ELI > Named Authority Lists > type_document

type_document


Dokumenttype

Authority code Name Description
dan eng
LOVH Lov Retsforskrift, der er gældende for enhver (både privatperson, juridisk person og offentlig myndighed). En lov vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i Grundloven. Retsforskriften behandles 3 gange i Folketinget, stadfæstes af regenten og kundgøres i Lovtidende. Act. Legislation that applies to everyone (both private persons, legal persons and public authorities). An act is enacted according to the procedure described in the Constitutional Act. Legislation is read three times in the Chamber of the Danish Parliament, receives the Royal Assent and is published in the Official Journal, section A.
LTB Lovtidende B dokument Et Lovtidende B dokument indeholder enten finansloven eller en lov om tillægsbevilling. A document published in the Official Journal, section B, either contains the State Budget or a Supplementary State Budget.
LOVC Ændringslov Retsforskrift, der ændrer i gældende lov(e). Ændringslove vedtages af Folketinget i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet under Lov (LOVH). Amending act. Legislation that amends one or more acts in force. Amendments are enacted by the Danish Parliament according to the procedure described under Lov (LOVH).
LBKH Lovbekendtgørelse Administrativ udstedelse af en sammenskrivning af den oprindelige lov med senere ændringer. Consolidated Act. Administrative enact of an act in force consolidated with amendments.
DSKH Datasammenskrivning En datasammenskrivning svarer i det væsentlige til en lovbekendtgørelse, men bekendtgøres ikke i Lovtidende og har ikke den virkning, at den tidligere lovbekendtgørelse og de mellemliggende ændringslove markeres som historiske i Retsinformations database. Datasammenskrivninger anvendes kun i begrænset omfang. Unofficial consolidation. An unofficial consolidation is almost the same as a consolidated act, but contrary to consolidated acts the unofficial consolidation is not published in the Official Journal. Further the unofficial consolidation does not mark the previous consolidated act and amendments as historical in the legal information system. No longer used.
FIN Tekstanmærkning Tekstanmærkninger er lovbestemmelser, der bruges som supplement til den bevillingsmæssige styring. Tekstanmærkninger anvendes særligt i tilfælde, hvor der i form af en dispositionsramme gives en bemyndigelse til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i det senere finansår. Textual endorsements to the State Budget. Textual endorsements to the State Budget are statutory provisions that are used as a supplement to the financial control of the country. Endorsements to the State Budget are particularly used if someone is given an actual authority to make financial dispositions that will cause expenses the following year.
SF.L Skriftlig fremsættelse af lovforslag Den af forslagsstilleren skriftlige fremsættelsestale, der kort beskriver hvad et lovforslag omhandler. Written speech. The written speech from the proposer that shortly describes the content of a Bill.
LSFL Lovforslag som fremsat Lovforslaget, som det fremsættes for Folketinget. The edition of the Bill that the Danish Parliament is introduced to.
LSVL Lovforslag som vedtaget Lovforslaget, som det endeligt vedtages i Folketinget. The edition of the Bill that the Danish Parliament has passed.
BTLL Betænkning over lovforslag Afgives af et folketingsudvalg, når det er færdigt med at behandle et lovforslag, hvis forslaget ønskes videre til 2. behandling. Betænkningen indeholder indstillinger fra medlemmerne af udvalget til Folketinget og eventuelt også ændringsforslag fra ministeren og/eller udvalgets medlemmer. Herudover kan betænkningen indeholde tilkendegivelser fra udvalget/et flertal, f.eks. om hvordan bemyndigelser til ministrene forventes udnyttet. Report. Provided by a standing committee of the Danish Parliament when the committee has ended its work on the Bill, if the Bill is going to the second reading in the Danish Parliament. The report contains the committee member's recommendations to the Danish Parliament and possibly also amendments from the minister and/or the members of the committee. The report may also contain advisory declarations from the committee/a majority of the committee members, e.g. on how actual authority to the ministers is anticipated to be realized.
