Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering pr. 1. januar 1999
af satser på det sociale område

 

§ 1. I bilaget til dette cirkulære oplyses størrelsen pr. 1. januar 1999 af satserne efter følgende love:

1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, som senest ændret ved lov nr. 1109 af 29. december 1997.

2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som senest ændret ved lov nr. 468 af 1. juli 1998.

3) Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved § 31 i lov nr. 980 af 17. december 1997.

4) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998.

5) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. august 1996, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 490 af 1. juli 1998.

6) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

7) Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

8) Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998.

9) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 6. august 1998.

Stk. 2. Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ni love nævnt i stk. 1, som pågældende tabel angår.

§ 2. Ved beregningen af satserne i bilaget er der anvendt følgende former for regulering:

1) Satsreguleringsprocenten for finansåret 1999 (2,6), jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 600 af 17. august 1998 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 1999.

2) 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 1999 (0,9), jf. bekendtgørelsen nævnt i nr. 1.

3) Finanslovens reguleringsprocenter for finansåret 1999.

4) Kombination af satsreguleringsprocenten og finanslovens reguleringsprocenter, jf. nr. 1 og 3.

5) Den procentvise stigning i det kommunale løn- og prisskøn for 1999 (2,8).

6) Udviklingen i lønnen for en tjenestemand på 1. løntrin i lønramme 7.

7) Den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

8) Udviklingen i den gennemsnitlige timeløn for respektive kvindelige og mandlige ikke-faglærte arbejdere over hele landet.

9) Den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på Dansk Arbejdsgiverforenings område.

10) Fastsat ved overenskomst.

11) Udviklingen i priser og omkostninger.

12) Konkret vurdering.

13) Ingen regulering.

Stk. 2. Nedenfor er bilagets satser opført ud for nummeret på den anvendte reguleringsform, jf. stk. 1.

1) Tabel 1-2, tabel 3, punkt 1 og 4-6, tabel 4, punkt 1-6, tabel 5, punkt 1-12 og 15-17, tabel 6-8 og 10, tabel 12, punkt 9, tabel 13, tabel 14, punkt 1-9, 14, 17-19 og 21-26, tabel 15, punkt 2-3, tabel 16, tabel 17, punkt 1-2, tabel 18-19, tabel 21, punkt 5-8, tabel 22, punkt 4-6, tabel 23, punkt 1-4 og 8-9, tabel 24, punkt 1-2 og 6, tabel 25, punkt 1-9.

2) Tabel 11, punkt 2-15 og 23, tabel 20, punkt 1-4 (forspaltens beløb).

3) Tabel 11, punkt 24-28.

4) Tabel 14, punkt 10-11.

5) Tabel 22, punkt 1-3.

6) Tabel 12, punkt 1-8.

7) Tabel 15, punkt 1.

8) Tabel 3, punkt 2-3, tabel 4, punkt 7-8.

9) Tabel 14, punkt 20.

10) Tabel 11, punkt 16-22.

11) Tabel 3, punkt 7-12, tabel 11, punkt 1.

12) Tabel 4, punkt 9-10, tabel 5, punkt 18-19, tabel 17, punkt 3-4.

13) Tabel 5, punkt 13-14, tabel 9, tabel 12, punkt 10-11, tabel 14, punkt 13 og15-16, tabel 15, punkt 4-6, tabel 20, punkt 5-9, tabel 21, punkt 1-4 og 9-10, tabel 23, punkt 5-7, tabel 24, punkt 3-5.

Socialministeriet, den 17. november 1998

p.m.v.
Finn Mortensen

/Steffen Juul

 


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

 

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL

3:

 

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

Lov om delpension

TABEL

4:

 

Delpension

 

Lov om social pension

TABEL

5:

 

Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

TABEL

6:

 

Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

7:

 

Social pension - varmetillæg

TABEL

8:

 

Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

TABEL

9:

 

Social pension - nedsættelse

TABEL

10:

 

Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg

 

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

11:

 

Arbejdsskadesikring

 

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL

12:

 

Erstatning til besættelsestidens ofre

 

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

TABEL

13:

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

14:

 

Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

TABEL

15:

 

Aktiv socialpolitik - aktivering

TABEL

16:

 

Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

TABEL

17:

 

Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik - hjælp i særlige tilfælde

TABEL

19:

 

Aktiv socialpolitik - finansiering

 

Lov om social service

TABEL

20:

 

Social service - børn og unge, dagtilbud

TABEL

21:

 

Social service - børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

22:

 

Social service - børn og unge, døgnophold

TABEL

23:

 

Social service - personlig og praktisk hjælp

TABEL

24:

 

Social service - voksne, botilbud

TABEL

25:

 

Social service - hjælpemidler og biler

 

 

 

TABEL 1: Børnetilskud

   

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2) ..................................

4.764

1.191

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3) .......................................

3.640

910

-

3.

Særligt børnetilskud (lov § 4, stk. 2) ...........................

18.288

4.572

-

4.

Særligt børnetilskud (lov § 4, stk. 3) ...........................

9.132

2.283

-

5.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) ........................................

5.888

1.472

-

6.

Adoptionstilskud (lov § 10b) ......................................

-

-

33.947

 

TABEL 2: Børnebidrag

   

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn (lov § 14) .........................

9.132

4.566

-

-

2.

Normalbidrag ved fødsel (lov§ 15) .....................

-

-

-

523

3.

Normalbidrag omkr. fødsel (lov § 15) ................

-

-

911

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

       

4.

Udbetaling januar 1999 .......................................

-

-

-

0

5.

Udbetaling februar 1999 .....................................

-

-

-

19

6.

Udbetaling marts 1999 ........................................

-

-

-

38

7.

Udbetaling april 1999 ..........................................

-

-

-

57

8.

Udbetaling maj 1999 ...........................................

-

-

-

76

9.

Udbetaling juni 1999 ...........................................

-

-

-

95

 

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

   

kr. årlig

kr. uge

kr. time

1.

Højeste dagpengebeløb (lov § 9, stk. 2)1) ..................

-

2.758

74,54

2.

Ukendt arb.tid, mand (lov § 9, stk. 6)2) ......................

-

-

3)

3.

Ukendt arb.tid, kvinde (lov § 9, stk. 6)2) ....................

-

-

3)

4.

Friv.sikr., min.ydelse (lov § 20, stk. 2) ......................

-

1.839

-

5.

Lønsum, forsikr. optag (lov § 27)4) ............................

4.826.500

-

-

6.

Lønsum, forsikr. udeluk (lov § 27)4) ..........................

5.957.280

-

-

7.

Præmiesats (lov § 27) ................................................

3)

-

-

8.

Friv.sikr., bidrag 2/3, 3. dag (lov § 29)5) ....................

660

-

-

9.

Friv.sikr., bidrag 2/3, 1. dag (lov § 29)5) ....................

1.362

-

-

10.

Friv.sikr., bidrag 1/1, 3. dag (lov § 29)5) ....................

990

-

-

11.

Friv.sikr., bidrag 1/1, 1. dag (lov § 29)5) ....................

2.043

-

-

12.

Arb.giv.bidr. dagpenge-ATP (lov § 30b)6) ................

141

-

-

1)

Satsen anvendes fra og med den 4. januar 1999. Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

2)

Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998.

3)

Meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1998-99.

4)

Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998.

5)

Satsen anvendes indtil den 1. april 1999. Satsen for perioden fra den 1. april 1999 til udgangen af marts 2000 meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1998-99.

6)

Det angivne beløb er satsen for 1998, der anvendes sidste gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. november 1998 - 22. februar 1999. I december 1998 meddeler Socialministeriet satsen for 1999, der anvendes første gang i perioden 23. februar - 22. maj 1999.

 

 

 

TABEL 4: Delpension

   

kr. årlig

kr. time

1.

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1) ..............................................................

117.601,00

-

2.

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse (lov § 4, stk. 2) .....

3.178,41

-

3.

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 (lov § 3, stk. 1) .............

12.708,00

-

4.

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 (lov § 3, stk. 1) .........

79.464,00

-

5.

Selvstændige, mindste indtægt (lov § 1, stk. 4)1) .............................

39.200,00

-

6.

Selvstændige, delpension (lov § 1, stk. 4)2) .....................................

58.800,00

-

7.

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand (lov § 3, stk. 2)3) .................

-

4)

8.

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 3, stk. 2)3) ...............

-

4)

9.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)5) ............................

-

0,71

10.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)5) ..............................

-

0,71

1)

Jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 886 af 24. oktober 1994.

