Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afgørelse om bortfald af ægtefællebidrag under hensyn til, at bidragspligtiges indtægt var faldet og nu var langt under 13.500 kr. månedligt.
Den fulde tekst

Ægtefællebidrag. Lav indtægt hos bidragspligtige

 

Bortfald af ægtefællebidrag indtil videre p.g.a. lav indtægt hos pligtige, der var førtidspensionist.

Ægteskabslovens § 50, stk. 2.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 25. september 1998, j.nr. 1998-550-93:

"Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres klage over X  Statsamts afgørelse af 12. februar 1998  om bidrag. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at bidraget til Deres underhold bortfalder med virkning fra den 1. maj 1998 og indtil videre. 

De har anmodet om, at bidraget ikke bortfalder, idet De navnlig har henvist til Deres økonomiske forhold.

Vi har gennemgået sagen, og vi ændrer ikke statsamtets afgørelse.

...

Vi kan oplyse, at man ved fastsættelsen af ægtefællebidrag især lægger vægt på parternes indtægter før skat og arbejdsmarkedsbidrag. Parternes udgifter har normalt ikke stor betydning, bortset fra bidragspligtiges underholdsforpligtelser over for børn.

Bidraget fastsættes normalt til et beløb svarende til 1/5 af forskellen mellem parternes indtægter. En ægtefælles samlede underholdsforpligtelser vil dog normalt ikke kunne overstige 1/3 af den pågældende indtægt.

Vi kan endvidere oplyse, at statsamterne og Civilretsdirektoratet er tilbageholdende med at fastsætte ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt før skat og arbejdsmarkedsbidrag er mindre end ca. 13.500 kr. om måneden.

 Det fremgår af sagen, at De og M blev skilt ved bevilling den 8. januar 1988 på vilkår af, at M skulle betale bidrag til Deres underhold efter statsamtets bestemmelse indtil den 11. januar 2000, hvorefter enhver underholdspligt skulle bortfalde.

Vi har for Deres vedkommende lagt til grund, at De modtager folkepension med i alt 7.586 kr. om måneden.

Vi har for M s vedkommende lagt til grund, at han indtil den 30. april 1998 havde en månedlig lønindtægt på ca. 26.000 kr., og at han med virkning fra den 1. maj 1998 kun har indtægt i form af førtidspension på i alt 5.343 kr. månedligt.

Vi har lagt vægt på disse oplysninger og finder, under hensyn til M s ændrede økonomiske situation, at han bør fritages for at betale bidrag til Deres underhold.".