Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 4.september 2000, i sag nr. 38.1999

 

 

Elev A mod virksomhed B v/C

 

Mellem klageren, elev A, født den 16. august 1970 og indklagede, virksomhed B v/C, blev der indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden den 7. september 1998 og til den 6. marts 2001 skulle uddannes som konditor. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved virksomhedens opsigelse den 20. februar 1999.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, NNF Håndværk/Industrigruppen - Bager-/Møllerbranchen, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 15. oktober 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 50.666 kr.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren har nærmere anført, at hun ved enkelte lejligheder er kommet for sent på arbejde, bl.a. fordi hun én gang fór vild på vej til arbejde. Der er rigtigt, at hun har fået ændret sin mødetid fra 7 til 7.30, senere til 7.45, og endelig til kl. 8.00.

 

Indklagede har nærmere anført, at klagerens mødetid gentagne gange blev ændret i et forsøg på, at få hende til at møde rettidig. På et tidspunkt fik klageren en uge til at overveje, om uddannelsen stadig var noget for hende, da hun efter yderligere en uge fortsatte arbejde, fortsatte hun også med at komme for sent. Både C og chefkonditor D havde samtaler med klageren, hvor hun fik at vide, at det ikke kunne fortsætte. Da hun til sidst blev bortvist, var hun indforstået hermed.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), juridisk konsulent Lise Bardenfleth og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget gruppeformand Svend Sørensen, NNF og Bagermester Steen Friis Nielsen, Bager & Konditormestre i Danmark.

 

Idet det må lægges til grund, at klageren ikke har fået en klar og utvetydig advarsel om, at hun ville blive bortvist, såfremt hun kom for sent, findes indklagede ikke berettiget til at ophæve uddannelsesforholdet.

 

I overensstemmelse med Nævnets praksis skal indklagede herefter betale kr. 25.000.

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Inden 14 dage skal indklagede, C til klageren,   A betale   kr. 25.000.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.