Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2013 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, som senest ændret ved lov nr. 326 af 11. april 2012.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 928 af 18. september 2012.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, som senest ændret ved lov nr. 928 af 18. september 2012.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 928 af 18. september 2012.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012.

6) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012.

7) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved lov nr. 326 af 11. april 2012.

8) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 29. august 2012.

9) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 476 af 30. maj 2012.

10) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 392 af 1. maj 2012.

11) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 9 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2013.

Vejledningen afløser vejledning nr. 84 af 25. oktober 2011 om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det social område, som ændret ved vejledning nr. 93 af 25. november 2011 og vejledning nr. 4 af 17. januar 2012.

Social- og Integrationsministeriet, den 12. november 2012

P.M.V
Jesper Zwisler

/ Dorte Bech Vizard


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 

 
Lov om social service
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 20: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 21: Social service – madservice
TABEL 22 Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
TABEL 23: Social service – voksne, botilbud
TABEL 24: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 25: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 26: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 

Lov om friplejeboliger
TABEL 27: Takster for serviceydelser
 

Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL 28: Sats-tabeller

 
Repatrieringsloven
TABEL 29: Repatrieringsloven
 
Lov om integration af udlændinge i Danmark
TABEL 30: Integrationsloven

 
Navneloven
TABEL 31: Navneloven
 

 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 32: Ægteskabsloven
     

   
 
Sats-tabeller
     
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
20.600
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
771.900
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.543.900
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
78,75
 
- varmt vand
25,00
 
- elforbrug
59,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,25
 
- vandafledningsafgift
19,00
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
59,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
29,50
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
30,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
82.200
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
11.800
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
6.200
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
146.600
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
38.600
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
15.500
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
43.404
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
27.300
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.472
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.180
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
24.700
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.068

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.300
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
722.400
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.444.800
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
73,75
 
- varmt vand
23,25
 
- elforbrug
55,75
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,25
 
- vandafledningsafgift
17,75
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
55,75
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
27,75
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
28,25
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
77.000
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.100
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
137.200
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
36.100
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
23.100
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
40.620
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
25.600
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.548
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.976
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.100
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.008
     

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
219.694
-
 
- enkeltværelser
149.083
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
38.600
-
2.
Kompensationsordning1)
169.800
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932)
223.300
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
12.500
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
1,6
 
- Andre
-
2,0
       

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 224.858
13.658
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 224.858 – 238.911
12.292
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 238.912 – 252.964
10.926
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 252.965 – 267.017
9.559
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 267.018 – 281.070
8.193
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 281.071 – 295.123
6.830
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 295.124 – 309.176
5.464
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 309.177 – 323.229
4.098
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 323.230 – 337.282
2.731
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 337.283 – 351.338
1.366
Beregningsgrundlag (lov § 85 a)1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
140.533
     

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
208.176
17.348
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
176.952
14.746
       

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
176.952
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
348.500
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
230.500
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
70.900
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
112.400
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
   
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.208
-
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.428
-
       

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.920
160
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.840
320
       

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
69.648
5.804
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
72.336
6.028
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
34.968
2.914
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
33.864
2.822
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
34.092
2.841
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
46.740
3.895
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
17.712
1.476
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
16.152
1.346
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
33.864
2.822
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
35.388
2.949
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
70.632
5.886
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist. /pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
38.424
3.202
13.
Ægteskabstillæg1)
9.228
769
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,8 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,8 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
78.900
-
       

1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
6.900
4.600
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.901-14.600 kr.)
(4.601-14.600 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.601-19.300 kr.)
(14.601-19.300 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.301-23.900 kr.)
(19.301-23.900 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.200
7.200
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
       

1) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
295.900
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
200.800
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
204.300
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
65.300
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
131.000
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
18.800
-
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
37.200
-
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægspct. , gift/samlevende, nedsættelse for hver 938 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægspct. , enlig, nedsættelse for hver 465 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.740
-
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.920
160
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.840
320
       

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
69.648
5.804
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
72.336
6.028
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
34.968
2.914
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
15.900
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,8 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 29,8 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)
78.900
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
6.900
4.600
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.901-14.600 kr.)
(4.601-14.600 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(14.601-19.300 kr.)
(14.601-19.300 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.301-23.900 kr.)
(19.301-23.900 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.200
7.200
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
       

1) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.248
104
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.700
225
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.804
317
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.448
454
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.480
290
6.
Opsættelse 1 år
6.960
580
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.452
871
8.
Opsættelse 2 år
13.932
1.161
9.
Opsættelse 2 1/2 år
17.412
1.451
10.
Opsættelse 3 år
20.892
1.741
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.500
625
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
12.516
1.043
13.
Ægteskabstillæg2)2)
9.228
769
   

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
295.900
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
204.300
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
65.300
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
131.000
-
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
18.800
-
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
37.200
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
18.800
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
37.200
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægspct. , gift/samlevende, nedsættelse for hver 938 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægspct. , enlig, nedsættelse for hver 465 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1.740
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
       

1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 30.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

 
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)
År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
223
222
221
220
220
219
218
217
217
216
215
214
66
213
213
212
211
210
210
209
208
207
207
206
205
67
204
204
203
202
201
201
200
199
198
198
197
196
68
195
195
194
193
192
192
191
190
189
189
188
187
69
186
186
185
184
183
183
182
181
181
180
179
178
70
178
177
176
175
175
174
173
173
172
171
170
170
71
169
168
168
167
166
165
165
164
163
163
162
161
72
161
160
159
159
158
157
156
156
155
154
154
153
73
152
152
151
150
150
149
149
148
147
147
146
145
74
145
144
143
143
142
141
141
140
139
139
138
137
75
137
136
136
135
134
134
133
132
132
131
131
130
76
129
129
128
128
127
126
126
125
125
124
123
123
77
122
122
121
120
120
119
119
118
117
117
116
116
78
115
115
114
113
113
112
112
111
111
110
110
109
79
109
108
108
107
106
106
105
105
104
104
103
103
80
102
                     
                         

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2010/2011 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2013. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

 
TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.184
1.296
-
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.284
1.321
-
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
13.248
3.312
-
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.716
429
-
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
26.496
6.624
-
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.432
858
-
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.548
2.137
-
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
49.233
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
6.804
1.701
-
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
136.200
-
-
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
204.300
-
-
         

 
TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14, 3. pkt.)
13.248
6.624
1.104
-
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14, 4. pkt.)
1.716
858
143
-
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
758
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.322
-
           

 
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
2.960
-
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
370
-
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.440
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
4.
Loft over beregningsgrundlag
-
27.940
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
5.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
1,6
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
6.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
   
1,6
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4)3)
7.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
8.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
810
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
10.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
569.496
   
 

1) Jf. § 12 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.

2) Jf. § 23, stk. 3 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.

3) Jf. §§ 13 - 14 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.

 
TABEL 20: Social service – børn og unge1), døgnophold
   
kr. årlig
kr. døgn
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk. 10) 2)
1.
Under 10 år, pr. barn
-
166
2.
Over 10 år, pr. barn
-
177
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
154
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 159)3)
4.
Indtægtsgrænse
125.700
-
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag4) )
24.940
-
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag4))
49.880
-
 

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.

2) Jf. bkg. nr. 1234 af 12. december 2008.

3) Jf. bkg. nr. 498 af 25. maj 2011.

4) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 439 af 14. maj 2009.

 
TABEL 21: Social service – madservice
Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 668, § 1, stk. 3 og 4)
   
kr. én gang
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for én hovedret
 
48
2.
Maksimal betaling for madservice
3.314
-
       

 
TABEL 22: Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov §§ 83, 84 og 161) 1) 2) 3)
 
1.
Fradragsbeløb, enlige
140.800
-
-
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
211.500
-
-
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
39.744
-
-
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
13.248
-
-
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
6.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
8.
Maksimal betaling
-
-
123
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
810
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
10.
Løn
-
20.565
-
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
11.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
162,36
142
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
14.211
-
 

1) Jf. bkg. nr. 668 af 22. juni 2010.

2) Kommunen kan selv afgøre, om den vil opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp efter § 83.

3) Hvis betalingen for hjælp efter § 84 udgør mindre end 71 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

 
TABEL 23: Social service – voksne, botilbud
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lov § 163) 1) 2)
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 185.400 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 185.400 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
40.300
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 169.800 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 169.800 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.696
-
-
 

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr. 1385 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1313 af 15. december 2011.

2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

 
TABEL 24: Social service – hjælpemidler og biler
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 7) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
810
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
440
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.330
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud2)
-
5.607
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 7) 1) 3)
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
1.050
6.
Natkikkert
-
4.500
7.
Lupbriller
-
4.100
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
7.000
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.300
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.800
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.900
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
4.100
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve4)
-
4.200
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser4)
-
6.200
15.
Akryløjenproteser
-
8.300
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4)5)
16.
Bilstøtte, lån, max
-
171.000
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
204.000
-
18.
Bilstøtte, automatgear
-
23.764
 

1) Jf. bkg. nr. 743 af 27. juni 2011.

2) Der planlægges fremsat lovforslag, som kan ændre satsen.

3) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk. )

4) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

5) Jf. bkg. nr. 1123 af 2. december 2011.

 
TABEL 25: Social service – den centrale refusionsordning
   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 970.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 970.000 til 1.799.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.800.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176a 1)
4.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 720.000 kr. årligt
0
5.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 720.000 til 1.439.999 kr. årligt
25
6.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.440.000 kr. årligt
50
 

1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

 
TABEL 26: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
kr. årligt
1.
Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.331.660
 

1) Jf. bkg. nr.1093 af 21. september 2010.

TABEL 27: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser1)
   
kr. pr. døgn
kr. pr. time
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
287
-
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
875
-
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1.890
-
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
175
-
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
339
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
340
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
335
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
285
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
397
 

1) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.

 
TABEL 28: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1)2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag 3)
1.
   
4)
2.
   
4)
3.
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag 3)
4.
   
4)
5.
   
4)
6.
   
4)
       

1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010.

2) Jf. bilag 1 til bkg. nr. 356 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1204 af 14. december 2011.

3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

4) Da Social- og Integrationsministeriet ikke er i besiddelse af tallene på nuværende tidspunkt, vil taksterne blive udsendt i en vejledning om ændring af denne vejledning inden udgangen af 2012.

 
TABEL 29: Repatrieringsloven
 
kr. én gang
1.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov § 7, stk. 2, nr. 3)
14.502
2.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov § 7, stk. 2, nr. 4):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
125.262
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
38.202
3.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov § 7, stk. 2, nr. 5):
14.502
 
Udgifter til transport af sådant udstyr
18.730
4.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov § 7, stk. 2, nr. 8)
6.120
5.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov § 7, stk. 3):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
18.730
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
6.242
6.
Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov § 7, stk. 4)
6.242
     
TABEL 30: Integrationsloven
 
kr. mdl.
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lov § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.521
2.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov § 45, stk. 6, 1. pkt.)
8.379
 

 
TABEL 31: Navneloven
   
kr. én gang
1.
Betaling for ansøgning om navneændring (lov § 25 a, stk.1)1)
490
     

1) Jf. CIS nr. 78 af 7. november 2012.

 
TABEL 32: Ægteskabsloven
   
kr. én gang
1.
Betaling for indgivelse af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet)(lov § 13, stk. 3. )
500
2.
Betaling for indgivelse af anmodning om skilsmisse (lov § 38, stk. 1. )
500