2)

Jf. § 5 i bkg. nr. 886 af 24. oktober 1994.

3)

Jf. § 2 i bkg. nr. 885 af 24. oktober 1994.

4)

Meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 1998-99.

5)

Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

TABEL 5: Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

   

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) .................................................

48.024

4.002

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)1) .......................

47.616

3.968

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)2) ................................

21.468

1.789

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ..

19.896

1.658

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ...............................

23.364

1.947

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .

19.080

1.590

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .............................

23.496

1.958

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ..

23.328

1.944

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ...............

32.244

2.687

10.

Førtidsbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 9) ................................................

12.204

1.017

11.

Bistandstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 10) ............................................

24.408

2.034

12.

Plejetillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 11) .................................................

48.696

4.058

13.

Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c) .......

59

-

14.

Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c) ........

34

-

15.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3) .....

143.416

-

16.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3) ...

95.611

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3) ..

9.132

-

18.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)4) ............................

-

111

19.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)4) ..............................

-

111

1)

Jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 497 af 30. juni 1993.

2)

I satsen er indregnet forhøjelsen efter lov nr. 481 af 1. juli 1998. Loven blev ved en fejl ikke stadfæstet, men forhøjelsen forventes vedtaget på ny inden udgangen af 1998.

3)

Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997.

4)

Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

 

 

TABEL 6: Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

   

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

   

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

864

72

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

1.860

155

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år ............

864

72

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

1.860

155

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

   

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

2.616

218

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

3.780

315

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

   

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

2.616

218

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år ............

3.780

315

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

   

9.

Opsættelse 1/2 år .............................................................................

2.400

200

10.

Opsættelse 1 år ............................................................................. ...

4.800

400

11.

Opsættelse 1 1/2 år ..........................................................................

7.200

600

12.

Opsættelse 2 år ............................................................................. ...

9.600

800

13.

Opsættelse 2 1/2 år ..........................................................................

12.012

1.001

14.

Opsættelse 3 år ............................................................................. ...

14.412

1.201

Diverse tillæg

   

15.

Alderstillæg (lov § 70) .....................................................................

3.648

304

16.

Invaliditetstillæg (lov § 71) .............................................................

5.184

432

17.

Husligt bistandstillæg (lov § 72) .....................................................

8.616

718

18.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b) ....

26.508

2.209

19.

Ægteskabstillæg2) ............................................................................

6.360

530

1)

Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2)

Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

TABEL 7: Social pension - varmetillæg (lov § 17, stk. 2)1)

   

Gifte
kr. årlig

Enlige
kr. årlig

1.

Egenbetaling ............................................................

4.650

3.100

Grænser for varmetillæg

   

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

4.651 - 7.900

3.101 - 7.900

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

7.901 - 10.500

7.901 - 10.500

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

10.501 - 13.000

10.501 - 13.000

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to ....

4.300

4.300

1)

Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997.

 

 

 

TABEL 8: Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

   

Gifte
kr. årlig

Enlige
kr. årlig

1.

Beregning af grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)1) ..........................

138.400

204.100

2.

Beregning af pensionstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 4) ........................

90.300

45.000

3.

Beregning af personligt tillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 5) .....................

23.700

11.800

1)

Jf. § 4, stk. 5, i lov nr. 497 af 30. juni 1993.

 

 

TABEL 9: Social pension - nedsættelse

   

pct.

1.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 1) .........................

60

2.

Pensionstillæg, ægtefælle pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indt.gr. (lov § 31, stk. 2)

15

3.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ..........

30

4.

Personligt tillæg, gifte, nedsæt. for hver 600 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)..

1

5.

Personligt tillæg, enlige, nedsæt. for hver 300 kr. i indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 3) ....

1

 

 

TABEL 10: Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg1)

   

kr. årlig

1.

Grundbeløb, enlige ............................................................................. ...................

284.100

2.

Grundbeløb, gifte ............................................................................. .....................

218.400

3.

Pensionstillæg, enlige2) ............................................................................. ...........

116.500

4.

Pensionstillæg, reelt enlige ............................................................................. .......

203.700

5.

Pensionstillæg, samgifte pensionister2) ................................................................

233.400

6.

Pensionstillæg, andre gifte2) ............................................................................. ....

161.800

7.

Pensions- og ægteskabstillæg2) ............................................................................

183.000

8.

Personligt tillæg, enlige ............................................................................. ............

