Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Reglement for færdsel og fiskeri i Hald sø.


I medfør af Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 19. april 1972 om almenhedens færdsel og ophold i skove, § 10, stk. 3 og § 12, stk. 2, fastsættes herved følgende regler for offentlighedens færdsel m.v. på og fiskeri i Hald Sø.

Færdsel m.v.

Publikum skal udvise sømmelig og stilfærdig adfærd. Sejlads og færdsel i rørbræmmer og nær disse samt i bugten nord for Hald Ruin er ikke tilladt. Landgang på bredden må kun ske, hvor det ikke generer vegetation og fugleliv. Motor må ikke benyttes.

Færdsel på søen sker på eget ansvar. Skovvæsenet påtager sig intet ansvar i tilfælde af tyveri, hærværk eller anden skade, som måtte overgå både i søen.

På is må færdsel kun ske, når det ved opslag er tilkendegivet, at isen er sikker.

Private både.

Anvendelse af privat båd og andre fartøjer må kun ske efter særlig overenskomst med skovdistriktet og mod betaling af den fastsatte afgift.

Båden skal være forsynet med et af distriktet udleveret nummer anbragt synligt udvendigt i bådens agterstavn.

Båden må kun fortøjes og ophales på det af distriktet anviste sted. Etablering af bådebro eller lignende må kun ske, hvis det er strengt nødvendigt og efter skriftlig tilladelse fra skovdistriktet i det enkelte tilfælde.

Udlån af båden er tilladt i rimeligt omfang, men udleje samt udlån i tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed er ikke tilladt.

Fiskeri.

Fiskeri forudsætter løsning af fiskekort, der udstedes af Viborg Skovdistrikt. Kortet skal medbringes under fiskeri, og på forlangende forevises skovvæsenets personale; kortet udstedes på navn og må ikke overdrages til andre. For børn under 15 år kræves dog ikke fiskekort.

Udover ferskvandsfiskerilovens bestemmelser gælder:

Fiskeri fra bredden er forbudt. Dog må børn under 15 år fiske fra det særligt afmærkede område af parken ved Hald Hovedgård.

Fangst af ål er forbudt.

Hver fisker må højst anvende 2 snører samtidig.

Vod, net, garn, ruser og andre selvfiskende redskaber må ikke anvendes.

Fiskeri indenfor en radius af 100 m fra udmundingen af Dollerup Bæk, Gelbækken og Mostmøllebæk er forbudt.

Dette reglement træder i kraft den 1. april 1980. Fra samme dato ophæves »Reglement for offentlighedens færdsel m.v. på og fiskeri i Hald Sø af 28.6.1974.«

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen