Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.578-1 om udenlandsk valuta til brug i søværnets skibe under ophold i udenlandske havne.


Bilag: Oversigt over div. valutaers seddelstørrelser.

1. Rekvirering af valuta .

Anmodning om tildeling af udenlandsk valuta skal indsendes til/og være Flådestation Københavns Økonomi- og Sekretariatsafdeling (FLS KBH ESA) i hænde senest 14 dage før valutaen ønskes udleveret.

Anmodningen fremsættes på SVN blanket nr. 419 (GF 7540-22-210-4107), der fremsendes til FLS KBH ESA i 3 ekspl. uden følgekrivelse. Eventuelle supplerende bemærkninger/yderligere oplysninger anføres på blankettens bagside.

Valutaen bør normalt anmodes klargjort til afhentning på FLS KBH ESA. Hvis dette undtagelsesvis ikke kan finde sted, påføres blanketten oplysning om den havn, hvor valutaen ønskes afhentet, hvorefter FLS KBH vil meddele, i hvilken bank valutaen kan afhentes. Oplysning om stilling, personnummer og navn på vedkommende, der afhenter valutaen, skal anføres på blanketten.

FLS KBH godkendelse meddeles skibet ved tilbagesendelse af 1 ekspl. af rekvisitionen.

2. Afhentning af valuta .

Skibet lader valutaen afhente i henhold til den godkendte rekvisition. Ved afhentningen skal legitimation (militært identitetskort) medbringes.

Ved modtagelse af valutaen fra FLS KBH medgives kopi af mellemark, der af skibet benyttes som kassebilag, idet valutaens købspris føres til indtægt på konto 9510.0613.

I de tilfælde, hvor skibet af FLS KBH er henvist til at afhente valutaen i en bank, betales valutaen kontant efter den af banken opgivne kurs.

Såfremt skibet på grund af ændrede dispositioner ikke er i stand til at afhente valutaen, som først opgivet, skal dette omgående meddeles FLS KBH ESA.

3. Beløb til fællesudgifter m.v. for værnepligtigt personel .

For værnepligtigt personel kan der under udkommando med flådens skibe, når ophold finder sted i udenlandsk havn, anvendes et beløb pr. mand for hver dag, der tilstås den pågældende frihed for at aflægge besøg i land.

Der kan dog maksimalt ansøges om et beløb svarende til nedsatte dagpenge u/nattillæg (gruppe B) for indtil 2 dage pr. mand pr. uge i hver havn. Beløbet må ikke udbetales den enkelte, men kan anvendes til fællesudflugter/-arrangementer, rundture, besøg og lignende.

Udgiften konteres på konto 3407.3709.

4. Beløb til omveksling .

For befalingsmænd og menige kan der omveksles beløb som følger:

Befalingsmænd.... indtil kr. 400,00 pr. påbegyndt uge i hver havn.

Menige........... indtil kr. 200,00 pr. påbegyndt uge i hver havn.

Herudover medtages valuta til brug for udbetaling af nedsat fast godtgørelse, jf. bestemmelserne herfor i KFF B.16-1981, § 8.

Efter besøgets afslutning kan skibet tilbageveksle besætningens tiloversblevne seddelvaluta.

5. Kursværdi .

Den af FLS KBH ESA/bank anvendte omvekslingskurs, skal anvendes som omregningsgrundlag ved omveksling og ved bogføring af samtlige regnskabsbilag, der modtages i fremmed møntenhed.

Omregning foretages på de enkelte bilag, idet det udenlandske beløb ved bogføringen skal anføres i kassebogens tekstkolonne.

På rekvisitionen omregnes det anslåede forbrug i d.kr. til anden møntenhed ved anvendelse af dagbladenes meddelelser om aktuelle kursværdier. Valutaen skal søges medtaget i en sådan seddelstørrelse (se bilag), at der eventuelt kan foretages udbetaling/omveksling, inden anløb af udenlandsk havn.

