Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget METODESTYRING I ved teknonomkursus


Timetal: 60 timer.

Formål:

Det er formålet med faget metodestyring I:

- at give deltagerne et sådant kendskab til metodestyringens hjælpemidler og metoder at de vil være i sand til at medvirke hensigtsmæssigt i metodestyringsarbejde. Med hensigtmæssig medvirken forstås at deltagerne er i stand til at beskrive forskellige arbejdsmetoder, at vælge velegnede hjælpemidler og metoder til analyse og udvikling af arbejdsmetoder, samt kunne vælge den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode blandt en række alternativer.

- at give deltagerne en sådan forståelse for sammenhængen mellem en virksomheds forskellige funktioner at metodestyringsarbejdet kan ske på en sådan måde at virksomhedens produktivitet på personer, maskiner m.v., udvikler sig bedst muligt i forhold til ændringer i virksomhedens interne og eksterne forhold.

- at give deltagerne et sådan kendskab til lønfastsættelsesspørgsmål og lønsystemer at de vil kunne vurdere et lønfastsættelsessystem i relation til et konkret metodestyringsarbejde.

- at give deltagerne et sådant kendskab til de socialpsykologiske årsager der kan ligge bag modstand mod tekniske forandringer at de vil kunne medvirke til at sådanne modstande reduceres mest muligt.

 

 Indhold og omfang:         vejledende antal timer 

 1. Introduktion                 2 

 2. Metodestyringens formål og relationer    6 

 3. Karakteristik af arbejdsopgaver og 

  arbejdspladsen                6 

 4. Analyse og udvikling af arbejdsopgaver   18 

 5. Valg af metode                4 

 6. Tidsfastsættelse              16 

 7. Lønsystemer og lønfastsættelse        8 

 ------------------------------------------------------------ 

  Ialt:                    60 timer 

Vægtning: A. Eleven skal være orienteret om emnet. B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. INTRODUKTION 1.1 Præsentation af lærer og deltagere 1.2 Gennemgang af læreplan 1.3 Fagets undervisningsformer

Mål:

Formålet med præsentationen af lærer og deltagere er at skabe et godt samarbejdsgrundlag for de arbejdsopgaver holdet skal udføre sammen i løbet af kurset. Der bør heri ses en parallel til samarbejdet i forbindelse med metodestyringsarbejdet i praksis.

Formålet med gennemgang af læreplanen er at redegøre for, og pege på sammenhænge mellem fagets overordnede formål, delmål, indhold og opbygning. Der bør samtidig redegøres for fagets relationer til andre fag.

Formålet med at redegøre for og drøfte fagets undervisningsformer er at få deltagerne til at forstå betydningen af at de aktivt medvirker ved at inddrage egne erfaringer og eksempler i undervisningen.

2. Metodestyringens formål og relationer 2.1 Metodestyringens formål - begrebet produktivitet 2.2 Samspillet mellem metodestyring og virksomhedens øvrige funktioner. 2.3 Metodestyringens organisatoriske placering. 2.4 Metodestyringens opgaver. 2.5 Modstand mod forandringer. 2.5.1 Personlige faktorer 2.5.2 Økonomiske faktorer 2.5.3 Samarbejdsmæssige faktorer

Mål:

Deltagerne skal have kendskab til og kunne gøre rede for metodestyringsfunktionens overordnede formål, samt hvordan dette, gennem delmål, hænger sammen med metodestyringens forskellige opgaver.

Deltagerne skal i relation til ovenstående kunne redegøre for metodestyringens sammenhæng med andre funktioner i virksomheden, samt på basis heraf, kunne vurdere forskellige organisatoriske placeringer af metodestyringen i en virksomhed.

Deltagerne skal have forståelse for og kendskab til de årsagsfaktorer der kan ligge bag modstand mod forandringer, således at deltagerne overalt i det praktiske metodearbejde tager hensyn til disse faktorer og derigennem medvirker til at fjerne eller reducere denne modstand.

3. Karakteristik af arbejdsopgaver og arbejdspladsen 3.1 Arbejdsmiljøloven 3.2 Sikkerhedsarbejde i relation til metodestyring 3.3 Ergonomi 3.4 Automatisation

Mål:

Deltagerne skal have kendskab til hensigten med arbejdsmiljøloven og dens ansvarsbestemmelser.

