Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Antaget at en 12-årig dreng, der havde taget ophold hos sin fader under en verserende forældremyndighedssag, havde lovligt ophold hos denne fra det tidspunk, hvor fogedretten afslog at gennemføre en fogedforretning om udlevering af barnet til moderen, der havde forældremyndigheden alene. Endvidere bestemte Civilretsdirektoratet, at faderens børnebidrag skulle bortfalde fra første forfaldsdag efter dette tidspunkt.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Ændringstidspunkt for børnebidrag

 

Børnebidrag fastsat med virkning fra det tidspunkt barnet tog ophold hos haderen, uanset at dette var mod forældremyndighedsindehaverens protest. Faderens bidrag bortfaldt fra første forfaldsdag efter dette tidspunkt.

    Børnelovens § 16, stk. 1, og § 18, stk. 2.

    Civilretsdirektoratet afgørelse af 9. november 1998 j.nr. 1998-550-816.

    "Civilretsdirektoratet har behandlet Deres klage over X Statsamts afgørelse af 11. december 1997  om bidrag. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at  der ikke for tiden var grundlag for at bestemme, at BM skulle betale bidrag til B s underhold.

    De har anmodet om, at  Deres bidrag til B bortfalder pr. 1. november 1997, og at der fra samme dato fastsættes bidrag til Dem.

    BM har modsat sig dette. Hun finder, at De tidligst kan kræve bidrag fra den 25. juni 1998, hvor De fik forældremyndigheden. Hun oplyser i øvrigt, at hun har modtaget bidrag for perioden den 1. oktober 1997 til 1. april 1998.

    Vi har gennemgået sagen, og vi bestemmer, at Deres bidrag til B bortfalder pr. 1. april 1998, som er den første forfaldsdato, efter at fogeden forgæves havde søgt at få hjemgivet B. Vi bestemmer endvidere, at BM skal betale bidrag til Dem fra den 22. november 1997.

    ...

    Det fremgår af § 18, stk. 2, i børneloven, at det blandt andet er en betingelse for at kunne modtage bidrag, at den pågældende har forældremyndigheden eller har barnet lovligt i pleje. Dette betyder, at den, der har taget barnet til sig uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, i almindelighed ikke har ret til at få børnebidrag.

    Ved større børn fortolkes betingelserne for at have et barn i lovlig pleje dog lempeligt. Det skyldes, at forældremyndighedsindehaveren ikke har særlig mulighed for at øve indflydelse på, hvor barnet ønsker at være, og at der ved vurderingen af barnets "lovlige" opholdssted tages særlige hensyn til barnets eget ønske.

    Vi har vedrørende afgørelsen om det bidrag, der påhvilede Dem, lagt vægt på, at BM den 1. oktober 1997 modtog bidraget i god tro halvårsvist forud. Vi finder ikke grundlag for at ophæve dette bidrag med tilbagevirkende kraft.

    Vedrørende BM s bidrag til Dem har vi lagt vægt på, at B var over 12 år den 5. november 1997, hvor han tog ophold hos Dem, og at  fogeden den 21. november 1997 ikke ville gennemtvinge en hjemgivelse til BM. På den baggrund findes B s ophold hos Dem at måtte betragtes som lovligt fra dette tidspunkt.

    Vi finder således, at De er berettiget til bidrag fra denne dato.".