Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


1. Hermed følger aftale af 14. juni 1993 om ferie for statens tjenestemænd indgået mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer.

Indholdsmæssige ændringer er markeret med streg i margenen.

2. I henhold til ferielovens § 2 er ansatte på tjenestemandslignende vilkår omfattet af ferieloven, medmindre de er medlemmer af en pensionsordning, for hvis forpligtelser staten indestår, og har ret til ferie med løn efter samme regler som tjenestemænd.

3. Alle ansatte på tjenestemandslignende vilkår, uanset om de er omfattet af ferieloven eller regler svarende til tjenestemænds, har dog ret til 1 1/2 pct. særlig feriegodtgørelse beregnet efter reglerne i ferieaftalens § 9.

4. Aftalen gælder også tjenestemænd på Færøerne. Der er dog ikke gennemført samme arbejdstidsforkortelse som i Danmark. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er derfor 38 timer på Færøerne. Det indebærer, at de i § 1, stk 2 og i bemærkningerne til § 10, stk. 2, nævnte 7,4 timer udgør 7,6 timer for tjenestemænd på Færøerne. Tilsvarende er divisoren 1976 i stedet for 1924.

5. Regler om ferie til etatselever, der aflønnes i henhold til aftale af 7. juli 1987, er fastsat i nævnte aftales kapitel 2.

6. Retningslinier for udbetaling af visse særlige ydelser under ferie er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 1979: Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven. Dette cirkulære gælder tillige for tjenestemænd i staten m.fl.

7. Til de enkelte bestemmelser bemærkes:

Ad § 1, stk. 4 og § 12, stk. 3

Om feriegodtgørelse gælder, at det er den fulde feriegodtgørelse (før fradrag af skat), der fratrækkes i den for hele ferieperioden beregnede løn før fradrag af skat.

Ad § 5, stk. 2

Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie afgøres af ansættelsesmyndigheden. I sager, der giver anledning til tvivl, kan ansættelsesmyndigheden dog fortsat vælge at indhente en lægelig vurdering fra Helbredsnævnet mod betaling af et gebyr fastsat af Finansministeriet, jf. pkt. 3.1 i cirkulære af 7. februar 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. (APD. nr. 11/92). Gebyret udgør for tiden kr. 350,-.

Ad § 6

Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. For institutioner, for eksempel på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end de normale 5 ugers ferie, nødvendiggør reglen, at der træffes bestemmelse om, hvilken del af perioden, der betragtes som ferie. Det er nødvendigt, for at tjenestemanden kan få tildelt erstatningsferie for den del af ferien, der falder i barsels- eller adoptionsorlovsperioden. Hvis der ikke i institutionerne træffes anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter den 1. juli.

Ad § 7

Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udgang som følge af barsels-, adoptionsorlov eller sygdom, er efter hidtidig praksis blevet overført til det følgende ferieår. Med virkning fra 1. april 1993 er det aftalt, at den tilgodehavende ferie i stedet kan godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien.

Ved afgørelse af, om den tilgodehavende ferie skal overføres til følgende ferieår eller godtgøres kontant, bør ansættelsesmyndigheden så vidt muligt tage hensyn til den ansattes ønsker.

Ad § 10, stk. 2

Ved beregning af godtgørelse i henhold til § 10, stk. 2, vedrørende fratræden med egenpension, uden at tilgodehavende ferie har været afholdt, tages udgangspunkt i 7,4/1924 af henholdsvis den umiddelbart inden afskedigelsen oppebårne årsløn og pensionen minus samordningsfradraget for hver tilgodehavende feriedag.

Beregningen foretages i øvrigt således, at der for hver fulde 6 tilgodehavende feriedage beregnes godtgørelse for 5 arbejdsdage. For den 6. feriedag udbetales der ikke godtgørelse, jf. § 2, stk. 4, idet der indgår 1 arbejdsfri dag som afviklet ferie for hver fulde 5 dage, den pågældende holder ferie.

Ad § 10, stk. 4

Eventuel ikke afviklet ferie fra tidligere optjeningsår end de to sidste (det vil sige ved fratræden i 1993 for eksempel ferie optjent i 1991) falder ikke bort, medmindre den manglende afvikling udelukkende skyldes, at tjenestemanden har været sygemeldt i hele det ferieår, hvor ferien skulle have været afholdt (i eksemplet: 2. maj 1992 - 1. maj 1993). Sådan eventuelt ikke afviklet ferie skal derfor godtgøres efter § 10, stk. 2.

Ad § 12

Eksempler på fastsættelse af en tjenestemands ferie efter genindtræden i tjenesten:

- En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten 1. januar - 1. maj 1993 har ret til at afholde fuld ferie med løn i ferieåret 2. maj 1993 til 1. maj 1994.

- En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten 1. juni 1993, har ret til at holde 2 1/2 x 7 = 17 1/2 feriedag med løn i ferieåret 2. maj 1993 til 1. maj 1994. I det efterfølgende ferieår (2. maj 1994 - 1. maj 1995) har den pågældende ret til at afholde fuld ferie med løn.

8. Cirkulæret har virkning fra 1. april 1993. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 174 af 29. oktober 1987 om ferieregler for statens tjenestemænd (LP. nr. 178/87).

Finansministeriet,

Administrations- og Personaledepartementet

Den 22. juni 1993

P.M.V.

E.B.

Margrethe Vestager

Aftale om ferie for statens tjenestemænd

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

Retten til ferie

§ 1. Tjenestemænd har inden for ferieåret, der går fra 2. maj til 1. maj, ret til at holde ferie med løn i 2 1/2 arbejdsdag (jf. dog § 2, stk. 4) for hver måneds tjeneste i løbet af det forudgående kalenderår (»optjeningsåret«).

Stk. 2. Tjenestemænd, der er ansat inden for optjeningsåret eller efter optjeningsårets udløb, og som har optjent ferie under anden beskæftigelse, er berettiget til at holde den tilgodehavende ferie mod fradrag af 1/1924 af årslønnen for hver time, tjenestemanden skulle have udført tjeneste den pågældende dag. Hvis der ikke for den pågældende dag har været fastsat en bestemt arbejdstid, foretages fradrag for 7,4 timers tjeneste.

Stk. 3. Tjenestemanden optjener endvidere ferie under fravær på grund af sygdom, jf. dog § 10, stk. 3, barselsorlov (med løn), adoptionsorlov (med løn), tjenestefrihed med løn og ferie.

Stk. 4. Tjenestemanden optjener endelig ferie i følgende tilfælde:

a. Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn (herunder også under forældreorlov uden løn) i perioder af højst 6 måneders varighed.

b. Under tjenestefrihed uden løn, hvor tjenestemanden gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse, i perioder på til og med 1 år.

c. Under fravær på grund af militærtjeneste af højst 1 måneds varighed.

Hvis tjenestemanden har haft lønnet beskæftigelse i sådanne fraværsperioder, fradrages den feriegodtgørelse, der er optjent i disse perioder, i den løn, tjenestemanden oppebærer under ferie.

Stk. 5. Tjenestemænd, der ved feriens afholdelse har anden arbejdstid end i optjeningsåret, får løn under ferie med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret udgjorde.

Stk. 6. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den for den pågældende nedsatte arbejdstid, uden at dette er blevet aflønnet som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12 1/2 pct. af merarbejdsgodtgørelsen. Der kan ikke samtidig ydes særlig feriegodtgørelse i henhold til § 9.

Tilrettelæggelse af ferien

§ 2. Hovedferien på 18 feriedage skal i videst muligt omfang gives samlet og i tidsrummet 2. maj - 30. september. Ved feriens tilrettelæggelse skal der inden for de grænser, som tjenestens tarv kræver, tages størst muligt hensyn til tjenestemandens ønsker. Der skal så tidligt som muligt gives meddelelse om feriens placering.

Stk. 2. Hvis en tjenestemand på grund af tjenstlige forhold ikke er blevet tildelt mindst 18 feriedage inden for perioden fra 2. maj - 30. september, er den pågældende berettiget til i den øvrige del af ferieåret at holde forlænget ferie efter følgende regler:

Er der i perioden 2. maj - 30. september holdt ferie i:

a. 12-17 dage, forlænges den resterende ferie med 2 dage.

b. 6-11 dage, forlænges den resterende ferie med 3 dage.

c. 5 dage eller derunder, forlænges den resterende ferie med 4 dage.

Stk. 3. Restferie uden for perioden 2. maj - 30. september bør normalt ikke deles i mindre afsnit end 6 dage i sammenhæng.

Stk. 4. Er tjenesten tilrettelagt med 5 arbejdsdage om ugen, indgår 1 arbejdsfri dag som afviklet ferie for hver fulde 5 dage, tjenestemanden holder ferie.

Det gælder dog ikke særlige feriedage, der ydes som kompensation for mistet helligdagsfrihed i henhold til § 13 i aftale af 1. oktober 1990 om de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler.

Stk. 5. Helligdage i ferieperioden, der ville være fridage for tjenestemanden, medregnes ikke som feriedage.

Sammensparing af ferie

§ 3. Feriedage ud over 18 pr. år - herunder forlænget ferie i henhold til § 2, stk. 2 - kan efter ansøgning sammenspares med henblik på afvikling i sammenhæng. Afviklingen af sammensparet ferie skal være forenelig med de tjenstlige forhold og skal ske inden 3 år efter udløbet af det ferieår, hvori sammensparingen er påbegyndt. Sammensparet ferie kan sammenlagt med den ordinære ferie i et enkelt ferieår højst udgøre 11 uger. Af disse 11 uger kan højst 8 uger kræves afviklet i træk og efter ansættelsesmyndighedens nærmere bestemmelse fortrinsvis uden for ferieperioden.

Stk. 2. Anmodning om sammensparing skal fremsættes i forbindelse med ansættelsesmyndighedens ferieplanlægning for det ferieår, hvori ferien normalt skulle være afholdt. Tjenestemanden skal samtidig oplyse, i hvilket ferieår ferien ønskes afviklet. Tidspunktet for afvikling af sammensparet ferie fastlægges, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt., senest 3 måneder før begyndelsen af det ferieår, i hvilket afviklingen skal ske.

Stk. 3. Sammensparet ferie kan ikke omdannes til kontant godtgørelse og kan ikke give grundlag for ferieforlængelse efter § 2, stk. 2.

Stk. 4. Adgangen til sammensparing af ferie gælder ikke for undervisningsområder og for andre områder, hvor ferien afholdes i forbindelse med institutionslukning.

Udskydelse af ferie

§ 4. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan bestemme, at afvikling af optjent ferie helt eller delvis udskydes, når ganske særlige tjenstlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Udskudt ferie inkl. eventuel ferieforlængelse i henhold til § 2, stk. 2, overføres til og skal afvikles i det følgende ferieår.

Stk. 3. Udskydelse af ferie kan ikke finde sted i to på hinanden følgende år.

Sygdom under ferie

§ 5. En tjenestemand, der bliver syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse og stadig er sygemeldt, når ferien skal påbegyndes, er berettiget til at få ferien suspenderet.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler for det, kan ansættelsesmyndigheden endvidere tillade, at ferien suspenderes, hvis tjenestemanden bliver syg under feriens afholdelse. Ved afgørelsen af, om der skal ske en sådan suspension, skal der for eksempel tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer tjenestemanden i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før ferien påbegyndes.

Stk. 3. Hvis ferie eller feriedage suspenderes efter stk. 1 eller 2, har tjenestemanden ret til erstatningsferie på et belejligt tidspunkt og uden ferieforlængelse, selv om ferien må tildeles uden for perioden 2. maj - 30. september.

Ferie i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov

§ 6. Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Hvis sådan orlov falder i allerede tilrettelagte ferieperioder, skal tjenestemanden have erstatningsferie af samme omfang på et for tjenestestedet belejligt tidspunkt, dog uden ferieforlængelse, selv om ferien må tildeles uden for perioden 2. maj - 30. september.

Afvikling af tilgodehavende ferie i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov samt sygdom

§ 7. Tilgodehavende ferie, der ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udgang på grund af barsel, adoption eller sygdom, overføres til det følgende ferieår, jf. dog § 10, stk. 4.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan ved ferieårets udløb efter drøftelse med tjenestemanden i stedet godtgøre den tilgodehavende ferie med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under afholdelse af ferien.

Militærtjeneste

§ 8. Tjenestemænd, der indkaldes til aftjening af værnepligt af mere end 1 måneds varighed, er berettiget til almindelig feriegodtgørelse, jf. § 11, for den ferie, som tjenestemanden har optjent, men ikke afholdt inden indkaldelsen. Efter genoptagelsen af tjenesten efter aftjent værnepligt er tjenestemanden berettiget til at holde den ferie, der er optjent under værnepligtsaftjeningen mod fradrag i lønnen som anført i § 1, stk. 2.

Særlig feriegodtgørelse

§ 9. Ud over løn under ferie har tjenestemænd ret til en særlig feriegodtgørelse på 1 1/2 pct., som beregnes af samtlige i optjeningsåret oppebårne indkomstskattepligtige beløb for tjenstligt arbejde, jf. dog § 10, stk. 3, samt af tjenestemandens eget bidrag til AUD, ATP og en eventuel kapitalpensionsordning, men med fradrag af særlig feriegodtgørelse.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en tjenestemands ferie af tjenstlige grunde udskydes, jf. § 4, bevares retten til særlig feriegodtgørelse.

