Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om indberetning på børne- og ungdomstandplejeområdet

(Til alle kommunalbestyrelser og tandlæger)


I medfør af § 13 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 858 af 10.december 1986 om kommunal tandpleje fastsætter Sundhedsstyrelsen hermed følgende regler for kommunernes indberetning om sundhedsforhold og ressourceforbrug på børne- og ungdomstandplejeområdet:

Kapitel 1

Indledning

§ 1. Ifølge § 9 i Lov om tandpleje m.v. påhviler det kommunalbestyrelser at foretage indberetning om virksomhed i medfør af loven. Indberetningerne skal danne grundlag for den planlægning og evaluering, som til stadighed vil være nødvendig med henblik på børne- og ungdomstandplejens omfang og organisation.

Stk. 2. Til dette formål kræves kendskab til bl.a. to faktorer. Den ene er den kommunale tandplejes omfang og struktur: en årlig indberetning herom indsendes af kommunerne til Danmarks Statistik som led i de sociale ressourcetællinger. Den anden faktor er tandsygdommenes forekomst: indberetning herom afgives årligt til Sundhedsstyrelsen via Landbrugets EDB-center (LEC) af de enkelte børne- og ungdomstandplejer og af praktiserende tandlæger, som behandler børn, der er omfattet af tandplejeloven.

Kapitel 2

Den kommunale tandplejes omfang og struktur.

Den sociale ressourcetælling.

§ 2. Ved årsskiftet sender Danmarks Statistik skemaer til kommunerne (den sociale ressourcetælling) med henblik på en statusopgørelse af tandplejeform, antal og art af personale samt personer, der er omfattet af ordningen. Af skemaerne fremgår det hvilken dato i januar, der er tællingsdato. Oplysningerne indsendes fra kommunen til Danmarks Statistik.

Stk. 2. Det indsendte materiale bearbejdes og publiceres af Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen, således at den kommunale tandplejes omfang og struktur kan sammenlignes fra år til år.

Tandreguleringsbehandling

§ 3. Udover de ressourcemæssige forhold i børne- og ungdomstandplejen indsamles i forbindelse med den sociale ressourcetælling oplysninger om omfanget af tandreguleringsbehandlinger. Optælling heraf foretages for 15-årige børn og skal afspejle, hvilke af disse, som gennem skoleforløbet har modtaget tandregulering. For at opnå en større ensartethed i registreringen af disse behandlinger, anvendes efterfølgende retningslinjer:

Stk. 2. På stamjournalen (hængemappen) skal under Orto-rubrikken, nederst til venstre, anføres datoer for:

  • 1) Behandling påbegyndt
  • 2) Behandling afbrudt
  • 3) Behandling afsluttet; endvidere anvendes betegnelsen
  • 4) Igangværende behandling

Stk. 3. Ved påbegyndt behandling skal forstås enhver behandling med fast eller aftageligt ortodontisk apparatur efter påbegyndt frembrud af de permanente tænder, uanset om behandlingen foretages af børnetandlæge, praktiserende tandlæge eller specialtandlæge. Ved fast apparatur forstås ethvert apparatur, uanset omfang, som involverer påcementerede/pålimede bånd, brackets eller lignende. Ved aftageligt apparatur forstås enhver form for pladeapparatur eller aktivator. Følgende behandlinger registreres dog ikke som ortodontiske behandlinger:

  • 1) ortodontisk betingede ekstraktioner uden påfølgende apparaturbehandling,
  • 2) behandling med bidepind, skråplan eller skråelastik til »knapper«,
  • 3) behandling med pladsholder uden anden funktion end pladsholderfunktionen.

Stk. 4. Ved afbrudt behandling skal forstås en ortodontisk behandling, som afsluttes, inden behandlingsmålet er nået, uanset grund.

Stk. 5. Ved afsluttet behandling skal forstås en ortodontisk behandling, som afsluttes med nået behandlingsmål. Behandlingen betragtes i denne sammenhæng som afsluttet efter den aktive behandlingsfase.

Stk. 6. Ved igangværende behandling forstås behandlinger, som på tællingstidspunktet stadig er igang.

Kapitel 3

Tandsygdommenes forekomst

Indberetningspligt og tilbagemelding

§ 4. Indberetningspligten omfatter børn i alderen fra 7 år til og med 15 år. Blanketterne, jfr. § 5 indsendes fra kommunerne til LEC senest den 1. i hver måned med undtagelse af januar, juli og august. Herved sikres, at fejlbehæftede blanketter kan nå at blive returneret til kommunerne til korrektion og genindsendt til LEC inden standardårskørslen. Seneste indsendelse for bilag, der skal med i standardårskørslen, er den 15. december.

Stk. 2. Kommunerne modtager hvert år i januar et sæt udskrifter (standardtabeller) bestående af en kommunetotal af indberettede børn. Standardtabellerne omfatter opgørelser over de mest anvendte tandsundhedsdata. I en særskilt udsendt brugervejledning redegøres for de yderligere dataudtræksmuligheder, der står til rådighed for de kommunale tandplejer. Sundhedsstyrelsen udsender opgørelser over de indsamlede oplysninger på amts- og landsplan.

OCR-blanket (OCR= Optical Character Recognition)

§ 5. Til optegnelse af de kliniske fund ved regelmæssige systematiske undersøgelser har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en særlig blanket. Blanketten er udformet således, at den er umiddelbart anvendelig såvel ved behandlingsplanlægningen for det enkelte barn som til indberetning med henblik på optisk indlæsning i et EDB-anlæg. Indberetningen af det enkelte barns status foretages ved den 1. undersøgelse i hvert kalenderår. Da mange børn undersøges mere end 1 gang om året, findes blanketten i to udgaver: En dobbelt kopiblanket og en enkelt. Dobbeltblanketten benyttes ved den årlige undersøgelse, hvis kliniske fund indberettes, idet den øverste blanket i udfyldt stand udgør indberetningen, mens den gule kopiblanket forbliver i patientjournalen til brug for tandlægen. Den røde enkeltblanket kan benyttes ved undersøgelser, hvis kliniske fund ikke skal indberettes, og denne blanket forbliver ligeledes i patientjournalen.

Stk. 2. Blanketten er en del af standardjournalsystemet, og den skal således betragtes som journalbilag, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 25. juli 1977 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Stk. 3. Det er en afgørende forudsætning, at skriften på blanketten kan identificeres af den optiske læseenhed, og at diagnostikken baseres på ensartede registreringskriterier. En udførlig vejledning herom er samtidig udsendt i tilknytning til nærværende regler.

Stk. 4. Ved indsendelse bør alle blanketter ligge ens, og de må ikke foldes eller krølles. Under den optiske læsning udskilles dels ulæselige bilag dels bilag med fejl i cpr.-numre eller kommunenumre. Disse bilag sendes retur til kommunerne med anmodning om rettelse, såfremt kommunen kan identificeres.

Terminal-indberetning

§ 6. Såfremt en børne- og ungdomstandpleje/tandlæge ønsker at foretage indberetning via en personlig computer, bør Landbrugets edb-center kontaktes for nærmere information.

Stk. 2. Den samtidigt udsendte vejledning, som omfatter beskrivelse af udfyldelse af OCR-blanketten, har tillige gyldighed for indberetning via PC, idet systematikken og kriterierne er helt overensstemmende.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 8. februar 1989, og samtidig ophæves Sundhedsstyrelsens regler for indberetning på børnetandplejeområdet af 31. juli 1977.

Sundhedsstyrelsen, 8. februar 1989

P.D.V.

ELI SCHWARZ

/Ninna Jessen

Officielle noter

Ingen