Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den. 7. februar 2000

i sag nr. 32/1998:

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 13. juli 1976, og indklagede, virksomhed B, blev i august 1996 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden fra 1. maj 1996 til 28. februar 1998 skulle modtage sin restuddannelse som kok på den af indklagede da forpagtede kro.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Restaurations– og Bryggeriarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 30. juli 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale en erstatning på 148.438 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Sagen vedrører efterbetaling. Klagerens krav er opgjort således:

 

Ferieafregning 1996   netto   kr. 2.186,50

Ferieafregning 1997   netto   kr. 4.300,00

Ferieafregning 1998       netto   kr. 1.200,00

Manglende løn februar 1998   brutto   kr. 7.671,87

Manglende HTS Pension – arbejdsgiver   andel/netto     kr. 4.414,00

          kr. 19.772,37  

 

Transport     kr. 19.772,37  

Manglende lønandel fra 01.04.1997     brutto   kr.   2.004,00

Forskudttid 20 mdr. á 550   brutto   kr. 11.000,00

Mistede fri week-ends , 14 á 363   brutto   kr.   5.082,00

 

Sommersæson:

6 mdr. á 40 timer 50% tillæg   brutto   kr. 18.000,00

 

 

 

 

 

6 mdr. á 60 timer 100% tillæg   brutto   kr. 36.000,00

 

Vintersæson:

16 mdr. á 40 timer 50% tillæg     brutto kr. 48.000,00

Feriepenge 12,5%   brutto kr. 14.760,00

HTS Pension 3,2% – arbejdsgiverandel   netto   kr.   4.350,00

I alt       kr. 148.538,00

 

Klageren har fremlagt sine lønsedler for Nævnet.

 

Klageren har bl.a. forklaret, at han ikke har fået nogen vagtplan. Han mødte om vinteren dagligt ca. kl. 12 og var på arbejde til kl. 20–21. Om sommeren mødte han dagligt ca. kl. 8 eller 10 og var på arbejde til kl. 23 eller 01. Der var problemer med at få lønnen udbetalt.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), chefkonsulent Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter B. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Jan Allgren-Ussing (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget Niels Lønstrup ( RestaurationsBranchens Forbund) og advokat Heino Rising (Hotel-, restaurant- og turisterhvervets arbejdsgiverforening)  

 

Indklagede har ikke godtgjort, at der er udbetalt fuld feriegodtgørelse for 1996, 1997 og 1998, løn i februar og indbetalt pensionsbidrag. Indklagede skal derfor betale 19.772,37 kr.

 

Efter sin forklaring har klageren udført overarbejde og arbejde på forskudt tid i betydeligt omfang. Det er ikke muligt nøjere at fastlægge det præcise omfang, men efter oplysningerne i sagen lægger nævnet skønsmæssigt til grund, at klageren har krav på i alt 50.000 kr. udover det ovenfor anførte beløb.

 

Indklagede skal herefter til klageren betale 69.772,37 kr. med sædvanlig   procesrente.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 69.772,37 kr. med sædvanlig procesrente fra den 30. juli 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.