Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Pensionering af tjenestemænd i Staten, folkekirken og folkeskolen m.fl. på grund af sygdom eller alder (* 1)


INDHOLD

CIRKULÆRE

Indledning

Personkreds

Pension ved uansøgt afsked på grund af sygdom

Pension ved ansøgt afsked på grund af sygdom

Videregivelse af helbredsoplysninger

Forhøjet egenpension efter

Tjenestemandspensionslovens § 7 og 8

Fastsættelse af egenpension

Særligt om statsgaranterede pensionsordninger

og ansatte med ret til pension efter

civilarbejderloven

Særligt om kommunale og amtskommunale tjenestemænd

Afsked på grund af alder

Øvrigt

BILAG:

* Blanket til brug for evt. pensionering af tjenestemænd mv på grund af sygdom

* Oversigt over de tjenestemandspensionsberegnende myndigheder i staten

Til ministerier, styrelser og

pensionsberegnende myndigheder

Indledning

§ 1. Med udsendelsen af dette cirkulære, der træder i stedet for cirkulære af 15. marts 1973, gennemføres

* en tilpasning af cirkulæret til nugældende love, regler og administrativ praksis

* en forenkling af proceduren ved forelæggelse af helbredssager samt af proceduren ved afgørelser om kvalificeret svagelighedspension efter tjenestemandspensionslovens § 7 og

* en flytning af Helbredsnævnets sekretariat til Statens Regnskabsdirektorat under Finansministeriet.

Stk. 2. Med virkning fra 2. juni 1994 indsendes sager om pensionering af tjenestemænd mv. på grund af sygdom til Statens Regnskabsdirektorat, Borgergade 18, Postbox 2194, 1017 København K, efter de i dette cirkulære fastlagte retningslinier.

Tilsvarende gælder sager, der skal forelægges Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet). Udtalelser om helbredsvurderinger af tjenestemænd afgives af Helbredsnævnet, evt. på dettes vegne af den lægekyndige konsulent, der er medlem af Helbredsnævnet.

Stk. 3. Samtidig med cirkulæret udsendes en vejledning til brug ved styrelsernes behandling af sager omkring pensionering på grund af sygdom eller anden tjenestemanden utilregnelig årsag.

Stk. 4. Helbredsnævnets vurdering af kommunale og amtskommunale tjenestemænds helbredsmæssige egnethed er omtalt i § 21.

Personkreds

§ 2. Ved pensionering på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed (sygdom) eller alder fastsættes nedennævnte regler, der gælder

dels for

* tjenestemænd i staten og folkekirken

dels for

* ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i statslige og statsgaranterede pensionsordninger

* civilarbejdere i Forsvaret, og for disse med de af ansættelsesreglerne følgende modificeringer.

Stk. 2. Tilsvarende gælder tjenestemænd ansat i folkeskolen i henhold til lov nr. 382 af 20. maj 1992 som ændret ved lov nr. 208 af 28. april 1993.

Pension ved uansøgt afsked på grund af sygdom

§ 3. Når en tjenestemand har været fraværende på grund af sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder, bør styrelsen tage skridt til at få undersøgt, om tjenesten kan forventes genoptaget med varighed ved at bede tjenestemanden indhente en erklæring fra sin læge. Lægeerklæringen bør være indhentet inden udløbet af 14 dage efter, at en sygemeldt tjenestemand har fået løn under sygdom i i alt 120 dage.

Stk. 2. Når styrelsen i øvrigt vurderer, at tjenestemanden ikke er helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, f.eks. hvor en tjenestemand gennem længere tid ofte er sygemeldt, kan styrelsen indhente en udtalelse fra Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, om tjenestemanden i tilfælde af afsked vil have krav på pension på grund af sygdom, jf. tjenestemandslovens § 31, stk. 2.

Stk. 3. Til brug for den i stk. 2 nævnte forelæggelse skal styrelsen have indhentet lægeerklæringer, som nævnt i § 1, stk. 3, jf. § 1, stk. 4, i cirkulære af 19. marts 1992 om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom.

§ 4. Lægen skal anmodes om at udfærdige en erklæring til brug for afgørelsen af tjenestemandens krav på pension på grund af sygdom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Denne erklæring skal indeholde en udførlig beskrivelse af samtlige subjektive og objektive sygdomsfænomener og diagnose. Erklæringen vedlægges eventuelt foreliggende journaludskrifter, speciallægeerklæringer, udskrivningskort samt andre relevante oplysninger om tjenestemandens helbredstilstand og lægges i en lukket kuvert adresseret til Helbredsnævnet. Denne lukkede kuvert sendes sammen med den i stk. 1 nævnte erklæring til styrelsen.

Stk. 3. Lægeerklæringen samt øvrige lægelige akter kan af lægen indsendes direkte til Helbredsnævnet i lukket kuvert.

§ 5. Til brug for forelæggelsen for Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, udfylder styrelsen en blanket, som er optrykt som bilag 1, og som kan rekvireres i Statens Regnskabsdirektorat. Denne indsendes til Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, vedlagt kopi af tjenestemandens sygedagsliste og de i henhold til § 4 indhentede lægelige akter i lukket kuvert.

Stk. 2. Eventuelle yderligere bemærkninger eller oplysninger, herunder evt. styrelsens vurdering af pågældendes fremtidige arbejdsevne, som kan være af betydning for den lægelige behandling af sagen, bedes anført i et evt. følgebrev.

§ 6. Er sygdommen en følge af tilskadekomst i tjenesten, der evt. begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, vedlægges endvidere kopi af anmeldelsesblanketten, der er sendt til Arbejdsskadestyrelsen, samt kopi af en eventuel afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Ved sygemelding som følge af tilskadekomst i tjenesten kan der - uanset tjenestemandens forudgående sygeperioder inden for de senest forløbne 12 måneder - hengå i alt 120 dage, inden der indhentes de i § 4 nævnte lægelige akter.

§ 7. Fremgår det af lægeerklæringen, at tjenesten kan forventes genoptaget med varighed, kan der ske udsættelse af spørgsmålet om afskedigelse af tjenestemanden i et tidsrum, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet - eller på dettes vegne - den lægekyndige konsulent.

Stk. 2. Ved udløbet af et i henhold til stk. 1 fastsat tidsrum for udsættelse af spørgsmålet om pensionering af tjenestemanden gives der straks Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, meddelelse om, hvorvidt tjenestemanden har genoptaget tjenesten.

§ 8. Når Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorats udtalelse om pensionsspørgsmålet foreligger, skal der - inden tjenestemanden varsles til afsked - gives både tjenestemanden og vedkommende centralorganisation adgang til at udtale sig inden for en nærmere fastsat frist, jf. tjenestemandslovens § 31, stk. 1. Fristen bør ikke være mindre end 14 dage.

§ 9. Udgifter til lægeerklæringer samt udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget, afholdes af styrelsen.

Pension ved ansøgt afsked på grund af sygdom

§ 10. Ansøger en tjenestemand om afsked på grund af sygdom, skal ansøgningen være vedlagt en lægeerklæring og øvrige lægelige akter, som nævnt i § 4.

§ 11. Spørgsmålet om tjenestemandens krav på pension på grund af sygdom forelægges umiddelbart efter modtagelsen af afskedsansøgningen for Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat. Forelæggelsen sker som nævnt i § 5, og ud over de i § 4 nævnte erklæringer mv. medsendes tjenestemandens afskedsansøgning. Tjenestemanden må selv afholde udgiften til den lægeerklæring, der danner grundlag for afskedsansøgningen.

Stk. 2. Med hensyn til afholdelse af udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget, finder bestemmelsen i § 9 tilsvarende anvendelse.

§ 12. Tjenestemanden kan først afskediges, når Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorats udtalelse om kravet på pension foreligger, jf. tjenestemandslovens § 31, stk. 2.

Videregivelse af helbredsoplysninger

§ 13. Helbredsoplysninger, tilvejebragt til brug for afgørelse om ret til pension, kan kun videregives til styrelsen, hvis den pågældende tjenestemand har givet sit samtykke, jf. tjenestemandspensionslovens § 32, stk. 2. Sådanne helbredsoplysninger, lægeerklæringer mv vil i givet fald blive fremsendt til styrelsen via den pågældende tjenestemand/tjenestemandspensionist i lukket kuvert.

Forhøjet egenpension efter tjenestemandspensionslovens § 7 og § 8

§ 14. Fratræder tjenestemanden på grund af sygdom, skal den pågældende samtidig gøres bekendt med muligheden for at få kvalificeret svagelighedspension i henhold til tjenestemandspensionslovens § 7, hvis han tilkendes mellemste eller højeste social førtidspension.

Stk. 2. Når kendelsen fra Revaliderings- og Pensionsnævnet foreligger, skal den indsendes til den pensionsberegnende myndighed, jf. bilag 2, der kan omberegne pensionen, hvis den pågældende tjenestemand

 • 1) er under 60 år på afskedstidspunktet
 • 2) har fået tilkendt mellemste eller højeste social førtidspension med virkning fra afskedstidspunktet eller tidligere og
 • 3) ikke er omfattet af et ved ansættelsen taget pensionsforhold, der normalt gælder i 10 år, jf. pkt. 2 i Finansministeriets cirkulære af 7. februar 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl.

Stk. 3. Hvis den pågældende tjenestemand er afskediget inden det 60. år, men har fået tilkendt mellemste eller højeste social førtidspension med virkning fra et tidspunkt, der ligger efter afskedstidspunktet, forelægges sagen med de relevante lægelige akter for Finansministeriet, Statens Regnskabsdirektorat, der afgør spørgsmålet om § 7-pension efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet, jf. tjenestemandspensionsloven § 7, stk. 2.

Stk. 4. Skyldes sygdommen tilskadekomst i tjenesten, skal tjenestemanden endvidere have oplysning om muligheden for tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionsloven § 8. Hvis en tjenestemand har ret til tjenestemandspension efter såvel tjenestemandspensionslovens § 7 som § 8, skal han tildeles tilskadekomstpension efter § 8.

Fastsættelse af egenpension

§ 15. Når en tjenestemand, der har krav på løbende pension fra afskedstidspunktet, varsles til afsked eller opsiger sin stilling, beder styrelsen den pågældende udfylde et pensionsberegningsskema, der rekvireres i Statens Regnskabsdirektorat.

Stk. 2. Styrelsen indsender pensionsberegningsskemaet til den pensionsberegnende myndighed. I bilag 2 er anført en oversigt over de pensionsberegnende myndigheder.

§ 16. Pensionsberegningsskemaet indsendes til den pensionsberegnende myndighed så betids, at udbetaling af egenpension kan påbegyndes ved fratrædelsen.

Særligt om statsgaranterede pensionsordninger og ansatte med ret til pension efter civilarbejderloven

§ 17. Ovenstående bestemmelser gælder også for civilarbejdere og medlemmer af statsgaranterede pensionsordninger for så vidt angår afgørelsen af de pågældendes krav på pension. Derimod kan spørgsmålet om afsked - afhængig af den pågældendes ansættelsesgrundlag - være blevet afgjort uafhængig af spørgsmålet om retten til pension for den pågældende.

Stk. 2. Når pensionskassen/pensionsordningen fra ansættelsesinstitutionen efter de på området gældende regler, får meddelelse om, at et medlem er afskediget/agtes afskediget på grund af sygdom eller alder iværksætter pensionskassen høringsproceduren for at få fastslået den pågældendes krav på pension.

Særligt om helbredsbedømmelse af kommunale og amtskommunale tjenestemænd

§ 18. Kommuner og amtskommuner har fortsat mulighed for - mod betaling - at få udtalelser fra Helbredsnævnet i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af kommunale tjenestemænd.

Stk. 2. Fremover vil forelæggelsen for Helbredsnævnet af pensioneringssager mest hensigtsmæssigt kunne ske ved anvendelse af den blanket som er optaget som bilag 1, og som kan rekvireres i Statens Regnskabsdirektorat.

Afsked på grund af alder

§ 19. En tjenestemand, der søger sin afsked på grund af alder i henhold til tjenestemandspensionsloven § 3, fordi pågældende er fyldt 60 år, eller har nået den lavere alder, som efter anden lov måtte være fastsat, skal indgive ansøgningen om afsked med 3 måneders varsel, jf. tjenestemandslovens § 27 (TL).

§ 20. Når en tjenestemand skal afskediges, fordi pågældende når den for stillingen pligtige afgangsalder, skal afskedigelsen varsles senest 3 måneder inden udgangen af den måned, hvor fratrædelsen skal ske.