TBLL Tillægsbetænkning over lovforslag En tillægsbetænkning er en rapport fra det folketingsudvalg, som et lovforslag er blevet henvist til efter 2. behandling i Folketingssalen. En tillægsbetænkning indeholder typisk en beskrivelse af udvalgets arbejde med forslaget efter 2. behandling i Folketingssalen, indstillinger fra folketingsgrupperne til 3. behandling, ændringsforslag og gruppernes indstillinger til disse, eventuelle bemærkninger fra udvalgets medlemmer og bilag med bilagsoversigt. Additional report. An additional report to a Bill is a report from a standing committee of the Danish Parliament, which the Bill was refered to after the second reading in the Danish Parliament. An additinal report to a Bill normally contains a description of the committee's work on the Bill after its second reading in the Danish Parliament, recommendations from the parliamentary groups to the third reading, amendments and the opinions of the different parliamentary groups on the amendments, possibly remarks from members of the committee and appendixes including an overview.
BRLL Beretning over lovforslag Hvis et folketingsudvalg ikke afslutter behandlingen af et lovforslag med at afgive en betænkning med henblik på videre behandling i Folketingssalen, kan udvalget vælge at afgive en beretning over forslaget. Beretninger offentliggøres i Folketingstidende tillæg B Statement. If a satnding committee of the Danish Parliament does not end its work on a Bill by submitting a report to the Danish Parliament, the committee can choose to submit a statement regarding the Bill. Statements are published in the Hansard, appendix B.
CF2L Ændringsforslag til 2. behandling (L) Forslag til ændring af et lovforslag. Ændringsforslaget stilles mellem 1. og 2. behandling af lovforslaget i Folketinget. Både ministeren og Folketingets medlemmer kan stille ændringsforslag til lovforslag. Proposed amendment to a Bill. The proposed amendment is introduced to the Danish Parliament between first and second reading. Both the minister in question and members of the Danish Parliament can propose an amending Bill.
CF3L Ændringsforslag til 3. behandling Forslag til ændring af et lovforslag. Ændringsforslaget stilles mellem 2. og 3. behandling af lovforslaget i Folketinget. Både ministeren og Folketingets medlemmer kan stille ændringsforslag til lovforslag. Proposed amendment to a Bill. The proposed amendment is introduced to the Danish Parliament between second and third reading. Both the minister in question and members of the Danish Parliament can propose an amending Bill.
LF2L Lovforslag som 2. behandlet Et lovforslag overgår efter 2. behandling sædvanligvis direkte videre til 3. behandling, men Folketinget kan også beslutte, at et eventuelt nedsat folketingsudvalg skal arbejde videre med lovforslaget inden 3. behandling. After the second reading the Bill normaly passes to the third reading, but the Danish Parliament can decide that the standing committee must work on the Bill before it passes to the third reading.
SF.B Skriftlig fremsættelse af besl. forslag Den af forslagsstilleren skriftlige fremsættelsestale, der kort beskriver hvad et beslutningsforslag omhandler. Written speech. The written speech from the proposer that shortly describes the content of a motion.
BSFB Beslutningsforslag som fremsat Et beslutningsforslag indeholder ofte en henstilling til regeringen om at udarbejde et lovforslag efter nærmere angivne retningslinjer. De fleste beslutningsforslag behandles to gange i Folketingssalen - enkelte særlige beslutningsforslag kun én gang. Beslutningsforslag fremsættes typisk af medlemmer af oppositionspartierne. Motion as introduced. A motion often recommends that the Government drafts a Bill according to the guidelines of the motion. Most motions pass two readings in the Danish Parliament, however few motions only pass one reading. Motions are normaly drafted by members of the opposition parties.
BSVB Beslutningsforslag som vedtaget Et beslutningsforslag indeholder ofte en henstilling til regeringen om at udarbejde et lovforslag efter nærmere angivne retningslinjer. De fleste beslutningsforslag behandles to gange i Folketingssalen - enkelte særlige beslutningsforslag kun én gang. Motion as passed. A motion often recommends that the Government drafts a Bill according to the guidelines of the motion. Most motions pass two readings in the Danish Parliament, however few motions only pass one reading.
BTBB Betænkning over beslutningsforslag Afgives af et folketingsudvalg, når udvalget har arbejdet med et beslutningsforslag, der er fremsat i Folketinget. Betænkningen indeholder indstillinger fra medlemmerne af udvalget til Folketinget og eventuelt også ændringsforslag fra ministeren og/eller udvalgets medlemmer. Report. Provided by a standing committee of the Danish Parliament when the committee has ended its work on a motion introduced to the Danish Parliament. The report contains the committee member's recommendations to the Danish Parliament and possibly also an amendments drafted by the minister and/or the members of the committee.
BRBB Beretning over beslutningsforslag Hvis et folketingsudvalg ikke afslutter behandlingen af et beslutningsforslag med at afgive en betænkning med henblik på videre behandling i Folketingssalen, kan udvalget vælge at afgive en beretning over forslaget. Beretninger offentliggøres i Folketingstidende tillæg B. If a standing committee of the Danish Parliament does not end its work on a motion by submitting a report to the Danish Parliament, the committee can choose to submit a statement regarding the motion. Statements are published in the Hansard, appendix B.
CF2B Ændringsforslag til 2. behandling (B) Forslag til ændring af et beslutningsforslag. Ændringsforslaget stilles mellem 1. og 2. behandling. Både ministeren og Folketingets medlemmer kan stille ændringsforslag til beslutningsforslag. Proposed amendment to a motion. The proposed amendment is introduced to the Danish Parliament between first and second reading. Both the minster in question and members of the Danish Parliament can propose an amendment.
BR Selvstændig beretning En beretning, der afgives af et folketingsudvalg, om udvalgets behandling af andre sager end forslag, som udvalget eller dele af udvalget har fundet vigtige at tage op og komme med en form for politisk tilkendegivelse om. Report. A report drafted by a standing committee of the Danish Parliament regarding the committee's work on topics that the committee or part of the committee wants to provide a political advisory declaration of.
BEKI Ikrafttræd. bekendtgørelse Administrativ forskrift, der fastsætter ikrafttrædelsesdato for en lov. Bemyndigelse/hjemmel hertil er fastsat i den pågældende lov. Commencement order. Delegated legislation that sets a commencement date for a specific act. The delegated legislation is under authority of the act in question.
ANDI Ikrafttræd. anordning Administrativ forskrift, som anvendes, hvis loven, der hjemler forskriften, foreskriver det. Anvendes ved ikraftsættelse af en lov. Royal decree on commencement. Deligated legislation that is used if the act, which the delegated legislation is under the authority of, prescribes it. Used when an act is put into force.
ANGI Ikrafttræd. anordning (GL og FO) Administrativ forskrift, som anvendes, hvis loven, der hjemler forskriften, foreskriver det. Anvendes ved ikraftsættelse af en lov med territorial gyldighed begrænset til Grønland eller Færøerne. Deligated legislation that is used if the act, which the delegated legislation is under the authority of, prescribes it. Used when an act that only applies to Faroe Island or Greenland is put into force.
BEKH Bekendtgørelse Generel retsforskrift, der er gældende for enhver (både privatperson, juridisk person og offentlig myndighed). Udstedes af en statslig myndighed og er som altovervejende udgangspunkt baseret på lovhjemmel. Statutory order. Legislation that applies to everyone (both private persons, legal persons and public authorities). Statutory Orders are drafted by public authorities and are drafted subject to statutory authority.
ANDH Anordning Administrativ forskrift, som anvendes, hvis loven, der hjemler forskriften, eller førkonstitutionel sædvane foreskriver det. Royal decree. Deligated legislation that is used if the act, which the delegated legislation is under the authority of, or pre constitutional custom prescribes it.
BEKC Ændringsbekendtgørelse Administrativ forskrift, der ændrer i en gældende bekendtgørelse. Delegated legislation that amends a statutory order in force.
ANDC Ændringsanordning Administrativ forskrift, der ændrer i en gældende anordning. Delegated legislation that amends a royal decree in force.
ABR Åbent brev Administrativ forskrift, der i dag kun anvendes ved udskrivelse af nyvalg til Folketinget. Deligated legislation that announces an election to the Danish Parliament.
ABK Anordningsbekendtgørelse Administrativ udstedelse for Færøerne eller Grønland af en sammenskrivning af den oprindelige anordning og senere ændringsanordninger. Administrative enact of a sort of consolidated act for Faroe Islands or Greenland. The consolidation contains the original royal decree with amending decrees.
CIR1H Cirkulære (1 sp) Bindende, generel forskrift, der kun retter sig til myndigheder. Et cirkulære er bindende, når det er meddelt myndigheden. Government circular. A binding general legislation that only addresses authorities. A government circular is binding as soon as it is announced the authority.
CIRH Cirkulære (2 sp) Bindende, generel forskrift, der kun retter sig til myndigheder. Et cirkulære er bindende, når det er meddelt myndigheden. Government circular. A binding general legislation that only addresses authorities. A government circular is binding as soon as it is announced the authority.
CIR1C Ændr.cirkulære (1 sp) Bindende, generel forskrift, der ændrer i et gældende cirkulære. A binding general legislation that amends a government circular in force.
CIRC Ændr.cirkulære (2 sp) Bindende, generel forskrift, der ændrer i et gældende cirkulære. A binding general legislation that amends a government circular in force.
VEJ Vejledning En vejledning indeholder information om forskrifters indhold og baggrund samt deres fortolkning og administration. En vejledning er ikke bindende efter sit indhold. Instruction or guidelines. Guideline contains information about the content, interpretation, administration and background of delegated legislation. A guidline is not binding.
SKR Skrivelse Forskrift, der indeholder generelle forslag og ikke-bindende anbefalinger af begrænset omfang fra én myndighed til andre myndigheder. Delegated legislation that gives general suggestions and recommendations from one public authority to other public authorities.
CIS Cirkulæreskrivelse Konkret tjenestebefaling til flere myndigheder. Specific official order. Specific official order directed against several public authorities.
BKI Bekendtgørelse (international) Forskrift, der anvendes ved international ret og folkeretlige forpligtelser. Kundgøres i Lovtidende C. International statutory order. Delegated legislation used on international law. The delegated legislation is published in the Official Journal, section C.
DOM Dom Anvendes til information omkring domme, der er afsagt om bestemte områder, der er relevant for det enkelte ministerium. Det kan både være gengivelse af én dom, eller en skrivelse om flere domme, der er blevet afsagt om et konkret emne. Judgment. Is used as information about judgments regarding certain topics relevant to a ministry. This type of document either summarises one judgment or includes multiple judgments regarding a certain topic.
KEN Endelig adm. afgørelse Administrativ beslutning over et konkret sagsforløb, der ikke kan påklages (videre) til anden administrativ myndighed/klageinstans – enten pga. udtømt mulighed for administrativ klage, eller grundet endelighedsbestemmelsen. Klage over en endelig administrativ afgørelse kan alene ske ved anlæggelse af sag ved domstolene. Final administrative decision. Administrative decision regarding a case which cannot be appealed to an administrative appeals body - either because the addressee has already complained about the decision or because of a provision stating that the decision is conclusive . Complain about a final administrative decision is only possible by taking legal actions against the public authority.
AFG Afgørelse Administrativ beslutning over et givent sagsforløb. Det er muligt at påklage afgørelsen til administrativ klageinstans modsat endelige administrative afgørelser. Administrative decision regarding a case. The addressee of the decision can complain about the decision to an administrative appeals body, contrary to final administrative decisions which the addressee cannot complain about.
UDT Udtalelse Anvendes til information om generelle retningslinjer for ministeriernes behandling af konkrete sager, der udstedes ved endelig administrativ afgørelse (KEN) eller en afgørelse (AFG). Used for information on general guidelines for the ministries' work on cases that are drafted as a final administrative decision (KEN) or a decision (AFG).
FOUH Udtalelser Folketingets Ombudsmand behandler klager over myndigheders afgørelser og behandling af borgere og/eller sager. Når Ombudsmanden afslutter klagesagen sker det med en udtalelse. Udtalelsen kan indeholde kritik, en henstilling eller oplysning om, at der ikke er grundlag for at udtale kritik/henstille. Statement. The Danish Parliamentary Ombudsman deals with complaints regarding the ministries' decisions and treatment of citizens and/or cases. When the complaint is closed by the Ombudsman a statement is provided. This either states criticism, provides a recommendation or informs that the Ombudsman does not have a reason to state neither about the complaint.
FOUC Opfølgning til udtalelser I en opfølgning til en udtalelse redegør Ombudsmanden for hændelsesforløbet efter udtalelsen og afslutter ofte sagen. Follow-up to a statement. In a follow-up to a statement, the Ombudsman describes the course of events following the statement and often closes the case.
ISPH Inspektionssager En inspektionssag er en sag, hvor Folketingets Ombudsmand inspicerer en offentlig institution eller tjenestesteder, hvor enkeltpersoner opholder sig eller har midlertidig eller fast bolig. Efter inspektionen skriver Ombudsmanden en rapport, der kan indeholde bestemte henstillinger eller kritik. Inspection. An inspection is a case where the Danish Parliamentary Ombudsman examines a public institution or places of employment where individuals are situated either temporarily or permanently. After the inspection the Ombudsman writes a report that either gives certain recommendations or raises criticism.
ISPC Opfølgning til inspektionssager I en opfølgning til en inspektionssag angiver Ombudsmanden, hvorvidt inspektionssagen betragtes som afsluttet, eller om afslutningen afventer afklaring af bestemte anmodninger eller henstillinger fra Ombudsmanden i sagen. Follow-up to an inspection. In a follow-up to an inspection, the Ombudsman describes whether the case is considered closed or whether the closing awaits clarification of certain requests or recommendations given by the Ombudsman.
EDPH Egen drift-projekter En undersøgelse, som Ombudsmanden af egen drift sætter i gang, hvis Ombudsmanden bliver bekendt med forhold, som giver anledning til en nærmere undersøgelse. Hvis Ombudsmanden undervejs i undersøgelsen ikke finder grundlag for at gå videre, stoppes undersøgelsen. Hvis der er grundlag for at gå videre med undersøgelsen, afsluttes den med en udtalelse, der indeholder kritik eller henstilling. Investigation. An investigation initiated by the Ombudsman if he becomes aware of circumstances that need to be examined further. If the Ombudsman during the investigation concludes that there is no need for further investigation, the investigation is ended. If there is a basis for continuing the investigation, the case ends with a statement raising criticism or providing a recommendation.
EDPC Opfølgning til egen drift-projekter I en opfølgning til et egen drift-projekt redegør Ombudsmanden for hændelsesforløbet efter udtalelsen og afslutter ofte sagen. Follow-up to an investigation. In a follow-up to an investigation inititaed by the Ombudsman, the Ombudsman describes the course of events following the statement and often closes the case.
FOR Forordning Øvrig dokumenttype på lovniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an act, that is no longer used.
PLA Plakat Øvrig dokumenttype på lovniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an act, that is no longer used.
DIR Direktiv Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
EBV Eneretsbevilling Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
FSK Forskrifter Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
PTN Patent Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
RES Kongelig resolution Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
RIT Ritual Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
RSC Rescript Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
STD Standard Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
VDT Vedtægter Øvrig dokumenttype på bekendtgørelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
AFT Aftaler Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
ANV Anvisning Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
BET Betingelser Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
BSK Beskrivelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
BST Bestemmelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
FLO Orientering Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
FNO Forretningsorden Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
FTG Fortegnelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
HST Henstilling Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
INS Instruks Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
KND Kundgørelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
MED Meddelelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
NOR Norm Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
ORG Ordning Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
OVK Overenskomst Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
PJE Pjece Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
PKL Protokol Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
PLN Undervisningsplan Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RAP Rapport Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RED Redegørelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
REG Regulativ Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
REM Revisionsmeddelelse Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RGL Regel Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RGM Reglement Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RSU Resum° Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
RTL Retningslinier Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
TBL Tabel Øvrig dokumenttype på cirkulæreskrivelseniveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to an administrative circular letter, that is no longer used.
BKR Registerforskriftsbekendtgørelse Konkret forskrift om registeroprettelse, der typisk er udstedt med hjemmel i den dagældende registerlov. Anvendes ikke længere. Delegated legislation regarding establishment of a register. Usually enacted under the authority of the then current register act. No longer used.
KON Konvention Øvrig dokumenttype på bekendtgørelse (international)-niveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
NOT Noteveksling Øvrig dokumenttype på bekendtgørelse (international)-niveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
TRA Traktat Øvrig dokumenttype på bekendtgørelse (international)-niveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a statutory order, that is no longer used.
KOM Kommentar Øvrig dokumenttype på endelig administrativ afgørelse-niveau, der ikke længere anvendes. Other type of document, corresponding to a final administrative decision, that is no longer used.