Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom (* 1)


I medfør af § 58, stk. 4, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og § 4, stk. 5, i lov om tjenestemandspension samt aftale af 1. marts 1973 mellem økonomi- og budgetministeren og tjenestemændenes centralorganisationer om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom er fastsat nedenstående regler.

For så vidt angår beregning af løn under nedsat tjenestetid af helbredsmæssige årsager henvises til de retningslinier, der fremgår af kapitel 26 i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning.

Ændringer er markeret ved margenstreg.

Anmeldelse af sygdom og tilvejebringelse af helbredsoplysninger

§ 1. Sygdomsforfald skal uden ugrundet ophold anmeldes til tjenestestedet.

Stk. 2. Sygdomsforfald skal dokumenteres ved en af tjenestemanden underskrevet erklæring eller på forlangende ved lægeattest.

Stk. 3. Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan det forlanges, at tjenestemanden fra en læge fremskaffer nærmere oplysninger om sygdommens varighed.

Stk. 4. En tjenestemand, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt giver anledning til tvivl om, hvorvidt han kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til at fremskaffe sådanne helbredsoplysninger, som efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager forlanges til brug ved bedømmelse af tjenstdygtigheden.

§ 2. En tjenestemand har pligt til, såfremt der blandt det ansatte personale konstateres tilfælde af tuberkulose, på forlangende at underkaste sig tuberkuloseundersøgelse.

Stk. 2. Enkelte tjenestemandsgrupper kan pålægges deltagelse i regelmæssige tuberkuloseundersøgelser, der omfatter såvel tjenestemænd som andre.

§ 3. Udgifter til lægeattest efter § 1, stk. 2 og 3, og udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget efter § 1, stk. 4, samt eventuelle udgifter til tuberkuloseundersøgelse i henhold til § 2 afholdes af vedkommende ministerium, institution mv.

Notering af sygedage

§ 4. For enhver tjenestemand føres en sygedagsliste, der skal indeholde oplysning om tidspunktet for hver sygeperiodes begyndelse og ophør og det samlede antal sygedage.

Stk. 2. Har tjenestemanden opnået tilladelse til at udføre tjeneste med nedsat tjenestetid, foretages notering herom på sygedagslisten.

Nedsat tjenestetid

§ 5. En tjenestemand, der af helbredsmæssige grunde midlertidigt er ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan opnå tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden med indtil halvdelen i indtil 3 måneder med bibeholdelse af fuld løn.

Stk. 2. Tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden i medfør af stk. 1 meddeles af ansættelsesmyndigheden.

Stk. 3. Tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden ud over 3 måneder gives af ansættelsesmyndigheden, der samtidig afgør, om tjenestemanden skal oppebære fuld eller delvis løn i perioden med nedsat tjenestetid.

Stk. 4. En tjenestemand, der er delvis utjenstdygtig som følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, kan af ansættelsesmyndigheden få tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden for begrænset tid eller indtil videre med bibeholdelse af fuld løn.

Stk. 5. Hvis ansættelsesmyndigheden finder det nødvendigt, kan der i sager som nævnt i stk. 1-4 indhentes en lægelig vurdering direkte fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager mod betaling af et af Finansministeriet fastsat beløb, der for tiden udgør 350 kr.

§ 6. Den tid, i hvilken tjenestemanden udfører tjeneste med nedsat tjenestetid efter § 5, indgår uafkortet i lønancienniteten og pensionsalderen.

Ikrafttrædelse

§ 7. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære af 5. juli 1973 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 19. marts 1992

P. M. V.

E. B.

Inge Pridal

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD.nr. 33/92