Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget SPANSK niveau IV på kursus til højere handelseksamen


Formål

Formålet med undervisningsfaget spansk er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på spansk inden for emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for spillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte spansksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på spansk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag

Mål

Målet er:

- at eleverne kan forstå rimeligt nuanceret tale- og skriftsprog

- at eleverne kan udtrykke sig selvstændigt i forskelligartede sprogsituationer i et rimelig nuanceret tale- og skriftsprog

- at eleverne kan dokumentere dybere kendskab til erhvervsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold i spansktalende områder.

Indhold

Der behandles et repræsentativt udsnit af områder inden for emnekredsene individ, samfund og erhvervsliv.

Disse omfatter emner såsom samlivsformer, kulturforskelle mellem Danmark og de spansktalende lande, sociale forhold, historiske og befolkningsmæssige forhold, beskæftigelse, erhvervsstrukturer, import/eksport og aktuelt stof.

I undervisningen anvendes et alsidigt materiale såsom tekster inden for moderne skønlitteratur og sagprosa, film, lyd- og videobånd.

Det behandlede materiale skal afspejle forhold i Spanien og i mindst to andre spansktalende lande.

Der veksles mellem intensiv og ekstensiv læsning.

Ved behandlingen af emnerne inddrages viden og færdigheder fra andre fag.

I undervisningsforløbet indgår temalæsning, der tager udgangspunkt i et fælles behandlet materiale. Eleverne arbejder selvstændigt enkeltvis eller i grupper med emner, der belyser forskellige aspekter af dette tema.

Sprogfærdigheder

Der arbejdes med disciplinerne lytte/forstå, læse, tale og skrive.

Lytteforståelse

---------------

opøves gennem lytteøvelser med rimelig nuanceret, autentisk spansk tale. Eleverne dokumenterer forståelsen af indholdet gennem forskelligartede opgaver.

Læseforståelse

--------------

opøves gennem læsning af sværere tekster inden for moderne skønlitteratur og sagprosa. Forståelsen dokumenteres gennem forskelligartede opgaver.

Talefærdighed

-------------

opøves gennem samtaler, elevforedrag, interviews og rollespil.

Eleverne skal kunne referere, beskrive, kommentere og argumentere, samtidig med at evnen til at bruge sproget spontant styrkes.

Skrivefærdighed

---------------

trænes gennem varierede øvelser, herunder selvstændige formuleringer inden for alment og kommercielt sprog herunder forretningsbreve

Sprogfunktioner

I undervisningsforløbet fokuseres på følgende grammatiske begreber:

- udsagnsord: indikativ- og konjunktivformer af nutid og førnutid; indikativformer af fremtid, konditionalis og datider; bekræftende og nægtende bydeformer

- brugen af konjunktiv i genstandssætninger efter udtryk for vilje, følelse, nægtende udsagn og tvivl samt i que-sætninger efter upersonlige udtryk; desuden i bindeordsbisætninger, der udtrykker tid, betingelse og hensigt.

Indlæringen af semantik, syntaks og morfologi er ikke et mål i sig selv, men inddrages i et sådant omfang, at elevernes lingvistiske og kommunikative kompetence øges.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen