Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingsuddannelsen regnskab inden for kontorfaget (* 1)


Formål

Formålet med den praktiske del af kontoruddannelsen er, at lærlingen opnår viden om og færdighed i kontorfaget, således at lærlingen efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre almindeligt forekommende kontormæssige funktioner i overensstemmelse med uddannelsesreglerne.

Lærlingen skal herudover opnå færdighed i at anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler og de hertil knyttede administrative systemer, der benyttes på arbejdsstedet ved udførelsen af de nævnte funktioner.

Lærlingen skal i forbindelse hermed bibringes viden om formålet med disse hjælpemidler og systemer, samt om disses indbyrdes sammenhænge.

Regler for den praktiske uddannelse

Reglerne for den praktiske uddannelse af lærlinge inden for kontorfaget er fastsat i henhold til § 24,m stk. 5 i lærlingeloven.

Uddannelsesreglerne for regnskab kontoruddannelsen indeholder de grunddiscipliner, som en lærling i den praktiske del af uddannelsen skal gennemgå inden uddannelsestidens udløb.

Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved afslutningen af uddannelsen.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende virksomheds omfang og funktioner muliggør inden for de i uddannelsesreglerne nævnte discipliner.

Rækkefølgen af indholdet af uddannelseområderne kan tilpasses virksomheden, når blot der gives uddannelse i den udstrækning, uddannelsesdisciplinerne forekommer som arbejdsopgaver i virksomheden.

Ved den praktiske uddannelses begyndelse meddeles lærlingen hvilke uddannelsesdiscipliner den praktiske uddannelse indeholder, og i hvilken rækkefølge disse forekommer under uddannelsesforløbet.

Det anbefales virksomheden at udarbejde en uddannelsesplan for det samlede uddannelsesforløb omfattende de i uddannelsesreglerne angivne funktioner.

Regnskab kontoruddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

1. Introduktion

2. Regnskabsfunktionens formål og opbygning

3. Regnskabsmæssige funktioner

1. Introduktion

Målet er, at lærlingen orienteres om virksomhedens organisation, produkter, leverandører og kundekreds.

Endvidere skal lærlingen orienteres om virksomhedens ledelsesforhold og personalepolitik, herunder ansættelsesforhold og uddannelsespolitik.

Funktioner

1.1 Orientering om virksomhedens opgaver, organisation og ledelsesforhold.

1.2 orientering om ansættelsesforhold, herunder arbejdstid og gensidige rettigheder og pligter.

1.3 Gennemgang af uddannelsesforløb og præsentation af den uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt.

2. Regnskabsfunktionens formål og opbygning

Målet er, at lærlingen får forståelse af regnskabsfunktionens formål og opbygning.

Funktioner

2.1 Driftsregnskab.

2.2 Registrering og arkivering af regnskabsoplysninger.

2.3 Rapportering.

2.4 Budgetlægning.

2.5 Kontoplan.

3. Regnskabsmæssige funktioner

Målet er, at lærlingen gennem deltagelse i det daglige arbejde i virksomhedens regnskabsfunktion opnår færdighed i udførelse af typiske regnskabsopgaver, manuelt og/eller via edb. Herudover skal lærlingen så vidt muligt inddrages i konkrete budgetopgaver.

Funktioner

3.1 Kontering og bogholderipostering.

3.2 Debitorbogholderi, herunder debitorstyring, rykning, afstemningsprocedurer, betalinger.

3.3 Kreditorbogholderi, herunder kontrol af fakturaer, betalinger, kontering.

3.4 Kasseregnskab, herunder udarbejdelse af kassekladder og afstemning af bank og giro.

3.5 Lønningsbogholderi, herunder afregning af kildeskat, ATP, AUD m.v.

3.6 Kalkulation, herunder forkalkulation og efterkalkulation.

3.7 Rapportering, herunder udarbejdelse af statistikker.

3.8 mellemregnskab med de offentlige, herunder moms. told afgifter.

3.9 Fakturering, herunder prisstigning og udregning af fakturaer.

3.10 Medvirken ved budgetlægning.

Yderligere oplysninger om uddannelsen fås ved henvendelse til Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, Vester Voldgade 96, 1., 1552 København V. Telefon 01 15 60 33.

Lærlingeråder den 21. oktober 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)