Feriemæssig stilling ved afsked

§ 10. En tjenestemand, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension, skal før afskedigelsen afvikle hele den indtil afskedigelsestidspunktet optjente ferie. Ansættelsesmyndigheden kan dog i undtagelsestilfælde efter forudgående forelæggelse for vedkommende minister dispensere fra denne bestemmelse, hvis særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende.

I forbindelse med afskeden udbetales hele den særlige feriegodtgørelse, der er optjent indtil afskedigelsestidspunktet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Har tjenestemanden ikke kunnet afvikle tilgodehavende ferie som anført i stk. 1, er vedkommende for en periode, som svarer til den tilgodehavende ferie, berettiget til en godtgørelse. Denne godtgørelse udgør forskellen mellem den senest inden afskedigelsen oppebårne løn og pensionen efter eventuelt samordningsfradrag.

Stk. 3. Ved opgørelse af tilgodehavende ferie medregnes fravær på grund af sygdom umiddelbart forud for afskedigelsen ikke som tjeneste. Løn mv., der er udbetalt under sådant fravær, medtages endvidere ikke ved beregning af særlig feriegodtgørelse.

Stk. 4. Hvis tjenestemanden umiddelbart inden afskedigelsen har været fraværende på grund af sygdom i 6 måneder eller derover, bortfalder retten til godtgørelse efter stk. 2 og særlig feriegodtgørelse for så vidt angår ferie optjent i det pågældende samt det forudgående optjeningsår. Særlig feriegodtgørelse, der allerede er udbetalt til en tjenestemand i fratrædelsesåret inden meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes tilsvarende for tjenestemænd, der afskediges med ventepenge eller rådighedsløn.

§ 11. En tjenestemand, der fratræder sin stilling uden at være omfattet af § 10, er berettiget til feriegodtgørelse på 12 1/2 pct. af lønnen for det tidsrum, den på fratrædelsestidspunktet tilgodehavende ferie vedrører. Ved beregningen ses der dog bort fra løn, der er udbetalt under ferie i det tidsrum, der danner grundlag for godtgørelsen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 anvendes også for tjenestemænd, der tildeles tjenestefrihed uden løn i mere end 6 måneder, henholdsvis 1 år, eller indkaldes til militærtjeneste af mere end 1 måneds varighed, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 3. Retten til særlig feriegodtgørelse bortfalder i det omfang, der ydes feriegodtgørelse i henhold til stk. 1.

Stk. 4. Feriegodtgørelse i henhold til stk. 1 beregnes og udbetales efter samme regler som feriegodtgørelse i henhold til ferieloven.

Feriemæssig stilling ved genindtræden i tjenesten

§ 12. En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge eller rådighedsløn eller efter afsked begrundet i helbredsbetinget utjenstdygtighed, har ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtrædelse i tjenesten sker.

Stk. 2. Ved genindtrædelse i perioden 2. maj - 31. december har tjenestemanden herudover ret til i det løbende ferieår at afholde ferie med løn i 2 1/2 arbejdsdag, jf. § 2, stk. 4, for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret.

Stk. 3. Hvis tjenestemanden har haft lønnet beskæftigelse i fraværsperioden, fradrages den feriegodtgørelse, der er optjent i denne periode, i den løn, tjenestemanden oppebærer under ferie.

Specielle bestemmelser

§ 13. Foranstående bestemmelser kan efter aftale suppleres med særlige regler for tjenestemænd i de enkelte ansættelsesmyndigheder. Endvidere kan bestemmelserne efter aftale fraviges for tjenestemænd, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre særlige forhold måtte give grundlag for det.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 14. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil aftale måtte blive indgået.

§ 15. Denne aftale har virkning fra 1. april 1993 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 26. oktober 1987 om de for statens tjenestemænd gældende ferieregler.

 

 København, den 14. juni 1993 

 Statsansattes Kartel       Finansministeriet 

 Ove Hygum/Johan Overgaard    P.M.V. 

                  E.B. 

                  Margrethe Vestager 

 Statstjenestemændenes 

 Centralorganisation II 

 Bjørn Wikkelsøe Jensen 

 Akademikernes Centralorganisation 

 (Tjenestemandsudvalget) 

 Alex Nielsen 

 Lærernes Centralorganisation 

 Martin Rømer 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD.nr. 38/93

(* 2) Omtalt i den personaleadministrative vejledning kap. 25.