Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del modist

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid:  0        1       2  2 1/4 år 

         !----!------------!----!--------!----!-----! 

         K10    V42  K10  V24   K10 V13 

         !----!------------!----!--------!----!-----! 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som modist i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Modistfagenes Fællesudvalg,

H.C. Andersens Boulevard 48,

1553 København V.

Tlf. (01) 12 17 08

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene, Amagertorv 14, 1160 København K. Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- erhvervsinformation

- design, herunder personanalyse

- modestudier og modelkomposition

- maskinbetjening, modistfagets specialmaskiner

- kendskab til de materialer, der anvendes ved fremstilling af hatte og huer

- fagteknik. Heri indgår indlæring i grundlæggende færdigheder i hånd- og maskinsyning, formning og presning ved forarbejdning af stof-, filt-, strå- og pelshatte. Endvidere kopiering efter journal og efter bunden opgave samt fremstilling af teater- og fantasihatte.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner:

Kursusinformation.

Design, herunder personanalyse, modestudier og modelkomposition.

Maskinbetjening.

Materialelære.

Fagteknik, herunder detailøvelser, forme, filthatte, mønstertagning, stofhatte og pelshatte.

2. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner:

Fagteknik, pelshatte, filthatte, stråhatte, stofhatte og brudehatte. Arbejdsform, kopiering efter bunden model.

Endvidere sigter undervisningen på at stabilisere elevens tidligere opnåede viden og færdigheder i 1. skoleophold samt i det mellemliggende praktikophold.

3. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner:

Fagteknik, herunder teater- og fantasihatte, pelshatte, kopiering efter journal, kopiering efter bunden model, stofhatte og fri opgave. Herudover udfører eleven forskellige opgaver i relation til det tidligere indlærte.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- Fremstilling af stof-, strå- og pelshatte

- kopiering efter journal og efter model

- fremstilling af fantasihatte.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene, den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, den 1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen