Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for stukkatørfaget


Efter indstilling fra stenhugger-, brolægger- og stukkaturfagenes fællesudvalg i lærlingesager fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i stukkatørfaget, og som er bindende for fagets læremestre. -------------

Lærlingen antages til oplæring stukkatør.

Den praktiske uddannelse skal ske i fortsat udvikling og i et sådant tempo, som lærlingens evner tillader.

Uddannelsen omfatter modelarbejde, formning og støbning i gibs og cement.

Det forbeholdes læremesteren i tilfælde af arbejdsledighed eller mangel på det for lærlingens uddannelse passende arbejde midlertidigt at beskæftige lærlingen hos andre stukkatørmestre, dog under læremesterens ansvar for lærlingens uddannelse på det pågældende sted.

Den mester, hos hvem lærlingen måtte blive sat i arbejde af sin læremester, skal opfylde samtlige de i lærlingelovens § 2 fastsatte betingelser for at antage lærlinge.

For så vidt en lærling midlertidigt beskæftiges hos en anden stukkatørmester, skal meddele herom sendes til det faglige udvalg for stukkatørfaget.

Lærlingen skal deltage i den for faget godkendte undervisning på teknisk skole, jfr. lærlingelovens § 13.

Lærlingerådet, den 19. januar 1960.

Jacobi.

/L.B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen