Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling op oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag

 

 

§ 1

I "Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag" af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 1. juli 1997, 17. juni 1998, 11. september 2000 og 8. november 2002, foretages følgende ændringer:

1. Punkt 1.2.3 affattes således:

 

"1.2.3

Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Dette gælder dog ikke områder i tekniske hjælpemidler, der anvendes efter producentens anvisninger.
I områder med eksplosiv atmosfære skal der etableres ventilation med en kapacitet og udformning som forudsat ved klassifikationen.
Der henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Tekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige områder, skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikkerhedssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
For trucks og andre motorredskaber henvises der endvidere til Brandteknisk Vejledning nr. 21, udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut."

§ 2

Forskriften træder i kraft den 30. juni 2003.

 

Beredskabsstyrelsen, den 27. juni 2003