Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af planer for forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælp


1. INDLEDNING

Amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jfr. lovbekendtgørelse nr. 431 af 3. september 1975, udarbejde planer for de forebyggende helbredsundersøgelser og for fødselshjælpen samt revidere disse planer i det omfang, udviklingen gør det påkrævet.

Ifølge lovens § 7, stk. 1, udfærdiger indenrigsministeriet efter forhandling med sygehusrådet vejledende retningslinier for tilrettelæggelsen af forebyggende undersøgelser i anledning af svangerskab samt af fødselshjælp. Sådanne retningslinier er indeholdt i indenrigsministeriets cirkulære nr. 53 af 23. marts 1973 om vejledende retningslinier om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

Det er i de vejledende retningslinier i afsnit VI om planernes indsendelse til godkendelse anført, at planlægningen af svangerskabshygiejnen og fødselshjælpen bør dække en 15-årig periode, og at de første 5 år af den 15-årige planlægningsperiode bør udarbejdes med betydelig detaljerethed, således at der gives fyldige redegørelser for planlægningens forudsætninger og forventede konsekvenser. Der er ikke fastsat nogen frist for amtsrådenes indsendelse af planer, ligesom der ikke er optaget bestemmelser om regelmæssige revisioner på samme tidspunkt, således som det er tilfældet for sygehusplanerne.

I perioden fra 1974 og frem til 1980 har indenrigsministeriet godkendt planer for svangerskabshygiejne og fødselshjælp (fødselshjælpsplaner) for flertallet af landets amtskommuner.

Indenrigsministeriet har ved godkendelsen af de respektive amtskommuners fødselshjælpsplaner stillet krav om, at disse skal revideres ved udløbet af den første 5-års periode og i forbindelse hermed indsendes til indenrigsministeriet til godkendelse. De fleste planer er således godkendt med henblik på revision omkring 1980-1981. Enkelte planer er godkendt midlertidigt og for kortere perioder end 5 år.

Tilrettelæggelsen af svangerskabshygiejne og fødselshjælp har nær sammenhæng med såvel tilrettelæggelsen af amtskommunens sygehusvæsen som med amtskommunens og primærkommunernes social- og sundhedsvæsen. Tilrettelæggelsen af fødested har især sammenhæng med sygehusplanlægningen, mens tilrettelæggelsen af svangreomsorgen og det umiddelbare efterfødselsforløb især har sammenhæng med den amtskommunale og primærkommunale sociale udbygningsplan.

Indenrigsministeriet har i cirkulære nr. 245 af 20. december 1978 om ændrede tidsfrister m.v. for indsendelse af sygehusplaner nærmere fastsat, at sygehusplanlægningen fra og med 1981 skal omfatte perioder på 12 år, der opdeles i 4-årige etaper, hvoraf den første etape, der første gang omfatter årene 1981-1984, skal indeholde en planlægning med fornødent detaljerethed og for de enkelte år i perioden.

Under hensyn til AT planlægningen af svangerskabshygiejnen og fødselshjælpen står over for en ny planlægningsrunde, AT det efter første planlægningsrunde findes rimeligt og nødvendigt AT indføre en for alle amtskommuner gældende fælles revisionsfrist, og AT der må ske en tidsmæssig koordination mellem planlægningen af fødselshjælpsbetjeningen og andre planområder, især sygehusplanlægningen, har indenrigsministeriet fundet det hensigtsmæssigt at lade planlægningen af svangerskabshygiejnen og fødselshjælpen følge samme revisionsfrister som dem, der i ovennævnte cirkulære er fastsat for sygehusvæsenet.

Derimod er det ikke på indeværende tidspunkt anset for hensigtsmæssigt at tage skridt til en egentlig indkorporering af fødselshjælpsplanlægningen i sygehusplansystemet bl.a. under hensyn til, at begge plansystemer endnu må anses for værende i en udviklingsfase.

De nærmere regler om den tidsmæssige koordination mellem revisionen af henholdsvis fødselshjælpsplanerne og sygehusplanerne følger nedenfor i afsnit 2 og 3.

Cirkulæret ændrer hverken det materielle indhold af de tidligere udsendte vejledende retningslinier eller den hidtidige praksis for godkendelse af fødselshjælpsplanerne, bortset fra spørgsmålet om godkendelsens varighed.

Cirkulæret har været forhandlet med Amtsrådsforeningen i Danmark samt Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse og er tiltrådt af sygehusrådet. 2. FØDSELSHJÆLPSPLANLÆGNINGENS TIDSHORISONT, REVISION OG AJOURFØRING 2.1.TIDSHORISONT OG PLANENS ENKELTE ETAPER

Fødselshjælpsplanlægningen skal fra 1. JANUAR 1985 omfatte PERIODER PÅ 12 ÅR - i modsætning til tidligere 15 år - der opdeles i 4-årige etaper. Den første 4-årige etape benævnes PROGRAMDELEN, mens de to sidste 4-årige etaper under et benævnes fødselshjælpsplanens PERSPEKTIVDEL. Planlægningen for programdelen bør udarbejdes med betydelig detaljerethed, således at der gives fyldige redegørelser for planlægningens forudsætninger og forventede konsekvenser. I perspektivdelen redegøres for amtsrådets mere langsigtede retningslinier med hensyn til prioriteringen inden for området.

Det materielle indhold i planudarbejdelsen er fortsat indeholdt i indenrigsministeriets tidligere omtalte cirkulære nr. 53 af 23. marts 1973.

Amtsrådene skal foretage en egentlig revision af deres fødselshjælpsplaner hver 4. år, således at reviderede planer skal indsendes til indenrigsministeriets godkendelse SENEST 1. APRIL i året forud for en ny programperiodes påbegyndelse. 2.2. REVISION OG AJOURFØRING 2.2.1. FOR AMTSKOMMUNER UDEN FOR HOVEDSTADSOMRÅDET, der har fået godkendt en fødselshjælpsplan til årene omkring 1980-81 eller længere, forlænges denne godkendelse til og med 1984, således at amtsrådet i stedet første gang skal fremsende en revideret fødselshjælpsplan SENEST 1. APRIL 1984 omfattende planlægningsperioden 1985-1996. 2.2.2. FOR AMTSKOMMUNER UDEN FOR HOVEDSTADSOMRÅDET, der endnu ikke har fået godkendt en fødselshjælpsplan, skal en sådan fødselshjælpsplan med en programdel, der omfatter perioden frem til og med 1984, indsendes til indenrigsministeriets godkendelse SENEST 1. JANUAR 1982.

Disse amtskommuner skal herefter næste gang indsende en revideret fødselshjælpsplan SENEST 1. APRIL 1984, jfr. det under pkt. 2.2.1. anførte. 2.2.3. FOR AMTSKOMMUNER I HOVEDSTADSOMRÅDET, herunder Københavns og Frederiksberg kommuner, skal en fødselshjælpsplan med en programdel, der omfatter perioden til og med 1984, indsendes til indenrigsministeriets godkendelse SENEST 1. JANUAR 1982, således at kommunerne herefter skal indsende reviderede fødselshjælpsplaner i overensstemmelse med det under pkt. 2.2.1. anførte.

Indenrigsministeriet vil forinden planernes endelige godkendelse forelægge disse for Hovedstadsrådet med henblik på en koordination med hovedstadsområdets sygehusplanlægning.

Opmærksomheden henledes særligt på, at indenrigsministeriet i skrivelse af 2. juli 1979 har anmodet hovedstadsområdets amtskommuner m.fl. om at lægge en af styringsgruppen vedr. de statslige sygehuse udarbejdet indstilling af 7. februar 1979 om en fælles fødeordning i hovedstadsområdet til grund ved det videre arbejde i forbindelse med sygehusplanlægningen og planlægningen for de forebyggende helbredsundersøgelser og fødselshjælpen. Fødselshjælpsplanerne i hovedstadsområdet forudsættes derfor udarbejdet med udgangspunkt i styringsgruppens indstilling om en fælles fødeordning i hovedstadsområdet, med foretagen justering for den senere og forventede udvikling i fødselstallet samt koordineret i det af styringsgruppen foreslåede fordelingsudvalg til placering af fødslerne på fødesteder i de respektive sygehuskommuner og på Rigshospitalet. 2.2.4. Uanset den under pkt. 2.2.1. nævnte forlængede gyldighed af tidligere godkendte planer KAN amtskommuner, der måtte ønske det, få revideret en fødselshjælpsplan med virkning frem til og med 1984. Sådanne revisioner skal forelægges indenrigsministeriet til sædvanlig godkendelse.

Uanset de under pkt. 2.1. og pkt. 2.2.1.-3. nævnte revisionsfrister SKAL amtskommunerne som hidtil i det omfang udviklingen måtte gøre det nødvendigt revidere fødselshjælpsplanerne. Sådanne revisioner skal forelægges indenrigsministeriet til sædvanlig godkendelse.

Amtskommunerne SKAL endvidere løbende ajourføre planerne i det omfang, dette findes nødvendigt.

Opmærksomheden henledes i denne forbindelse særligt på, at amtskommunerne uanset den forlængede gyldighed af fødselshjælpsplanerne fortsat vil skulle tage hensyn til de bemærkninger og forbehold, som indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen har gjort i godkendelsesskrivelser for de allerede godkendte fødselshjælpsplaner. Såfremt de nævnte forhold er krævet forelagt indenrigsministeriet til godkendelse, evt. inden en vis frist (f.eks. udarbejdelse af visitationsretningslinier m.v.), vil sådanne godkendelser forsat skulle indhentes og dispensation fra en evt. fastsat frist må søges særskilt. 3. STATUSREDEGØRELSE

Det er i forbindelse med den ovenfor meddelte forlængede godkendelse af fødselshjælpsplanerne frem til 1. januar 1985 fundet nødvendigt, at SAMTLIGE AMTSKOMMUNER, herunder Københavns og Frederiksberg kommuner, INDEN 1. JANUAR 1982 indsender en kort REDEGØRELSE indeholdende en status omkring fødselshjælpsplanlægningen i amtskommunen med oplysninger om særlige forhold af betydning for den samlede tilrettelæggelse af landets svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

Statusredegørelsen skal bestå af en verbal del og af en skemadel - I DEN VERBALE DEL redegøres for følgende forhold:

  • A) Redegørelse for foranstaltninger i anledning af de af sundhedsstyrelsen og indenrigsministeriet opstillede forbehold indeholdt i tidligere godkendelsesskrivelser for amtskommunens fødselshjælpsplan.
  • B) Redegørelse for hvilke ændringer amtskommunen påtænker gennemført i forhold til tidligere godkendt fødselshjælpsplan.
  • C) Redegørelse for status og eventuelle påtænkte initiativer vedr. ambulante fødsler, hjemmefødsler, fødselsforberedende undervisning, opsøgende arbejde m.m.
  • D) Redegørelse for under hvilket af amtskommunens stående udvalg administration og planlægning af svangerskabshygiejnen og fødselshjælpen er henlagt, jfr. den ved lov nr. 113 af 21. marts 1979 om ændring af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp tillagte valgfrihed mellem henlæggelse under sygehusudvalget eller under social- og sundhedsudvalget. I SKEMADELEN redegøres for følgende forhold:
  • E) Den faktiske og forventede aktivitet ved amtskommunens jordemodercentre i form af antal konsultationer, antal normerede jordemoderstillinger og antal besatte jordemoderstillinger.
  • F) Den faktiske og forventede aktivitet ved amtskommunens fødesteder i form af antallet af fødsler.
  • G) De faktiske og forventede driftsudgifter vedr. amtskommunens jordemodercentre.

Med henblik på at sikre sammenlignelige oplysninger fra de enkelte amtskommuner udformer indenrigsministeriet mere detaljerede skemaer til statusredegørelsens punkter e), f) og g). Disse skemaer tilsendes amtskommunen særskilt.

Indenrigsministeriet vil i samråd med sundhedsstyrelsen snarest efter modtagelse af statusredegørelserne udsende en samlet redegørelse for status omkring fødselshjælpsplanlægningen.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 11. FEBRUAR 1981

HENNING RASMUSSEN

/Johs. Qwist

Officielle noter

Ingen