41.800

9.

Personligt tillæg, gifte ............................................................................. ..............

83.700

10.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) ..............................

1.200

1)

Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

2)

Jf. note 2 til tabel 5.

 

 

 

 

TABEL 11: Arbejdsskadesikring

   

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

     

1.

Briller, maksimum (lov § 30, stk. 5) .................................

-

-

792

2.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

257.600

-

-

3.

Men, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) .........................................

-

-

390.000

4.

Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) .........................................

-

-

468.000

5.

Men, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

39.000

-

-

6.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) ................

-

-

101.000

7.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

96.600

-

-

8.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1)1) ............

32.200

-

-

9.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2)1) ......

64.400

-

-

Beregningsgrundlag

     

10.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

24.700

-

-

11.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

55

-

12.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

322.000

-

-

13.

Årsløn, minimum (lov § 41, stk. 4) ...................................

120.000

-

-

14.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

120.000

-

-

15.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

(9,9%)

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3)2)

     

16.

Lægeerklæring I (første) ....................................................

-

-

134

17.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

221

18.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

137

19.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

89

20.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

148

21.

Tandlægeerklæring I .........................................................

-

-

134

22.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

254

Sagspriser

     

23.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2) ............

-

-

4.300

24.

Sagspris, tingsskade, Arbejdsskadestyr. (lov § 53A) ........

-

-

1.378

25.

Sagspris, ulykkestilfælde, Arbejdsskadestyr. (lov § 53A) .

-

-

1.976

26.

Sagspris, erhvervssygdom, Arbejdsskadestyr. (lov § 53A)

-

-

2.774

27.

Sagspris, plud. løfteskade, Arbejdsskadestyr. (lov § 53A)

-

-

2.774

28.

Sagspris, Den Sociale Ankestyrelse (lov § 53A) ...............

-

-

5.314

1)

Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

2)

Taksterne gælder for perioden 1. oktober 1998 - 31. marts 1999. Taksterne gældende fra 1. april 1999 meddeles af Arbejdsskadestyrelsen i marts 1999.

 

 

 

 

TABEL 12: Erstatning til besættelsestidens ofre

   

kr. årlig

kr. én gang

Ydelser1)

   

1.

Invaliditetserstatning, maksimum (lov § 20, stk. 2) .......................

193.968

-

2.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..................

121.236

-

3.

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

24.252

-

4.

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

36.372

-

5.

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

48.492

-

Beregningsgrundlag1)

   

6.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) ...............................................

242.454

-

7.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) .................................................

166.686

-

8.

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter .........................

(2.930,66%)

-

Særlige ydelser

   

9.

Begravelseshjælp (lov § 23) ............................................................

-

8.320

10.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3)3) ........................................................

6.800

-

11.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3)3) ...............

8.600

-

1)

Satserne gælder for perioden 1. april 1998 - 31. marts 1999. Satserne for perioden 1. april 1999 - 31. marts 2000 meddeles af Arbejdsskadestyrelsen i marts 1999.

2)

Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3)

Jf. lov nr. 223 af 25. marts 1997.

 

 

TABEL 13: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

   

kr. årlig

kr. mdl.

Krigs-ulykkesforsikringsrente (lov § 3) .................................................

48.024

4.002

 

 

 

 

TABEL 14: Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

   

kr. mdl.

kr. time

Hjælp til forsørgelse

   

1.

Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, stk. 1, nr. 1) ...............................

9.559,00

-

2.

Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2) .............................................

7.180,00

-

3.

Under 25 år, udeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 3) ...................................

4.606,00

-

4.

Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 4) ............................

2.252,00

-

5.

Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2) ......................................................

9.559,00

-

6.

Under 25 år, gravid (lov § 25, stk. 3, 1. pkt.) .......................................

7.180,00

-

7.

Under 25 år, tjent 7.180 kr. i 18 md. (lov § 25, stk. 3, 2. pkt.) .............

7.180,00

-

8.

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle (lov § 26, stk. 3) .......................

2.252,00

-

9.

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 2) ...............

1.946,00

-

10.

Asylansøgere (lov § 28, stk. 2)1) ...........................................................

2.099,00

-

11.

Asylansøgere, forsørger, pr. hjemmebo. u. 18 år (lov § 28, stk. 2)1) ....

429,50

-

12.

Asylansøgere, hjælp til husleje, maksimum (lov § 28, stk. 2)1) ............

2.500,00

-

13.

Asylansøgere, samlet maks. i forhold til § 25-hjælp (lov § 28, stk. 2)1)

(80%)

-

14.

Orlovsydelse, maksimum2) ...................................................................

7.176,00

-

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

   

15.

Formue, enlige (lov § 14, stk. 1) ..........................................................

(10.000)

-

16.

Formue, ægtefæller (lov § 14, stk. 1) ...................................................

(20.000)

-

17.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn (lov § 30, stk. 2) ............

9.559,00

-

18.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre (lov § 30, stk. 2) ........................

7.180,00

-

19.

Arbejdsindtægt, aktivering, pr. arbejdstime (lov § 31, stk. 1) ..............

-

10,51

20.

Arbejdsindtægt, ukendt timetal, omregningssats (lov § 31, stk. 2)3) ....

-

133,58

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4)4)

   

21.

Ikke-forsørgere ............................................................................. ........

1.950,00

-

22.

Forsørgere med et hjemmeboende barn ...............................................

2.700,00

-

23.

Forsørgere med et udeboende barn ......................................................

2.800,00

-

24.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover ét ............................

500,00

-

25.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét ...................................

400,00

-

26.

Samlet indtægtsgrænse efter 6 måneder5) .............................................

11.960,00

-

1)

Jf. bkg. nr. 441 af 23. juni 1998. Hjælpen er skattefri, jf. § 7j i ligningsloven, jf. lbk. nr. 819 af 3. november 1997, som senest ændret ved § 30 i lov nr. 485 af 1. juli 1998. Sammenligningsbeløbet i tabellens punkt 13 er efter skat. NB: Reglerne for kontanthjælp til asylansøgere forventes ændret pr. 1. januar 1999.

2)

Jf. § 2 i bkg. nr. 126 af 24. februar 1998, jf. § 15, stk. 11, i lov om orlov, jf. lbk. nr. 571 af 4. august 1998.

3)

Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997.

4)

Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998.

5)

Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998.

 

 

 

 

TABEL 15: Aktiv socialpolitik - aktivering

   

kr. mdl.

kr. time

1.

Løn, jobtræning, off. arb.giver, maksimum (lov § 35)1) ......................

-

89,28

2.

Minimumsydelse, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 1) ..................

-

31,52

3.

Beskæftigelsestillæg, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 2) .............

-

10,51

4.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1 (lov § 38, stk. 1) .............................

1.000

-

5.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2 (lov § 38, stk. 2) .............................

1.500

-

6.

Nedsættelse, udeblivelse, maksimum (lov § 39, stk. 2) ........................

(20%)

-

1)

Satsen gælder i perioden 1. oktober 1998 - 31. marts 1999.

 

 

TABEL 16: Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

   

kr. mdl.

Revalideringsydelse

 

1.

Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1) ............................................................................. .....

11.960

2.

Under 25 år (lov § 52, stk. 2) ............................................................................. ...

5.980

3.

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet (lov § 52, stk. 3, nr. 1) ....................

11.960

4.

Under 25 år, arb.indt. med ret til højeste sygedagpenge (lov § 52, stk. 3, nr. 2) ..

11.960

5.

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt (lov § 52, stk. 4) ................................

9.559

6.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra (lov § 58, stk. 1, nr. 2) .......................

12.000

Fleksjob

 

7.

Ledighedsydelse (lov § 74, stk. 2) ........................................................................

9.815

 

 

TABEL 17: Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

   

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse

 

1.

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn (lov § 79, stk. 3) .................................

9.559

2.

Ydelsens mindstestørrelse, andre (lov § 79, stk. 3) ...............................................

7.180

3.

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag (lov § 80)1) .........................................................

75

4.

Kommunens 2/3 bidrag (lov § 80)1) ......................................................................

149

1)

Jf. kap. 1 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik - hjælp i særlige tilfælde

   

kr. én gang

Repatrieringshjælp

 

1.

Maksimal hjælp til transport af erhvervsudstyr (lov § 86, stk. 2, nr. 2) ................

5.475

2.

Maksimal hjælp til etablering, over 18 år (lov § 86, stk. 2, nr. 3) .........................

16.252

3.

Maksimal hjælp til etablering, under 18 år (lov § 86, stk. 2, nr. 3) .......................

5.417

 

 

 

 

TABEL 19: Aktiv socialpolitik - finansiering

   

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ................................................

9.868

 

 

TABEL 20: Social service - børn og unge, dagtilbud

   

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud mv., betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, §§ 18, 22, 25)1)

   

1.

Indtægt under 106.001 kr., betaling i pct. af fuld takst ........................

-

0

2.

Indtægt 106.001-108.344 kr., betaling i pct. af fuld takst ....................

-

5

3.

Indtægt 108.345-328.700 kr., for hver 2.344 kr. stigning, pct-tillæg ...

-

1

4.

Indtægt 328.701 og over, betaling i pct. af fuld takst ...........................

-

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét ....

7.000

-

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling ..........

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling ........

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter .............................

-

30

9.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter ...........

-

20

1)

Jf. bkg. nr. 5 af 7. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 781 af 30. oktober 1998, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 780 af 30. oktober 1998.

 

 

TABEL 21: Social service - børn og unge, tilskud til forældre

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

     

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften ............

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads .................

-

-

85

Børnepasningsorlov (lov § 27, stk. 2-4)

     

3.

Supplerende tilskud, maksimalt ........................................

35.000

-

-

4.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum .......................................................

 

-

 

-

 

80

5.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum..

-

11.960

-

Merudgiftsydelse (lov § 28, stk. 2-3)

     

6.

Standardbeløb, beregningsgrundlag ..................................

-

2.056

-

7.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 .....................................

-

257

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2)1)

     

8.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering .........................

-

-

2,6

9.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse .........................

-

-

1,0

10.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ......

-

-

12,5

1)

Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 

 

 

 

TABEL 22: Social service - børn og unge, døgnophold

   

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

   

1.

Under 10 år, pr. barn ............................................................................

-

114

2.

Over 10 år, pr. barn ............................................................................. .

-

121

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder ........................................................

-

107

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52)1)

   

4.

Indtægtsgrænse ............................................................................. ........

86.700

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag) ................

15.220

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag) ...................

30.440

-

1)

Jf. bkg. nr. 959 af 12. december 1997.

 

 

TABEL 23: Social service - personlig og praktisk hjælp

   

kr. årlig

kr. time

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82)1)

   

1.

Fradragsbeløb, enlige ...........................................................................

97.100

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar ........................................................................

145.700

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige ..........................................

27.396

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar .......................................

9.132

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag ..............................

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag ..............................

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 2.701 .....................

-

1,00

8.

Maksimal betaling ............................................................................. ...

-

86,00

Pasning af døende (lov § 105)

   

9.

Plejevederlag, maksimum .....................................................................

-

111,81

1)

Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998.

 

 

TABEL 24: Social service - voksne, botilbud

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud1)

     

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension (lov § 83) .......

7.788

649

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension (lov § 83) ............

15.600

1.300

-

3.

Betaling af boligomkostninger (lov § 95)2) .......................

-

-

10

4.

Betaling af indtægt op til 148.800 (lov § 95)2) ..................

-

-

10

5.

Betaling af indtægt over 148.800 (lov § 95)2) ..................

-

-

20

6.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten (lov § 95)3) ..............

3.238

-

-

1)

Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2)

Jf. §§ 8-9 i bkg. nr. 82 af 5. februar 1998.

3)

Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 91 af 6. februar 1998.

 

 

 

TABEL 25: Social service - hjælpemidler og biler

   

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5)1)

 

-

 

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling ..........................

-

-

540

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling ..............................

-

-

300

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud ................................................

-

 

830

4.

Colostomi, tilskud .............................................................

-

1.200

-

5.

Ileostomi, tilskud ...............................................................

-

1.350

-

6.

Urostomi, tilskud ...............................................................

-

1.550

-

Støtte til svagsynsoptik mv. (lov § 97, stk. 5)1)2)

     

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3)3)

     

7.

Bilstøtte, lån, max ..............................................................

-

-

117.000

8.

Bilstøtte, indkomstgrundlag ..............................................

140.000

-

-

9.

Bilstøtte, automatgear ........................................................

-

-

16.400

1)

Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998.

2)

Meddeles af Den Sociale Sikringsstyrelse i december 1998.

3)

Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998.

 

 


 

Officielle noter