Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Regulativ for foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg, svin og høns (* 1)


Tuberkuløs infektion hos kvæg og svin kan ske med tuberkelbakterier af såvel den bovine som den aviære og den humane type. Hos kvæget kommer i differentialdiagnostisk henseende også paratuberkulosen i betragtning. Den tuberkuløse infektion hos høns sker kun med den aviære type.

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 175 af 5. juni 1959 fastsættes herved følgende bestemmelser:

I. Almindelige bestemmelser

§ 1. Til foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg, svin og høns må dyrlægerne kun anvende tuberkulin, der udleveres fra Statens veterinære Serumlaboratorium.

Stk. 2. Fra Statens veterinære Serumlaboratorium udleveres til den i stk. 1 omhandlede anvendelse:

Bovint tuberkulin til intrakutan anvendelse og aviært tuberkulin til intrakutan anvendelse.

Stk. 3. Tuberkulin, der ikke udleveres vederlagsfrit i henhold til bestemmelserne i landbrugsministeriets bekendtgørelse af 1. juli 1980 om kontrol med kvægtuberkulose, skal betales med den af landbrugsministeriet fastsatte udleveringspris.

Stk. 4. Tuberkulin må ikke udleveres fra Statens veterinære Serumlaboratorium til andre end dyrlæger. En dyrlæge kan overdrage tuberkulin til andre dyrlæger, men må ikke udlevere det til andre personer.

Stk. 5. Det fra Statens veterinære Serumlaboratorium modtagne tuberkulin skal benyttes i den tilstand, hvori det modtages.

Stk. 6. Tuberkulinet skal opbevares i køleskab ved 2 grader - 8 grader C. og kan anvendes indtil den på hætteglasset angivne udløbsdato. Har hætteglassets gummiprop været gennemstukket, må tuberkulinet kun benyttes, hvis det vedvarende er ganske klart, og inden udløbsdatoen.

Stk. 7. Tuberkulinsprøjter og kanyler skal være renset og desinficeret før anvendelsen. Bruges ved dobbeltprøve undtagelsesvis samme sprøjte og kanyle til begge tuberkulinerne, skal såvel sprøjte som kanyle omhyggeligt rengøres (f.eks. ved udskylning med flere hold rent vand) før skift fra det ene til det andet tuberkulin, således at en selv nok så ringe sammenblanding af tuberkulinerne med sikkerhed undgås. Opsugningen af tuberkulinopløsningen skal foregå direkte fra hætteglasset.

§ 2. Tuberkulinprøver på kvæg, svin og høns skal foretages efter den intrakutane metode, og kan foretages som enkeltprøver eller dobbeltprøver. Ved en enkeltprøve forstås en tuberkulinprøve foretaget med et enkelt tuberkulin (aviært eller bovint). Ved en dobbeltprøve forstås en tuberkulinprøve foretaget med aviært og bovint tuberkulin samtidigt.

Stk. 2. For kvægets vedkommende skal dyrlægen inden prøvens påbegyndelse overbevise sig om, at dyrene er mærket på en sådan måde, at de med sikkerhed kan identificeres. Er mærkningen mangelfuld, skal dyrlægen drage omsorg for fornøden supplering af dyrenes mærkning, således at denne er synlig i mindst 14 dage.

Stk. 3. Ved bedømmelsen af udfaldet af tuberkulinprøver må dyrlægen ikke ensidigt hæfte sig ved prøvens resultat, men skal også tage hensyn til det enkelte dyrs og vedkommende besætnings hele tilstand i klinisk henseende. Kan de prøvede dyr ikke bedømmes som fri for bovin tuberkulose, skal dyrlægen på målelisten angive, om der ved almindelig klinisk undersøgelse i øvrigt er tegn på tuberkulose hos dyrene, og om der dyrlægen bekendt er muligheder for tuberkuløs smitte på ejendommen (tuberkuløs hønsebesætning, tuberkuløs person o.lign.).

II. Tuberkulinprøver på kvæg

§ 3. Ved intrakutan tuberkulinprøve på kvæg skal injiceres 1/10 ml tuberkulin.

Stk. 2. Injektionen skal foretages i huden enten på boven eller lige foran denne. Hårene afklippes tæt i en udstrækning af 2 x 5 cm, hvorefter stedet om fornødent afgnides med tørt vat eller gaze. Hvis hudpartiet viser sygelige forandringer eller ved klipningen er blevet såret, selv i ganske ringe grad, må injektionen ikke foretages på dette sted, men der skal vælges et andet injektionssted, mindst en håndsbredde fjernet fra det første. Barbering, afvaskning eller desinfektion af injektionsstedet må ikke foretages. Kanylen skal være renset og desinficeret umiddelbart før brugen og skal om fornødent før hver injektion aftørres med vat.

Stk. 3. Det klippede hudparti løftes derefter frem til en fold, og dennes tykkelse aflæses ved hjælp af et skydemål. Ved måleapparatets anlæggelse skal det påses, at kæberne slutter fast om hudfolden uden at presses ind i huden.

Stk. 4. Injektionen foretages derefter i midten af det målte hudparti, idet kanylen omtrent parallelt med hudens overflade føres ind i læderhudens dybere lag. Er injektionen foretaget på rette måde, føles en lille fortykkelse i huden, når man med fingeren stryger let hen over stedet. Kun i tilfælde, hvor huden er meget tyk (tyre), kan fortykkelsen være utydelig. Kan fortykkelsen (infiltrationen) ikke føles, er tuberkulinet ikke anbragt intrakutant, og en ny injektion skal derefter foretages på rette måde i et hudparti, der ligger mindst en håndsbreddes afstand fra det første injektionssted. Har der således måttet foretages 2 tuberkulininjektioner, skal dyret mærkes på særlig måde, og ved bedømmelsen af tuberkulinprøven skal der udvises særlig påpasselighed.

Stk. 5. Når det drejer sig om tuberkulinprøve på en besætning, der må antages at have været udsat for smittepåvirkning fra tuberkuløst fjerkræ, eller i hvilken paratuberkulose forekommer, kan dyrlægen, i det omfang han finder det fornødent, straks udføre prøven som dobbeltprøve, jfr. § 2, stk. 1. De to slags tuberkuliner skal injiceres på tilsvarende steder, det bovine på dyrets venstre, det aviære på dyrets højre side.

Stk. 6. Ca. 72 timer efter injektionen skal injektionsstedet (-stederne) undersøges for hævelse og ømhed, hvorefter hudfoldens tykkelse måles som angivet i stk. 3. Ved anbringelse af måleapparatet skal det påses, at dets kæber slutter fast til huden, men ikke trykkes ind i den muligt tilstedeværende hævelse.

Ved omprøver i visse tilfælde, se § 4, stk. 3, a, aflæses prøven efter 48 timer.

Stk. 7. Hudtykkelsen skal ved alle målinger aflæses, forinden måleapparatet fjernes fra hudfolden. Tallene skal straks noteres på målelisten.

Stk. 8. Forskellen mellem den før injektionen fundne hudtykkelse, målt i mm med en nøjagtighed af 0,5 mm (NB! ikke 0,1 mm!) og det tilsvarende højeste tal aflæst ved målingerne efter injektionen, benævnes »reaktionstallet«.

Stk. 9. Til målingerne må kun benyttes apparater, der er godkendt af veterinærdirektoratet.

§ 4. a. Som negativ reaktion bedømmes:

Kun lokal hævelse med en forøgelse af hudens tykkelse på ikke over 2 mm og uden kliniske tegn som ødem, eksudation, nekrose, smerte eller betændelsesreaktion i regionale lymfekar og lymfekirtler.

b. Som positiv reaktion bedømmes:

Forøgelse af hudens tykkelse på over 2 mm eller kliniske tegn som i stk. 1, a, anført.

Stk. 2. Findes ved en enkeltprøve foretaget med bovint tuberkulin et reaktionstal på over 2,0 mm, samt i alle tilfælde, hvor der er kliniske tegn som i stk. 1, bør omprøve (dobbeltprøve) straks foretages.

Stk. 3. a. Den i stk. 2 nævnte omprøve skal så vidt muligt foretages i umiddelbar tilknytning til den indledende tuberkulinprøves aflæsning. Omprøven aflæses ca. 48 timer efter tuberkulininjektionen.

Kan omprøven ikke foretages i tilslutning til den indledende tuberkulinprøves aflæsning, skal den foretages således, at der er mindst 42 og højst 60 dage mellem injektionerne. I dette tilfælde aflæses omprøven ca. 72 timer efter tuberkulininjektionen.

b. Såfremt reaktionstallet for det aviære tuberkulin ved en omprøve eller ved en prøve straks udført som dobbeltprøve, jfr. § 3, stk. 5, er større end for det bovine tuberkulin, er dyrlægen berettiget til at antage, at der ikke foreligger en bovin infektion, uanset en positiv bovin reaktion, jfr. § 4, stk. 1 b. Dyrene benævnes da som »aviære reagenter«. Målelisten skal dog sendes til kredsdyrlægen, som foretager den endelige bedømmelse. Dyr, der alene har en positiv aviær reaktion, benævnes også »aviære reagenter«. Målelisten skal i disse tilfælde ikke sendes til kredsdyrlægen.

c. Flere tuberkulinprøver på samme dyr (enkeltprøve eller dobbeltprøve) skal foretages således at der er mindst 42 dage mellem injektionerne, jfr. også pkt. a.

III. Tuberkulinprøver på svin

§ 5. Tuberkulinprøver skal foretages efter den intrakutane metode og skal altid udføres som dobbeltprøver, jfr. § 2, stk. 1, og på følgende måde: Den løse hud bagtil på ørets grund i nærheden af dettes mediale rand tørres af med tørt vat eller gaze. Uden måling af huden foretages dernæst injektion af 0,1 ml bovint henholdsvis aviært tuberkulin i læderhuden. Det bovine tuberkulin skal injiceres bag venstre øre og det aviære bag højre øre. Når injektionen er udført nøjagtigt, skal man kunne føle en fortykkelse som en lille ært. Eftersyn uden måling foretages efter ca. 72 timers forløb.

Stk. 2. Som positiv reaktion regnes enhver større eller mindre, pølseformet eller rundagtig ødematøs hævelse. En ubetydelig, flad hævelse kan ikke regnes for positiv reaktion.

IV. Tuberkulinprøver på høns

§ 6. Til tuberkulinprøver på høns skal anvendes aviært tuberkulin. Til injektionen, der bedst foretages i den ene hagelaps rand eller undtagelsesvis i den ene side af kammen, skal anvendes en særlig fin kanyle. Injektionen skal foretages i hudens overfladiske lag. Den injicerede mængde tuberkulin vil på grund af vævets modstand som regel ikke udgøre mere end ca. 0,05 ml. Såfremt injektionen er rigtigt udført, efterlader den dog straks en bleg knude på størrelse af indtil en halv ært.

Stk. 2. Hønsene skal undersøges efter 24 timers forløb samt for de dyrs vedkommende, der ikke på dette tidspunkt viser reaktion, igen 24 timer senere. Reaktionen viser sig ved en ødematøs hævelse af den pågældende hagelap, hvilken hævelse i reglen med lethed kan ses. I tvivlsomme tilfælde bør lappens tykkelse måles. En fortykkelse af 0,8 mm sammenlignet med den anden hagelap betragtes som positiv reaktion.

§ 7. Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 1986, og samtidigt ophæves regulativ af 16. oktober 1974 for foretagelse af tuberkulinprøver på kvæg, svin og høns.

Veterinærdirektoratet, den 17. juli 1986

Erik Stougaard

Redaktionel note
  • På regulativets titelblad er anført datoen 01101986
  • (* 1) Særlige noter: