Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Fuld skattepligt til Danmark, svensk selskab

 

 

- Fuld skattepligt til Danmark, svensk selskab

Ligningsrådet blev anmodet om bindende forhåndsbesked om følgende:

Vil selskabet A blive anset som skattepligtigt til Danmark, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 7?

Det pågældende revisionsfirma havde oplyst, at det danske selskab B i juli 1995 afgav tilbud om at købe aktierne i det svenske selskab A. Af købsprospektet fremgår, at henvendelse til A sker til B's adresse i Danmark.

Ved ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 1995 blev indsat en ny bestyrelse i A, bestående af 2 direktører i B samt formanden for bestyrelsen i B.

Alle disse bestyrelsesmedlemmer er bosat i Danmark. Bestyrelsen har sit sæde i Sverige, og det første bestyrelsesmøde blev afholdt i Sverige.

Til direktør i A blev valgt den ene af de direktører i B, der også var medlem af den ny bestyrelse i A.

Da direktøren i A har bopæl og daglig beskæftigelse i Danmark, vil eventuelle beslutninger vedrørende den daglige ledelse i A blive truffet i Danmark. Beslutninger, der kræver bestyrelsens stillingtagen, vil på den anden side blive truffet på bestyrelsesmøder, der ofte vil blive afholdt i Sverige. Beslutninger af større rækkevidde, vil skulle godkendes af ledelsen i B. Da A's eneste aktivitet er at eje aktier, er der ikke aktuelt behov for en daglig ledelse i bogstavelig forstand.

Revisionsfirmaet anførte, at det er vigtigt at få afklaret skattepligten, da det forventes, at Sverige vil indføre regler, der svarer til selskabsskattelovens § 1, stk. 7. Dette vil betyde, at hvis de danske eller svenske skattemyndigheder efter et eller flere år vurderer, at ledelsens sæde er i Danmark, vil det kunne medføre betydelige skatter ved ophørsbeskatning i Sverige.

Den kommunale skattemyndighed udtalte, at A er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 7, da ledelsen må anses for at have sæde i Danmark. Den kommunale skattemyndighed lagde vægt på, at bestyrelsesmedlemmerne er bosiddende og har beskæftigelse i Danmark, at to af bestyrelsesmedlemmerne er direktører i B, at A's direktør samtidig er direktør i B, og at beslutninger af større rækkevidde skal godkendes af ledelsen i B. Den kommunale skattemyndighed anså det ikke for afgørende, at der holdes bestyrelsesmøder i Sverige.

Selskabsskattelovens § 1, stk. 7, blev indsat ved lov nr. 312 af 17. maj 1995, og det fremgår af bestemmelsen, at selskaber og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende i Danmark, hvis ledelsen har sæde i Danmark. I cirkulære nr. 183 af 11. december 1995, pkt. 2.1.1, er det anført, at afgørelsen af, om ledelsen har sæde i Danmark, beror på en konkret vurdering. Der vil blive lagt vægt på, hvor beslutninger om den daglige ledelse træffes. Hvis selskabet er et holdingselskab, hvor der ikke er daglig ledelse, vil det være afgørende, hvor beslutninger om selskabets ledelse bliver truffet.

Ligningsrådet fandt, at spørgsmålet kunne besvares bekræftende, selvom der ikke i 1995 er truffet beslutninger i A. Der blev ved besvarelsen lagt vægt på, at hovedparten af den ledelsesmæssige aktivitet vil foregå i Danmark, og at beslutninger vedrørende aktier i A vil blive truffet i Danmark. Det er ligeledes indgået i vurderingen, at direktøren og bestyrelsen i A har bopæl og ophold i Danmark.