Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En kunde K spærrede en fredag to konti i et pengeinstitut P tilhørende K's datter, da de til kontiene hørende bøger var blevet stjålet. Da K i weekenden blev opmærksom på, at den til hendes egen konto hørende bog tillige var stjålet, spærrede K denne konto den følgende mandag. Fredag eftermiddag var der af en uberettiget først hævet 10.000 kr. fra K's konto og i samme ekspedition indsat 1.000 kr. på den ene af datterens spærrede konti. Der var herefter i en anden af P's afdelinger hævet 15.000 kr. på K's konto. P fandtes ikke at være frigjort ved udbetalingen af henholdsvis 10.000 kr. og 15.000 kr.

Den fulde tekst

Indlån, frigørende betaling, spærring. (* 1)

Kendelse af 18. oktober 1989 i sag nr. 274/89

K spærrede en fredag kl. 11.45 to konti i pengeinstituttet P, tilhørende hendes datter, idet de til kontiene hørende bøger var blevet stjålet. Om mandagen spærrede K tillige sin egen konto, efter i week-end'en at være blevet opmærksom på, at også den til denne konto hørende bog var blevet stjålet.

Allerede fredag eftermiddag var der imidlertid hævet først 10.000 kr., derefter i en anden af P's afdelinger 15.000 kr. fra kontoen. Samtidig med hævningen af 10.000 kr. indsatte den pågældende 1.000 kr. på den ene af K's datters konti, som da var spærret.

K indbragte sagen for Ankenævnet med påstand om, at P tilpligtedes at erstatte hende det tab, som K havde lidt ved de uberettigede hævninger.

P påstod frifindelse.

Ankenævnet tog K's påstand til følge med disse bemærkninger:

»Det må efter det oplyste lægges til grund, at den person, der den 16. juni 1989 indsatte 1.000 kr. på den spærrede bankbog tilhørende K's datter, under samme ekspedition hævede 10.000 kr. på K's bankbog. Ankenævnet finder, at P's medarbejder under disse omstændigheder ikke alene - som erkendt af P - burde have inddraget den spærrede bankbog, men tillige burde have afkrævet den pågældende person bevis for dennes ret til at hæve på K's bankbog, jf. herved gældsbrevslovens § 33, stk. 2, 2. pkt. Da medarbejderen forsømte dette, er P ikke frigjort ved udbetalingen af de 10.000 kr., hvilket beløb med fradrag af 1.000 kr. P derfor bør erstatte. Da det må antages, at også den efterfølgende udbetaling af yderligere 15.000 kr. ville være blevet forhindret, såfremt den pågældende person under den første ekspedition var blevet afkrævet bevis for sin ret til at hæve på kontoen, findes P heller ikke at være frigjort ved udbetalingen af de 15.000 kr.«

Redaktionel note
  • (* 1)Offentliggjort i Fagskrift for Bankvæsen og Ankenævnets årsberetning for 1989.