Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, JAR-66, AML
(BL 6-64, 1. udgave)

 

I medfør af § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

  1. Referencedokumenter

1.1 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-66 Certifying Staff Maintenance, seneste udgave.

1.2 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-147 Approved Maintenance Training/Examinations, seneste udgave.

1.3 JAA Administrative and Guidance Material, Section Two: Maintenance, seneste udgave.

1.4 BL 2-4, Bestemmelser om JAR-145 autorisation, seneste udgave.

1.5 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.6 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave.

1.7 De dokumenter der er nævnt i pkt. 1.1, pkt. 1.2 og pkt. 1.3, kan købes ved henvendelse til

Global Info Centre

IHS Nordic A.S.

Strandvejen 130

2900 Hellerup

Tlf.: 39 40 22 44

Fax: 39 40 23 00

E-mail: info@ihsnordic.com

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4, pkt. 1.5 og pkt. 1.6, kan købes ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen

Luftfartsinformationstjenesten

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Telefon: 36 44 48 48, lok. 648

Telefax: 36 44 03 03

2. Definitioner

The Authority:

Hvor JAR-66 omtaler "the Authority", betyder det Statens Luftfartsvæsen.

JAR-vedligeholdelsesorganisation (JAR Maintenance organisation):

Hvor JAR-66 omtaler JAR-vedligeholdelsesorganisation, betyder det JAR-145 organisation.

Anm.: Der henvises i øvrigt til definitionerne anført i JAR 66.5.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser, der gennemfører Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-66 Certifying Staff Maintenance, herunder bestemmelser for

  1. audstedelse, udvidelse, rettigheder og betingelser for udøvelse af rettighederne af dansk flyvemekanikercertifikat, udstedt i henholdt til JAR-66, Aircraft Maintenance Licence (AML) og
  2. ombytning af dansk flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, udstedt i henhold til BL 6-65, til AML.

4. Generelt

4.1 Bestemmelserne i denne BL gælder for personer, der attesterer for vedligeholdelse af eller ændringer på luftfartøjer, der er omfattet af JAR-66.

4.2 Flyvemekanikercertifikat, AML, udstedt af et andet fuldgyldigt JAA-medlemsland anerkendes uden supplerende uddannelse eller prøve på samme vilkår som et tilsvarende dansk certifikat.

4.3 Uddannelse til flyvemekanikercertifikat, AML, kan kun foregå ved virksomheder, der opfylder kravene i JAR-66.

4.4 Flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, udstedt i henhold til BL 6-65, kan indtil den 1. juni 2011 ombyttes med et tilsvarende flyvemekanikercertifikat, AML, uden aflæggelse af prøve.

4.4.1 Har indehaveren af et M-certifikat ikke en uddannelse og et erfaringsniveau, der svarer til uddannelses- og erfaringskravene i JAR 66, kan der pålægges det ombyttede flyvemekanikercertifikat, AML, begrænsninger.

4.4.1.1 Begrænsningerne bortfalder efter gennemført supplerende uddannelse, godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5. Udstedelse

5.1 Flyvemekanikercertifikat, AML, udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på autoriseret formular, når ansøgeren opfylder de teoretiske og praktiske udstedelseskrav i JAR-66.

5.2 Flyvemekanikercertifikat, AML, udstedes gældende for kategorier/underkategorier, med eller uden angivelse af flytyper.

5.3 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning på autoriseret formular udvide flyvemekanikercertifikat, AML, med andre kategorier/underkategorier og flytyper, når ansøgeren opfylder de teoretiske og praktiske udstedelseskrav herfor i JAR-66.

5.4 Flyvemekanikercertifikat, AML, udstedes med en gyldighed på 5 år og kan efter ansøgning på autoriseret formular forlænges for 5 år ad gangen.

6. Rettigheder

Flyvemekanikercertifikat, AML, giver indehaveren ret til i en godkendt JAR 145 organisation at udføre og attestere for vedligeholdelse af eller ændringer på luftfartøjer, der er omfattet af JAR-66, i henhold til autorisationsbevis udstedt af pågældende JAR 145 organisation.

Anm. 1: Flyvemekanikercertifikat, AML, giver ikke indehaveren ret til at taxi luftfartøjer på jorden eller til at udføre funktionsprøve af motor. Disse rettigheder meddeles ved autorisation af den respektive vedligeholdelsesorganisation.

Anm. 2: For betjening og afprøvning af radioanlæg i luftfartøjer skal vedkommende være indehaver af certifikat for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, jf. BL 6-08.

Anm. 3: Tilfælde, hvor certifikatet er ugyldigt, fremgår af BL 6-03.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, jf. JAR 66.60, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 6 straffes med bøde.

10. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 17. juli 2000.

Statens Luftfartsvæsen, den 10. juli 2000

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen