Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Landbrugsministeriets cirkulæreskrivelse af 6. december 1955 til landvæsensretter og afvandingskommissioner


Foranlediget af et tvivlsspørgsmål, der var påstået ved en af afvandingskommissionen for Maribo amtsrådskreds behandlet landvindingssag med hensyn til partsfordelingen for fredskovspligtige enge, forespurgte formanden for kommissionen i skrivelse af 8. oktober 1953 landbrugsministeriet, om ministeriet var enig med direktoratet for statsskovbruget i, at bestemmelsen i skovlovens § 6, sidste stk., hvorefter de til fredskove hørende mark-, klit og hedearealer, enge, moser m.v. kun er fritaget for tilplantningspligt, så længe de bevares som sådanne, er at forstå således, at fredskovspligtige enge ikke må anvendes til agerbrug og derfor ikke kan ansættes til takst som agerbrugsjord, selvom arelaerne efter afvanding er forbedrede i en sådan grad, at de kan opdyrkes, og i bekræftende fald om det ikke er muligt at få dette standpunkt modificeret, således at det tillades, at enge, der er forvandlet til markjord, kan anvendes til agerbrug og sættes i takst derefter.

Som svar herpå udtalte landbrugsministeriet i skrivelse af 6. januar 1954, »at de i skovlovens § 6, sidste stk., omhandlede arealer, så længe disse ikke tilplantes, skal bevares i deres hidtidige tilstand, medmindre fredskovspligten hæves i medfør af skovlovens § 5 eller der opnås dispensation i henhold til samme lovs § 7, stk. 2, hvorved bemærkes, at når dispensation i henhold til sidstnævnte bestemmelse kun kan gives for et kort nøje begrænset tidsrum, er dette at forstå i forhold til skovens høje omdriftsalder.

Når et andragende om sådan dispensation motiveres ved ønsket om en mere intensiv dyrkning af de pågældende arealer, kan det forventes imødekommet, medmindre landskabets karakter efter fredningsnævnets skøn hermed på uheldig måde ændres«.

Da der overfor ministeriet er rejst tvivl om det nærmere omfang af sådanne dispensationer, ønsker ministeriet at tilføje, at den omhandlede dispensation til en mere intensiv dyrkning af ubevoksede fredskovspligtige arealer i almindelighed kun kan forventes meddelt, når det drejer sig om arealer uden for fredskoven, og kun hvor det skønnes af overvejende betydning for den pågældende egn. Forsåvidt angår arealer i fredskov vil dispensation kun rent undtagelsesvis kunne forventes meddelt og kun til omdannelse af græsningsarealer.

Landbrugsministeriet vil imidlertid i påkommende tilfælde være villig til overfor kommissionen at udtale sig om mulighederne for og varigheden af en sådan dispensation.

På given foranledning skal man tilføje, at ovennævnte bestemmelse i skovlovens § 6, sidste stk., også omfatter staten tilhørende fredskovspligtige arealer.

Officielle noter

Ingen