Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Livø Bredning Vildtreservat

I medfør af §§ 35 og 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Liv Tap og Blinderøn med omliggende søterritorium som yngle- og tilholdssted for sæler.

Afgrænsning

§ 2. Livø Bredning Vildtreservat i Viborg og Nordjyllands Amter omfatter som angivet på kortbilag:

  • 1) Blinderøn, matr.nr. 38, Ejerslev by, Ejerslev, beliggende ca. 4 km vest for Livø

(56 grader 54'N, 09 grader 01'Ø).

  • 2) Søterritoriet ud for det under nr. 1 nævnte område indenfor følgende koordinater:

56 grader 54'6N, 09 grader 00'Ø (nordvesthjørnet)

56 grader 53'8N, 09 grader 00'5Ø (sydvesthjørnet)

56 grader 53'9N, 09 grader 01'5Ø (sydøsthjørnet)

56 grader 54'3N, 09 grader 01'5Ø (nordøsthjørnet)

  • 3) Den del af Liv Tap, matr.nr. 17, Livø, Ranum, der er beliggende indenfor det under nr. 4 nævnte område.
  • 4) Søterritoriet nordøst, sydøst og sydvest for det under nr. 3 nævnte område indenfor følgende koordinater:

56 grader 52'7N, 09 grader 05'9Ø (nordvesthjørnet)

56 grader 51'2N, 09'07'7Ø (sydvesthjørnet)

56 grader 51'5N, 09 grader 08'6Ø (sydøsthjørnet)

56 grader 52'9N, 09 grader 06'5Ø (nordøsthjørnet)

Stk. 2. De under stk. 1, nr. 2 og 4, nævnte farvandsområder afmærkes med gule sømærker påsat gule kryds som topbetegnelse. Det under nr. 2 nævnte sydøsthjørne er dog markeret ved rødt sømærke med cylindertopbetegnelse.

Reservatbestemmelser

§ 3. På vildtreservatets landområder er adgang forbudt.

§ 4. Sejlads på det i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte søterritorium er forbudt. Sejlads på det i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte søterritorium er forbudt i perioden 1. marts-30. september.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri, hvorunder der dog højst kan medtages det antal personer, der er nødvendig af hensyn til fiskeriets gennemførelse.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde med mindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1993.

Miljøministeriet, den 15. marts 1993

Svend Auken

/ Claus Jespersen

Bilag

Kortbilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Livø Bredning Vildtreservat

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)