Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om løn til tjenestemænd m.fl. i staten, folkeskolen og folkekirken under værnepligtstjeneste m.v. (* 1)


I medfør af § 47 i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken fastsættes efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet følgende:

§ 1. Til tjenestemænd, der aftjener værnepligt ved forsvaret og civilforsvaret, og som er omfattet af bestemmelserne om værnepligtsløn under den første samlede uddannelse for menige (9 måneder), samt til tjenestemænd, der aftjener civil værnepligt, ydes i perioden 1. juli 1977 - 31. marts 1978 som hidtil kvart løn til ugifte og halv løn til gifte. I denne løn fratrækkes imidlertid for så vidt angår værnepligtige tjenestemænd, som er omfattet af bestemmelserne om værnepligtsløn under den første samlede uddannelse for menige, 1.285 kr. pr. måned og for så vidt angår værnepligtige tjenestemænd, der aftjener civil værnepligt, 205 kr. pr. måned.

Stk. 2. Efter udlandet af den i stk. 1 nævnte periode oppebærer de nævnte tjenestemænd ingen løn under første indkaldelse.

Stk. 3. I øvrigt oppebærer tjenestemænd, herunder sådanne, der får den militære tjeneste forlænget, fordi de udtages til befalingsmænd, ingen løn under første indkaldelse.

§ 2. Under senere pligtige indkaldelser bortset fra de i stk. 2 nævnte indkommanderinger oppebærer tjenestemanden fuld løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den derpå følgende måned.

Stk. 2. Tjenestemænd, der er ansat som befalingsmænd af reserven, oppebærerer ingen løn for det tidsrum, i hvilket de indkommanderes til militærtjeneste, medmindre fraværet falder inden for de pågældendes ordinære årlige ferie.

§ 3. Cirkulæret har virkning fra 1. juli 1977.

Stk. 2. Samtidig med dette cirkulæres ikrafttræden ophæves aftale af 25. november 1976 mellem finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) om aflønning af tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken under den første samlede uddannelse for menige værnepligtige.

Stk. 3. Endvidere bortfalder de opretholdte bestemmelser i § 14, stk. 1-5, i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd.

Ovenstående bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på overenskomstansatte, der i henhold til overenskomsten aflønnes efter reglerne for statstjenestemænd under første indkaldelse til aftjening af værnepligt.

Finansministeriet, den 21. juni 1977.

P. M. V.

Bodil Andersen

/J. Dresling

Redaktionel note
  • (* 1) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning kap. 30