Deltagerne skal have forståelse for og kunne vurdere sammenhængen mellem udformningen af nye metoder og arbejdsmiljøet.

Deltagerne skal have kendskab til de væsentligste faktorer i ergonomien og kunne bedømme de faktorer, ved ny teknologi, der kan have indvirkning på arbejdsmiljøet, såvel som på produktionen.

4. Analyse og udvikling af arbejdsopgaver 4.1 Funktionsomkostningsanalyse 4.1.1 Brainstorming 4.1.2 Værdianalyse

4.2 Procesanalyser 4.2.1 Procesoversigt 4.2.2 Procesdiagram 4.2.3 Procesvejdiagram

4.3 Operationsanalyser 4.3.1 Operationsbeskrivelse 4.3.2 Beskæftigelsesdiagram 4.3.3 Højre- venstrehåndsdiagram 4.3.4 Elementtidssystemer 4.3.5 Arbejdspladsindretning

Mål:

Deltagerne skal kende og kunne anvende funktionsomkostningsanalyseteknikken.

Deltagerne skal kende og kunne anvende forskellige proces- og operationsanalyseteknikker og hjælpemidler.

Deltagerne skal kende og kunne anvende bevægelsesøkonomiske grundregler som grundlag for opbygning af en korrekt arbejdsplads.

5. Valg af metoder 5.1 Økonomiske faktorer 5.2 Andre faktorer

Mål:

Deltagerne skal have forståelse for økonomien i nye metoder.

Deltagerne skal kende begrænsningerne i eller forudsætningerne for anvendelse af beregningsmetoderne.

Deltagerne skal kunne anvende enkle beregningsmetoder til sammenligning mellem alternative metodeforslag.

6. Tidsfastsættelse

6.1 Tidsstudiernes grundlag og formål 6.1.1 Behov for tidsfastsættelse 6.1.2 Variationer i tidsforbruget 6.1.3 lndlæring 6.1.4 Arbejdstaktvurdering 6.1.5 Arbejdstidens opdeling

6.2 Tidsfastsættelsesmetoder 6.2.1 Operationstidsstudier 6.2.2 Frekvensstudier 6.2.3 GTT-studier 6.2.4 Tidsformler 6.2.5 Regressionsanalyse 6.2.6 Statistiske metoder og EDB

Mål:

Deltagerne skal have kendskab til og kunne forklare de behov der er for tidsfastsættelse samt herudfra kunne redegøre for kravene til tidsfastsættelsens nøjagtighed.

Deltagerne skal have opnået kendskab til de væsentligste faktorer der indvirker på tidsforbruget for en arbejdsopgave, samt til hvordan disse faktorers indflydelse kan måles eller vejes.

Deltagerne skal have kendskab til de definitioner og sammenhænge der knytter sig til arbejdstidens opdeling.

Deltagerne skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til en række tidsfastsættelsesmetoder.

Deltagerne skal have stiftet bekendtskab med og kunne gøre rede for anvendelsesmulighederne for statistiske metoder og EDB i forbindelse med tidsfastsættelse.

7. Lønsystemer og lønfastsættelse

7.1 Grundlæggende principper

7.2 Arbejdsvurdering

7.3 Meritvurdering

7.4 Præstationsmåling

7.5 Tidløn/akkord 7.5.1 Normalløn 7.5.2 Minimalløn 7.5.3 Ren akkord 7.5.4 Blandet akkord 7.5.5 Degressiv akkord 7.5.6 Progressiv akkord 7.5.7 Bonussystemer

7.6 Nøgletal

Mål:

Deltagerne skal have kendskab til de forskellige lønfastsættelsessystemer og derigennem kunne vurdere de faktorer som indvirker på lønfastsættelse af metodestyringsopgaver, og udfra denne vurdering kunne varetage en lønfastsættelse i relation til en konkret metodestyringsopgave.

Deltagerne skal have kendskab til opbygningen af de nødvendige nøgletal som metodestyringsfunktionen og produktionsledelsesfunktionen kan benytte til måling af produktiviteten.

Hjemmeopgaver:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1986. Samtidig ophæves læreplan 21.01/02.81 for metodestyring I.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen