Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse vedr. vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale (* 1)

(Til Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt

arrestinspektørerne)


Hermed sendes en revideret vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven for Kriminalforsorgens personale.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en indstilling fra Arbejdsgruppen vedrørende Revision af Vejledningen of Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

I lighed med vejledningen fra 1986 indeholder den reviderede vejledning fortolkningsbidrag, der sigter på at løse de særlige fortolkningsproblemer, som forvaltningsloven og offentlighedsloven giver anledning til inden for Kriminalforsorgens område.

I vejledningen er endvidere søgt indarbejdet den praksis, som er fremkommet siden de to loves ikrafttræden den 1. januar 1987 dels på grundlag af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, dels fra Justitsministeriets lovafdeling.

Vejledningen vil snarest muligt blive udsendt til optagelse i kriminalforsorgens blå cirkulæresamling (KC C-4-7).

E.B.

Jakob Schiøler

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen vil blive optaget i Kriminalforsorgens Cirkulæresamling (KC C-4-7a)