For at undgå unødvendigt kurs- og rentetab skal rekvisition af valuta begrænses mest muligt.

6. Betaling for forsyninger, tjenesteydelser m.v.

Betaling for forsyninger, teknisk assistance, stations- og havneassistance, lodsassistance, læge- og tandlægehjælp m.v. skal så vidt muligt finde sted, før den udenlandske havn forlades.

I de tilfælde, hvor det må forudses, at afregning ikke umiddelbart kan arrangeres, skal den lokale myndighed eller leverandør anmodes om at tilsende regningskrav direkte til skibet under sædvanlig adresse. Er forbindelsesofficer eller lignende til rådighed, vil han være at underrette om denne fremgangsmåde.

Ved modtagelse af således tilsendt regning kontrollerer og attesterer skibet denne efter de almindelige regler herom, og foretager direkte betaling ved girering fra skibets postgirokonto til leverandøren eller myndigheden i udlandet, når beløbet omregnet til danske kroner ikke overstiger kr. 25.000,00 (jf. dog nedennævnte undtagelse).

Overstiger beløbet kr. 25.000,00 fremsendes den kontrollerede og attesterede faktura eller regning til FLS KBH til betaling.

Anvendes postgirokontoen ved betaling til udlandet henvises til den af Postgirokontoret til enhver tid gældende »Vejledning i brugen af postgiro«, der er medgivet skibene i FLS KBH PUB 581-502.

I følgende tilfælde foretages ikke betaling ved skibets foranstaltng, uanset om beløbets størrelse eventuelt er under kr. 25.000,00:

 

  - Ved leverance af drivmidler og smøremidler, hvor fakturaen m.v. 

   i kontrolleret og attesteret stand vil være at indsende til 

   Søværnets Materielkommando (SMK) til betaling. Efter modtagelse 

   af leverancen underrettes SMK pr. signal om modtaget mængde samt 

   pris. 

  - Regninger for passage af Kielerkanalen skal af de tyske 

    myndigheder tilsendes FLS KBH direkte. Hvis en sådan regning 

    undtagelsesvis skulle blive tilsendt skibet, indsendes den i 

    kontrolleret og attesteret stand til FLS KBH, hvorfra betaling 

    vil foregå. 

7. Aflevering af restvaluta .

Efter endt togt tilbageleveres tiloversbleven valuta til FLS KBH ESA, der udfærdiger mellemark på den modtagne restvaluta til omvekslingskurs (den i pkt. 3. anvendte). Mellemarket benyttes som kassebilag, og beløbet føres af skibet til udgift på konto 9510.0613.

Restvalutaen kan undtagelsesvis sælges til bank. Kursdifferencer samt omkostninger i øvrigt ved køb og salg af valuta føres i skibets regnskab på konto 3407.91.

8. Anmodning om valuta i tilfælde af afgang fra dansk havn med kort varsel.

I tilfælde af afgang til udenlandsk havn med så kort varsel, at den normale anmodningsprocedure ikke kan benyttes (f.eks. isforlægning), kan valuta rekvireres pr. signal/ved telefonisk anmodning til FLS KBH ESA (bogholderiet). En sådan anmodning skal følges op af en indsendelse af SVN blanket nr. 419.

Ved anmodningen oplyses følgende:

 

  a. Det ønskede beløbs størrelse i udenlandsk valuta. 

  b. Seddelspecifikation. 

  c. Hvor, valutaen ønskes klargjort til afhentning. 

  d. Stilling, personnummer og navn på vedkommende, der afhenter 

    valutaen. 

OVENSTÅENDE FREMGANGSMÅDE MÅ KUN BENYTTES I UNDTAGELSESTILFÆLDE.

9. Forlænget ophold i udenlandsk havn .

Såfremt opholdet i den udenlandske havn eventuelt forlænges, således at den medgivne valuta ikke kan dække skibets behov, kan ekstra valuta undtagelsesvis indkøbes i lokal bank mod kontant betaling - (checks må ikke anvendes ifølge gældende bestemmelser), idet der om fornødent søges assistance ved den/det lokale danske ambassade, gesandtskab eller konsulat.

I det tilfælde, hvor skibet ikke måtte have midler til rådighed for indkøb af ekstra valuta, meddeles det FLS KBH ESA, hvor stort et beløb, der er behov for, og af hvilken bank beløbet ønskes udbetalt, hvorefter FLS KBH ESA vil foranstalte beløbet udbetalt. Eventuel mulighed for at få overført valuta fra et andet af søværnets skibe i samme havn skal udnyttes, før ovennævnte fremgangsmåde anvendes. Anskaffelse af ekstra valuta skal ikke følges op af indsendelse af blanket nr. 419, medmindre der indkøbes valuta til brug til fællesudgifter (jf. pkt. 3.).

10. Diverse .

For visse lande gælder særlige valutabestemmelser: .

Island .

Valuta medbringes ikke. Behov opgives på sædvanlig blanket til FLS KBH, som gennem Forsvarsministeriet foranlediger beløbet anvist til den stedlige danske repræsentation, hvor valutaen modtages ved ankomst. Restvaluta skal afleveres samme sted før afgang fra islandsk havn, hvorfor omveksling af besætningens restbeholdning skal være foretaget forinden.

Østeuropæiske lande .

Valutabehov opgives på sædvanlig blanket i US-dollars, da såvel ind- som udførsel af disse landes valutaer ifølge gældende valutabestemmelser er forbudt.

Omveksling til pågældende lands valuta må foretages ved skibets foranstaltning efter ankomst til det pågældende land. Samtidig hermed skal der til brug ved den senere tilbageveksling sikres dokumentation for, at omveksling af dollar har fundet sted.

Forinden landet forlades må restbeholdningen omveksles til dollar eller eventuelt en anden til d.kr. konvertibel valuta. Det må overfor besætningen understreges, at eventuel restvaluta må indbetales til skibets kasse, forinden skibet foretager tilbageveksling af restbeholdningen. Restvaluta, der ikke er omvekslet forinden havn forlades, vil ikke være at omveksle.

E.B.

A.H.CHRISTENSEN

generalmajor

Chef for Økonomistaben

 

 Fordeling: 

 Standardfordeling i SVN (340) 

 + HRFV         (250) 

 Rigsrevisionen 19.kt.   (2) 

 FMK PUBSEK        (50) 

 Internt i FKO      (142) 

 BILAG 

 Oversigt over diverse valutaers seddelstørrelser. 

 LAND      MØNTENHED  SEDDELSTØRRELSE 

 Belgien    Franc    20/50/100/500/1000/5000 

 Canada     Dollar   1/5/10/20/50/100/1000 

 England    Pound    1/5/10/20/50 

 Finland    Mark    5/10/50/100 

 Frankrig    Franc    10/50/100/500 

 Grækenland   Drachma   50/100/(500)/(1000) 

 Holland    Gylden   5/10/25/100/1000 

 Irland     Pound    1/5/10/20/50/100 

 Island     Kroner   10/50/100/500 

 Italien    Lire    500/1000/5000/10000/(50000)/(100000) 

 Norge     Kroner   10/50/100/(500)/(1000) 

 Polen     Zloty    100/500/1000 

 Portugal    Escudos   20/50/100/500/1000 

 Spanien    Pesetas   100/500/1000 

 Sverige    Kroner   5/10/50/100/(1000) 

 Vesttyskland  Mark    5/10/20/50/100/500/1000 

 USA      Dollar   1/5/10/20/50/100 

 USSR      Rubel    1/3/5/10/25/50/100 

Seddelstørrelser, der står i parentes må ikke medtages, da omvekslingskursen ved hjemkomst er lavere end den noterede kurs.

Officielle noter

Ingen