Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Det Administrative Bibliotek

§ 1. Det Administrative Bibliotek er en statslig institution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Stk. 2. Det Administrative Bibliotek er et statsligt bibliotek, jf. § 13 i lov om biblioteksvirksomhed. Biblioteket er centraladministrationens forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek.

§ 2. Det Administrative Bibliotek har til formål at fungere som den samlede centraladministrations bibliotek og dokumentationstjeneste. Biblioteket kan desuden benyttes af offentligheden på særlige vilkår, og det deltager i det danske og internationale bibliotekslånesamarbejde.

§ 3. Det Administrative Bibliotek skal sikre indsamling, registrering, opbevaring og tilgængelighed af publikationer fra visse statslige myndigheder. Disse myndigheder omfatter ministerier og styrelser samt råd og nævn. Undtaget er publikationer fra forsknings- og undervisningsinstitutioner. Det Administrative Bibliotek træffer nærmere aftale med de statslige myndigheder om tilsendelse.

§ 4. Aflevering af publikationer i henhold til § 3 er obligatorisk uanset udgivelsesmedium.

§ 5. Chefen for Det Administrative Bibliotek varetager den daglige drift af Det Administrative Bibliotek, jf. finanslovens § 19.67.03. med reference til direktøren for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Stk. 2. I sager om afgørelser, som har større principiel betydning, skal chefen for Det Administrative Bibliotek drøfte disse forhold med direktøren for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Det samme gælder sager, som må antages at medføre ikke uvæsentlige økonomiske konsekvenser eller som i øvrigt stiller krav om en samlet vurdering, hvor der i væsentlig omfang skal inddrages synspunkter eller hensyn, der normalt varetages af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering eller andre myndigheder end Det Administrative Bibliotek.

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2012.

Stk. 2. Cirkulære nr. 12 af 16. februar 2004 om Det Administrative Bibliotek og om ophævelse af visse cirkulærer om Det Administrative Bibliotek og Statens Informationstjeneste ophæves.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, den 3. september 2012

Jens Peter Jacobsen

/ Werner Sonne