Stk. 2. Undladelse af at overholde den i stk. 1 nævnte frist medfører ikke, at tidspunktet for afskedigelsen udskydes, jf. TL § 29.

Øvrigt

§ 21. Med dette cirkulære ophæves Økonomi- og Budgetministeriets cirkulære nr. 47 af 15. marts 1973, udsendt med cirkulæreskrivelse af 22. marts 1993 samt Økonomi- og Budgetministeriets cirkulæreskrivelse af 28. marts 1973.

Finansministeriet,

Den 2. juni 1994

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

BILAG 1

Blanket til brug for evt. pensionering af tjenestemænd m.v. på grund af sygdom

Finansministeriet

Statens Regnskabsdirektorat

Postboks 2194

Borgergade 18

1017 København K

 

 ----------------------------------------------- 

 Journal nr (udfyldes af ansættelsesmyndigheden) 

 ----------------------------------------------- 

 Indsendelsesdato 

 ----------------------------------------------- 

 Journalnr. Udfyldes af 

 Statens Regnskabsdirektorat 

 ----------------------------------------------- 

 Bilag 

 ----------------------------------------------- 

 Tjenestemanden 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fulde navn                     cpr.nr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Stilling 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Privat adresse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Postnummer/By 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ansættelsesmyndighed 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Myndighedens navn                 Telefonnr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Adresse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Postnummer/By        Ansætttelsesmyndighedens kontaktpersson 

 Pensionsoplysninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Første tjenestemands- Dato Pensionsalder pr.dato År mdr. dage 

    ansættelse 

 Andre forhold                    sæt X 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Har tjenestemanden søgt social førtidspension?   ja   nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Er der ved ansættelsen taget forbehold for 

 pension efter TPL § 7?               ja   nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tjenestemanden har været sygemeldt siden    Dato 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Har tjenestemanden ansøgt om sin afsked?      ja   nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Sygedagsliste samt udførlig lægeerklæring i lukket kuvert vedlægges 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tilskadekomst 

 Er sygdommen forårsaget af tilskadekomst i 

 tjenesten?                     ja   nej 

 -------------------------------------------------------------------- 

Kopi af anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen samt evt. afgørelse vedlægges.

Anmeldelser/afgørelser fra evt.. tidligere tilskadekomster i tjenesten vedlægges.

BILAG 2

Liste over pensionsberegnende myndigheder inden for det statslige tjenestemandspensionsområde mv.

Finansministeriet

Statens Regnskabsdirektorat

Postbox 2193

Borgergade 18

1017 København K

DSB

Sølvgade 40

1349 København K

Generaldirektoratet for

Post- og Telegrafvæsenet

Løn- og Pensionskontoret for P & T

Vester Voldgade 123, 2.

1552 København V

Told- og Skattestyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Klareboderne 1

1115 København K

Rigspolitichefen

Polititorvet 14

1588 København V

Forsvarsministeriet

Regnskabssekretariatet

Rigensgade 11

1316 København K

Sundhedsministeriet

Herluf Trolles Gade 11

1052 København K

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Hedeselskabet

Klostermarken

Postboks 110

8800 Viborg

Socialministeriet

Administrationsafd.

Postbox 2555

2100 København Ø

Direktoratet for

Arbejdsløshedsforsikring

Finsensvej 78

2000 Frederiksberg

Veterinærdirektoratet

Roglighedsvej 25

1958 Frederiksberg C

Statsgaranterede

pensionskasser/statslige

pensionsordninger:

Pensionsfonden af 1951

Sydbank

Postbox 68

6300 Gråsten

Pensionskassen for højskoler,

landbrugsskoler og

husholdningsskoler

Rypevej 2

8450 Hammel

Pensionskassen af 1925 for de

private eksamensskoler

Lyshøjen 4

8520 Lystrup

Efterlønskassen

Smedegade 3, 1.tv.

4200 Slagelse

Pensionskassen af 1950 for forskellige

private kirkeinstitutioner

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Pensionsordningen af 1976

Statens Regnskabsdirektorat

Postbox 2194

Borgergade 18

1017 København K

Pensionskassen for Erhvervsskoler

Statens Regnskabsdirektorat

Postbox 2194

Borgergade 18

1017 København K

Det Kgl. Teaters Pensionsfond

Holmens Kanal 3

1060 København K

Officielle noter

(* 1) Udsendt som nr. 64/94