Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet stadfæstede en af statsamtet truffet afgørelse, hvorefter børnebidraget til 1 barn blev nedsat til normalbidraget med tillæg af 25 %.

Civilretsdirektoratet tillod faderen fradrag for erhvervsmæssig kørsel.

Den fulde tekst

Børnebidrag. Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse. Befordringsgodtgørelse. Befordringsudgifter.


Bidragspligtige var assurandør og havde pr. 1. januar 1987 indgået den ordning med arbejdsgiver, at han selv afholdt alle udgifter til egen bil m.v. mod at få en højere løn end tidligere, hvor han havde haft en fast kørselsordning med fradrag. Bidragspligtiges bruttoindtægt i 1986 ca. 170.000 kr. i 1987 ca. 300.000 kr.

Ved beregning af børnebidrag godkendte Civilretsdirektoratet et af bidragspligtige på selvangivelsen for 1987 anført fradrag for erhvervsmæssig kørsel på ca. 104.000 kr. (hvoraf ca. 70.000 kr. udgjorde afskrivning ved køb af ny bil i året), der svarede til 75 % af den samlede kørsel.

Officielle noter

Ingen