinden der foreligger attest fra begravelsesmyndigheden om, at liget skal brændes.

Attesten forsynes med nummer, svarende til det nummer, hvorunder ligbrændingen er indført i krematoriets protokol. Attesterne opbevares af krematoriet i 5 år, hvorefter de kasseres.

     5. Brændingen skal ske snarest muligt efter modtagelsen af den i § 4 nævnte attest og senest inden udløbet af den for foretagelse af begravelse og ligbrænding fastsatte frist. Forlængelse af denne frist kan dog ske med embedslægens tilslutning.

     6. Er en kiste helt eller delvis fremstillet af materialer, hvis forbrænding vil kunne medføre sundhedsfare for personalet eller overtrædelse af vilkårene for krematoriets drift, kan krematoriets bestyrelse nægte at lade brænding foretage. Det samme gælder, dersom brænding på grund af kistens beskaffenhed ikke vil kunne gennemføres på normal måde eller vil kunne medføre fare for beskadigelse af krematoriets ovn.

     7. Krematoriets bestyrelse skal påse, at ligets behandling og brænding foregår sømmeligt.

III. Asken.

     8. Umiddelbart efter brændingen skal asken omhyggeligt opsamles i dertil bestemte beholdere (urner), som straks forsynes med krematoriets segl og afdødes navn.

Skal asken hensættes i kolumbarium, skal urnen være af brændt ler, sten, bronce eller andet holdbart materiale. Skal asken nedsættes i jorden, kan urnen bestå af andet materiale, f.eks. jern, træ, pap eller støbt papirmasse. Skal urnen forsendes, skal der anvendes en forsvarlig emballage af træ eller pap, og forsendelsen skal ske som anbefalet forsigtig-postpakke.

     9. Ved udlevering af urner skal det opgives til krematoriet, hvor anbringelsen skal ske. Modtageren skal gøres bekendt med, at anbringelse på et andet sted end det opgivne kun må ske efter forudgående meddelelse til krematoriet.

Ønskes urnen nedsat på en kirkegård, skal modtageren tillige gøres bekendt med, at nedsættelsen kun må ske efter henvendelse til kirkegårdens bestyrelse.

Krematoriet skal påse, at bestemmelserne i fornævnte lovs § 3, stk. 2, iagttages ved valg af anbringelsessted. Der kræves dog ikke tilladelse fra kirkeministeriet til urnens overførelse til udlandet, såfremt den, efter hvis anmodning ligbrændingen er foretaget, afgiver erklæring om, at urnen skal nedsættes på en kirkegård i udlandet eller anbringes i et udenlandsk kolumbarium.

Er det krematoriets bestyrelse bekendt, at spørgsmålet om valg af anbringelsessted er indbragt for skifteretten, må urnen ikke udleveres, forinden skifterettens afgørelse foreligger.

IV. Meddelelser.

     10. Om den stedfundne brænding giver krematoriet meddelelse til ministerialbogsføreren i det sogn, hvor dødsfaldet er registreret. Meddelelsen skal indeholde oplysning om afdødes fulde navn og personnummer, dødsdato, dødssted, sted og dato for brændingen samt anbringelsesstedet for urnen. Tilsvarende meddelelse sendes til bestyrelsen for den kirkegård, hvor urnen skal nedsættes, medmindre kirkegården og krematoriet har samme bestyrelse.

V. Ikrafttræden.

     11. Cirkulæret, der træder i kraft den 1. januar 1976, afløser justitsministeriets regulativ nr. 202 af 1. juni 1937 for udførelse af ligbrænding med tillæg nr. 174 af 11. maj 1944, der er ophævet ved kirkeministeriets bekendtgørelse af dags dato om begravelse og ligbrænding.

Kirkeministeriet, den 1. december 1975.

Jørgen Peder Hansen.

    /Arne Truelsen.

Officielle noter

Ingen