Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 23 P Boeslum by, Dråby i Ebeltoft Kommune.


Direktoratet for udlændinge ønsker at opføre en flygtningelandsby i henhold til et af Forsvarets Bygningstjeneste udarbejdet standardprojekt på ovennævnte ejendom. Bebyggelsen omfatter to centerbygninger og seks bygninger til indkvartering af ialt 210 personer. Det samlede etageareal udgør ca. 1740 m2.

Ejendommen ligger i landzone syd for et tidligere sommerhusområde, Skelhøje, der er overført til byzone. Mod vest ligger områder, der i kommuneplanen er fastlagt til offentlige formål.

I regionplanen for Århus Amt ligger ejendommen indenfor et muligt byvækstområde.

Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen, jfr. cirkulæret af 19. december (*) 1991 om planlægning og administration af kystområderne. Den konkrete bebyggelse, hvis højde ikke overstiger 4 m, vil med den aktuelle placering ca. 1 km. fra kysten ikke kunne ses på længere afstand. Bebyggelsen placeres i et kuperet terræn delvist skjult af eksisterende bevoksning. På den baggrund finder Miljøministeriet, at bebyggelsen ikke påvirker kystlandskabet i strid med cirkulærets intentioner.

Indenrigsministeriet har oplyst, at der har været afholdt et borgermøde om projektet den 6. april 1993.

Da det er en landsplanmæssig interesse, at indkvarteringen af asylansøgere fremmes mest muligt, fastsætter miljøministeren, efter anmodning fra indenrigsministeren, herved i henhold til § 3, stk. 1, i lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 9 af 3. januar 1992 og lov nr. 920 af 25. november 1992), at ejendommen matr.nr. 23 p Boeslum by, Dråby kan anvendes til asylcenter.

I helhold til § 3, stk. 2, i lov om planlægning fastsættes, at etableringen af et asylcenter for indtil 210 asylansøgere samt personale kan iværksættes uden kommune- og lokalplan og uden tilladelse efter lovens § 25, stk. 1.

Der er i denne skrivelse alene taget stilling til bebyggelsen og anvendelsen af ejendommen i relation til lov om planlægning og ikke til krav, der er gældende i henhold til anden lovgivning.

En ligelydende skrivelse er sendt til Ebeltoft Byråd.

Svend Auken

Hans-Carl Nielsen

Officielle noter

(*)Cirkulære af 19. december 1991 om planlægning og administration af kystomtråderne har været offentliggjort i Ministerialtidende og har nr. 29 samt forefindes i Retsinformation.