Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg


Cirkulære om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg

(til biskopperne)

I medfør af §§ 26, stk. 8, og 27 i lov om valg til menighedsråd fastsættes følgende regler om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalget tirsdag den 10. november 1992.

Stemmeberettigede

Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, afstemningen finder sted.

Tidsrum

Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste 3 uger før valgets afholdelse, dog senest 3. sidste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er fastsat til tirsdag den 10. november 1992, kan stemmeafgivning finde sted i tidsrummet fra tirsdag den 20. oktober til og med fredag den 6. november 1992.

Stemmeafgivning

Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.

Stemmemateriale

Ved stemmeafgivning skal anvendes stemmemateriale, der er fremstillet af Kirkeministeriet. Dette materiale, der består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert, udleveres af stemmemodtageren.

Kontrol

Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkommende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker efterfølgende.

Afstemning

Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten, eller betegnelsen på den kandidatliste vedkommende vil stemme på.

Når stemmesedlen er udfyldt, indlægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som tilklæbes. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevet.

Følgebrevet og konvolutten med stemmeseddel lægges i yderkuverten, der tilklæbes af vælgeren og adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og bopæl.

Brevstemmen afleveres herefter til stemmemodtageren.

Stemmemodtagerens kontrol

Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt og attesterer følgebrevet. Stemmemodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd. Portoudgiften betales af vælgeren.

Rekvisition af stemmemateriale

Materiale til brevstemmeafgivning kan rekvireres hos Barfod & I. Chr. Petersen A/S, Postboks 1332, Fabriksparken 56, 2600 Glostrup, Fax nr. 42451871, (tlf. 42 45 15 16).

I. Stemmeafgivning på et folkeregister

Sted

Afstemning kan finde sted på et hvilket som helst folkeregister her i landet, herunder på folkeregistret i den kommune, hvor vælgeren bor.

Legitimation

Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.

Stemmemateriale på folkeregistre

Uden særlig rekvisition vil firmaet Barfod og I. Chr. Petersen tilsende folkeregistrene et antal eksemplarer af materialet.

II. Stemmeafgivning på sygehuse, plejehjem og i beskyttede boliger.

Almindelige bestemmelser

Afstemningen afholdes ved det stedlige folkeregisters foranstaltning. Senest dagen før brevstemmeafgivningen kan påbegyndes d.v.s. senest den 19. oktober 1992, henvender folkeregistret sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for afgivelse af stemme og i bekræftende fald, hvornår afstemning mest praktisk kan finde sted. Folkeregistret giver snarest efter at svar er modtaget, meddelelse om dato og klokkeslet for, hvornår en repræsentant fra folkeregistret vil komme til stede for som stemmemodtager at forestå afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af en dag for hver enkelt institution.

Stemmemodtageren skal være ledsaget af en af folkeregistrets leder udpeget person, således at bistand ved stemmeafgivningen, til f.eks. blinde eller svagtsynede vælgere, kan ydes. Det må sikres, at vælgeren har adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

Adgang til at afgive stemme har kun patienterne og beboerne. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på sygehuset eller institutionen. Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menighedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de almindelige regler.

Afgørelsen af om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen træffes af folkeregistrets repræsentant.

De enkelte institutioner bør drage omsorg for, at patienterne bliver gjort bekendt med adgangen til at afgive stemme.

Stemmeafgivning på sygehuse og plejehjem

Vælgere, der er indlagt på offentlige eller private sygehuse eller andre offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner og på private alderdomshjem og plejehjem, med hvilke en kommunalbestyrelse har indgået aftale om indlæggelse i henhold til den sociale lovgivning, har ret til at afgive stemme på vedkommende sygehus, institution eller hjem.

Der er derimod ikke adgang til stemmeafgivning på private syge- og plejehjem, klinikker m.v., der ikke har indgået aftale med en kommunalbestyrelse.

Stemmeafgivningen kan finde sted på de alderdomshjem og plejehjem, der senest på den dag, afstemningen afholdes på hjemmet, har indgået aftale om indlæggelse med vedkommende kommunalbestyrelse i henhold til den sociale lovgivning.

Stemmeafgivning i beskyttede boliger

Adgangen til at afgive stemme pr. brev omfatter endvidere vælgere, der bor i beskyttede boliger, der drives af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution, med hvilken kommunalbestyrelsen har indgået aftale i henhold til den sociale lovgivning.

Stemmeafgivningen bør såvidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de beskyttede boliger indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens bolig kun finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan afgive stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har adgang til ugenert at foretage afstemningen. Dette gælder også, såfremt stemmeafgivningen finder sted i boligen.

Vælgere, der bor i kommunale beskyttede boliger, der drives i tilslutning til et kommunalt plejehjem, og som opfylder betingelsen for at brevstemme, bør have adgang til at afgive stemme på vedkommende plejehjem i forbindelse med en brevstemmeafgivning, der finder sted på plejehjemmet.

III. Stemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og

arresthusene.

Stemmeberettigede

Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan stemme på institutionen.

Adgangen til at afgive stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på institutionen.

Stemmemodtagere

Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktionær.

Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og bør drage omsorg for, at alle indsatte bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.

Stemmelokale

Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, at der på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.

Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholdsrum.

IV. Stemmeafgivning på afsides beliggende øer.

Stemmeberettigede

Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet.

Stemmemodtagere

Det kan være hensigtsmæssigt at udpege to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne virke som stemmemodtagere ved stemmeafgivning i hjemmet.jf. pkt. VI.

Personer, som skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.

V. Stemmeafgivning på danske skibe og fyr.

Stemmeberettigede

Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat ved farvandsvæsenet kan brevstemme på vedkommende skib eller fyr.

Ved »danske skibe« forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besætning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan ikke stemme om bord.

Stemmeafgivning

Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren, der er ansvarlig for afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive stemme.

Stemmemateriale

Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Indenrigsministeriet har ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning på følgebrevet og omslaget anføres, at stemmeafgivningen vedrører menighedsrådsvalg.

Vælgeren adresserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.

VI. Stemmeafgivning i hjemmene.

Stemmeberettigede

Adgangen til at afgive stemme pr. brev omfatter afstemning i hjemmet for vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

Opholdssted

Det er ikke nogen betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende ifølge folkeregistret har fast bopæl. Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens »hjem«, hvorfor vælgere, der midlertidigt har ophold på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.

Begæring

Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest tolv dage før valgdagen (29. oktober 1992) og kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen (13. oktober 1992). Begæringen skal foruden af vælgeren underskrives af en myndig person, der attesterer, at vedkommende kender vælgeren, og at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen.

Afstemningsforetagelse

Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for det stedlige folkeregister.

Fejl

Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre kan rettes af folkeregistret, skal vælgeren skriftligt underrettes herom. Man skal henstille, at folkeregistret underretter vælgere, hvis begæringer ikke kan imødekommes. Kan fejlen umiddelbart rettes af folkeregistret (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse o.lign.) kan folkeregistret berigtige begæringen.

Tidspunkt

Kirkeministeriet skal henstille, at folkeregistret i det omfang, det er praktisk muligt, underretter vælgerne om dato og omtrentligt klokkeslet for, hvornår stemmeafgivningen vil finde sted.

Der er ikke pligt til at opsøge en vælger mere end en gang, men især i de tilfælde, hvor besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren kan aflægge endnu et besøg.

Nyt opholdssted

Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet opholdssted, er der ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.

Forgæves besøg

I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og tidspunktet for et besøgs aflæggelse bør noteres på begæringen eller en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.

Afstemningens tilrettelæggelse

Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler det stedlige folkeregister.

Et antal begæringsformularer vil blive tilstillet folkeregistrene herfra. Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Barfod & I. Chr. Petersen, Fax nr. 42451871, (tlf. 42 45 15 16).

Kirkeministeriet, den 16. juni 1992

P.M.V.

E.B.

Niels Bjerregaard

Officielle noter

Ingen