Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget SPANSK niveau III på kursus til højere handelseksamen og i basisuddannelsen i de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet


FORMÅL

Formålet med undervisningsfaget SPANSK er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på spansk inden for emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte spansksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på spansk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag

MÅL

Målet er:

- at eleverne kan forstå mindre kompliceret tale og skriftsprog i forskelligartede sprogsituationer

- at eleverne kan udtrykke sig selvstændigt i forskelligartede sprogsituationer i et mindre kompliceret tale- og skriftsprog om almene og kommercielle emner

- at eleverne kan dokumentere kendskab til erhvervsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold i spansktalende områder.

INDHOLD

Der behandles områder inden for emnekredsene individ, samfund og erhvervsliv såsom generationsforhold, kulturforskelle mellem Danmark og de spansktalende lande, sociale forhold, beskæftigelse og erhvervsstrukturer.

I undervisningen anvendes et alsidigt materiale såsom tekster inden for skønlitteratur og/eller sagprosa, billeder, film, lyd- og videobånd samt sange.

Det behandlede materiale skal afspejle forhold i Spanien og i et eller flere spansktalende lande.

Der veksles mellem intensiv og ekstensiv læsning.

Ved behandlingen af emnerne inddrages viden og færdigheder fra andre fag i størst muligt omfang.

Sprogfærdigheder

Der arbejdes med disciplinerne lytte/forstå, læse, tale og skrive.

Lytteforståelse

opøves gennem lytteøvelser med mindre kompliceret, autentisk spansk tale. Eleverne dokumenterer forståelsen af indholdet gennem varierede opgaver.

Læseforståelse

opøves gennem læsning af mindre komplicerede tekster inden for skønlitteratur og/eller sagprosa. Forståelsen dokumenteres gennem varierede opgaver.

Talefærdighed

opøves gennem:

A. Samtaler

Disse tager udgangspunkt i tekster, billeder, film samt lyd- og videobånd. Eleverne skal selvstændigt kunne beskrive ting og/eller personer og handlingsforløb samt begrunde egne udsagn.

B. Situative dialoger

Disse tjener til at opøve elevernes evne til at bruge sproget spontant i forskelligartede situationer, hvor eleverne optræder i roller som f.eks. turist, kunde og forretningsmand.

Skrivefærdighed

Trænes gennem varierede øvelser, herunder mindre komplicerede selvstændige formuleringer, inden for alment og kommercielt sprog.

Sprogfunktioner

Følgende basisstrukturer indlæres:

- fremsættende sætninger

- nægtende sætninger

- spørgende sætninger

I undervisningsforløbet fokuseres der på følgende grammatiske begreber, som forekommer i mindre kompliceret alment sprog samt i ukompliceret kommercielt sprog:

1. Udsagnsord i nutid, førnutid og datider i handleform og lideform samt bydeformer

2. Navneord

3. Stedord

4. Tillægsord

5. Biord

6. Tids-, steds- og mådesangivelser

7. Spørgeord

8. Talord, klokkeslet/dato

Indlæringen af semantik, syntaks og morfologi er ikke et mål i sig selv, men inddrages i et sådant omfang, at den sproglige korrekthed, der er nødvendig for udviklingen af elevernes kommunikative kompetence, øges.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus til højere handelseksamen og efg-basisuddannelsen i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen