Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev, der var sendt til syn med en bil, valgte ikke at benytte den nærmeste synshal, men en lidt fjernereliggende, idet han troede, at det ville gå nemmere der. Da han ved arbejdstids ophør kom tilbage til sin arbejdsplads, blev han i forbindelse med en samtale med virksomhedens daglige leder slået af denne og fik besked på at skrubbe af. Lagt til grund, at den daglige leders optræden og udtalelser med føje var opfattet af eleven på den måde, at uddannelsesforholdet var bragt til afslutning. Ikke ført bevis for, at der under telefonsamtale samme aften mellem den daglige leder og elevens moder utvetydigt var tilkendegivet, at eleven blot skulle møde næste dag. Eleven derfor tillagt erstatning for uberettiget bortvisning.

Den fulde tekst

Bortvisning - Upassende opførsel - Bevis


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

I nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder er den 14. marts 1988 på grundlag af vedtagelse i nævnsmøde den 7. januar 1988 i sag nr. 21/1987: Efg-elev A mod B Eftf. v/C (jern & metal - automekaniker) afsagt følgende

KENDELSE: Mellem klageren, efg-elev A, x-by, født den 22. oktober 1967, og B v/C, x-by, blev der i juni 1986 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes inden for jern & metalområdet (automekaniker) med uddannelsesperiode fra den 1. juli 1986 til den 30. juni 1989. Efter en uoverensstemmelse mellem klageren og D, der er daglig leder af indklagedes virksomhed, ophørte klageren hos indstævnte den 10. august 1987. Efter klagerens opfattelse skyldes hans fratræden, at indklagede i væsentlig grad har misligholdt sine forpligtelser.

Ved klageskrift af 24. september 1987 har klageren ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, indbragt sagen for nævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale en erstatning svarende til forskellen mellem elevløn og svendeløn i 12 måneder 118.000 kr.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Klageren har under personligt fremmøde for nævnet bl.a. forklaret, at han den 10. august 1987 mødte kl. 8.00. Han blev straks, af værkfører E, sendt til syn med en ny bil, der ikke var typegodkendt. Statens Bilinspektion har synshal såvel i Rødovre som på Avedøre Holme. Der var ikke på forhånd bestilt tid til synet hos biltilsynet. Han valgte selv at køre til Avedøre Holme, hvor han havde været 3 gange tidligere, fordi han regnede med, at ventetiden ville være kortest der, og fordi han havde hørt, at man der var mere lempelig ved synet. Da han ankom til Avedøre Holme, fik han udleveret et nummer og satte sig til at vente. Ved 12-tiden spurgte han, om der skete noget ved at han kørte hjem for at hente penge. Han var herefter væk fra synspladsen ca. 1/2 time. Herefter ventede han forgæves til ca. kl. 15.30, hvorefter han hentede bilens papirer og kørte tilbage til indklagedes værksted, hvor han var ca. kl. 16.00. Han har ikke foretaget anden kørsel end forklaret, og han har i alt kørt ca. 40 km. Ved ankomsten spurgte D ham om, hvor han havde været henne. Han svarede, at han havde været til syn. D sagde, at klageren ikke havde været til syn og tilføjede, at klageren var fyret og gav ham »en ordentlig flad« på hovedet. Herefter »klaskede« D klageren op mod en port og spurgte, om han ville have flere flade. Klageren svarede nej, hvorpå D bad ham skrubbe af. Klageren gik herefter ned i kælderen for at klæde om. Her talte han med E. D kom også til stede og spurgte, hvor klageren havde været til syn. Han svarede, at han havde været i Avedøre, hvortil D sagde, at klageren havde fået at vide, at han skulle til Rødovre. E sagde, at han ikke havde sagt til klageren, hvor han skulle køre hen. Derefter sagde D til klageren, at hvis klageren ikke skyndte sig ud, ville han få flere tærsk. Klageren kørte til forældrenes tankstation, der ligger i nærheden. Efter at han havde fortalt forældrene, hvad der var sket, kørte forældrene til indklagedes værksted, hvor D imidlertid ikke var til stede. Ved 19.30-tiden ringede D og sagde til klageren, at han kunne komme tilbage, hvis han næste dag kom kravlende på knæ og sagde, at han var et lille kryb. Senere samme aften havde klagerens forældre en telefonsamtale med D, hvor D igen fremsatte trusler. Klageren mødte herefter ikke hos indklagede. Efter anbefaling fra Dansk Metalarbejderforbunds lokalafdeling mødte han den 5. oktober 1987 på skole til et 10-ugers skoleophold. Efter en uges forløb fik han i weekenden en muskelforstrækning og meldte sig syg. Ca. 1 uge senere fik han brev fra skolen om, at hans uddannelsesaftale var ophørt. Han arbejder nu på forældrenes tankstation.

D har under personligt fremmøde for nævnet som vidne bl.a. forklaret, at indklagede inden for de sidste 2 år kun har fået synet bil på Avedøre Holme, og ved den lejlighed kørte han personligt bilen til syn. Klageren kom tilbage til værkstedet kl. 16.25. Vidnet kunne se på bilens hjul, at den havde kørt stærkt, og han konstaterede yderligere, at bilens kilometertæller viste 160 km. Da klageren kørte fra værkstedet om morgenen, havde bilen kørt 52 km. Han spurgte klageren, hvor han havde været henne. Klageren svarede, at han havde været til syn på Avedøre Holme og i øvrigt ikke kørt i bilen. Vidnet blev gal og sagde til klageren, at han ikke skulle stå og lyve vidnet op i hovedet. Herefter gav vidnet klageren en flad og sagde, at han skulle skrubbe af. Klageren gik derefter ned for at klæde om. Det er muligt, at vidnet har set klageren senere og sagt til ham, at han »skulle fise af«. Vidnet ringede senere til klageren på forældrenes tankstation og sagde, at klageren kunne komme næste dag, »så kunne de tale om det«. Senere samme aften talte han med klagerens forældre. Moderen råbte og skreg, så der kom intet ud af samtalen. Da klageren ikke kom næste dag, blev lønudbetalingen straks stoppet.

E har under personligt fremmøde for nævnet som vidne bl.a. forklaret, at han har været værkfører hos indklagede i ca. 2 år. Der er i alt 4 ansatte. Vidnet sendte om morgenen klageren til syn. Vidnet sagde ikke, at klageren skulle køre til Rødovre, men »det lå i luften«. Indklagede har kun sendt biler til syn på Avedøre Holme et par gange eller tre. Kort før kl. 16.30 kom klageren tilbage. Han overværede ikke episoden mellem klageren og D, men kort efter kom klageren gennem vidnets kontor og sagde, at han var blevet fyret. Vidnet spurgte klageren, hvor han havde været henne. Klageren svarede, at han havde været i Avedøre. Nu kom D til stede og sagde til klageren, at han skulle skrubbe af. D fortalte vidnet, at han havde stukket klageren »en flad«, fordi han havde været væk hele dagen og havde kørt 160 km i bilen. D sagde også, at han havde smidt klageren ud.

Tvistighedsnævnet skal udtale:

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at D har tildelt klageren en lussing og i denne forbindelse fremsat udtalelser, der med føje af klageren er opfattet som om uddannelsesaftalen var bragt til ophør, uden at klagerens forhold selv efter D's forklaring kunne berettige hertil. Det er mod klagerens benægtelse ikke godtgjort, at D under telefonsamtalerne om aftenen utvetydigt og under en acceptabel form har tilkendegivet, at klageren kunne fortsætte uddannelsesaftalen.

Herefter findes klageren at have krav på erstatning hos indklagede. Under hensyn til, at det ikke kan udelukkes, at klageren ved sin benyttelse af bilen til en vis grad selv har givet anledning til det passerede, fastsættes erstatningen til 25.000 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede, B Eftf. v/C, betaler inden 14 dage 25.000 kr. til klageren, efg-elev A.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Officielle noter

Ingen