Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regler om administration af
førtidspensionsfradrag for tjenestemænd m.fl.

(Til de pensionsberegnende myndigheder og ansættelsesmyndighederne)

 

Indledning

1. Administrationen af førtidspensionsfradrag for tjenestemænd m.fl. knytter sig til Finansministeriets cirkulære af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag, der fastsætter regler om førtidspensionsfradrag for tjenestemænd m.fl.

Nærværende cirkulære erstatter Finansministeriets cirkulære af 20. september 1999 om Finansstyrelsens administration af førtidspensionsfradrag efter overgangsregler og indeholder bl.a. den ændring, at der fremover kun skal indsendes årlige tro og love-erklæringer om omfanget af erhvervsarbejde, hvis tjenestemanden har overskredet det tilladte antal arbejdstimer.

Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 26. maj 2000 om menighedsrådsarbejde i relation til 200-timersreglen for erhvervsarbejde i forbindelse med førtidspensionering efter overgangsregler er indarbejdet i dette cirkulære.

Tro og love-erklæring

2. En myndighed, der modtager ansøgning fra en tjenestemand om afsked på grund af alder med førtidspension, skal afkræve tjenestemanden en skriftlig erklæring på tro og love om, hvorvidt den pågældende vil forpligte sig til ikke at påtage sig privat eller offentligt erhvervsarbejde, herunder selvstændig virksomhed, af større omfang end sammenlagt 200 timer pr. kalenderår.

Revideret blanket til afgivelse af tro og love-erklæring vedrørende erhvervsarbejde i forbindelse med pensioneringen kan findes på Finansstyrelsens hjemmeside www.finansstyrelsen.dk.

Det store førtidspensionsfradrag

3. Hvis tjenestemanden ønsker at påtage sig privat eller offentligt erhvervsarbejde, herunder selvstændig virksomhed, af større omfang end sammenlagt 200 timer pr. kalenderår efter pensioneringen, beregnes førtidspensionen med et fradrag afhængig af optjent pensionsalder på 1, 2 eller 3 pct. pr. år, herunder dele af et år, der står tilbage, indtil tjenestemanden fylder 67 år eller når den lavere alder, ved hvilken den pågældende senest skulle have været afskediget, jf. Finansministeriets cirkulære af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag.

Hvis førtidspensionsfradraget ved pensioneringen er blevet fastsat til det store fradrag, vil det ikke senere kunne ændres til det lille fradrag. Dette gælder, uanset om den pågældende senere måtte være villig til at påtage sig en forpligtelse til ikke at have erhvervsarbejde i mere end 200 timer pr. kalenderår.

Det lille førtidspensionsfradrag

4. Hvis tjenestemanden skriftligt på tro og love erklærer, at vedkommende ikke vil påtage sig privat eller offentligt erhvervsarbejde, herunder selvstændig virksomhed, af større omfang end sammenlagt 200 timer pr. kalenderår, udgør førtidspensionsfradraget 1/2 pct. for hvert af de år, herunder dele af et år, der står tilbage, indtil tjenestemanden fylder 67 år eller når den lavere alder, ved hvilken den pågældende senest skulle have været afskediget, jf. Finansministeriets cirkulære af 11. august 1999 om førtidspensionsfradrag.

Forpligtelsen skal gælde fra pensioneringen, og indtil den pågældende når folkepensionsalderen (65 eller 67 år) eller den lavere alder, ved hvilken vedkommende senest skulle have været afskediget.

For eventuelle dele af kalenderåret i begyndelsen og/eller afslutningen af denne periode må erhvervsarbejdet ikke overstige et hertil svarende forholdsmæssigt nedsat timetal. Hvis en tjenestemand f.eks. fylder 60 år den 14. maj og går på førtidspension fra 1. juni, må den pågældende i det første kalenderår ikke påtage sig erhvervsarbejde i perioden fra 1. juni til 31. december i mere end 7/12 af 200 timer, dvs. 117 timer.

Erhvervsarbejde

5. Erhvervsarbejde foreligger, uanset om arbejdet udføres for andre, eller om der er tale om selvstændig virksomhed, og uanset om arbejdet udføres inden for eller uden for normal arbejdstid, herunder også på søn- og helligdage.

6. Eksempler på arbejde, der normalt ikke betragtes som erhvervsarbejde i forhold til 200-timers-begrænsningen

a)   Vedligeholdelses- og reparationsarbejder i eget hjem og for den nærmeste familie.

b)   Almindelige fritidsaktiviteter.

c)   Ikke indtægtsgivende organisations- og foreningsarbejde, menighedsrådsarbejde og lignende aktiviteter. Ved indtægt forstås et egentligt vederlag for udført arbejde. Undtaget er derfor ydelser til dækning af kørsel, telefon og lignende udgifter, som følger af hvervet.

7. Borgerligt ombud betragtes normalt ikke som erhvervsarbejde i forhold til 200-timers-reglen. Et borgerligt ombud er et hverv, som er pålagt af det offentlige, og hvor den, der overtager hvervet ifølge lovgivningen, er forpligtet hertil eller efter modtaget valg er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden. Det kan f.eks. være hverv som kommunalbestyrelsesmedlem. Hverv som borgmester eller medlem af Folketinget betragtes dog som erhvervsarbejde i forhold til 200-timers-begrænsningen.

Opgørelse af timer

8. Ved opgørelsen af det tilladte antal timer er det de faktisk anvendte arbejdstimer, som skal opgøres.

9. Ved opgørelse af undervisningstimer anvendes ikke omregningsfaktorer. Det er den faktiske tid, som er anvendt til både undervisning og forberedelse, som skal opgøres.

10. Ved opgørelse af selvstændig virksomhed indgår både selve produktfremstillingen samt den arbejdstid, der bliver brugt på markedsføring og kontraktindgåelse mv.

Omberegning af førtidspensionsfradraget

11. Hvis en tjenestemand med det lille førtidspensionsfradrag i et kalenderår har haft mere end 200 timers erhvervsarbejde (eller et forholdsmæssigt nedsat timetal i første eller sidste førtidspensionsår), skal den pågældende senest 1. marts i det efterfølgende kalenderår indsende en opgørelse over det samlede antal arbejdstimer og oplysning om arbejdsgivers navn og adresse.

Førtidspensionsfradraget ændres i så fald til det store fradrag, jf. pkt. 3, med virkning fra den seneste 1. januar.

12. Hvis førtidspensionsfradraget er blevet ændret til det store fradrag, vil der - som udgangspunkt - ikke senere på ny kunne ydes førtidspension med det lille fradrag, uanset om den pågældende måtte være villig til på ny at påtage sig en forpligtelse til ikke at have erhvervsarbejde i mere end 200 timer pr. kalenderår.

Den pensionsberegnende myndighed kan dog udfra en konkret vurdering bestemme, at omregningen til det store fradrag kun skal være gældende i et kalenderår.

Modregning

13. Hvis der sker omberegning af førtidspensionsfradragets størrelse, skal det siden seneste 1. januar og indtil omberegningen for meget udbetalte pensionsbeløb modregnes i førtidspensionen uden renter. Modregningen sker over et tilsvarende antal måneder efter omberegningen.

Ikrafttrædelse/ophævelse

14. Cirkulæret træder i kraft den 15. februar 2003.

Samtidig ophæves følgende cirkulærer :

–   Finansministeriets cirkulære nr. 171 af 20. september 1999 om Finansstyrelsens administration af førtidspensionsfradrag efter overgangsregler.

–   Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11357 af 26. maj 2000 om menighedsrådsarbejde i relation til 200-timersreglen for erhvervsarbejde i forbindelse med førtidspensionering efter overgangsregler.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 15. februar 2003

P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 015-03