Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTTYSK III på merkonomkursus i International Marketing, tysklinien


Formål

Formålet med undervisningen i er

- at deltagerne tilegner sig sproglig viden og færdighed i at udforme og redegøre for markedsføringsplaner.

- at deltagerne udvikler deres evne til at varetage eksportfunktioner på tysksprogede markeder med forskelligartede kulturmønstre.

- at deltagerne opnår indsigt i og kan medvirke ved planlægning og gennemførelse af det personlige eksportsalg i praksis.

- at deltagerne videreudvikler deres evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på nuanceret og varieret tysk med en høj grad af idiomatisk og terminologisk korrekthed.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne på tysk selvstændigt kan udforme, redegøre for og nærmere uddybe en markedsføringsplan samt udarbejde skriftlige løsningsforslag til en praktisk problemstilling inden for eksportmarkedsområdet

- at deltagerne kan anvende forhandlings- og salgsteknikker i det personlige salgsarbejde på eksportmarkedet

- at deltagerne kan dokumentere indsigt i sproglige, politiske, økonomiske, kulturelle og sociologiske forhold på eksportmarkedet.

Indhold

EKSPORTTYSK III (60 timer) læses parallelt med MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (60 timer) i en fagligt integreret helhed.

I undervisningsforløbet belyses de elementer, som indgår i faget MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK (jvf. læreplan for dette fag) ved sideløbende begrebsorientering.

I arbejdet med emnerne indgår skriftlig udarbejdelse af markedsføringsplaner samt mundtlig redegørelse for og nærmere uddybning af disse planer på tysk.

Deltagernes indsigt i de sproglige, politiske, økonomiske, kulturelle og sociologiske forhold, som har betydning for eksportens gennemførelse og den personlige internationale salgsindsats, uddybes gennem arbejdet med tekster, herunder auditivt og audivisuelt materiale.

Sprogfærdighed

Deltagernes formuleringsevne og aktive ordforråd opøves gennem arbejdet med tekster, cases, rollespil og deltagerforedrag.

Ved kommentering, analyse og vurdering af lærebøger, artikler, cases, film og video styrkes deltagernes indsigt i markedsføringsplanlægning og salgsteknik.

Ved afholdelse af foredrag og gennemførelse af rollespil om salgssituationer opøves deltagerne i forhandlingsstrategier og salgs- og forhandlingsteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Fagterminologi indøves ved arbejdet med relevante eksportdokumenter.

Gennem udarbejdelse af skriftlige løsningsforslag til cases, som indeholder problemstillinger inden for eksportmarkedsføring, trænes deltagerne i at strukturere materiale samt i at formulere sig selvstændigt på nuanceret og varieret tysk med en høj grad af idiomatisk og fagterminologisk korrekthed.

Studiekreds

Der udarbejdes en studiekredsrapport, hvis analysedel udfærdiges på dansk, medens markedsplanlægningsdelen udfærdiges på tysk (jvf. læreplan for MARKEDSPLANLÆGNING/SALGSTEKNIK).

Den samlede rapport afleveres til kursusdeltagerne og begge faglærerne.

Behandlingen af studiekredsrapporten er et samspil mellem opgaveløsere, opponenter, øvrige kursusdeltagere og såvel tysklæreren som marketinglæreren:

- rapporten fremlægges og uddybes på tysk

- opponentgruppen, der er udpeget af faglærerne, fremfører sin kritik på tysk

- de øvrige kursusdeltagere fremfører kritik og stiller spørgsmål på tysk

- rapporten og dens fremlæggelse samt opponenternes indlæg evalueres

Studiekredsrapporten bedømmes godkendt/ikke godkendt af både marketinglæreren og tysklæreren:

- rapportens faglige indhold - i såvel analysedel som markedsplanlægningsdel - bedømmes af marketinglæreren

- den sproglige udformning af markedsplanlægningsdelen bedømmes af tysklæreren

Fremlæggelsen af den samlede studiekredsrapport bedømmes af tysklæreren.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen