Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om skolelægeordning

Denne datasammenskrivning omfatter lov om skolelægeordning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974 med de ændringer der følger af lov nr. 178 af 7. maj 1975, lov nr. 634 af 17. december 1976, lov nr. 254 af 6. juni 1985 og lov nr. 1024 af 19. december 1992.


§ 1. Kommunerne ansætter skolelæger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og hjælpepersonale i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at der foretages forebyggende helbredsundersøgelser af alle børn i den undervisningspligtige alder og i børnehaveklasser og føres kontrol med sundhedstilstanden i skolerne.

Stk. 2. Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan der tilbydes skolebørn over den undervisningspligtige alder forebyggende helbredsundersøgelser.

§ 2. Alle børn, der går i skole, skal tuberkuloseundersøges af skolelægen i samarbejde med en lungeklinik.

§ 3. Skolelægen, kan fritage et barn for undersøgelser efter § 1, og § 2, stk. 1, såfremt det ved lægeattest godtgøres, at barnet på anden måde er undersøgt som efter disse bestemmelser.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Regler om omfanget af de kommunale forpligtelser efter § 1 fastsættes af indenrigsministeren.

§ 7. Retningslinjer for tilrettelæggelsen af undersøgelserne efter § 1 og § 2 fastsættes af sundhedsstyrelsen.

§ 8. Kommunalbestyrelser og amtsråd er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at give oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. august 1972. I loven af 19. juni 1974 fastsættes i § 23, stk. 3, at § 8 a i lov om skolelægeordning træder i kraft den 1. april 1974.

Stk. 2. Lov nr. 413 af 12. juli 1946 om skolelæger ophæves.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Sundhedsministeriet, den 16. marts 1993

Margit Ulmer

Officielle noter

Ingen