Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelsen som frugt- og bæravler gældende for uddannelsen i efg 2. del (under jordbrugsområdet) og lærlingeuddannelsen (under gartnerfaget) (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsesmodeller: 

 Lærlingeuddannelsen   ca. 3 år og 5 mdr. 

 0       1        2        3 

 !-------!--!--------------------!---!--------------!--!-! 

 P ca.22 S6    P ca.76    S13   P ca.52  S8 P 

 !-------!--!--------------------!---!--------------!--!-! 

 Efg-uddannelsen     ca. 2 år og 10 mdr. 

          0      1      2 

 Jordbrugsområdets !-----------!---!-----------!--!---------! 

 basisuddannelse   P ca.52  S13  P ca.52  S8 P ca.23 

          !-----------!---!-----------!--!---------! 

 P = Praktik 

 S = Skole 

Tal angiver uger

Praktiktiden påbegyndes normalt 1. august, men der er tillige adgang til at påbegynde uddannelsen på andre tidspunkter.

Formål:

Formålet med den samlede grunduddannelse til frugt- og bæravler er, at eleven/lærlingen efter praktisk/teoretisk uddannelse selvstændigt kan varetage et fagligt arbejdsområde efter givne informationer, ligesom han eller hun skal være i stand til at udføre normalt forekommende arbejde på en arbejdsteknisk korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Lærlingen og efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som frugt- og bæravler i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Lærlinge: Mindst gennemført folkeskolens 9. klasse eller anden tilsvarende skoleuddannelse.

Efg-elever: Gennemført basisuddannelsen inden for jordbrugsområdet eller anden uddannelse og beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til fastsatte regler.

Til uddannelsens gennemførelse kræves, at lærlingen har traktorkørekort. Lærlingen erhverver dette tidligst muligt i læretiden og senest inden påbegyndelsen af 13 ugers kurset.

Efg-eleven erhverver kørekortet under basisuddannelsen.

Uddannelsesaftale m.v.

Ved oprettelse af uddannelsesaftale skal angives uddannelsesområde, frugt- og bæravler.

Uddannelsesaftalen skal omfatte hele læretiden, men der er adgang til med den enkelte praktikvært at aftale en kortere periode i den enkelte virksomhed, bl.a. afhængig af, for hvilken periode virksomheden er godkendt.

Lærlingen/eleven skal have mindst to praktikpladser, medmindre læretiden afvikles i en virksomhed, som af Det faglige Fællesudvalg for Gartneri er godkendt til at have elever i hele læretiden.

Ved skifte af praktikplads skal der oprettes et tillæg til uddannelsesaftalen, som skal omfatte restlæretiden. Praktikværten har pligt til at være lærlingen/eleven behjælpelig med at fremskaffe en ny, velegnet praktikplads. Såfremt ny praktikplads ikke kan fremskaffes, vil Det faglige Fællesudvalg for Gartneri, så vidt det er muligt, bistå ved fremskaffelse af en ny praktikplads. Så længe ny praktikplads ikke er fremskaffet, påhviler det den pågældende praktikvært fortsat at holde lærlingen/eleven i lære.

Vejledning.

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens nærmere indhold og tilrettelæggelse kan rettes til:

Det faglige Fællesudvalg for Gartneri

Torsøvej 7

8240 Risskov

Tlf.: 06 21 48 00

eller:

Erhvervsuddannelsesudvalget for Jordbrugsområdet

c/o Undervisningsministeriet

Amagertorv 14, 2. sal

1160 København K

Tlf. 01 92 56 00

Uddannelsens tilrettelægning.

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles under skoleopholdene.

Praktikopholdene finder sted i virksomheder godkendte af Det faglige Fællesudvalg for Gartneri.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges sådan, at lærlingen eller efg-eleven så vidt muligt beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Skoleopholdenes fordeling.

Skoleopholdenes placering fremgår af uddannelsesmodellen. Det første 6 ugers kursus for lærlinge afvikles, så vidt muligt, inden for læretidens første 6 måneder.

Lærlinge, som påbegynder uddannelsen i perioden 1. januar til 30. juni, følger 6 ugers skoleopholdet i det efterfølgende kalenderår og 13 ugers skoleopholdet i samme kalenderår.

Efg-elever, der efter basisuddannelsen måtte indgå i en lærlingeuddannelse skal ikke deltage i lærlingeuddannelsens første 6 ugers kursus. Sådanne elevers læretid nedsættes i øvrigt med 7 måneder til 2 år og 10 måneder. I uddannelsens to sidste skoleophold på henholdsvis 13 og 8 uger undervises lærlinge og efg-elever sammen. Disse skoleophold afvikles normalt kun hvert andet år, og uddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse hermed.

Uddannelsen under skoleopholdene.

Undervisningen i efg-basisuddannelsen og i lærlingeuddannelsens første 6 ugers kursus omfatter grundlæggende jordbrugsfaglig viden og enkelte færdigheder.

Hertil undervisning i almene fag.

I de følgende skoleophold indgår en række almengartneriske fag, samt fagområder med direkte sigte på kunnen inden for frugt- og bæravlserhvervet. I undervisningen indgår indøvelse af praktiske færdigheder underbygget med den teoretiske baggrund, herunder opgaveløsning af såvel praktisk som teoretisk karakter.

Pensum er fordelt således:

Forskoleophold - 6 uger (lærlinge)

I lærlingeuddannelsens forskoleophold gennemgås grundlæggende jordbrugsfaglige emner.

Pensum omfatter bl.a. jord-vand-næring, plantelære, plantedyrkning, redskabs- og maskinlære samt almene fag.

Disse emner har til formål i videst muligt omfang at bibringe lærlingen et fagligt niveau svarende til efg-basisuddannelsen, således at uddannelsens følgende skoleophold kan gennemføres fælles for lærlinge og efg-elever.

1. skoleophold - 13 uger (lærlinge og efg-elever)

Elever og lærlinge indføres i dele af fagområdet jordbehandling (formål, grubning, pløjning, harvning og tromling) dele af fagområdet: tiltrækning af frugttræer og -buske (grundstammer, okulation, værktøj og hjælpemidler) hele fagområdet planteernæring, dele af plantagedrift (renholdelse, dækkultur og mellemkultur, beskæringsredskaber, beskæring af træ- og bærfrugt) dele af plantesundhedslære (skadedyr, svampe, bakterier, bekæmpelse af skadegørere, sprøjter, pesticidanvendelse) dele af plantekendskab (botanik), frilandsafgrøder samt dele af høst og frugtopbevaring (manuel plukning, maskinel høst).

Endvidere får eleven stillet en projektopgave over en valgt kultur.

Denne opgave skal bygge på data indsamlet i den følgende praktikperiode.

Opgaven forelægges og bedømmes på det følgende skoleophold.

I skoleopholdet indgår obligatoriske almene fag og valgfrie fag efter »katalog over valgfrie fag ved efg«.

De obligatoriske fag indeholder: Arbejdsmiljø, herunder sammenhængen med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning, produktionsstyring, erhvervsudvikling, ejendomsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter og samfundets målsætning og politik.

2. skoleophold - 8 uger (efg-elever og lærlinge).

Elever og lærlinge indføres i dele af fagområdet jordbehandling (grundforbedring, strukturforbedring, fræsning, dele af fagområdet tiltrækning af frugttræer og buske (podning, vegetativ formering), hele fagområdet frugt- og bærarternes udviklingsforløb, dele af fagområdet plantagedrift (arealvalg, læ og hegn, etablering af plantage, næringsstoffer vækstregulering af frugtmængder), dele af fagområdet plantesundhedslære (virus, fysiogene sygdomme, forebyggelse mod skadegørere, bekæmpelse, offentlig virksomhed - Statens plantetilsyn og fremavl), dele af fagområdet plantekendskab (sorter), dele af fagområdet høst og frugtopbevaring (frugtlagring, sortering og pakning).

I skoleopholdet indgår færdiggørelse og fremlæggelse af projektopgave.

Hertil undervises i obligatoriske almene fag og retningsbestemte almene fag.

De obligatoriske almene fag indeholder virksomheders målsætning og politik, det enkelte individs målsætning og politik.

Social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v.

Herunder: Udvikling af sproget, familiens indflydelse, skolens indflydelse, massemediernes indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter, virksomhedens indflydelse.

Uddannelsesregler.

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov jfr. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser for så vidt angår efg-uddannelsen samt af lærlingerådet for så vidt angår lærlingeuddanelsen i henhold til lov jfr. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987 om lærlingeforhold.

Virksomhedsuddannelsen.

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal omfatte de normalt forekommende arbejdsopgaver inden for frugt- og bæravlen.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal i videst muligt omfang indgå i praktikuddannelsen:

Jordbehandling manuelt/maskinelt, gødskning, formering og plantning. Plantepleje, vanding og beskæring samt plantesundhedspleje, herunder diagnose af skadegørere og angivelse af kemikalieanvendelse.

Sprøjtning og anden brug af plantebeskyttelsesmidler.

Ukrudtbekæmpelse manuelt/maskinelt og kemisk. Høst, frugtopbevaring og klargøring til markedsføring.

Plantekundskab og omgang med planter fra modtagelse til vækst.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Deltagelse i planlægningsfunktioner ved start af ny kultur. Deltagelse i eventuel kundebetjening.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 9. juli 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Erhvervsuddannelsesudvalget for Jordbrugsområdet

Sv.Aa. Laursen

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 28. august 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)