Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kgl. Resolution af 12. December 18451)

 

 

Blandede efterretninger

I Anledning af nogle i den senere Tid indtrufne Tilfælde, er det kommet under Spørgsmaal, hvorledes der bliver at forholde med Hensyn til Forsørgelsen af de på Christiansø - der er en militær Plads uden Communalforfatning - fødte Personer, for saavidt de ikke senere have erhvervet et Forsørgelseshjem. Under den herom imellem det Danske Cancelli og Admiralitets- og Commissariats Collegiet indledede Correspondence yttrede sidstnævnte Collegium den anskuelse, at der ikke i de omspurgte Tilfælde kunne påhvile Sø- Etaten nogle Forsørgelsespligt. Det anførtes i denne Henseende, at Kjøbenhavns Fattigvæsen ved en i 1799 indgået Convention1 overtog sig blandt andet Forsørgelsen af "sådanne Fattige, som i Forordn. af 9. Marts 1792 ommeldes at vedkomme Sø-Etaten, de undtagen, som opholde sig på Christiansø", men at Sø-Etaten efter Forordn. af 1792 kun var pligtig at forsørge dens egne Folk og disses Børn, disse sidste dog alene indtil de vare confimerede og kunne komme i Lære eller anden Tjeneste, og den nævnte Undtagelse kunne således formeentligen ikke antages at indbefatte alle de Individer, "som opholde sig på Christiansø", men kun dem, der efter deres Alder og Forfatning var lige med de herværende, hvis Forsørgelse paalaae Etaten. Saadanne paa Fæstningen sig opholdende Individer, som ei vare i Tjenesten eller ved Tjeneste vare blevne pensionsberettigede, maatte altsaa være Sø-Etaten uvedkommende, og deres Forsørgelse paa de Steder, hvor de ved at forlade Fæstningen begive sig hen, foranstaltes paa samme Maade som for andre Tilreisende, der ei maatte kunne paavise noget Sted, hvor de ere forsørgelsesberettigede. Cancelliet skjønnede imidlertid dog ei rettere end at Personer, der ere i det omhandlede Tilfælde, maatte være at forsørge af Sø-Etaten; thi saadanne Personer vilde unægtelig være at henvise til Christiansø eller den Commune, hvoraf samme maatte være en Deel, saafremt ikke bemeldte Fæstning formedelst sit Forhold til Sø-Etaten var undtaget fra de almindelige borgerlige Forbindelser, men da dette er Tilfældet, synes Sø-Etaten at maatte træde i Communens Sted. Ellers vilde der ikke være nogen Commune, hvori slige Individers Trang kunne afhjælpes; thi at de skulde behandles som de, der ere fødte uden for Riget (cfr. Pl. af 28. Dec. 1827), var dog udenfor Anordningernes Indhold og i sig uantageligt, så meget mere som man vist nok på Christiansø vil være berettiget til i Trangstilfælde at henvise de sig der opholdende Personer, som ikke ere i Sø-Etatens Tjeneste eller der ere fødte, eller samme steds have opholdt sig i 5 Aar, til de Communer, hvor de efter de almindelige Anordninger høre hjemme, samt derfra at fordre Godtgjørelse for de på deres interimistiske Understøttelse anvendte Befolkninger, og der vilde opstaae en med Retfærdighed og Billighed uovereensstemmende ulighed, saafremt ikke Landets Fattigcommuner havde en gjensidig Ret med Hensyn til de Personer, som efter de almindelige Regler vilde være Forsørgelsesberettigede paa fornævnte Ø. Ved at henlede det Kgl. Admiralitets- og Commistariats- Collegii Opmærksomhed paa Foranstaaende, tilføiede Cancelliet, at om end det omhandlede ved Anordningerne ikke udtrykkeligt afgjorte Spørgsmaal maatte ansees tvivlsomt, syntes det i al Fald ønskeligt, at Sø-etaten paatog sig den ubetydelige Byrde, hvorom der her kan være Tale, hellere end at der skulde vises Uvillighed imod de Communer, hvor Conflicter af det paagjældende Siags opstaae. Adminiralitets- og Commistariats- Collegiet meddeelte derefter Cancelliet, at Samme efter Omstændighederne Intet vilde have imod, at den Mening, for hvilken Cancelliet havde erklæret sig, blev tagen tilfølge, men at Collegiet dog, da Sø-Etaten i Følge deraf vilde komme til at bære Udgifter, som Collegiet hidtil ikke havde anseet sig beføiet til at paatage sig, maatte ønske, at Cancelliet vilde erhverve Hans Majestæts allerhøjeste Resolution til Regel for fremtiden. I Overensstemmelse hermed har Cancelliet i sagen nedlagt allerunderdanigst Forestilling, hvorefter det har behaget Hans Majestæt ved allerhøjeste Resolution af 12. december 1845 at bifalde den af Cancelliet udviklede Formening, at Forsørgelsen af de paa Christiansø fødte Personer, der ikke senere have erhvervet Forsørgelseshjem andet steds, paalægger Sø-Etaten.

Forsvarsministeriet, den 12. december 1845

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Officielle noter

1) Findes aftrykt. i Kammerherre Brettons Haandbog i Lovgivningen om Fattig Skole- Vei .væsenet S. 25 ff.